ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Ἐφεσ. ε΄ 8-19
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιδ΄ 16-24
Ἦχος: πλ. δ΄.-Ἑωθινόν: Γ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου» Ἐφεσ. ε΄ 17)

«Γενηθήτω τὸ θέλημά Σου»

Ὅταν, φίλοι μου ἀναγνῶσται, ὁ Διδάσκαλος ἐδίδασκε τὸ πλῆθος εἰς τὸ ὄρος τῆς Καπερναούμ, μεταξὺ τῶν πολλῶν ἄλλων διδασκαλιῶν καὶ συμβουλῶν, ἐδίδαξεν αὐτοὺς καὶ τό… «πῶς δεῖ προσεύχεσθαι». Πῶς, δηλαδή, θὰ πρέπῃ νὰ προσεύχωνται, διὰ νὰ εἰσακούεται ἡ προσευχή των ὑπὸ τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ ἔχῃ αὕτη καὶ τὰ ἀντίστοιχα εὐλογημένα ἀποτελέσματα. Ἀφοῦ ἀρχικῶς τοὺς ἐδίδαξε τὸν τρόπο καὶ τὰς προϋποθέσεις, ὑπὸ τὰς ὁποίας θὰ πρέπῃ νὰ ἀπευθύνουν τὰς προσευχάς των πρὸς τὸν Θεόν, ἀμέσως, ἐν συνεχείᾳ, τούς… παραδίδει τὸ πρότυπον τῆς οὐσιαστικῆς καὶ εὐαρέστου προσευχῆς, τὸ γνωστὸν εἰς ἅπαντας, …«Πάτερ ἡμῶν…»!

Εἰς ταύτην τὴν Θεόσδοτον προσευχήν, βλέπομεν… τὴν δοξολογίαν καὶ τὴν εὐχαριστίαν μας πρὸς τὸν Θεόν, τὴν αἴτησιν τῶν ὑψηλῶν καὶ πνευματικῶν δωρημάτων, τὴν αἴτησιν τῆς συγχωρήσεως διὰ τὰς τόσας καὶ τόσας ἁμαρτίας μας καὶ τὴν παράκλησιν νὰ μᾶς φυλάγῃ ἀπὸ τὸν πειρασμὸν καὶ τὰς παγίδας του!

Ἐκεῖνο, ὅμως, τὸ ὁποῖον, θὰ ἐλέγομεν ὅτι τὸ ἐκφωνοῦμεν κάπως ἐπιπολαίως καὶ τὸ ὁποῖον περιλαμβάνεται ὡς δοξολογία καὶ ὕψιστον αἴτημα, εἶναι τό… «γενηθήτω τὸ θέλημά Σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς» (Ματθ. ΣΤ΄ 10)! Ἀφ’ ἧς στιγμῆς ὁ ἄνθρωπος «ἔπεσε» καὶ ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τὸν Δημιουργόν του, …χαρακτηριστικὸν τοῦ ἀτιθάσου καὶ ἀνυποτάκτου χαρακτῆρος του, εἶναι ἡ παρέκκλισις ἀπὸ τοῦ Θείου Θελήματος καὶ ἡ πορεία του μὲ γνώμονα καὶ κανόνα τὰς ἰδικάς του… ἐπιλογάς! Ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν περίοδον ἐκείνην τῶν τεσσαράκοντα δύο χρόνων, ὅτε ἡ Χεὶρ τοῦ Κυρίου καθωδήγει τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας καὶ τὰ θαύματα ἦσαν καθημερινὰ καὶ τεράστια, καὶ αὐτονοήτως θὰ ἔπρεπεν ὁ σκληροτράχηλος ἐκεῖνος λαός, νὰ ὑποτάσσεται εἰς τὸ Θεῖον Θέλημα, …ἀντιθέτως, τὸ ἁμαρτωλὸν καὶ ἴδιον θέλημά των ἐγίνετο αἰτία, διὰ βαρείας ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τιμωρίας καὶ σκληρὰς παιδαγωγίας…!

Δυστυχῶς, ποτὲ δὲν ἐπέλεξαν οἱ ἄνθρωποι… τὸ Θεῖον Θέλημα! Πλὴν τῶν Ἁγίων καὶ ἐναρέτων ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι ἠγωνίζοντο, ἔχοντες σκοπὸν νὰ ζῶσι καὶ νὰ διάγωσι κατὰ τό… «γενηθήτω τὸ θέλημά Σου», ὁ λοιπὸς κόσμος διεστράφη˙ καὶ ὡς βλέπομεν ἕως καὶ σήμερον, κινεῖται ἐκ τοῦ κακοῦ πρὸς τό… χείριστον! Διὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ ὁ Κύριος εἰς τὴν Ἀρχιερατικήν Του προσευχήν, διαχωρίζει τούς… ἰδικούς Του ἐκ τοῦ κόσμου! «Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ˙ οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι» (Ἰωάν. ΙΖ΄ 9). Οἱ… ἰδικοί Του… ἀκούουν καὶ ὑπακούουν εἰς Αὐτόν, ἐνῶ οἱ … ἄλλοι κινοῦνται κατὰ τὰ θελήματα τῶν ἀλλοτρίων! «Τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούει, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσί μοι» (Ἰωάν. Ι΄ 27).

Εἶναι, ἆραγε, γνωστὸν τὸ Θεῖον Θέλημα;

Ὁ Κύριος ἐνηνθρώπησε καὶ ἦλθεν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, διὰ νὰ σώσῃ τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ ἀνοίξῃ τὸν «κεκλεισμένον» Παράδεισον διὰ τοῦ Σταυρικοῦ Του θανάτου καὶ τῆς, ἐκ νεκρῶν, Ἀναστάσεώς Του! Ἐν ταὐτῷ ὅμως, ἦλθεν ἵνα γνωρίσῃ εἰς τοὺς ἀνθρώπους τὸ Θεῖον Θέλημα, τὸ ὁποῖον… εἶχε, σχεδόν, ξεχασθεῖ καὶ περιφρονηθεῖ κατὰ τὸ διάστημα τῆς πρὸ Χριστοῦ ἐποχῆς! Ἦλθε, διὰ νὰ διδάξῃ καὶ δείξῃ εἰς ἡμᾶς, … «τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ» (Ἐφεσ. Ε΄ 10), καὶ πῶς δύναται, ἀγωνιζόμενος (ὁ ἄνθρωπος), νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὸ «ἀρχαῖον κάλλος»!

Συνεπῶς, τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, ἐγνωρίσθη εἰς ἡμᾶς, ἐν πρώτοις, ὑπ’ Αὐτοῦ τούτου τοῦ Διδασκάλου, εἰς τὴν συνέχειαν δέ, ὑπὸ τῶν Θείων μαθητῶν Αὐτοῦ! Ἐξ αὐτῶν τούτων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, «παραλαμβάνουσι» τοῦτο, οἱ Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἥτις (Ἐκκλησία) καὶ μεταλαμπαδεύει Τοῦτο ἕως τῆς… σήμερον, ἀλλὰ καὶ ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων! Κατὰ συνέπειαν, οἱ θέλοντες ἵνα ὑποταχθῶσιν καὶ συνταχθῶσιν ὑπ’ Αὐτό, δύνανται νὰ τὸ ἀναζητῶσι εἰς τὴν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας ἀνὰ τοὺς αἰῶνας καὶ εἰς τὰς βιογραφίας τῶν Ἁγίων της, οἵτινες καὶ ἐβίωσαν Τοῦτο! Πέραν ὅμως τούτων, τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι «ἐμφυτευμένον» καὶ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, ὥστε ἀκόμη καὶ ἐὰν κάποιοι δὲν δύνανται νὰ μελετήσωσι καὶ ἀναγνώσωσι τοῦτο εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τοὺς Ἱεροὺς κανόνας, ἢ ἀκόμη καὶ ἂν ἀδιαφορῶσι καὶ περιφρονῶσι τὸν Θεῖον Νόμον, νὰ διδάσκωνται τοῦτο… ἐκ τῆς καρδίας των! Τοῦτο διδάσκει ὁ Θεῖος Παῦλος ἀναφερόμενος εἰς τοὺς ἐθνικοὺς καὶ τοὺς εἰδωλολάτρας, λέγων: «Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως» (Ρωμ. Β΄ 14-15).

Ἑπομένως, τὸ «τί θέλει ὁ Θεός», εἶναι γνωστὸν καὶ «ξεκάθαρον», καὶ πάντες οἱ θέλοντες «ἵνα βιώσωσι κατὰ τὸ θέλημα Αὐτοῦ», …ἀρκεῖ νὰ θέλουν˙ καὶ νὰ σπεύσωσιν… ὄπισθεν τοῦ Κυρίου! «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Μᾶρκ. Η΄ 34).

Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ… Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ!

Ἐὰν ἐπιθυμοῦμεν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, νὰ διαπιστώσωμεν… ἀλλὰ καὶ νὰ διαπιστώνωμεν τὴν γνησιότητά μας ὡς… ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, ἂς ἀφήσωμεν τά… ὡραῖα καὶ «παχειὰ» λόγια καὶ τὰς συνήθεις… «ἀγαπολογίας» καὶ αὐτοκολακείας, καὶ ἂς ἐρευνήσωμεν… ἑαυτοὺς εἰλικρινῶς καὶ λεπτομερῶς! Τὸ ὅτι πηγαίνομεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ ὅτι… «κάμνομεν τὸν Σταυρόν μας» καθ’ ἑκάστην…, τὸ ὅτι νηστεύομεν καὶ ἅτινα ἄλλα, τὰ ὁποῖα συνήθως προβάλλομεν ὡς… «ἀποδεικτικὰ» στοιχεῖα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης μας πρὸς τὸν Θεόν, …γνωρίζομεν ὅτι ἀπατῶμεν ἑαυτούς! Ταῦτα εἶναι τὰ … ἐλάχιστα, διὰ τὰ ὁποῖα εἶπεν ὁ Διδάσκαλος εἰς τοὺς ὑποκριτὰς Φαρισαίους, «ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι» (Ματθ. ΚΓ΄ 23).

Νηστείαν καὶ προσευχὴν καὶ ἄσκησιν – ἴσως καὶ ἀκροτέραν! – εὑρίσκομεν καὶ … ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας! Ἐκεῖνα, ὅμως, τὰ ὁποῖα καὶ χαρακτηρίζουσι τὸν πιστὸν τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ ταπείνωσις καὶ ὑπακοὴ εἰς τὸ Θεῖον Θέλημα, εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἐχθρόν μας, καὶ ἡ προσήλωσις ἡμῶν εἰς… «τό, ἐν οὐρανοῖς, πολίτευμα ἡμῶν», δηλαδὴ τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ!

Ταύτην τὴν Βασιλείαν συνέστησεν εἰς ἡμᾶς ὁ Κύριος, ὡς πρῶτον αἴτημα εἰς τὰς προσευχάς μας, καὶ διὰ ταύτην ἠγωνίσθησαν ὅλοι ἐκεῖνοι οἵτινες τιμῶνται ὡς… Ἅγιοι! Ταύτην ἂς ἔχωμεν ὡς τὸν μόνον… προορισμόν, καὶ ἂς εἴμεθα βέβαιοι ὅτι καὶ θὰ τόν… ἐπιτύχωμεν!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ