Δημιουργικός καί θεραπευτικός ὁραματισμός ἀσυμβίβαστος μέ τήν Ὀρθοδοξίαν

Share:

Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Ναυπλιώτης

(1ον)

ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ὁ «ὁραματισμὸς» εἶναι μία ἀντιεπιστημονικὴ τεχνική, ἡ ὁποία ἑδράζεται σὲ ἀποκρυφιστικὸ δόγμα, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο: «Ὁ,τιδήποτε στέλνουμε στὸ Σύμπαν ἐπιστρέφει ἢ ἀντανακλᾶται σὲ ἐμᾶς». Σύμφωνα μὲ τὴν τεχνικὴ αὐτὴ ὁ κάθε ἄνθρωπος μπορεῖ χρησιμοποιώντας ὡς ἐργαλεῖο τὴν φαντασία του νὰ δημιουργήσει εἰκόνες, οἱ ὁποῖες κατὰ ἕνα ἀνεξήγητο καὶ μεταφυσικὸ τρόπο θὰ ὑλοποιηθοῦν! Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ κατορθώσει τὰ πάντα ἀπὸ τὸ νὰ γίνει πλούσιος ἢ καὶ νὰ θεραπεύσει ὁποιαδήποτε ἀσθένεια. Μὲ τὸν «ὁραματισμὸ» καὶ τὴ φαντασία πιστεύουν ὅτι μποροῦν νὰ ἐπιτύχουν ὁ,τιδήποτε, μποροῦν νὰ ἀλλάξουν «μία κατάσταση ποὺ ὑπάρχει» καὶ νὰ δημιουργήσουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους «ὅ,τι θέλουν νὰ ἔχουν, νὰ κάνουν ἢ νὰ εἶναι». Αὐτὴ ἡ μέθοδος δὲν εἶναι τόσο νέα, ὅπως θέλουν νὰ μᾶς τὴν παρουσιάζουν καὶ ἐφαρμόσθηκε πρώτη φορά στὴ Δύση, συστηματικὰ ἀπὸ τὸν Χοσὲ Σίλβα τὴ δεκαετία τοῦ 1940, γνωστὴ ὡς Μέθοδος Σίλβα ἢ Silva Mind Control, (Ἡ Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη ἔχει κατατάξει τὴν ὁμάδα αὐτὴ στὶς ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη). Ὑπάρχει ὡς Δημιουργικὸς ἢ Θεραπευτικὸς Ὁραματισμὸς ἢ Θεραπευτικὴ εἰκονοπλασία ἢ Ὀπτικοποίηση.

Κατ’ ἀρχὴν νὰ ποῦμε ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ μέθοδος τῆς Νέας Ἐποχῆς παρουσιάζεται μὲ ἐπιστημονικοφανὲς προσωπεῖο.  Ἔτσι στὸ βιβλίο τοῦ Δρ. Σάββα Νεοκλέους, Σημειώσεις Δημιουργικοῦ Ὁραματισμοῦ, τὸ κεφάλαιο μὲ τίτλο: «ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΑΣ» ξεκινάει μὲ μία ἐπιστημονικὴ ἀνακρίβεια, ὅταν λέει πώς: «Ἔχει ἀποδειχθεῖ σήμερα ὅτι ὁ ἐγκέφαλος, ποὺ στὴν ἀρχὴ θεωροῦταν ἕνα ἑνιαῖο ὄργανο, εἶναι στὴν πραγματικότητα δύο. Ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς “δύο ἐγκεφάλους” (τὰ δύο ἡμισφαίρια) ἔχει πολλὲς λειτουργίες, τὶς ὁποῖες, κάτω ἀπὸ κανονικὲς συνθῆκες, δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτελέσει ὁ ἄλλος. Ὁ Ἀριστερὸς Ἐγκέφαλος εἶναι ἡ ἕδρα μίας σειρᾶς λειτουργιῶν, ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες εἶναι ἡ συνειδητὴ σκέψη, ἡ λογική, …ἐνῷ ὁ Δεξιὸς Ἐγκέφαλος  εἶναι ἡ ἕδρα μίας σειρᾶς λειτουργιῶν, ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες εἶναι τὰ συναισθήματα, ἡ δημιουργικότητα, ἡ διαίσθηση, τὰ ὄνειρα, ἡ νοερὴ ἀπεικόνιση, ἡ φαντασία…[1]

Εἶναι ὅμως ἔτσι τὰ πράγματα; Ἐρευνητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γιούτα ἀποκάλυψαν ὅτι οἱ… ἀριστερὲς καὶ δεξιὲς θεωρίες τοῦ ἐγκεφάλου ἀποτελοῦν μῦθο, μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάλυση περισσότερων ἀπὸ 1.000 ἐγκεφάλων. Συγκεκριμένα εἶδαν ὅτι οἱ ἐθελοντὲς τῆς μελέτης δὲν χρησιμοποιοῦσαν περισσότερο κάποιο ἀπὸ τὰ δύο ἡμισφαίρια, ἀλλὰ ὁλόκληρο τὸν ἐγκέφαλό τους καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ πειράματος. Ὁ Δρ. Ἄντερσον ἐξήγησε μιλώντας στὴν ἱστοσελίδα ἐπιστημονικῶν εἰδήσεων LiveScience ὅτι «δὲν ἰσχύει πὼς τὸ ἀριστερὸ ἡμισφαίριο συνδέεται μὲ τὴ λογικὴ περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι τὸ δεξιό. Παράλληλα, ἡ δημιουργικότητα δὲν ἔχει τὴν “ἕδρα” της στὸ δεξιὸ ἡμισφαίριο καὶ ὄχι στὸ ἀριστερό. Στὴν πραγματικότητα οἱ συνάψεις μεταξὺ ὅλων τῶν περιοχῶν τοῦ ἐγκεφάλου εἶναι ἐκεῖνες ποὺ κάνουν τὸ κάθε ἄτομο νὰ ἐμφανίζει δημιουργικότητα, ἀλλὰ καὶ ἀναλυτικὴ καὶ λογικὴ σκέψη».[2]

Ἡ δρᾶσις τοῦ ὁραματισμοῦ, σύμφωνα μὲ τοὺς ὑποστηρικτάς του

Ἡ ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση τῆς μεθόδου καταρρίπτεται. Ἂς δοῦμε τὴν ἐπιχειρηματολογία τῶν ὀπαδῶν τοῦ ὁραματισμοῦ γιὰ τὴν λειτουργία του:

Σύμφωνα μὲ ἱστοσελίδα τοῦ χώρου:

• Δημιουργικὸς Ὁραματισμὸς εἶναι ἡ τεχνική, ὅπου χρησιμοποιώντας τὴν φαντασία μας μποροῦμε νὰ δημιουργήσουμε ὅλα ὅσα ἐπιθυμοῦμε στὴν ζωή. Ὁ Δημιουργικὸς Ὁραματισμὸς λειτουργεῖ ὡς ἑξῆς: Πρῶτα ἀπὸ ὅλα τὸ Φυσικὸ Σύμπαν εἶναι ἐνέργεια καὶ μαγνητίζει (ἕλκει). Ἡ φυσικὴ ἐνέργεια ἀκολουθεῖ τὴν ἰδέα , δηλαδὴ τὴν νοητικὴ ἐνέργεια.  Ὁτιδήποτε στέλνουμε στὸ Σύμπαν ἐπιστρέφει ἢ ἀντανακλᾶται σὲ ἐμᾶς.

•  Ποιὰ βήματα πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε στὸν Δημιουργικὸ Ὁραματισμό.

1. Θέτουμε ἕνα στόχο-Δημιουργοῦμε μία καθαρὴ ἰδέα ἢ εἰκόνα-Συγκεντρωνόμαστε σὲ αὐτὴ συχνὰ-Δίνουμε θετικὴ ἐνέργεια.

2. Κάνουμε θετικὲς δηλώσεις σὲ ἐνεστῶτα χρόνο, οἱ ὁποῖες μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀντικαταστήσουμε τὰ παλιά, φθαρμένα συστήματα τοῦ μυαλοῦ μας καὶ ἐπιτρέπουν σὲ νέες ἰδέες καὶ σχέδια νὰ εἰσχωρήσουν.

3. Πηγαίνουμε μὲ τὸ «ρεῦμα», ἢ τὴν «ροὴ» τοῦ ποταμοῦ τῆς ζωῆς , δηλαδὴ δὲν προσπαθοῦμε νὰ πᾶμε ἐκεῖ ποὺ θέλουμε νὰ πᾶμε, ἀλλὰ θέτουμε ξεκάθαρα στὸ Σύμπαν ὅτι θέλουμε νὰ φθάσουμε κάπου καὶ ἁπλῶς ἀκολουθοῦμε τὸ ρεῦμα τῆς ζωῆς νὰ μᾶς ὁδηγήσει ἐκεῖ.

• Ἔτσι μαθαίνουμε νὰ προσφέρουμε, νὰ δίνουμε καὶ ἀποδεχόμαστε τὴν καλωσύνη τοῦ Σύμπαντος.

1. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο μοιραζόμαστε, ἀλλὰ ἀφήνουμε χῶρο γιὰ νὰ ἔρθει (κυλήσει) ἐνέργεια σὲ ἐμᾶς.

2. Ἡ ἐνέργεια μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν μορφὴ τῆς Ἀγάπης, συμπάθειας, φιλίας, ὑλικὴ κατοχή, ἀναγνώριση κλπ.

3. Τέλος πρέπει νὰ ἀνακαλύψουμε τὸν ἀνώτερο ἑαυτό μας, ποὺ δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπὸ μία συνεργασία στὴν προσπάθειά μας νὰ δημιουργήσουμε σὲ αὐτὴ τὴν ζωή, ὅπου συσχετιζόμαστε μὲ διάφορα πράγματα ποὺ ἀγαπᾶμε νὰ κάνουμε καὶ ἔρχονται μὲ εὐκολία σὲ ἐμᾶς.

4. Ὅσο περισσότερο ἐρχόμαστε σὲ συμφωνία-ἐναρμόνιση μὲ τὸν Ἀνώτερο Σκοπό μας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν Δημιουργικὸ Ὁραματισμό, τόσο περισσότερο πετυχαίνουμε σὲ ὑψηλὸ βαθμὸ ὅ,τι ἐπιθυμοῦμε.

5. Χρειάζεται ὑπομονὴ καὶ σύνδεση μὲ τὴν ἐσωτερική μας φωνή. Τότε ἀρχίζουμε νὰ βλέπουμε ὁρατὰ ἀποτελέσματα στὴν ζωή μας. [3]

Σὲ ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ “Ἀσφαλιστικὸ Μάρκετινγκ” μὲ τίτλο: «Δημιουργικὸς Ὁραματισμός: Μία Τέχνη ποὺ θὰ τὴν Ἀπολαύσεις!», τεῦχος 9 (Μάιος 2012) μεταξὺ ἄλλων διαβάζουμε τὰ ἑξῆς:

• Τὰ καλὰ πράγματα συμβαίνουν στὴ ζωή σου, ὅταν συγκεντρώνεσαι σ’ αὐτά. Τὰ δυσάρεστα σταματοῦν νὰ συμβαίνουν στὴ ζωή σου, ὅταν σταματήσεις κι ἐσὺ νὰ συγκεντρώνεσαι σ’ αὐτά. Ἡ εὐτυχία, ἡ ὑγεία καὶ ἡ εὐημερία σου ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν προθυμία ποὺ δείχνεις νὰ χρησιμοποιήσεις τὴ φαντασία σου, γιὰ νὰ συγκεντρωθεῖς σ’ ἐκεῖνο ποὺ θέλεις. Χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιεῖς προγραμματίζεις τὸν ἑαυτό σου, ὅταν ἐπαναλαμβάνεις συχνά: «θέλω, θέλω, θέλω ἀλλὰ δὲν τὸ ἀποκτῶ». Οἱ νοητικὲς αὐτὲς συζητήσεις ποὺ συν­ηθίζεις νὰ κάνεις μὲ τὸν ἑαυτό σου μποροῦν νὰ μπλοκάρουν ὁ,τιδήποτε ἐπιθυμεῖς βαθιά.

• Ὅταν ἐνεργοποιεῖς κάποιο δυνατὸ ΘΕΤΙΚΟ συναίσθημα μὲ τὸν ὁραματισμό σου, τότε στέλνεις ἕνα ἐπεῖγον μήνυμα στὸ μυαλό σου, τὸ ὁποῖο θὰ σταματήσει ἐκεῖνο ποὺ κάνει, δηλαδὴ ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἀρνητικὲς σκέψεις ποὺ ἐμποδίζουν τὸν ἐρχομὸ αὐτοῦ ποὺ θέλεις καὶ ἀνταποκρίνεται στὴν ἔκκλησή σου.

«Ἂν κανεὶς ὁραματισθῆ, αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμεῖ, τότε ὁ Νοῦς δημιουργεῖ αὐτὸ ποὺ ἀπεικονίζει»

Ὅπως ἀντιλαμβάνεται ὁ ἀναγνώστης καὶ αὐτὴ ἡ μέθοδος δὲν μπορεῖ νὰ κρύψει ἐπιτυχῶς τὸ ἀντιεπιστημονικό της ὑπόβαθρο. Αὐτὸ τὸ εἶχε καταλάβει πρῶτος ὁ Χοσὲ Σίλβα, ὅταν τελικὰ μετονόμασε τὴν πρακτική του ἀπὸ ἐπιστημονικὴ σὲ θρησκευτική, γιὰ νὰ διασκεδάσει τὶς ἀντιδράσεις τοῦ ἐπιστημονικοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ τῶν συλλόγων γονέων τῆς Ἀμερικῆς. Τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ οἱ σύλλογοι γονέων ξεσηκώθηκαν ἐναντίον τῆς κίνησης σημαίνει πὼς ἡ μέθοδος εἶχε ἀρνητικὲς συνέπειες στὰ παιδιὰ τῶν γονέων αὐτῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ συγκαταλέγουν τὴν κίνηση στὶς λεγόμενες «ψυχολατρεῖες». Κατά τὴν ἄποψη τῶν Ἀμερικανικῶν Συλλόγων Γονέων ἡ κίνηση προβάλλει εἶδος ὑπνωτισμοῦ καὶ οἱ ὀπαδοί της γίνονται φανατικοὶ στὸ νὰ θέλουν νὰ συνεχίσουν τὰ μαθήματα, εἶναι ἕτοιμοι νὰ πληρώσουν ὁ,τιδήποτε γι’ αὐτὸ τὸ σκοπό. Σημειωτέον ὅτι ἡ κίνηση ἀπαγορεύθηκε στὸ Κάνσας. Ὁ Σίλβα, ἀντὶ νὰ καθιερώσει τὴν ἄποψή του μὲ ἐπιστημονικὸ τρόπο, κατέφυγε σὲ τέχνασμα. Κρύφτηκε πίσω ἀπὸ θρησκευτικὲς δοξασίες. Γιὰ νὰ παρακάμψει τὶς ἀντιδράσεις καὶ τὴν ἐπέμβαση τοῦ εἰσαγγελέα ὀργάνωσε τὴν κίνησή του σὰν θρησκευτικὴ καὶ κοσμοθεωριακὴ κοινότητα, μὲ τὸ ὄνομα «Οἰκουμενικὴ Κοινωνία» (Ecumenical Sοciety Οf Ρsychorientοlοgy). Ἔτσι μποροῦσε πλέον νὰ κινηθεῖ ἐλεύθερα, μὲ βάση τὰ πρότυπα ἄλλων ψυχολατρειῶν, ὅπως τῆς «Scientοlοgy Church» τοῦ Ρὸν Χάμπαρτ.[4]

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Ο ὁραματισμὸς χρησιμοποιεῖται πλέον στὴν ἐκπαίδευση (δημιουργικὴ γραφή, εὔκολο διάβασμα κλπ) ἀλλὰ καὶ σὲ μαθήματα συμβουλευτικῆς καὶ ἐπίλυσης προβλημάτων. Χρησιμοποιεῖται ἐπίσης γιὰ τὴν ἀνάπτυξη μεταβαλλόμενων καταστάσεων συνείδησης στοὺς μαθητές, προκειμένου νὰ ἀποκτήσουν τὴν ἱκανότητα νὰ φτάσουν σὲ «ἐσωτερικοὺς ὁδηγοὺς» ἢ νὰ ἀγγίξουν δῆθεν τὸν «ἀνώτερο ἑαυτὸ» καὶ τὶς δυνάμεις του. Χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ μαθησιακοῦ δυναμικοῦ, τὴν αὐτοεκτίμηση καὶ τὴ μείωση τοῦ στρές.

ΥΠΟΒΑΘΡΟΝ

Εἰς τοὺς Σαμάνους

Οἱ σαμάνοι, οἱ πνευματιστές, οἱ μάγοι καὶ οἱ μάγισσες χρησιμοποιοῦν συνήθως τὸν ὁραματισμό. Πολλοὶ ἄνθρωποι γνωρίζουν τοὺς Ἀμερικανοὺς σαμάνους Carlos Castaneda καὶ Lynn Andrews, τῶν ὁποίων τὰ βιβλία ἔχουν πουλήσει πολλὰ ἑκατομμύρια ἀντίτυπα. Στὰ γραπτά τους τονίζουν ὅτι ὁ ὁραματισμὸς/ὀπτικοποίηση εἶναι τὸ βασικὸ συστατικὸ γιὰ τὴν ἐπιτυχία ἑνὸς σαμάνου. Σύμφωνα μὲ τοὺς ὑπνοθεραπευτὲς Richard Dobson καὶ Natasha Frazier, «Τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ σαμανικὲς τεχνικὲς ἔκστασης ἔχουν ἑρμηνευθεῖ σχεδὸν ἐξ ὁλοκλήρου ὡς μία μορφὴ ὀπτικοποίησης».[5]

Ὁ ὁραματισμὸς εἶναι κοινὸς σὲ πολλὲς ἀποκρυφιστικὲς ὁμάδες, Νέα Σκέψη, Θεϊκὴ Ἐπιστήμη, Σχολὴ Ἑνότητας τοῦ Χριστιανισμοῦ, Θρησκευτικὴ Ἐπιστήμη κ.λπ. Στὴν οὐσία, ὅλοι οἱ ἀποκρυφιστὲς χρησιμοποιοῦν ὀπτικοποίηση. Γιὰ παράδειγμα, ὁ «ψυχολόγος» Kreskin, μέντιουμ καὶ διάσημος «διανοούμενος», δηλώνει ὅτι «κάνει συνεχῶς πρόβες μέσῳ διανοητικῶν εἰκόνων».[6]

Σημειώσεις:

1. Δρ. Σάββας Νεοκλέους, Σημειώσεις Δημιουργικοῦ Ὁραματισμοῦ, σελ.5

2. Μῦθος ἡ «κυριαρχία» τοῦ ἀριστεροῦ ἢ δεξιοῦ ἐγκεφάλου in.gr,

3. dialogismos20.blogspot.com

4. ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ-ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ – π.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

5. Richard Dobson and Natasha Frazier, “Trance, Dreams and Shamanism,” Shaman’s Drum, Spring 1986, 39.

6. Kreskin: Mind Star in a Universe of Realities: Who or What Is He?” New Realities, February 1978, 14 Ὁ Καταπληκτικὸς Κρέσκιν, γνωστὸς καὶ ὡς Κρέσκιν, εἶναι ἕνας Ἀμερικανὸς ψυχολόγος, ποὺ ἔγινε δημοφιλὴς στὴν τηλεόραση τὴν δεκαετία τοῦ 1970.

Previous Article

Τό μήνυμα τῆς Κυριακῆς Ι΄ Λουκᾶ μέ τόν Σεβ. Μητρ. Κυθήρων Σεραφείμ

Next Article

Νὰ εἶσαι ὁ ἑαυτός σου!