Βαρθολομαῖος, ὁ διαπρύσιος κήρυξ τῆς πανθρησκείας!

Share:

ΤΟ ΣΒΗΣΜΕΝΟ Φανάρι καὶ ὁ ἔνθρονος ἡγέτης του, Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, εἶναι ἀποδεδειγμένα οἱ προωθητὲς τῆς πανθρησκείας. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται συχνὰ ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοῦ Πατριάρχου. Παραθέτουμε μία χαρακτηριστικὴ περίπτωση. Στὶς 16-2-1998, «ἀφοῦ ὑπεγράμμισε τὶς θεμελιώδεις ἰδιότητες τῶν οἰκτιρμῶν καὶ τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ, τὶς ὁποῖες ἐξαίρουν τὰ ἱερὰ βιβλία τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, κάλεσε νὰ συμμορφωθοῦμε πρὸς τὸ πνεῦμα αὐτὸ τῶν θείων οἰκτιρμῶν καὶ τῆς ἐλεημοσύνης, εἶπε: «Ἐν προκειμένῳ ὁ πολιτισμὸς τῆς εἰρήνης εἶναι ἀναμφισβητήτως τελειότερος ἀπὸ τὸν πολιτισμὸν τῆς ἀντιπαλότητος καὶ τοῦ πολέμου καὶ ἀποτελεῖ διὰ πάντας ἡμᾶς στόχον ἱερὸν καὶ ἐπιτεύξιμον καὶ ἀγαπητὸν εἰς τὸν Ἕνα Θεόν, τὸν Ὁποῖον ὅλοι, ἔστω καὶ κατὰ διάφορον τρόπον ἕκαστος, ἐπιθυμοῦμεν ὅπως λατρεύωμεν». (Περιοδικὸν «Ὀρθοδοξία» Α΄ (1998) 123)! Ἂν δὲν ξέραμε ἐκ τῶν προτέρων ποιὸς εἶναι ὁ ὁμιλητής αὐτῆς τῆς δηλώσεως θὰ ἤμασταν σίγουροι ὅτι τὶς ἔκαμε κάποιος «Μέγας Διδάσκαλος» κάποιας μασονικῆς στοᾶς, καθότι αὐτὴ εἶναι βασικὴ ἀρχὴ καὶ διδασκαλία τῆς μασονίας! Στὰ «τυπικὰ» ἐξαίρεται ἡ πίστη ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ἀληθινὲς καὶ πὼς ὅλες πρεσβεύουν καὶ λατρεύουν τὸν ἴδιο Θεό, μὲ διαφορετικὸ τρόπο! Τί νὰ ὑποθέσουμε λοιπὸν γιὰ τὸν «ἡγέτη τῆς Ὀρθοδοξίας»;

Previous Article

Τὸ Φανάρι “πιόνι” τῆς Ἀμερικανικῆς πολιτικῆς!

Next Article

Αρχιμ. Αλέξανδρος Κανταράκιας μιλά στον «Ε.Κ.» για τον εκδιωγμό του