Διατί ξένοι διπλωμάτες “ἐμπλέκονται” εἰς τὸ Οὐκρανικὸν Ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα;

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Εἶναι πρωτόγνωρο καὶ λύπης πρόξενο τὸ γεγονός, ὅτι ξένοι διπλωμάτες ἀνακατεύονται καὶ “ἐμπλέκονται” μὲ τὸν τρόπο τους στὸ Οὐκρανικὸ Ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα, ἕνα θέμα ἀποκλειστικὰ ἐκκλησιαστικὸ ποὺ καθόλου δὲν τοὺς ἀφορᾶ. Τοὺς “ἀφορᾶ” καὶ τοὺς ἐνδιαφέρει βεβαίως, ἀλλὰ γιὰ ἄλλους λόγους. Τὸ λεγόμενο “Οὐκρανικὸ” ζήτημα ἀφορᾶ τὴν Ἐκκλησία, καθότι πρωτίστως εἶναι ποιμαντικὸ θέμα καὶ καθόλου πολιτικὸ ζήτημα. Ὡς ἐκ τούτου δὲν χρειάζεται ξένοι διπλωμάτες νὰ καταβάλλουν προσπάθειες πρὸς ἐπαύξηση τῆς ὑποστήριξης τῆς μονομεροῦς ἐκχώρησης Αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία, ὡσὰν νὰ πρόκειται γιὰ ἀναγνώριση ἀνεξάρτητου κράτους.

Ἡ ἔκφραση ἐπιθυμίας, ἀλλὰ καὶ “βεβαιότητας” ἀπὸ ξένους διπλωμάτες γιὰ τὴν ἐπαύξηση τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ποὺ θὰ συνηγορήσουν στὴ μονομερῆ ἐκχώρηση Αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία, προκαλεῖ ἐρωτηματικά, γιὰ τὰ ὁποῖα ὅμως ὑπάρχει ἀπάντηση. Γιατί ὑπάρχει τέτοια ἔγνοια γιὰ ἕνα καθαρὰ ἐκκλησιαστικὸ θέμα; Αὐτὸ τὸ ζήτημα ἀφορᾶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Γιατί τόση σπουδὴ λοιπὸν γιὰ ἕνα ζήτημα ποὺ ἀφορᾶ ἀποκλειστικὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Ποιὰ ἄλλα ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πολιτικὰ ἐλατήρια μποροῦν νὰ ἐπικαλεστοῦν;

Τοὺς ἐνδιαφέρει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Θὰ δυσ­αρεστηθοῦν ἀπὸ τὴν ἀπομόνωση τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας; Δὲν εἶναι ἀπότοκος ἡ ἔγνοια αὐτή, τῆς στάσης τους ἀπέναντι στὴ Ρωσία (φανερῆς ἢ κεκαλυμμένης); Αὐτὸ ποὺ προβάλλουν γιὰ δῆθεν προστασία τῶν καταπιεσμένων κατὰ τὴν ἄποψή τους στὴν Οὐκρανία ποιοὺς πείθει; Ὁμιλοῦν ὡσὰν καὶ ἡ χώρα ποὺ ἐκπροσωποῦν, ἦταν καὶ εἶναι προστάτης τῶν ἀδυνάτων καὶ τῶν καταπιεσμένων. Προστάτης τῶν συμφερόντων τους, συμφωνοῦμε πὼς εἶναι, ὄχι ὅμως καὶ τῶν ἀδυνάτων.

Κανένα ἐνδιαφέρον δὲν ἔχει ἐπιδειχθεῖ γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς τῆς Αὐτόνομης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ποὺ τόσο καιρὸ ἐπολεμοῦντο μὲ βιαιότητες καὶ βανδαλισμοὺς σὲ Ἱεροὺς Ναούς, κάτι ποὺ συνεχίζεται μέχρι τὶς μέρες μας καὶ ποὺ καταγγέλθηκαν στὸν Ο.Η.Ε. Διαμαρτυρήθηκαν ποτὲ γιὰ τὴ βία ἐνάντια στοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς τῆς Αὐτόνομης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καὶ τὶς ἁρπαγὲς Ἱερῶν Ναῶν;

Ἐκδηλώνεται ἔντονο ἐνδιαφέρον ἀπὸ ξένους διπλωμάτες γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ Ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα, ἕνα θέμα ἀποκλειστικὰ ἐκκλησιαστικὸ ποὺ καθόλου δὲν τοὺς ἀφορᾶ, ὡσὰν νὰ πρόκειται γιὰ ἀνακήρυξη ἀνεξάρτητου κράτους. Πρόκειται γιὰ ἕνα ζήτημα ποὺ ἀφορᾶ τὴν Ἐκκλησία καὶ καμιὰ ἐμπλοκὴ ἔστω καὶ μικρὴ δὲν ἐπιτρέπει ἡ φύση τοῦ προβλήματος ἀπὸ ξένους διπλωμάτες.

Ποσῶς δὲν προκαλεῖ σ’ αὐτοὺς αἴσθημα λύπης ἡ προκληθεῖσα μορφὴ ἐκκλησιαστικῆς διάσπασης. Τὸ ὑπερβολικὸ ἐνδιαφέρον ξένων διπλωματῶν, ἀποτελεῖ ἔγνοια γιὰ τὸ καλό τῆς Ἐκκλησίας ἢ ἀποτελεῖ ὑπερβάλλουσα σπουδὴ γιὰ τὰ συμφέροντα τῆς χώρας τους; Τὸ νὰ δέχονται “συγχαρητήρια” Ἱεράρχες ἢ ἀκόμα καὶ Ἡγούμενοι ἀπὸ ξένους διπλωμάτες γιὰ τὴ στάση τους στὸ Οὐκρανικό, δὲν ἀποτελεῖ θέμα ποὺ προβληματίζει;

Παρὰ τὴ λύπη τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν κλονισμένη ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα, αὐτοὶ εὐαρεστοῦνται στὸ νὰ “προβλέπουν” στὴ συναίνεση καὶ ἄλλων Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, προσ­θέτοντας “ἐλπίδα” στὶς “προβλέψεις” καὶ τῶν διαδικτυακῶν ἱστότοπων ποὺ ἐπιμένουν στὴ μονομέρεια στὸ “Οὐκρανικό”. Ἡ προσδοκία αὐτὴ ξένων διπλωματῶν, ἀναμφισβήτητα ἔχει ὡς τελικὸ ἀποδέκτη τῶν συνεπειῶν τὴ Ρωσία. Καμιὰ ἔγνοια δὲν ἐπιδεικνύεται γιὰ τὶς ἀπρόβλεπτες συνέπειες στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα. Δὲν μᾶς ξενίζει ἡ περισσὴ ἔγνοια τους γι’ αὐτὸ τὸ καθαρὰ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα, ἡ ὁποία ἀναμφίβολα ἐρείδεται σὲ πολιτικοὺς λόγους.

Previous Article

Οι πράξεις βίας στην Ουκρανία προκαλούν την παγκόσμια καταδίκη

Next Article

Ἡ ἐκδημία τοῦ Κιλκισίου προκαλεῖ τριγμοὺς εἰς τὴν Σουηδίαν;!