“ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ” “ΦΡΑΝΚΕΣΤΑΪΝ”: DNA ΑΕΤΟΥ ΕΙΣ ΛΕΟΝΤΑ

Share:

Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου

Εὐαγγελική Ἀλληγορία:

Διαστροφή τῆς Φύσεως

[Πατέρας κατηγορῶν Ἀποστόλους]: «… Καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό͵ καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν».

[Κύριος ἀποκαλύπτει διαστροφή]: «… Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη͵ ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν;» (Λουκ. θ’ 40-41).

[Παράφρασις]: [… -Καί παρεκάλεσα τούς Μαθητές Σου (νά θεραπεύσουν τό σεληνιαζόμενο παιδί μου) καί νά ἐκβάλουν τό Δαιμόνιο, ἀλλά δέν τό κατάφεραν.

-… Ὦ γενεά πού εἶσαι καί ἄπιστη στό Θεό, ἀλλά καί διέστρεψες τήν ἴδια σου τήν φύσι. Ἕως πότε θά εἶμαι κοντά σας; Καί ἕως πότε θά σᾶς ἀνέχωμαι; (Ἰδού σέ σαράντα ἡμέρες ὑψώνομαι ἐπάνω στόν Σταυρό.)].

Α. ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΕΚΖΗΤΗΣΙΣ “ΙΣΟΘΕΪΑΣ”

Κινεζο-Αμερικανικός Βρυκολακιασμός

Σύμφωνα μέ ἱκανούς Εἰδικούς Ἐμπειρογνώμονες (π.χ. Πανεπιστήμιο Ἀμβούργου), εἰκάζεται βασίμως ὅτι, ὁ ἰδιότυπος Κορωνοϊός, ὁ “Covid 19”, Παρεσκευάσθη Ἐργαστηριακῶς καί διέφυγε. Συγκεκριμένα, ἀπό δύο Μυστικά, Σκοτεινά Πειραματικά “Κινεζο-Αμερικανικά” “Ἰνστιτοῦτα”, ἄριστα καλυμμένα, στήν Γιουχάν τῆς Κίνας καί στή Στρατιωτική Βάσι Ντέτρικ τῶν ΗΠΑ. Ἀναμφισβήτητα, ἀπεπειράθησαν νά “Ἀνα-Συνθέσουν” τρομακτικούς “Κορωνο-Ϊούς”, μέ Γενετικά Τροποποιημένο Βιολογικό Ὑλικό.

Οἱ ἐπιδιώξεις πρωτόγνωρες καί καταχθόνιες, ἐμφανῶς πολεμικές. Ἐπαΐων Πτέραρχος ἐπεξηγεῖ πώς, ἐν προκειμένῳ ἀνακύπτουν σαφῶς χαρακτηριστικά δεδομένα “Βιολογικοῦ Πολέμου”.

Καταχθόνιες ἀνασυνθέσεις ἑνός Παγκοσμίου Ληστρικοῦ “Καπιταλο-Kομμουνισμοῦ”. Τά δύο ἀπόρρητα “Σατανώδη Ἰνστιτοῦτα”, ἤδη ἐσφραγίσθησαν καί οἱ “Πρωτοστάτες Σαταν-Επιστήμονες” “Ἐξηφανίσθησαν”. Τούς ἐπεβλήθη ἀπόλυτο “Φρά­γμα Σιωπῆς”. Μήπως ἐφυλακίσθησαν; Μήπως ἐδολοφονήθησαν; Ἠνοίχθη “Βόθρος Βαθύς”, “Τάφος Σκοτεινός”.

Καταδίκη τῶν “Φρανκενστάϊνς”

Ἐνήργησαν ὡς νέοι “Φρανκενστάϊνς” καί συνέθεσαν ἕνα ἐπικίνδυνο “Ἰό-Τέρας”. Κατά συνέπειαν, ἀπαιτεῖται ἄμεσως μετάνοια τῶν δραστῶν καί τῶν ὑποκινητῶν τους. Δημοσία εἰλικρινής ὁμολογία καί φανέρωσις τῶν σχετικῶν ἐνεργειῶν, μέ τίς ὁποῖες ἐδημιούργησαν τό “Χτικιό-Ἰό”, ὥστε αὐτό νά καταπολεμηθῆ πιό εὔκολα καί πιό ἀποτελεσματικά.

Τό μέν Θεῖο Δίκαιο ἀναμένει Μετάνοια, ἀλλά τό Πανανθρώπινο Δίκαιο, ἐπιβάλλεται νά ἀποκαλύψη τούς ἐνόχους, νά τούς Δικάση δεόντως καί νά τούς παραδώση στήν παγκόσμιο χλεύη. Ἐννοοῦμε, ἅπασα τήν καταχθονίως συγκροτηθεῖσα ἡγετική ὁμάδα, Πολιτική καί Ψευδοεπιστημονική. Τούς Ἀμερικανούς καί τούς Κινέζους.

Λεοντάρι μέ DNA Ἀετοῦ

Λογικῶς, κατ’ ἀναλογίαν, διέπραξαν τό ἑξῆς ἐγχείρημα: “Εἰσήγαγαν” DNA ἀετοῦ “μέσα” στό DNA τοῦ λιονταριοῦ, ὥστε νά διαπιστώσουν, ἐάν θά λειτουργήση ἀποτελεσματικά. Ἐάν θά ἐπιφέρη ἕνα ὑπερφυσικό “Διεστραμμένο ὄν”, μέ καταπληκτικές δυνατότητες.

Μέ ἄλλα λόγια, ἀνέμεναν τό “Νέο-Λιοντάρι” νά ἀποκτήση προδιαγραφές “Λεοντο-Αετοῦ”, ἤτοι, νά “Πετάη”, ἀκριβῶς ὅπως καί ὁ ἀετός.

Αὐτοδικαίως, κάθε ἀσύμμετρο “Τερατῶδες ὄν” θά “Κατασπαράξη” ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ὑπερφίαλα ἐπιποθοῦν νά εἰσβάλλουν στό ἐπίπεδο τῆς ἀπολύτου Δικαιοδοσίας τοῦ Θεοῦ. Ἐκείνους πού, ὡς “Φρανκενστάϊνς” προσπαθοῦν νά διασπάσουν ἄρρητα κιγκλιδώματα. Τά ἕως τώρα ἀπόρρητα μυστικά τῆς ζωῆς, τά ὁποῖα ὁ Θεός δέν ἐγχειρίζει στόν ἄνθρωπο, κατά τή Θεία Βουλή Του, οὔτε ἐπιτρέπει νά ἀποκρυπτογραφηθοῦν.

[Προσοχή]: Εὐνόητο πώς, ἀπορρίπτεται συλλήβδην ἡ Καννιβαλιστική διαχείρισις Ἐκτρωματικῶν Κυττάρων Ἐμβρύων κατά τήν Παρασκευή Ἐμβολίων. Μέ Ἐπίκλησι “Ἑωσφορικῶν” αἰτιολογιῶν καί “Ἰησουΐτικων” ὑπεκφυγῶν. Πανθομολογούμενα, «Βδέλυγμα (= Σιχαμερό) Κυρίῳ διεστραμμέναι ὁδοί» (Παροιμ. ια’ 20).

Προκλητική “Κλῖμαξ” DNA πρός Οὐρανόν

Ὁ πρῶτος Ἀδὰμ ἁμάρτησε πρῶτα στό Νοῦ. Ὁ “Στόχος” τοῦ Νοῦ βρίσκεται στό ἴδιο τόν Νοῦ. Ὁ ἄκρατος ἐγωϊσμός τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου συνεχίζεται ἀδιάπτωτα. Μετά τήν Ἐδεμική ἐξορία του, προσεπάθησε νά ἀνοικοδομήση πανύψηλο “Πύργο” τῆς “Βαβέλ”, πού νά προσεγγίζη τόν οὐρανό. Ποτέ δέν κατάφερε νά τόν ἀποπερατώση. Ὅπως θά ἀποτύχη καί εἰς κάθε νέας ἐμπνεύσεως “Βαβέλ”. Ἐσχάτως, προέκυψε ἡ “Αὐτοθεοποίησις”, τῶν ἀνθρώπων, μέσῳ τῆς ἀνακαλύψεως τοῦ “Γενετικοῦ” κώδικος τοῦ DNA.

Τό DNA ἀνεκαλύφθη τό ἔτος 1953, καί ἐμφανίζεται ὡς τό «Μοντέλο τῆς Διπλῆς Ἕλικος». Στή συνέχεια, μέ πρωτοφανεῖς πανηγυρισμούς, κατά τό ἔτος 2000, ἀνελύθη καί ἀπεκρυπτογραφήθη τό πρῶτο ἀνθρώπινο “Γονιδίωμα” στό DNA. Κάθε Ἐπιστήμη εἶναι ἐπιτρεπτή, ἀλλά ὄχι ὡς ἐγωϊστική ὑπερέξαρσις.

Μία εὔγλωττος Γελοιογραφία ἀποτυπώνει τήν ὑπερφίαλο ὑπερηφάνεια, τόν τότε Πρόεδρο τῆς Ἀμερικῆς, τόν Μπίλ Κλίντον, στή βάσι μιᾶς “Στριφτῆς Κλίμακος” DNA, νά προσφωνῆ ὑπεροπτικά, Βλάσφημα τόν Ἴδιο τόν Θεό στόν οὐρανό:

-«Ν’ ἀνέβω ἤ θά κατέβης;». (Δηλ. Νά ἀνέλθω ἐγώ στόν Οὐρανό μέ τίς ὑπερφυσικές ἀνακαλύψεις μου ἤ Ἐσύ θά κατέλθης νά γονατίσης στά περίκλυτα ἐπιτεύγματά μας;) (Σκίτσο Ἠλία Μακρῆ, «Καθημερινή» 2/7/2000).

Τί ἄλλο καταδεικνύει τοῦτο, παρά ὅτι, ὁ ἄνθρωπος ἔχει μέν τόν πόθο τῆς Ἰσοθεῒας, ἀλλά τῆς ἐγωϊστικῆς Ἰσοθεῒας, τῆς Αὐτοϊσοθεΐας μέ κάθε τρόπο, ὄχι ἐκ Θεοῦ, ἀλλά ἐκ τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί ἐκ τοῦ Διαβόλου.

Εἶναι αὐτή ἡ ἴδια ἐγωϊστική Ἰσοθεῒα πού τόν ἐξέβαλε ἀπό τόν Ἐπίγειο Παράδεισο.

Ἀσεβοῦμεν εἰς τά Mυστικά τῆς Zωῆς

Πολλά ἔχουν καταχωρηθῆ γιά τήν ὑπεροψία τοῦ ἀνθρώπου σέ σχέσι μέ τήν καταγραφή τοῦ ἀνθρωπίνου Γονιδιώματος τοῦ DNA.

Ἕτερη δυσσεβής σκιτσογραφία τοποθετεῖ στό στόμα βροτοῦ, στή βάσι τῆς Κλίμακος, ἀνάλογες Ὑπεράνθρωπες διακηρύξεις:

«Will climb up this strand of dna to see where life takes me». [= Θά ἀνεβῶ (στόν οὐρανό) μέ αὐτό τό νῆμα (Κλίμακα) τοῦ DNA, γιὰ νὰ διαπιστώσω ποῦ μὲ πηγαίνει ἡ ζωή]. images.app.goo.gl

[Διάβολος]: «Θά τοποθετήσω τό θρόνο μου, ἐπάνω ἀπό τά ἀστέρια, θά καταστῶ ὅμοιος μέ τόν Ὕψιστο» (Ἡσ. ιδ’ 12-14).

[Προφήτης]: «(Ἑωσφόρε) ὑψώθη ἡ καρδιά σου ἐξ αἰτίας τῆς ὡραιότητός σου. Διεφθάρη ἡ Ἐπιστήμη σου μαζί μέ τά λαμπρά θέλγητρά σου» (Ἰεζεκ. κη΄ 17).

Β. ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΜΕΤΑΡΣΙΟΣ ΑΝΟΔΟΣ

Ἁγιογραφικαὶ “Κλίμακες” πρός Οὐρανόν

Κατ’ ἀντιπαράθεσι πρός τίς ἀνωτέρω ὕβρεις, καταχωρεῖται στήν Ἁγ. Γραφή ἡ “Κλῖμαξ τοῦ Ἰακώβ”, ἡ ὁποία προτυπώνει ἐναργέστατα τήν Θεοτόκο (Γέν. κη’ 12).

Προσέτι, ὑφίσταται ἡ “Κλῖμαξ τῶν Ἀρετῶν”, τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, ὡς ἀναλυτικό κείμενο καί ὡς παραστατική ἁγιογραφία. Μία ἀχανής “Σχοινένια Σκάλα”, ἡ ὁποία ἀνέρχεται πρός τόν Οὐρανό. Στήν κορυφή της ἀναμένει ὁ Θεός τόν ἐνάρετο μέ ἀνοικτή ἀγκάλη. Κάτωθεν δέ χάσκει ἕνα ἀβυσσαλέο χάσμα, τά τάρταρα τοῦ Ἅδου καί τῆς Κολάσεως.

Ὅποιος ἐγκύψει στά πνευματικά, συνειδητοποιεῖ ὅτι, «Πίστις μόνον κρατεῖ τὸν Ἀκράτητο. // Πίστις μόνον κατανοεῖ τὸν Ἀθέατο» (Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης, 335-395 μ.Χ.).

Δαιμονικόν “Σόφισμα” τῆς θεοποιήσεως

Μέ καταχθόνιο “Σόφισμα θεοποιήσεως”, ὁ Διάβολος ἐξετόπισε ἀπό τόν Παράδεισο τό Ἀδαμικό Γένος:

[Διάβολος]: -«Εἶναι ἀλήθεια πώς, ὁ Θεός σᾶς ἀπηγόρευσε, νά ἀπολαμβάνετε ὅλα τά φροῦτα τοῦ Παραδείσου»;

[Εὔα]: -«Ὄχι, ἀλλά μόνον τόν καρπό ἀπό τό δένδρο τῆς “Γνώσεως τοῦ Καλοῦ καί τοῦ Κακοῦ”».

[Διάβολος]: -« Προφανῶς, δέν ἀνακύπτει ἄλλη φυσιολογική ἐξήγησις. Σκεφθεῖτέ το λογικά. Τί πιό ἁπλό καί ἐμφανές; Γιατί σᾶς ἐπέβαλε αὐτή τήν ἀνεξήγητο ἐντολή ὁ Θεός; Γευόμενοι τόν καρπό θά μεταποιηθῆτε καί ἐσεῖς εἰς θεούς!». (Γέν. γ’ 1-6).

Καί ὁ ἄνθρωπος ἐπαγιδεύθη ἀπό τό “Σόφισμα”, παρήκουσε τόν Δημιουργό του, κατέπεσε, διεφθάρη, ἀπώλεσε τόν Παράδεισο καί ἀπέθανε.

Ὡστόσο, ὁ ἐμβριθής Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἐμβαθύνει εὐστοχώτατα στή κατάληξι τοῦ πανσόφου “Β’ Θεϊκοῦ Σεναρίου Σωτηρίας”:

«Ἐπειδή ἐνόμιζε ὁ Διάβολος ὅτι εἶναι ἀήττητος, // μέ “Σόφισμα θεοποιήσεως”, //δελέασε, ἐξηπάτησε μέν τόν ἄνθρωπο, //λέγοντάς του ὅτι θά καταστῆ Θεός.

Ὡστόσο, ὁ Διάβολος δελεάζεται, παγιδεύεται // ἀπό τό πρόβλημα τῆς Σαρκός τοῦ Κυρίου // καί Τόν ὁδηγεῖ στό Σταυρό. …// Ὁπότε, ὁ Κύριος καταλύει τόν Θάνατο καί συντρίβει τόν Διάβολο» [Γρηγόριος Θεολόγος (329-390 μ.Χ.), Λόγος ιζ’ εἰς τά Ἅγ. Θεοφάνεια].

Θεϊκός “Καταιγισμός” μέ ἐπίσκεψιν “Ἀκτίστου Φωτός”

Μετά τήν Ἐξανάστασι τοῦ Κυρίου, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, διά τῶν Θείων Μυστηρίων, ὁ ἄνθρωπος θεοποιεῖται κατά Χάριν. Βιώνει τήν εὐφροσύνη τῆς Πατρικῆς Παρουσίας. Εἰδικά ὅταν κατακλύζεται μέ τήν ἐπίσκεψι τοῦ Ἀκτίστου Φωτός, ἀπό τόν Βασιλέα Κύριο, τότε ἐκρήγνυται, ἀγαλλόμενος:

«Αὐτός πού δέχθηκε τὴν θεωρία τοῦ Θεοῦ, // ἀναρωτιέται, πῶς τὸν χωράει ὁ μικρὸς ἄνθρωπος // τὸν θεϊκὸ αὐτὸ καταιγισμό; // Πότε νιώθει νὰ “εἰσέρχεται” μέσα του ὁ Κύριος // καὶ καθίσταται ὁ μικρὸς ἀπέραντος καὶ μέγας // καὶ πότε φρονεῖ ὅτι, ὁ μικρὸς // “εἰσδύει” μέσα στὸν ἀπέραντο Θεὸ!» (Ἅγ. Γρηγόριος Θεολόγος, 329-390 μ.Χ.)

Πατερική Ἀλληγορία: “Μεταστοιχείωσις” καί Ἐνθέωσις

Ἐν κατακλεῖδι, ΟΧΙ στή “Διαστροφική” ἀλλοίωσι καί “Σκολιά” (Πρβλ. Φιλιππ. β’ 15), ἐπέμβασι ἐπάνω στό DNA, τῶν ἀνθρώπων, τῶν ζώων, καί τῶν μικροοργανισμῶν. Ἀντίθετα, ΝΑΙ στήν Ἐνθέωσι, ΝΑΙ στήν “Μεταστοιχείωσι” ἐν Χριστῷ, καθώς οἱ Θεοφόροι Πατέρες ὑπερβατικῶς μᾶς τό ἀποτυπώνουν:

«.. .Κατελύθη τοῦ θανάτου τό κράτος //καί γέγονεν ἄλλη γέννησις, // βίος ἕτερος, // ἄλλο ζωῆς εἶδος,// αὐτῆς τῆς φύσεως ἡμῶν Μεταστοιχείωσις…// τροφός (= ὁ τρέφων) τούτου ἡ Ἐκκλησία, //μαζός (=ἡ γαλακτοτροφία) τά διδάγματα, //τροφή ὁ ἄνωθεν Ἄρτος,//ἡλικίας τελείωσις ἡ ὑψηλή πολιτεία, //γάμος ἡ τῆς σοφίας συμβίωσις,//τέκνα αἱ ἐλπίδες, //οἶκος ἡ Βασιλεία, … // τέλος δέ ἀντί θανάτου ἡ ἀΐδιος ζωή …» (T.L.G.: Ἁγ. Γρηγόριος Νύσσης (335-395 μ.Χ.), Περί τῆς Τριημέρου Ἀναστάσεως).

[Παράφρασις]: [… (Μέ τήν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου) Κατελύθη τό κράτος τοῦ θανάτου // καί ἀνέκυψε ἄλλη γέννησις,// διαφορετικός βίος, // ἄλλης μορφῆς ζωή// καί μάλιστα τῆς ἴδιας τῆς φθαρτῆς φύσεώς μας Μεταστοιχείωσις. …// Τροφέας μας ἡ Ἐκκλησία, // γαλακτοτροφία τά διδάγματα, // τροφή ὁ Ἄνωθεν Ἄρτος (ἡ Θεία Κοινωνία), // τελειοποίησις ἡλικιακή, ἡ ὑψηλη Πνευματική διαβίωσις, // γάμος ἡ συμβίωσις μέ τή Σοφία, //τέκνα οἱ ἐλπίδες,// οἰκία ἡ Βασιλεία τοῦ Παραδείσου, …// κατάληξις δέ, ἀντί θανάτου ἀΐδιος Ζωή μακαριότητος. …].

Previous Article

Ἦλθεν ἡ ὥρα, διὰ νὰ ὑπάρξη ἕνα τέλος!

Next Article

Ἡ Νεορθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Φιλλανδίας

Διαβάστε ακόμα