Βλάσφημος «Ἁγιογραφία» εἰς τὸν πανθρησκειακὸν ναὸν Ἁγίου Νικολάου εἰς τὴν Ν. Ὑόρκην!

Share:

Ο ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΟΣ «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς» καὶ ὁ «Πρῶτος ἄνευ ἴσων» τῆς Ὀρθοδοξίας Πατρ. Βαρθολομαῖος, κατὰ τὸ ταξίδι του στὶς Η.Π.Α. ἐγκαινίασε καὶ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ «σημεῖο μηδὲν» τῶν κατεδαφισμένων «δίδυμων πύργων» στὴ Ν. Ὑόρκη. Ἡ τελετὴ τῶν ἐγκαινίων φανέρωσε τὴν τραγικὴ ἀλήθεια, ὅτι ὁ ἑλληνορθόδοξος αὐτὸς ναὸς ἀνεγέρθηκε μὲ χρήματα (καὶ) τῶν ἑβραίων καὶ ὅτι διαθέτει λατρευτικὸ χῶρο, ὅπου θὰ μποροῦν νὰ προσεύχονται καὶ ὀπαδοὶ αἱρέσεων καὶ θρησκειῶν! Στὸν ἴδιο ναὸ θὰ λατρεύεται ὁ Θεὸς καὶ μαζὶ οἱ «θεοὶ» τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν θρησκειῶν, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι «πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν (εἶναι) δαιμόνια» (Ψαλμ. 95, 5)! Ἐπίσης, στὸν ναὸ ἱστορήθηκε καὶ μία «ἁγιογραφία», μὲ νόημα καὶ βαθὺ συμβολισμό, γιὰ τὴν πανθρησκειακή του χρήση. Πρόκειται γιὰ ἐμφανῆ τοιχογραφία, ἡ ὁποία παριστᾶ τὸν Πατρ. Βαρθολομαῖο, νὰ προσφέρει ὁμοίωμα τοῦ Ναοῦ στὸν ἅγιο Νικόλαο. Ἡ σημαδιακὴ αὐτὴ «ἁγιογραφία» ἀποτελεῖ καταφανῆ ἀσέβεια καὶ βλασφημία πρὸς τὸν εἰκονιζόμενο πρόμαχο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἅγιο Νικόλαο, φέροντάς τον νὰ δέχεται τὸν ναό, στὸν ὁποῖο θὰ λατρεύεται ὁ Θεός, μαζὶ μὲ τοὺς «θεοὺς» τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν θρησκειῶν! Ναί, ὁ μέγας αὐτὸς Ἱεράρχης καὶ κορυφαῖος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος τιμᾶται ὡς «κανόνας πίστεως», ἱστορεῖται νὰ ἀποδέχεται ὁμοίωμα Ναοῦ τῆς φρικώδους πανθρησκείας! Μέσῳ αὐτῆς θὰ «διδάσκεται» στοὺς ἐπισκέπτες ὅτι ὁ ἅγιος Νικόλαος «εὐλογεῖ» τὸν δαιμονικὸ θρησκευτικὸ συγκρητισμό! Φοβερὸ καὶ βέβηλο!

Previous Article

Απαλλαγή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης αποφάσισε ομόφωνα η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος

Next Article

Σεβ. Αὐστραλίας, εἶσθε ὁμόλογος τοῦ παπικοῦ Ἀρχιεπισκόπου;