Διά τούς Ὀρθοδόξους Πιστούς, ὅμως, ἰσχύει ἡ διάκρισις τῆς πρό Χριστοῦ καί τῆς μετά Χριστόν ἐποχῆς.

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX :2736031202
Ἐν Κυθήροις τῇ 21ῃ Δεκεμβρίου 2020 Ἀριθ. Πρωτ.: 661
Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν
(ὑπ’ ἀριθ. 195/2020)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Ἰδού εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται
παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι
Χριστός Κύριος» (Λουκ. β’ 10-11)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!
Εὐλογημένα, εἰρηνικά, χαρούμενα κατά Θεόν, ἐλπιδοφόρα καί ἐλεύθερα ἐν Χριστῷ Τεχθέντι ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
Τό χαρμόσυνο καί ἐλπιδοφόρο καί λυτρωτικό μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου πρός τούς ἁπλοϊκούς βοσκούς, τό ὁποῖο ἀντήχησε τήν Ἅγια ἐκείνη Νύχτα τῶν Χριστουγέννων, ἐχάρισε τήν ἀληθινή χαρά, τήν εἰρήνη τοῦ οὐρανοῦ, τήν ἐλπίδα καί τήν προσμονή τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ σωτηρίας, ἀλλά καί τήν μετάβασιν ἀπό τήν ἀγωνίαν, τήν ἀβεβαιότητα καί τό σκότος εἰς τήν νέαν, εἰρηνικήν καί ἀνέφελον ζωήν τῆς Χάριτος «τοῦ δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντος ἐκ τῶν Οὐρανῶν καί σαρκωθέντος ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν».
Τό ἴδιο χαροποιό Ἀγγελικό μήνυμα εἶναι ἐξαιρετικῶς ἀναγκαῖο νά ἀκούεται σήμερα εἰς τήν ταραγμένη καί τρομοκρατημένη ἀπό τήν ἐπιδρομή καί τήν ταχέως μεταδιδομένη νόσο τοῦ κορωνοϊοῦ μέ τά γνωστά θλιβερά φαινόμενα καί ἀποτελέσματα.
Ἕνας σύγχρονος ἅγιος Ἱεράρχης, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος νεοφανής ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης Καλλίνικος (†Αὔγουστος 1984) μᾶς προσφέρει εἰς ἐμπνευσμένας Ποιμαντορικάς Ἐγκυκλίους του ἐπί τῇ μεγάλῃ Δεσποτικῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τό «Εὐαγγέλιον» τῆς μεγάλης παγκοσμίου χαρᾶς τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄς ἀκούσωμεν ἐπίλεκτα ἀποσπάσματα τῶν Θεοφωτίστων κειμένων του : «Ἡ Σωτηρία ἡμῶν προέρχεται ἐκ τῶν οὐρανῶν. Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ʺὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάςʺ, εἶναι ʺὁ ἄρτος τῆς ζωῆςʺ, ὁ ὁποῖος ἱκανοποιεῖ πλήρως τόν ἄνθρωπον καί μεταβάλλει τήν ἔρημον τῆς παρούσης ζωῆς εἰς πνευματικόν σιτοβολῶνα. Εἶναι ʺτό φῶς τοῦ κόσμουʺ, τό ὁποῖον ἐκδιώκει τά σκότη τῆς ἀγνοίας τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου. Αὐτός, ἐρχόμενος ἐπί τῆς γῆς, μετεμόρφωσε τούς ʺχοϊκούςʺ καί ὅλην τήν γῆν. Αὐτό φαίνεται εἰς τήν ζωήν τῶν Ἁγίων. Οἱ Ἅγιοι διά τοῦ Χριστοῦ εἶναι οὐράνιοι ἄνθρωποι καί ἐπίγειοι ἄγγελοι. Αὐτοί ʺἀπήντησανʺ τόν Χριστόν ἐρχόμενον ἐκ τῶν οὐρανῶν καί ὑψώθησαν εἰς τούς οὐρανούς καί οὕτω δοξάζουν διαρκῶς τόν Γεννηθέντα Σωτῆρα καί Λυτρωτήν …
… Ὁ Θεός εὑρίσκεται μέ τήν ἁγνότητα τῶν Ποιμένων καί τήν ταπείνωσιν τῶν Μάγων. Ἐγωϊσταί, ἄνθρωποι πού ζητοῦν νά κρίνουν καί νά ἀνακρίνουν τά πάντα μέ τήν ψυχράν λογικήν, τήν ὁποίαν ἐθεοποίησαν, δέν μποροῦν νά ἴδουν τόν Θεόν.
… Ὁ Θεός εὑρίσκεται εἰς τήν Βηθλεέμ. Ἡ λέξις ʺΒηθλεέμʺ ἑρμηνεύεται ʺΟἷκος Ἄρτουʺ, “ἔστι δέ αὕτη ἡ Ἐκκλησία, εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκεται ὁ νοητός ἄρτος Χριστόςʺ, κατά τόν Ἅγιον Νικόδημον τόν Ἁγιορείτην καί γενικῶς τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὁ Θεός εὑρίσκεται ἐπί τῆς Άγίας Τραπέζης, ὅπου “ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς” (Ἰω. στ’, 51), ὅπως διεκήρυξεν ὁ Ἴδιος καί ὅπως ἐν συνεχείᾳ εἶπεν: “ἡ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καί τό αἷμα μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν αὐτῷ” (Ἰω. στ’, 55-56).
ʺΠοῦ ἐστιν ὁ τεχθείς Βασιλεύςʺ;
Δι’ ἡμᾶς, τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τό πρόβλημα ἔχει λυθῇ. Ἐγνωρίσαμεν τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτήν. Ἐβαπτίσθημεν εἰς τό ὄνομά Του. Πιστεύομεν εἰς Αὐτόν. Ὁμολογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα. Τόν Τριαδικόν Θεόν …
… Ἄς τρέξωμεν καί ἡμεῖς ὄχι βεβαίως εἰς τήν Βηθλεέμ, άλλά πρός τήν Ἐκκλησίαν, πρός τούς Ἱερούς Ναούς καί κυρίως πρός τόν Θεανθρώπινον Ὀργανισμόν, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν μίαν Ἐκκλησίαν, τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Νά γίνωμεν πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας καί τότε θά αἰσθανθῶμεν ἱκανοποίησιν, θά εἰρηνεύσωμεν, θά χαρῶμεν χαράν μεγάλην, κατά τούς λόγους τοῦ Ἀγγέλου πρός τούς Ποιμένας, κατά τήν Νύκτα τῆς Γεννήσεως: “Ἰδού εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριοςʺ (Λουκ. β’, 10-11)».
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ὁ νεοφανής συμπαθέστατος ἅγιος τῶν καιρῶν μας, ὁ ἅγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας (†1984), (εἰς τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ ὁποίου παρευρέθην ὡς νεαρός Ἱεροσπουδαστής τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς (Ἰούνιος 1967) καί συλλειτουργοῦσε μαζί μέ τούς ἄλλους Ἀρχιερεῖς καί ὁ σεβάσμιος Προκάτοχός μου καί Ποιμενάρχης σας ἀλησμόνητος Μητροπολίτης Κυθήρων Μελέτιος), ὁ νεώτερος, λοιπόν, τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ἅγιος Καλλίνικος, μᾶς ὡμίλησε διά τήν ἐν Χριστῷ Σωτηρίαν, ἡ ὁποία προέρχεται ἐκ τῶν Οὐρανῶν, διά τό ὅτι ὁ Θεός εὑρίσκεται εἰς τήν Βηθλεέμ καί μᾶς παρώτρυνε «νά τρέξωμεν καί ἡμεῖς ὄχι βεβαίως εἰς τήν Βηθλέεμ, ἀλλά πρός τήν Ἐκκλησίαν, πρός τούς Ἱερούς Ναούς καί κυρίως πρός τόν Θεανθρώπινον Ὀργανισμόν, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Μίαν Ἐκκλησίαν, τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Νά γίνωμεν πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας …».
Οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ ἁγίου Ἱεράρχου Καλλινίκου εἶναι Θεολογικοί, Χριστολογικοί καί Σωτηριολογικοί. Αὐτά τά θεῖα διδάγματα καί μηνύματα, πού χρειάζεται περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά ἡ κοινωνία μας, τό Ἑλληνορθόδοξο Γένος μας καί ὅλος ὁ κόσμος.
Ἔχουμε ἀνάγκη, μεγάλη ἀνάγκη, νά ἀποκτήσωμεν εἰς τούς χαλεπούς καί δυσχειμέρους καιρούς μας τήν ἀληθινή θεογνωσία καί τήν συνειδητή καί καρδιακή Λατρεία τοῦ εὐλογητοῦ καί Ἁγίου Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ σῴζουσα ἀλήθεια τῆς Θεοπαραδότου ἀληθινῆς Πίστεώς μας, ἡ ὁποία προκηρύχθηκε ἀπό τούς ἁγίους Προφήτας καί ἀποκαλύφθηκε ἐν τῷ Προσώπῳ τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, λέγοντος ὅτι: «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάν. 14, 6) καί «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. 8, 32), διακηρύχθηκε «εἰς τόν κόσμον ἅπαντα» ἀπό τούς Ἁγίους Χριστοκήρυκας καί Πνευματοφόρους Ἀποστόλους καί διδάχθηκε ἀπό τούς Ὁσίους καί Θεοφόρους Πατέρας ἡμῶν, τούς ἀνά τήν Οἰκουμένην Ποιμένας καί Διδασκάλους.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία, δηλαδή ὁ ὀρθός καί κρυστάλλινος πνευματικός λόγος διά τήν Μίαν καί Μόνην Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν καί ἡ Δογματική Διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ὁριοθετοῦν τήν ἁγίαν καί ἀμώμητον Πίστιν ἡμῶν τῶν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μᾶς προφυλάσσουν ἀπό τήν λύμην τῶν σχισμάτων καί τῶν αἱρέσεων, καλλιεργοῦν τό ὀρθόδοξο φρόνημα καί μέ τήν τήρησιν τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων μᾶς ἐξασφαλίζουν τήν ἀγαθήν καί θεάρεστον τῷ Κυρίῳ βιοτήν καί πολιτείαν. Τοιουτοτρόπως, μέ τήν ἐνσυνείδητον καί εὐσυνείδητον ἐκκλησιαστικήν πορείαν καί ζωήν μας ἐπιτυγχάνεται σύν Θεῷ ἡ περιθρίγκωσις καί θωράκισις μας ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς μας Παραδόσεως καί Κληρονομίας καί δέν ἔχομεν καμμίαν σχέσιν καί ἐπαφήν μέ τά καταλυτικά ρεύματα τῆς Παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς Πανθρησκείας. Ἀντιθέτως, ἀπέχομεν ἀπό τόν κυκεῶνα καί τόν διαρκῆ κυκλῶνα τῆς «νέας ἐποχῆς» καί τήν ἀντιπνευματικήν ἀκαταστασίαν καί ἀνατροπήν τῆς «νέας τάξης πραγμάτων».
Μέ τήν ἐπικίνδυνη παρουσία καί τήν καταλυτική «δρᾶσι» τοῦ κορωνοϊοῦ εἰς τήν πατρίδα μας καί ὅλον τόν κόσμον, μέ ὅσα αὐτή συνεπάγεται καί ὅσα δυσάρεστα καί θλιβερά καθημερινῶς βλέπομεν, ὡρισμένοι ὁμιλοῦν διά τήν πρό κορωνοϊοῦ καί τήν μετά κορωνοϊόν ἐποχήν. Καί ἐξ ἐπισήμων χειλέων ἀκούσθηκε ὅτι πρέπει νά ξεχάσωμεν πλέον τήν πρό κορωνοϊοῦ ἐποχήν. Ἡ ζωή μας πορεύεται πρός μίαν «νέαν κανονικότητα»! Διά τούς Ὀρθοδόξους Πιστούς, ὅμως, ἰσχύει ἡ διάκρισις τῆς πρό Χριστοῦ καί τῆς μετά Χριστόν ἐποχῆς. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Δημιουργός καί Κυβερνήτης τοῦ σύμπαντος καί, ὅπως εἴπαμε καί ἄλλοτε, μέ τό θεανθρώπινο νεῦμα Του σέ ἕνα δευτερόλεπτο ἐξαφανίζει καί ἐξοστρακίζει τόν ἐπιβλαβῆ καί ἐπικίνδυνον αὐτόν ἰόν.

Οἱ δέκα (10) μῆνες τῆς σκληρῆς αὐτῆς δοκιμασίας τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ ἄλλαξαν τήν βιολογική ζωή τῶν συνανθρώπων μας. Αὐστηρά μέτρα περιορισμοῦ εἰς τήν κατοικίαν μας, ἔλεγχος τῶν μετακινήσεων, κλείσιμο Σχολείων, Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν (ὡς μή ὤφελε), ἐπιχειρήσεων, ἐξωτερικῶν ἐργασιῶν, ὑποχρεωτικές μάσκες, ἀποφυγή συνωστισμοῦ κ.ἄ. Ἡ θρησκευτική συνείδησις καί ἡ θρησκευτική ἐλευθερία (λατρεία), πού προστατεύονται ἀπό τό Σύνταγμα τῆς Πατρίδος μας (ἄρθρον 13, παρ. 1 καί 2) ἐπλήγησαν, ἀφοῦ ἔκλεισαν διά τούς πιστούς οἱ Ἱεροί Ναοί μας διά νά μή μεταβληθοῦν (κατά τήν ἄποψιν λοιμωξιολόγων) σέ ἑστίες μολύνσεως καί μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ καί δι’ αὐτῆς ταύτης τῆς Θείας Κοινωνίας! Ἀλλά καί διότι μέ τήν αἱρετικῆς παραδοχῆς δοξασία τῶν εἰδημόνων περί μολυσμοῦ ἐκ τῆς συναθροίσεως τῶν Χριστιανῶν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ ἐκλονίσθη περί τήν πίστιν ἕνα ποσοστόν ἐκκλησιαζομένων.
Ὅμως, ἀδελφοί μου, ὁ μοναδικός καί ἀληθινός Σωτήρ τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. «Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος», διεκήρυξε εἰς τούς ἁπλοϊκούς ποιμένας τῶν ἀλόγων ζώων ὁ Ἄγγελος τήν ἅγια Νύκτα τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως.
Αὐτό τό σωτήριο μήνυμα νά λάβωμεν σήμερον κατά τήν μεγάλην Δεσποτικήν Ἑορτήν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ μόνος Σωτήρ καί Λυτρωτής καί Εὐεργέτης τῆς ἀνθρωπότητος. «Ἐν οὐδενί ἄλλῳ ἡ σωτηρία» (Πρᾶξ. 4, 12) διακηρύσσει εἰς τό θεόπνευστον βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων ὁ Ἀπόστολος Πέτρος.
Αὐτήν τήν ἀλήθειαν, νά ἐνστερνισθοῦμε εἰς τήν δύσκολον ἐποχήν, πού διανύουμε. Ὁ κατ’ οἶκον περιορισμός, τά μέτρα αὐτοπροστασίας, ἡ ἀποφυγή συνωστισμοῦ καί τό ἐμβόλιο, ἐάν αὐτό εἶναι τό ἐνδεδειγμένο καί ἐγγυημένο ἀπό πάσης πλευρᾶς, προστατεύουν μέν τόν ἄνθρωπο, ἀλλά δέν τόν σῴζουν, οὔτε χαρίζουν τήν αἰώνιον ζωήν καί τήν ἀγήρω μακαριότητα. Ἐάν ἡ πίστις μας εἶναι ζωντανή, ἡ ἐλπίδα μας εἰς τόν Κύριον βεβαία καί ἀκαταίσχυντος καί ἡ ἀγάπη πρός τόν ἐν σπηλαίῳ γεννηθέντα καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθέντα Βασιλέα τῶν βασιλευόντων καί Κύριον τῶν κυριευόντων Ἰησοῦν Χριστόν εἶναι ἁγνή καί ἔνθερμος, τότε θά ἑορτάσωμεν ἀληθινά καί πνευματικά Χριστούγεννα. «Χριστούγεννα καί μέσα στήν καρδιά μας», ὅπως εἶπε ἕνας Χριστιανός ποιητής.
Εὐχόμενος, ὅθεν, ἀπό καρδίας πᾶσαν εὐλογίαν, βιοτικήν καί πνευματικήν εἰς ὅλα τά πνευματικά ἐν Κυρίῳ τέκνα μου, τά ἐγγύς καί τά μακράν, καί ἰδιαιτέρως εἰς τούς προσφιλεῖς ναυτικούς μας, καί εὐλογημένα, εἰρηνικά καί χαριτοφόρα Χριστούγεννα, καλήν ὑγείαν καί ταχεῖαν ἀνάρρωσιν εἰς τούς νοσοῦντας ἀδελφούς μας, ὑπομονήν δέ καί καρτερίαν εἰς τούς ἀγρυπνοῦντας Ἰατρούς καί τό νοσηλευτικό προσωπικό καί πᾶν ἀπό Θεοῦ ἀγαθόν, διατελῶ
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Previous Article

Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ Αὐτοῦ

Next Article

Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε…