Βολοκολάμσκ: Τὸ Φανάρι ἔχει τὰ πρωτεῖα

Share:

Εἰς συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησεν ὁ Σεβ. Βολοκολὰμσκ κατέστησεν ἐναργὲς ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἀδιαμφισβήτητα ἔχει δεχθῆ συνοδικῶς ὅτι ὁ Κων/λεως εἶναι «πρῶτος μεταξὺ ἴσων». Ἀποδεικνύεται τελικῶς ὅτι ὅλη ἡ πολεμικὴ τῶν Φαναριωτῶν περὶ «Τρίτης Ρώμης» εἶναι ἁπλῶς προπαγάνδα. Συμφώνως πρὸς τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας:
«Ἀπὸ τὸ ἑλληνόφωνο ἐκκλησιαστικὸ περιβάλλον, πράγματι ἀρκετὲς φορὲς τελευταῖα διατυπώθηκαν κατηγορίες ὅτι ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία δῆθεν ἀρνεῖται τὸ πρωτεῖο τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στὸν ὀρθόδοξο κόσμο, ἐνῷ ἡ ἴδια ἐπιδιώκει νὰ καταλάβει τὴ θέση του.
Ὡστόσο, δὲν ἔτυχε νὰ ἀκούσω οὔτε ἕνα πειστικὸ ἐπιχείρημα, ποὺ νὰ ἀποδεικνύει τὸ δίκαιο τῶν κατηγοριῶν αὐτῶν.
Σχετικὰ μὲ τὸ πῶς ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία προσεγγίζει τὸ πρωτεῖο στὴν Οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία καὶ σὲ ποιὸν τὸ ἀναγνωρίζει μπορεῖ κανεὶς νὰ πληροφορηθεῖ ἀπὸ τὸ κείμενο, ποὺ υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τὸ Δεκέμβριο τοῦ 2013.
Αὐτὸς εἶναι καὶ τίτλος του: «Ἡ θέση τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐπὶ τοῦ ζητήματος τοῦ πρωτείου στὴν Οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία».
Ἐκεῖ διατυπώνεται σαφῶς ὅτι μετὰ τὸ Μέγα Σχίσμα τοῦ 1054 τὸ πρωτεῖο τιμῆς στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀνήκει στὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
Παρεμπιπτόντως ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία εἶναι μία ἀπὸ τὶς λίγες Τοπικὲς Ἐκκλησίες, ἴσως καὶ ἡ μοναδική, ἡ ὁποία ἀναγνωρίζει τὸ πρωτεῖο τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ὄχι μόνο λεκτικῶς, ἀλλὰ καὶ μὲ εἰδικὸ ἔγγραφο, τὸ ὁποῖο ἔχει συνοδικὸ κῦρος.
Οὐδέποτε ἡ Ἐκκλησία μας, ἀμφισβήτησε τὸ πρωτεῖο τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τὸ ζήτημα εἶναι πῶς κατανοεῖται αὐτὸ τὸ πρωτεῖο.
Ἡ κανονικὴ παράδοση καὶ ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία, ἀποδίδουν πρωτεῖο τιμῆς στὸν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης καὶ μετὰ τὸ 1054 στὴν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ὁ πρῶτος στὰ δίπτυχα Προκαθήμενος, μνημονεύεται ὡς «πρῶτος μεταξὺ ἴσων».
Τὰ τελευταῖα ὅμως ἑκατὸ χρόνια στὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ἀναπτύχθηκε μία διδασκαλία γιὰ τὸ πρωτεῖο, ἡ ὁποία ἐκ τῶν πραγμάτων ἀντιγράφει τὸ ρωμαιοκαθολικὸ πρότυπο Ἐκκλησιαστικῆς διαρθρώσεως.
Μὲ τὸν πλέον ἀνάγλυφο τρόπο ἡ διδασκαλία αὐτὴ παρουσιάζεται στὸ γνωστὸ ἄρθρο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο «Πρῶτος ἄνευ ἴσων», τὸ ὁποῖο δημοσιεύθηκε στὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Ἐκεῖ εὐθέως ὑποστηρίζεται ὅτι ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κατέχει ἀποκλειστικὲς ἐξουσιαστικὲς ἁρμοδιότητες, τὶς ὁποῖες δὲν ἔχουν καὶ γιὰ λόγους ἀρχῆς δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν οἱ ὑπόλοιποι Προκαθήμενοι.
Ἐννοεῖται ὅτι ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἀπορρίπτει αὐτὴν τὴν προσέγγιση τοῦ «πρωτείου» τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, διότι ᾀπάδει πρὸς τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία.
Δυστυχῶς, ὅμως, ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἀντίληψη τοῦ πρωτείου κυριάρχησε στὸ Φανάρι καὶ ὁδήγησε στὴν εἰσπήδηση στὴν Οὐκρανία. Συνέπεια αὐτῆς κατέστη ἡ ἀναγκαστικὴ διακοπὴ τῆς κοινωνίας μας μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως».

Previous Article

УНИКАЛЬНОСТЬ РАЗНООБРАЗИЯ

Next Article

Η αποχριστιανοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται στο Υπουργείο Παιδείας (Μέρος Α΄)

Διαβάστε ακόμα