«ΔΕΥΤΕ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΠΑΤΡΙΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΜΝΟΙΣ ΤΙΜΗΣΩΜΕΝ»

Share:

ΣΤΙΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει, μὲ κάθε λαμπρότητα, τὴν Παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Τὴν ὕψωση τοῦ ὑπέρτατου συμβόλου, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀπόλυτα συνυφασμένο μὲ τὴ σωτηρία μας. Μάλιστα εἶναι τέτοια ἡ σημασία του, ὥστε ὑπάρχουν γι’ αὐτό, πάμπολλες θαυμαστὲς προτυπώσεις καὶ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Ὁ Μωυσῆς διασῴζει τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, σχηματίζοντας μὲ τὸ σῶμα του τὸ Σταυρό. Στὴν ἔρημο διασῴζονται οἱ ἰσραηλίτες ἀπὸ τὰ θανατερὰ δείγματα τῶν φιδιῶν, μὲ τὴν ἐνατένιση τοῦ χάλκινου ὄφη, ὁ ὁποῖος σχημάτιζε πάνω σὲ ξύλο τὸ Σταυρό. Περισσότερο ἐξαίρεται ἡ σημασία του στὴν Καινὴ Διαθήκη. Ὁ Κύριος ταυτίζει τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας μὲ ἑκούσια σταύρωση: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήτω μοι» (Μάρκ.8,34). Ὁ μέγας ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦ­λος, ὁ κατ’ ἐξοχὴν θεολόγος τοῦ Σταυροῦ, τονίζει συχνὰ στὶς θεόπνευστες ἐπιστολές του ὅτι ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ εἶναι γι’ αὐτὸν καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία καύχηση. «Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶ­σθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ.6,13), διότι «ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστὶ τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι,»(Α΄Κορ. 1,18», κι’ αὐτὸ ἐπειδὴ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς «ἐγενήθη σοφία ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις» (Α΄ Κορ. 1,30) ὡς ὁ «Ἐσταυρωμένος» (Α΄ Κορ. 1,23). Ἀλλὰ γιὰ μᾶς τί εἶναι ὁ Σταυρός; Εἶναι καύχημα καὶ τρόπος ζωῆς, γιὰ νὰ μᾶς ὁρίζει ὡς ἀγωνιζόμενους πιστούς; Ἂς ἐξεταστοῦ­με!

Previous Article

Ο αγώνας της Ομόνοιας για ελληνικά σχολεία σε Αγ. Σαράντα, Αργυρόκαστρο, Δέλβινο

Next Article

Ὁμολογητικὴ ἀντίδρασις Δημάρχου διὰ τὴν ἀνέγερσιν εὐκτηρίου οἴκου Ἰεχωβιτῶν!

Διαβάστε ακόμα