ΔΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ κ. ΚΕΡΑΜΕΩΣ:ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΩΜΕΝ ΠΑΛΙ ΜΙΚΡΟΝ ΚΑΛΑΘΙ;

Share:

Γράφει ὁ  κ. Δημήτριος Μερτζεμέκης, Οἰκονομολόγος – Νομικὸς

Ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, φαίνεται ἀκόμη καὶ διὰ «γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ» ὅτι βαδίζει στὰ χνάρια τῶν προηγουμένων Ὑπουργῶν τῆς Παιδείας, τῶν κ.κ. Φίλη καὶ Γαβρόγλου, ἀφοῦ κι αὐτῆς ὁ πόνος, ὁ πόθος καὶ ὁ καημὸς της εἶναι ἡ χώρα μας νὰ γίνει οὐδετερόθρησκο κράτος, παρόλο ὅτι στὴν πρόσφατη τροποποίηση τοῦ Συντάγματος, τὸ σχετικὸ ἄρθρο καταψηφίστηκε στὴ Βουλή. Κι ὅμως μ’ αὐτὰ ποὺ θὰ καταδείξουμε στὴ συνέχεια, κατὰ κεῖ βαδίζουν τὰ πράγματα καὶ τὸ «οὐδετερόθρησκο» μέσῳ τῆς διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν στὰ Σχολεῖα σὲ πρώτη φάση νὰ μπεῖ ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα. Μὲ ἄλλα λόγια, μᾶς ἐμπαίζει κι αὐτὴ ἐμᾶς τοὺς ὀρθοδόξους μὲ διάφορα νομικὰ καὶ γραφειοκρατικὰ τερτίπια, κερδίζοντας χρόνο καὶ παίζοντας ἄριστα τὸ παιχνίδι τῶν προηγουμένων Ὑπουργῶν Παιδείας, ἀφοῦ ΔΕΝ προβαίνει ἀκόμη στὴ ριζικὴ ἀλλαγὴ τοῦ περιεχομένου τῶν ἀλλοιωμένων αὐτῶν Βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ διδάσκονται ἀπὸ τοῦ ἔτους 2016 (προηγ. Κυβερνήσεως) καὶ μέχρι σήμερα στὰ παιδιά μας. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ περιεχόμενό τους, νὰ ἀναφέρουμε ἐν συντομίᾳ ὅτι τοῦτο εἶναι τελείως ἀπαράδεκτο καὶ ὅτι λίγο – πολὺ εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους, ἀφοῦ εἶχαν γραφεῖ τόσα πολλὰ πράγματα ἀπὸ τοὺς εἰδήμονες (θεολόγους, νομικοὺς καὶ κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας). Κοντολογίς, τὸ περιεχόμενό τους εἶναι τελείως ἀντίθετο μὲ τὰ ὁριζόμενα στὸ ἰσχῦον σήμερα Σύνταγμα, ἀλλὰ καὶ στὰ πιστεύματα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀφοῦ διδάσκουν πανθρησκεία, συγκρητισμό, θρησκειολογία καὶ τελικὰ μία πολυθρησκευτικὴ σαλάτα καὶ ὄχι ὀρθόδοξο θρησκευτικὸ προσανατολισμό. Κι ἔτσι μὲ τὸν τρόπο αὐτό, μέσῳ αὐτῶν τῶν Βιβλίων Θρησκευτικῶν, πραγματοποιεῖται ὕπουλα καὶ ἔντεχνα σὲ βάρος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλληνοπαίδων μία μετάλλαξη καὶ ἀποπροσανατολισμός, καὶ κυρίως ἕνας προσηλυτισμός, πρᾶγμα ποὺ ρητὰ ἀπαγορεύεται ἀπὸ τοὺς ἰσχύοντας νόμους καὶ ποὺ εἶναι παράλληλα  τιμωρητέα πράξη.Ἰχνηλατώντας λοιπὸν κατὰ χρονολογικὴ σειρὰ τὶς ἐνέργειες τῆς κας Ὑπουργοῦ διαπιστώσαμε τὰ ἑξῆς: Τὸν Ἰούλιο 2019 ἀναλαμβάνοντας τὰ νέα καθήκοντά της ὡς Ὑπ. Παιδείας ἡ κα Κεραμέως, κι ἐνῷ ἐνημερώθηκε ἔγκαιρα γιὰ τὴν ὕπαρξη τῶν ἀπαράδεκτων αὐτῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν στὰ Σχολεῖα, αὐτὴ ἔμεινε μὲ σταυρωμένα τὰ χέρια στὸ θέμα τῆς ἀλλαγῆς τούτων, ἂν καὶ εἶχε στὴ διάθεσή της ὄχι μία, ἀλλὰ τέσσερις παρακαλῶ Ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε., οἱ ὁποῖες ἐπανωτὰ ὅριζαν ρητὰ καὶ ξεκάθαρα, ὅτι τὰ θρησκευτικὰ πρέπει νὰ ἔχουν Ὀρθόδοξο προσανατολισμὸ καὶ τὰ διδασκόμενα βιβλία πρέπει ν’ ἀλλάξουν. Αὐτὴ λοιπὸν ἄφησε καὶ παρῆλθε μισὸ καὶ πλέον σχολικό ἔτος, ἔτσι ἄπραγα καὶ τὸ κακὸ συνεχιζόταν σὲ βάρος τῶν παιδιῶν μας, κάτω ἀπὸ τὰ μάτια της. Θὰ μποροῦσε, ἂν εἶχε ἐνδιαφέρον καὶ πόνο γιὰ τὴν σωστὴ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν μας, σὰν πρώτη λύση τὴν ἄμεση ἀνατύπωση τῶν παλαιῶν βιβλίων τῶν θρησκευτικῶν τῶν πρὸ τοῦ Φίλη (2016) διδαχθέντων στὰ Σχολεῖα καὶ τὴν ἄμεση διανομὴ τους τὸν Σεπτέμβριο μήνα (ἀφοῦ ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά της στὶς ἀρχὲς Ἰουλίου 2019). (Σημειώνω στὸ σημεῖο τοῦτο, τῆς εἶχε ὑποδειχθεῖ, πέραν τῶν ἄλλων φίλων καὶ διὰ δικῆς μου ἐπιστολῆς, ἡ ὁποία μάλιστα δημοσιεύθηκε καὶ σὲ εὐρείας κυκλοφορίας ἐκκλησιαστικὴ ἐφημερίδα προκειμένου νὰ προβεῖ στὴν ἄμεση ἐκτύπωση τῶν παλαιῶν αὐτῶν βιβλίων). Φθάσαμε στὶς ἀρχὲς Φεβρουαρίου 2020 καὶ ἡ κ. Ὑπουργὸς μας μία πρωΐα «ξύπνησε» ἀπότομα ἀπὸ τὴν χειμερία νάρκη της καὶ προέβη σὲ ἀνέλπιστες «εὐχάριστες» ἀνακοινώσεις. Ὅτι δηλαδὴ γιὰ τὴν ἐρχόμενη νέα σχολικὴ χρονιὰ (2020 – 2021) ἐπὶ τέλους θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ Νόμοι καὶ οἱ Ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν, ὅτι θὰ γίνουν τὰ μαθήματα μὲ κριτήρια ἐπιστημονικὰ καὶ παιδαγωγικὰ πρὸς ὄφελος τῶν μαθητῶν, καὶ ἀκόμη ὅτι θὰ αὐξηθοῦν οἱ ὧρες διδασκαλίας καὶ πολλὰ ἄλλα εὔηχα καὶ ὡραῖα ὑπὲρ τῶν Ὀρθοδόξων ! Ὅμως θὰ ἀναρωτηθεῖ κάποιος, πῶς ἔτσι ἀπότομα ἄλλαξε εὐνοϊκὴ στάση ἡ κα Ὑπουργὸς στὰ καλὰ καθούμενα, ὅπως λέει κι ὁ λαός μας; Ἦταν τυχαῖο; Ἀκοῦστε καὶ βγάλτε ὁ καθένας τὰ συμπεράσματά του: Τὴν περίοδο ἐκείνη (Φεβρ. 2020) ὄχι ἕνας, οὔτε δύο, ἀλλὰ τριάντα βουλευτὲς τῆς Ν.Δ. (τοῦ κόμματός της ποὺ ἐξελέγη) ἀπὸ διάφορες περιφέρειες τῆς χώρας, εἶχαν ἑτοιμάσει ἐρώτηση, γιὰ νὰ καταθέσουν στὴ Βουλή, προκειμένου νὰ ἀποσυρθοῦν τὰ ἀπαράδεκτα αὐτὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν, ἐπειδὴ ἡ βάση τῶν ψηφοφόρων «ἔβραζε» γιὰ τὴν ὀλιγωρία αὐτὴ καὶ ζητοῦσε ἐπίμονα ἀπὸ τοὺς βουλευτές της νὰ τὴν πιέσουν, γιὰ νὰ ἀποσύρει ἐπὶ τέλους τὰ «βιβλία» αὐτά, γιατί ἀλλιῶς «χαθήκανε» (ὁ νοῶν νοεῖτο). Τότε ἡ κα Ὑπουργὸς (ἀφοῦ τὴν ἀνάγκη φιλοτιμία ἔκανε) καὶ προκειμένου νὰ ἀποφύγει τὶς κακοτοπιὲς καὶ νὰ περισώσει τὴν καρέκλα της, πίεσε μέσῳ τοῦ Γραμματέα τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τῆς Ν.Δ. Σταῦρο Καλαφάτη, ὥστε νὰ μὴ καταθέσουν τὴν ἤδη ἑτοιμασθεῖσα ἐρώτηση στὴ Βουλή. Κι ἔτσι κέρδισε ἐπὶ τοῦ παρόντος κι ἄλλο χρόνο… καὶ πορεύεται (ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀσφαλής)… Ἰδοὺ πῶς μᾶς «δουλεύουν» οἱ Ἐθνοπατέρες μας… Καὶ ἕπεται ἡ συνέχεια… Τώρα πλέον εἴμαστε στὶς ἀρχὲς Μαΐου 2020 καὶ ξαφνικὰ ἐν μέσῳ κορωνοϊοῦ ποὺ «Μένουμε σπίτι» κι ὅλα ἦταν κλειστὰ κι ἀμπαρωμένα, κόντρα καὶ στὰ ὅσα ὡραῖα ἐλέχθησαν ἀπὸ τὴν ἴδια στὶς ἀρχὲς Φεβρουαρίου, κατατέθηκε αἰφνιδιαστικὰ καὶ ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ διὰ διαβούλευση νομοσχέδιο τοῦ Ὑπ. Παιδείας, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο μειώνονται πάλι οἱ ὧρες διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καθὼς ἐπίσης καὶ δὲν θὰ ἐξετάζεται τοῦτο κανονικὰ καὶ ἰσότιμα, ὅπως καὶ γίνεται στὰ ὑπόλοιπα μαθήματα. Μὲ ἄλλα λόγια, πάλι μᾶς «δουλεύει» ἡ κ. Ὑπουργὸς καὶ οἱ ἀρχικὲς δεσμεύσεις της ὅτι θὰ ἐφαρμοσθοῦν δῆθεν οἱ ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε. ποὺ προβλέπουν ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ ἔχει καθαρὰ ὀρθόδοξο προσανατολισμὸ καὶ νὰ διδάσκεται σὲ ἱκανὸ ἀριθμὸ ὡρῶν διδασκαλίας καθὼς καὶ νὰ μὴ ὑποβαθμίζεται κατὰ τὴ διδασκαλία καὶ τὴν ἐξέταση σὲ σχέση μὲ ἄλλα μαθήματα, πῆγαν περίπατο. Κι ἔτσι μ’ αὐτὲς τὶς ὕπουλες παλινδρομήσεις (μπρὸς-πίσω κ.λπ.) καὶ μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ κορωνοϊοῦ, φθάσαμε σχεδὸν στὸ τέλος τῆς σχολικῆς αὐτῆς χρονιᾶς. Ἄλλη μία χρονιὰ πάλι ἔφυγε χαμένη σὲ βάρος τῶν παιδιῶν μας. Καὶ αὐτὴ ἡ ἄτυπη ἀλλὰ ὑποχθόνια καὶ ὑπόγεια συνεργασία μεταξὺ τῶν παλαιῶν καὶ τῆς νέας Ὑπουργοῦ βλέπουμε καλὰ νὰ κρατεῖ… χωρὶς ντροπή. Τώρα ἂν σ’ ὅλα αὐτὰ τὰ δυσμενῆ καὶ δυσάρεστα προσθέσουμε καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι: Α) Ἡ κ. Ὑπουργὸς διατηρεῖ ἀκόμη καὶ σήμερα στὴν ἴδια θέση τοῦ Γεν. Γραμματέα Θρησκευμάτων τόν κ. Γιῶργο Καλαντζή, ὁ ὁποῖος διατηροῦνταν συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως στὴν ἴδια θέση καὶ πλέον τῆς δεκαετίας ἀπὸ ὅλους τούς διατελέσαντες Ὑπουργούς. Προφανῶς ὁ κος Γενικὸς ἀνέχονταν καὶ ἀνέχεται νὰ «σέρνεται» στοὺς διαδρόμους τοῦ Ὑπουργείου του ἡ κατάσταση αὐτὴ χωρὶς νὰ ἐπεμβαίνει δυναμικά, ἐνῷ εἶναι ὁ πλέον ἁρμόδιος (ἀφοῦ εἶναι «Ὑπουργὸς» στὸ ἀντικείμενό του). Τί ἐλπίδες νὰ ἔχουμε, ὅταν ὁ πλέον ἁρμόδιος, βλέπει κατάματα καὶ διαχρονικὰ τὴ δυσμενῆ μεταχείριση τῶν παιδιῶν τῶν Ὀρθοδόξων, κι’ αὐτὸς δὲν ἐκφράζει καμία διαμαρτυρία, καμία ἐπέμβαση, καμία πρόταση; Β) Τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) εἶναι ἕνα σημαντικὸ καὶ αὐτὸ Συμβουλευτικὸ Ὄργανο τοῦ Ὑπ. Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, ποὺ πρέπει νὰ εἰσηγεῖται τὰ πρέποντα σύμφωνα μὲ τὰ δεδομένα τῆς παιδαγωγικῆς ἐπιστήμης κ.λπ. Ὅμως δυστυχῶς παλαιότερα οἱ εἰσηγήσεις τοῦ Ἰνστιτούτου αὐτοῦ πρὸς τοὺς κ.κ. Ὑπουργούς, ἦταν κι αὐτὲς σύμφωνα μὲ τὶς ἰδεοληψίες καὶ ἐπιθυμίες αὐτῶν καὶ γι’ αὐτὸ ἡ Παιδεία βάδιζε, ὅπως καὶ τώρα, ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Νὰ θυμηθοῦμε οἱ παλαιοί, μόνο τὰ ὅσα δυσμενῆ εἶπε γιὰ μερικὰ μέλη ἀπ’ αὐτὰ ὁ ἤδη μακαριστὸς π. Γεώργιος Μεταλληνός, καθηγητὴς Πανεπιστημίου καὶ διαπρεπὴς Θεολόγος, ποὺ ἦταν μέλος κι αὐτὸς τοῦ Ἰνστιτούτου. Οἱ δηλώσεις του, μετὰ τὴν παραίτησίν του, ποὺ δημοσιεύθηκαν στὶς Ἐφημερίδες τῆς τότε περιόδου τὰ λένε ὅλα (Σεβόμενος ὅμως τὴν μνήμη αὐτοῦ, δὲν θὰ ἀναφερθῶ σ’ αὐτές). Εὔχομαι ὅμως νὰ ἔχουν ἀλλάξει τὰ πρόσωπα καὶ ἡ νοοτροπία πρὸς τὸ καλύτερο. Γ) Τέλος, κλείνοντας τὸν περίγυρο τῆς κας Ὑπουργοῦ, νὰ ἀναφέρουμε ἀπ’ ὅ,τι διαβάζουμε, κυκλοφοροῦν πάλι στοὺς διαδρόμους τοῦ Ὑπ. Παιδείας ὡς «σύμβουλοι» ἐκπαιδεύσεως κάτι θεολόγοι παντὸς «Καιροῦ», οἱ ὁποῖοι μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους συνθέτουν ἕνα ἀκτύπητο κύκλο ποὺ ὁδηγοῦν τὰ πράγματα ἐκεῖ ποὺ αὐτοὶ τὰ θέλουν. Δὲν ἀφήνουν νὰ προχωρήσει τίποτε τὸ σωστό, τὸ νοικοκυρεμένο, τὸ καθαρὰ ὀρθόδοξο. Βάζουν παντοῦ ἔντεχνες τρικλοποδιές, ὥστε νὰ διολισθήσει ἡ Παιδεία καὶ κυρίως τὰ θρησκευτικὰ τῶν Ἑλληνοπαίδων ἐκεῖ ποὺ αὐτοὶ θέλουν… μὲ τὸ ἔτσι θέλω! Ἂν τώρα ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας, ποὺ βαδίζει σ’ ἕνα τεντωμένο σχοινὶ βρεῖ τὸ κουράγιο καὶ τὴν ἀνάλογη θέληση καὶ μπορέσει νὰ τὰ ξεπεράσει τὰ ποικίλα αὐτὰ ἐμπόδια ποὺ τὴν περιστοιχίζουν, κόβοντας τὸν γόρδιο αὐτὸ δεσμό, τότε θὰ μιλᾶμε γιὰ ἕνα πραγματικὸ θαῦμα! Ἡ μόνη λύση λοιπόν, γιὰ νὰ ἐπιτύχει ἡ κα Ὑπουργὸς ξεπερνώντας τὰ ποικίλα αὐτὰ ἐμπόδιά της, ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΘΕΛΕΙ, εἶναι νὰ «πιάσει τὸ ταῦρο ἀπὸ τὰ κέρατα» ἀφήνοντας κατὰ μέρος τὰ βαρίδια της καὶ τοὺς παρατρεχάμενους «συμβούλους» κ.λπ. καὶ νὰ ἐφαρμόσει ἀκριβῶς αὐτὰ ποὺ ἔκαναν νομοθετικὰ καὶ οἱ προηγούμενοι Ὑπουργοὶ γιὰ τοὺς ἀλλόθρησκους καὶ τοὺς ἑτερόδοξους (Ρωμαιοκαθολικούς, Ἑβραίους καὶ Μουσουλμάνους), δηλαδὴ νὰ ἀναθέσει τὴν σύνταξη τῶν νέων αὐτῶν βιβλίων θρησκευτικῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλληνοπαίδων σὲ Ἐπιτροπὴ ποὺ θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ θεσμοθετημένα ἀπὸ τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς Νόμους τοῦ Κράτους, δηλ. ἀπὸ μέλη ποὺ θὰ ὁρίσει ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ). Μὲ ἄλλα λόγια, ὅπως ἔπραξε ἀναλογικὰ καὶ ἀνέθεσε τὴν σύνταξη τῶν βιβλίων θρησκευτικῶν τῶν ἀλλοθρήσκων καὶ ἑτεροδόξων στοὺς δικούς τους θεσμοθετημένους φορεῖς (καὶ σωστὰ ἔπραξε), ὅπως ὁρίζονται ρητὰ καὶ στὸ σχετικὸ Νόμο (4386/2016 Ἄρθρο 55). Κάτι ἀνάλογο λοιπὸν ζητοῦν οἱ γονεῖς, οἱ ἐκπαιδευτικοί, οἱ θεολόγοι κ.λπ. νὰ ἐφαρμόσει καὶ γιὰ τὰ Ὀρθόδοξα παιδιά μας. Εἶναι παράλογο νὰ ζητεῖται ἡ ἀκριβῶς ἀνάλογη ἐφαρμογὴ μὲ δικαιοσύνη, ἰσοπολιτεία καὶ ἰσονομία;  Γιὰ ποιοὺς παρακαλῶ; Γιὰ τὴν πλειοψηφία τοῦ ὀρθόδοξου ἑλληνικοῦ λαοῦ ! Μὴ τρελαθοῦμε κιόλας!! Ποῦ βρισκόμαστε ἐπὶ τέλους; Ὑπάρχει τέτοιος ρατσισμὸς καὶ ἀδικία σὲ βάρος μας καὶ καθόμαστε μὲ σταυρωμένα τὰ χέρια; Στὸ τέλος-τέλος ἂς κοιτάξει καὶ τὸ συμφέρον τῆς ἰδίας καὶ τῆς Κυβέρνησης ἀλλὰ καὶ τῶν ψηφοφόρων της, γιὰ νὰ μὴ ἐπανέλθουν δριμύτεροι καὶ τὴν «μαυρίσουν», ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὴν πρώην συνάδελφό της κ. Μαριέττα Γιαννάκου ποὺ ἔπαθε τὴν ἴδια νίλα μὲ τὴν μὴ ἀπόσυρση τῆς ἱστορίας τῆς κας Ρεπούση. Ἂς ἐλπίσουμε ἐπὶ τέλους, ὅτι αὐτὴ τὴν φορά θὰ γίνουν τὰ αὐτονόητα καὶ δὲν θὰ κρατήσουμε πάλι μικρὸ καλάθι!

Previous Article

Τό Πάσχα δεν έχει υποκατάστατο!

Next Article

Τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶνεἰς τὰ σχολεῖα