ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ – ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Ἑβρ. θ΄ 1-7
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28
Ἦχος: πλ. α΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων» (Ἑβρ. Θ΄ 3)

Τό… προεικόνισμα

Εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης, μᾶς «μεταφέρει» σήμερον ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, ἀδελφοί μου! Τοὺς Ἁγίους καὶ ἱεροὺς ἐκείνους χώρους τῶν Ἰσραηλιτῶν, τοὺς ὁποίους κατεσκεύασε πρῶτος ὁ Θεόπτης καὶ προφήτης Μωϋσῆς, κατά… θείαν ἐντολὴν καὶ ὑπόδειξιν, κατὰ τὴν τεσσαρακονταετῆ πορείαν τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ διὰ τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ. Ἐν συνεχείᾳ ἐξερχόμενοι οἱ Ἑβραῖοι ἐκ τῆς… ἐρήμου καὶ ἐγκαθιστάμενοι εἰς τὴν γῆν Χαναάν, – «τὴν γῆν τῆς Ἐπαγγελίας», – ἔφερον μαζί τους ταῦτα τὰ Ἅγια… ὡς «ἱερὸν τέμενος», καὶ ὅταν πλέον ὁ βασιλεὺς Σολομὼν κατεσκεύασε τὸν πρῶτον ἐκεῖνον Ναόν, ἔφερον καὶ ἐγκατέστησαν εἰς αὐτόν, τοὺς προαναφερθέντας τούτους Ἁγίους χώρους!

Ἦσαν οἱ χῶροι τῆς λατρείας τῶν Ἰσραηλιτῶν, εἰς τοὺς ὁποίους ἐπεδείκνυον ἰδιαίτερον σεβασμόν… καὶ ἐτιμώρουν μετὰ πάσης αὐστηρότητος, πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ παρεκτροπήν…! Ἀκόμη δὲ περισσότερον εἰς τά… «Ἅγια τῶν Ἁγίων», ἐκεῖ ὅπου, – ὡς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, – «ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵμα­τος, ὃ προσ­φέ­ρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων» (Ἑβρ. Θ΄ 7)!

Εἰς τοῦτον τὸν Πανάγιον καὶ ἄβατον χῶρον, κατὰ θείαν παρέμβασιν, εἰσήγαγον τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἀπὸ τῆς ἡλικίας τῶν τριῶν ἐτῶν, – τὸ γεγονὸς τὸ ὁποῖον ἑορτάζομεν σήμερον, – Ἥτις καὶ παρέμεινεν ἔγκλειστος εἰς τοῦτον… ἐπὶ ἐννέα συναπτὰ ἔτη, ἄνευ τῆς οἵασδήποτε ἐπαφῆς μὲ οἷονδήποτε ἄνθρωπον καὶ συντηρουμένη καὶ τρεφομένη ὑπὸ θείου Ἀγγέλου, ὡς διδάσκει καὶ ἀποδέχεται ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία!

Τὴν συγκεκριμένην περικοπήν, ἔκρινεν ἡ Ἐκκλησία μας νὰ ἀναγινώσκεται σήμερον, ἐπειδή, …τὰ «Ἅγια τῶν Ἁγίων», προεικονίζουν τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον! Ἡ διαρκὴς παρουσία τοῦ Θεοῦ, τὸ ἄβατον καὶ ἄψαυστον τοῦ παλαιοδιαθηκικοῦ τούτου χώρου, ἀλλὰ καὶ ἡ εἴσοδος εἰς αὐτόν τῆς… Μόνης ἀνταξίας τῶν… «Ἁγίων», δεικνύουν ὅτι ὄντως ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος προεικονίζεται εἰς τά… «Ἅγια τῶν Ἁγίων» τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης!

Ἡ κυρία Θεοτόκος!

Ἡ διαμονὴ καὶ παραμονὴ τῆς Θεόπαιδος Μαριάμ… ὄπισθεν τοῦ καταπετάσματος ἐπὶ ἐννέα ἔτη, ὡς εἴπομεν, ἔγινεν ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἑβραίους, κατὰ θείαν οἰκονομίαν. Δὲν ἦτο ἐπ’ οὐδενί, κατανοητὸν καὶ ἀποδεκτόν, νὰ εὑρεθῇ καὶ παραμείνῃ εἰς τὸν Ἁγιώτατον χῶρον, εἰς τά… «Ἅγια τῶν Ἁγίων», οὔτε κἄν ὁ φέρων τὸ ὑπέρτατον ἀξίωμα τοῦ Ἀρχιερέως, ὅστις καὶ μίαν φορὰν κατ’ ἔτος, εἰσήρχετο καί… ἐθυμίαζε καί… πάλιν ἐξήρχετο ἐφ’ ὅσον τοιαύτη ἦτο ἡ θεία ἐντολή! Ὅμως εἰς τὴν ἁπλῆν κόρην τῆς Ναζαρέτ, τὰ πράγματα, – κατὰ θείαν παρέμβασιν – ἤλλαξαν καὶ οὐδεὶς διεμαρτυρήθη…! Βεβαίως, – συμφώνως πρὸς τὴν Παράδοσιν, τὴν ὁποίαν καὶ ἀποδέχεται ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, ὅταν ἔφερον τὴν Θεόπαιδα οἱ γονεῖς Αὐτῆς, – ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα, – συνέβησαν γεγονότα μοναδικὰ καὶ θαυμαστά, τὰ ὁποῖα μᾶς εἶναι περίπου γνωστά… ! Παρθένοι νεάνιδες προσῆλθον… ἀπρόσκλητοι, μετὰ λαμπάδων φαιδρῶν καὶ προηγοῦντο τῆς Πανακηράτου κόρης, σχηματίζουσαι οὕτω… ἱερὰν πομπήν, ἐνῶ καὶ ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς εὑρίσκετο ἐκεῖ, διὰ νὰ ὑποδεχθῇ ταύτην καὶ ὁ… ἴδιος νὰ τὴν εἰσαγάγῃ εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων!

Ἐκεῖ, παρέμεινεν ἡ τριετίζουσα Θεοτόκος, ἄνευ τῆς οἵασδήποτε ἀνθρωπίνης μερίμνης καὶ προστασίας, χωρὶς νὰ ἐκφρασθῇ ἡ παραμικρὰ ἀμφιβολία διὰ τά… περαιτέρω! Πῶς ἦτο δυνατὸν νὰ δεχθῇ ἕν παιδίον τριῶν ἐτῶν, νὰ ἀποξενωθῇ ἀπὸ τοὺς γονεῖς του; Ποῖος θὰ τὸ ἐπεμελεῖτο; Ποῖος θὰ τὸ ἔτρεφε; Ποῖος θὰ τοῦ προσ­έφερεν ὅλα ἐκεῖνα τά… ἀπαραίτητα, τὰ ὁποῖα καὶ εἶχεν ἀνάγκην; Οἱ πάντες ἐπίστευον ὅτι θὰ συνέβαινεν ἐκεῖνο… ὅπερ καὶ συνέβη! Ἄγγελος Κυρίου ἔτρεφε ταύτην τὴν παῖδα – κατὰ τὴν Ἁγιοπατερικὴν παράδοσιν,- καὶ συνετήρει ταύτην, ἕως τῆς ἡλικίας τῶν δώδεκα ἐτῶν! Κατ’ αὐτὸν τὸν ὑπερφυῆ τρόπον, ἠθέλησεν ὁ Κύριος νὰ προετοιμάσῃ  τὴν Παναγίαν, ὥστε νὰ γίνῃ τὸ Πανάγιον ἐκεῖνο… «σκεῦος», τὸ ὁποῖον θὰ ἐδέχετο τόν… Λόγον τοῦ Θεοῦ!

Πράγματι, ἡ Παναγία μας ὑπῆρξε τὸ καθαρώτατον ἐκεῖνο… «δοχεῖον», τὸ ὁποῖον θὰ ἠδύνατο νὰ κρατήσῃ καί… φιλοξενήσῃ τὸν Ἴδιον τὸν Θεόν, καὶ νὰ ἔλθῃ δι’ Αὐτῆς Οὗτος εἰς τὸν κόσμον τοῦτον καὶ νὰ συστεγασθῇ μετ’ Αὐτῆς καὶ τοῦ μνήστορος Ἰωσήφ, εἰς τὸν ἴδιον ταπεινὸν οἰκίσκον ἐπὶ τριάκοντα συναπτὰ ἔτη, ὡς διευκρινίζεται τοῦτο ὑπὸ τῆς Ἁγίας Γραφῆς. «Καὶ κατέβη μετ᾿ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς» (Λουκ. Β΄ 51)! Ἦτο ἐκείνη, τὴν ὁποίαν ἐπέλεξεν ὁ Κύριος, ὡς μητέρα Του ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἦτο πάντοτε πλησίον Του, ὡς μαρτυρεῖται τοῦτο εἰς τὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια καὶ ἀποδέχεται ἡ παράδοσις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας!

Ἡ Παναγία καί… ἡμεῖς!

Ὑπάρχει ἡ ἄποψις καὶ προβάλλεται ὑπό τινων, ὅτι διὰ τῶν τοιούτων περιγραφέντων θαυμαστῶν γεγονότων, ὁ Κύριος… ἐδημιούργησε τὴν Θεοτόκον! Δηλαδή, ὁ Κύριος, …«παρεβίασε» τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν τῆς Θεοτόκου καὶ τήν… «ὑποχρέωσεν» – οὕτως εἰπεῖν – νὰ γίνῃ τὸ Θεοδόχον σκήνωμα τῆς Θεότητος! Βεβαίως, μία τοιαύτη θεωρία καὶ ἀντίληψις δὲν εὐσταθεῖ, καθόσον… ὁ Κύριος, ἀνέκαθεν, οὐδέποτε παρενέβη… «δυναστικῶς», διὰ νά… «διαμορφώσῃ» τὸν οἷονδήποτε, κατὰ τὴν θείαν θέλησιν! Ἀσφαλῶς καί… «θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν», ἀλλὰ ἡ καθοριστικὴ ἀπόφασις τῆς σωτηρίας ἡμῶν, εἶναι… προσωπική μας ὑπόθεσις!

Ἄλλως τε, εἰς ποίας προϋποθέσεις, «ἠδίκησεν» ἡμᾶς ὁ Κύριος, ἔναντι τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου; Μπορεῖ ἡ Παναγία μας νὰ κατέχῃ τὰ «δευτερεῖα τῆς Θεότητος» καὶ νὰ εἶναι ἡ Κυρία τῶν Ἀρχαγγέλων καὶ τῶν Ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχομεν μήπως καὶ ἡμεῖς τὴν δυνατότητα καὶ τήν, ὑπὸ τοῦ Κυρίου, χάριν νὰ λαμβάνωμεν ἐντὸς ἡμῶν τὸν Ἴδιον τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν διὰ τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας; Ἔστω καὶ ἂν ἡ φιλαμαρτήμων ἀνθρωπίνη φύσις ἡμῶν μᾶς… «ὑποχρεώνει» νὰ ἁμαρτάνωμεν καί… μὴ θέλοντες, δὲν ἔχομεν τὴν εὐκαιρίαν καὶ τὰς προϋποθέσεις νὰ καθαιρώμεθα καὶ ἁγιαζώμεθα διὰ τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καὶ τῆς Ἐξομολογήσεως; Δὲν ἔχομεν, ἆραγε, καὶ ἡμεῖς τὴν δυνατότητα, ἀποβλέποντες εἰς τό… θεῖον ἔλεος, νὰ τύχωμεν τῶν Οὐρανίων δωρεῶν καὶ ἀπολαύσεων; Εἶναι βέβαιον, ὅτι εἰς τὴν περίοπτον θέσιν τῆς Παναγίας μας, δὲν ἠδυνάμεθα νὰ φθάσωμεν˙ ἀλλὰ ἡ… ἁγιότης καὶ σωτηρία ἡμῶν εἶναι ὑπόθεσις τῆς ἰδικῆς μας θελήσεως!

Συνεπῶς, ἂς παρακαλοῦμεν τὴν Θεοτόκον, νὰ παρακαλῇ τὸν Υἱόν Της, ἵνα καταξιωθῶμεν τῆς αἰωνίου μακαριότητος… ἔστω καὶ ἀπὸ τάς… ἐσχάτους θέσεις τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Πατρῶν

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ