Δήλωσις ἀπαλλαγῆς (Σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης)

Share:

Ἀριθ. Πρωτοκόλλου (τοῦ Σχολείου):

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ _________________________________

ποὺ ἑδρεύει ὁμοίως καὶ ἐκπροσωπεῖται νόμιμα

τοῦ /τῆς __________________τοῦ _______________ κατοίκου ____________________ κηδεμόνα τοῦ/τῆς μαθητ_____________

Ἀξιότιμ__ κ. Διευθυν_____

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ὅρισε μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθ. Υ.Α. 79511 (ΦΕΚ 2539/Β/24-06-2020) τὴν ὑλοποίηση στὰ Νηπιαγωγεῖα, Δημοτικὰ καὶ Γυμνάσια “Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων” μὲ τέσσερις θεματικοὺς κύκλους: α) Ζῶ καλύτερα (στὸν ὁποῖο σὰν ἐπιμέρους θεματικὴ ἐμφανίζεται τὸ ἐν λόγῳ θέμα τῆς Σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης), β) Φροντίζω τὸ περιβάλλον, γ) Ἐνδιαφέρομαι καὶ Ἐνεργῶ, καὶ δ) Δημιουργῶ καὶ Καινοτομῶ.

Πληροφορήθηκα τὸ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ ποὺ ἀποτελεῖ τὴν καθοδηγητικὴ πηγὴ τροφοδοσίας τῆς ἐπιμέρους θεματικῆ ἑνότητας τῆς Σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης τῶν Ἐργαστηρίων Δεξιοτήτων ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τοῦ ΙΕΠ iep.edu.gr,

ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ

ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸ Ν. 53/1974 – ΦΕΚ 256/Α΄ ποὺ κύρωσε τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ ἢ Σύμβαση τῆς Ρώμης) καὶ σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 2 τοῦ Προσθέτου Πρωτοκόλλου αὐτῆς “Δικαίωμα στὴν ἐκπαίδευση” ποὺ ὁρίζει ὅτι :

“Οὐδείς δύναται νὰ στερηθῆ τοῦ δικαιώματος, ὅπως ἐκπαιδευθῆ. Πᾶν Κράτος ἐν τῇ ἀσκήσει τῶν ἀναλαμβανομένων ὑπ’ αὐτοῦ καθηκόντων ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μορφώσεως καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως θὰ σέβεται τὸ δικαίωμα τῶν γονέων, ὅπως ἐξασφαλίζωσι τὴν μόρφωσιν καὶ ἐκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως πρὸς τὰς ἰδίας αὐτῶν θρησκευτικάς καὶ φιλοσοφικάς πεποιθήσεις”

ΔΗΛΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ

ὅτι δὲν ἐπιθυμῶ τὸ τέκνο, στὸ ὁποῖο ἀσκῶ ὡς γονέας ἢ κηδεμόνας νομίμως τὴν ἐπιμέλεια καὶ γενικῶς τὴ γονικὴ μέριμνα νὰ παρακολουθήσει καὶ νὰ συμμετέχει καθ’ οἱονδήποτε τρόπο στὴν διδασκαλία τῆς ἐπιμέρους θεματικῆς ἑνότητας τῶν “Ἐργαστηρίων Δεξιοτήτων” μὲ τίτλο “Σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση”, διότι τὸ περιεχόμενό της εἶναι ἀντίθετο μὲ τὶς κοινωνικές μου ἀντιλήψεις, τὶς φιλοσοφικὲς καὶ θρησκευτικές μου πεποιθήσεις, βάσει τῶν ὁποίων διαπαιδαγωγῶ τὸ ὡς ἄνω τέκνο καὶ ἐπιπλέον προσβάλλει εὐθέως τὸ ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος. Ἐνδεικτικὰ δὲν συνάδουν μὲ τὶς πεποιθήσεις μου οἱ θεωρίες ποὺ βρίσκονται στὸ ὑλικό τοῦ ΙΕΠ περὶ ὕπαρξης περισσοτέρων τῶν δύο φύλων, τῶν ἐμφύλων ταυτοτήτων, περὶ τῶν ἀμβλώσεων καὶ τῆς μὴ ἀπόλυτης προστασίας τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ ἀπὸ τὴν σύλληψή του, τῶν σεξουαλικῶν σχέσεων τῶν νέων ἐκτὸς γάμου καὶ τῆς ἐγκράτειας τῶν νέων ἀπὸ τέτοιες σχέσεις, τῆς πρώϊμης γιὰ τὴν ἡλικία τους μύησης τῶν παιδιῶν στὴν σεξουαλικὴ δραστηριότητα καὶ ἄλλα κεφαλαιώδη γιὰ ἐμένα ζητήματα ποὺ σὲ κατάλληλο χρόνο ἐπιφυλάσσομαι νὰ ἀναφέρω καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶ. Ἐπιπροσθέτως ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς θεωρῶ μόνο τὸν ἑαυτό μου -ὡς γονέα ἢ κηδεμόνα- ἁρμόδιο καὶ κατάλληλο νὰ τὴν παρέχω στὸ τέκνο μου, ἐξατομικευμένα καὶ ἀνάλογα μὲ τὸν χαρακτῆρα καὶ τὴν ὡριμότητά του. Κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἀνάπτυξης τῆς ἐν λόγῳ ἐπιμέρους θεματικῆς ἑνότητας τῆς “δεξιότητας” αὐτῆς, θὰ πρέπει τὸ τέκνο νὰ ἀπασχοληθεῖ στὸ σχολεῖο μὲ ἐναλλακτικὸ τρόπο, σύμφωνα μὲ ἐνδεδει­γμένες παιδαγωγικὲς μεθόδους, ποὺ δὲν θὰ θίγει τὴν προσωπικότητά του, οὔτε τὴν διαφορετικότητά του ἀπὸ ἄλλους μαθητές, ὥστε νὰ ὑφίσταται δυσμενεῖς διακρίσεις καὶ κάθε εἴδους διάκριση- ὑποτίμηση (bulling) ἐξαιτίας τῆς μὴ συμμετοχῆς του στὴν ἐν λόγῳ δεξιότητα. Σὲ περίπτωση ποὺ ἡ ἐπιμέρους θεματικὴ ἑνότητα τῆς “δεξιότητας” αὐτῆς ὑλοποιηθεῖ τὶς τελευταῖες ὧρες τοῦ σχολικοῦ ὡραρίου, δίνω τὴ συγκατάθεσή μου νὰ φύγει τὸ τέκνο νωρίτερα ἀπὸ τὸ σχολεῖο, ἀφοῦ πρῶτα ἐνημερωθῶ τηλεφωνικῶς στὸν ἀριθμὸ ἐπικοινωνίας, ποὺ ἤδη σᾶς ἔχω δηλώσει. Μὲ ὅλο τὸ σεβασμὸ στὸ κοπιῶδες ἔργο σας ποὺ ἐπιτελεῖτε γιὰ τὰ παιδιά μας καὶ κατανοώντας ὅτι δὲν εἶναι δική σας πρωτοβουλία ἡ συγκεκριμένη “δεξιότητα”, ὀφείλω νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω ὅτι ἔχετε ὑποχρέωση νὰ κάνετε δεκτὴ τὴν παροῦσα δήλωσή μου σύμφωνα μὲ τὸν ΥΚ Ν.3528/2007. Σὲ διαφορετικὴ περίπτωση, γιὰ ὁποιαδήποτε βλάβη ὑποστοῦμε εἴτε ὁ ὑπογράφων, εἴτε ὁ/ἡ ἄνω μαθητὴς/τρια, ἐπιφυλάσσομαι ρητῶς νὰ ζητήσω ἀστικές, ποινικὲς καὶ πειθαρχικὲς εὐθύνες προσωπικὰ ἀπὸ κάθε ὑπαίτιο ποὺ συνέπραξε καὶ ταυτόχρονα ἀπὸ τό Ἑλληνικὸ Δημόσιο.

Μὲ ἐκτίμηση

Ὁ / Ἡ κηδεμόνας

Previous Article

Oι κυβερνώντες εξαγγέλλουν ρυθμίσεις ενάντιες στα τα ήθη και τις Εθνικές μας παραδόσεις

Next Article

ΕΜΒΟΛΙΟΝ ΚΑΙ… ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ!!!