ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ἀπόστολος: Β΄ Τιμ. γ΄10-15
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιη΄ 10-14
Ἦχος: α΄.- Ἑωθινόν: Α΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον,

πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β΄ Τιμ. γ΄ 13)

Πρόοδος καὶ προκοπή

Εἶναι γνωστοὶ οἱ συγκεκριμένοι ὅροι, ἀλλὰ καὶ γνωστὴ ἡ ἔννοιά των! Πρόοδος σημαίνει, τὴν θετική πορεία, τὴν ἐξέλιξιν πρὸς τὸ καλύτερον, τὴν βελτίωσιν, συμφώνως πρὸς τὸ ἠλεκτρονικὸν λεξικὸν «Βικιπαιδεία»! Βεβαίως, τὴν ἰδίαν ἔννοιαν δίδομεν ἅπαντες εἰς τὸν τοιοῦτον λεκτικὸν «ὅρον»! Πρόοδος καὶ προκοπὴ σημαίνει τὴν πορείαν πρὸς τὸ καλύτερον! Ἐὰν δὲ προσδώσωμεν εἰς τοῦ­­τον τὸν ὅρον, θρησκευτικὴν καὶ πνευματικὴν ὑπόστασιν, τότε οὗτος σημαίνει τὴν πορείαν πρὸς τὴν τελειότητα καὶ τὴν ἁγιότητα! Τοιουτοτρόπως ἑρμηνεύονται αἱ τοιαῦται ἢ καὶ παρόμοιαι ὁρολογίαι, εἰς ἅπαντα τὰ Ἁγιογραφικὰ καὶ πατερικὰ βιβλία καὶ συγγράμματα!

Ἐν προκειμένῳ, ὅμως, καὶ εἰς τὸ ὑπὸ ἑρμήνευσιν ἁγιογραφικὸν χωρίον, ὁ ὅρος «προκοπή» τίθεται ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου, διὰ νὰ ἐκφράσῃ τὸ ἐντελῶς ἀντίθετον! Ἡ λέξις «προκοπή», ἀναφέρεται καὶ χρησιμοποιεῖται, μᾶλλον ἀρνητικῶς καὶ εἰρωνικῶς! Ἑρμηνεύεται ὡς πορεία πρὸς τὸν ὄλεθρον καὶ τὴν καταστροφήν! Ταύτην δὲ τὴν ὀλέθριον πορείαν βαδίζουν κατὰ τὸν Παῦλον, οἱ «πονηροὶ καὶ γόητες ἄνθρωποι»! Οὗτοί, εἶναι οἱ ὁποῖοι ἐκεῖνοι, ἀρνηθέντες τὴν Ἀλήθειαν καὶ πορευόμενοι τὴν ὁδὸν τοῦ κακοῦ καὶ τῆς ἁμαρτίας, συμπεριφέρονται μὲ πονηρίαν καὶ γοητείαν (δηλαδὴ ὡς ἀπαταιῶνες)! Ἡ «πρόοδός» των εἶναι «πρόοδος» πρὸς τὸ κακὸν καὶ τὴν ἀποξένωσιν καὶ ἀπομάκρυνσιν ἐκ τῆς Ἀληθείας, καὶ ὁ ἀπώτερος σκοπός των ἑστιάζεται εἰς τὸ νὰ ἀποπλανήσωσιν «εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς»! Εἶναι, ἐκεῖνοι οἱ ἐργάται τῆς ἀνομίας καὶ μιμηταὶ τῶν δαιμόνων, οἱ ὁποῖοι, ὄχι μόνον δὲν μετανοοῦν ἐκ τῶν πτώσεών των, ἀλλά – τοὐναντίον, – ἐπιδιώκουν, ὡς ὁ ἀρχαίκακος «πατὴρ» καὶ διδάσκαλός των, νὰ φέρουν καὶ ἄλλους εἰς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀθλίαν καὶ τραγικὴν κατάστασιν!

«Πλανῶντες καὶ πλανώμενοι»!

Εἰς τὴν ἀρνητικὴν ταύτην, καὶ μᾶλλον εἰρωνικὴν – ὡς προείπομεν, – παρουσίασιν τῶν «πονηρῶν καὶ γοήτων ἀνθρώπων», ὁ θεῖος Ἀπόστολος προσθέτει καὶ δύο ἀκόμη χαρακτηρισμούς, ἰδιαιτέρως βαρεῖς καὶ πικρούς, διὰ τούτους! «Πλανῶντες καὶ πλανώμενοι»! Ἀπαταιῶνες, κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον! Ψεῦσται, οἱ ὁποῖοι ἀνήγαγον τὸ ψεῦδος των, εἰς ἀνάγκην καὶ βασικὴν ἐνασχόλησιν καὶ ἐργασίαν, ἔχοντες ἀπόλυτον γνῶσιν καὶ ἐπίγνωσιν τοῦ καταστροφικοῦ ἔργου των! Τὴν πλάνην εἰς τὴν ὁποίαν ἐπλανήθησαν καὶ περιέπεσον, ἀνήγαγον εἰς ἐπιστήμην, καὶ ὡς λέγει ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας ὁ Θαδδαῖος περὶ τῶν τοιούτων εἰς τὴν Καθολικὴν ἐπιστολήν του, «Οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασι βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τού­τοις φθείρονται. Οὐαὶ αὐτοῖς, Οὗτοί εἰσιν ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες, ἀστέρες πλανῆται, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς τὸν αἰῶνα τετήρηται» (Ἰούδ. 10-13)!

Ἐπλανήθησαν, καὶ ἀντὶ νὰ συνειδητοποιήσουν τὴν πλάνην καὶ πτῶσιν των, ὡς ἤδη εἴπομεν, ἐργάζονται καὶ κοπιοῦν εἰς τὴν ἀπάτην! Ὡς ὁ πεπτωκὼς ἑωσφόρος καὶ τό, περὶ τοῦτον, κατηραμμένον δαιμονικὸν τάγμα, ὁ ὁποῖος καὶ οἱ ὁποῖοι (δαίμονες), ἀντὶ νὰ ἐπιστρέψουν καὶ μετανοήσουν, ἐργάζονται ἔκτοτε μετὰ μανίας εἰς τὴν ἐξαπάτησιν καὶ διαβολήν, ὡς τότε εἰς τὸν Παράδεισον τῆς τρυφῆς, ὅτε ἐξηπάτησαν τοὺς Πρωτοπλάστους!

Φρίκη!

Ναί, πράγματι! Φρίκη μᾶς καταλαμβάνει, ὅταν προσπαθῶμεν νὰ ἐννοήσωμεν, τὸ μέγεθος τῆς τοιαύτης πτώσεως! Ἡ πλάνη δὲν εἶναι μία ἁπλῆ ἁμαρτία, ἐκ τῆς ὁποίας ὁ πλανηθεὶς δύναται εὐκόλως νὰ μετανοήσῃ καὶ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸν Θεόν! Δὲν εἶναι μία συν­ήθης ἢ ἀκόμη καὶ βαρεία ἐκτροπὴ ἐκ τοῦ Θείου Νόμου, ἡ ὁποία καταβαρύνουσα τὸν πεπτωκότα, τὸν ὑποχρεώνει νὰ σπεύσῃ εἰς τὸν Πνευματικὸν καὶ ζητήσῃ τὴν ἄφεσιν τοῦ ἁμαρτήματός του! Ἡ πλάνη, εἶναι διαστροφή! Ὁ πλανώμενος ἔχει τὴν αἴσθησιν ὅτι ἔχει δίκιο καὶ μὴ ἀρκούμενος μόνον εἰς τοῦτο, προσπαθεῖ νὰ παρασύρῃ ὀπίσω του καὶ ἄλλους! Τὰ παραδείγματα διὰ τοιαύτας πλάνας εἶναι ἄπειρα! Πόσοι ἐξετράπησαν τῆς Ἀληθείας; Πόσοι αἱρετικοί, ὡς προείπομεν; Παρ’ ὅλας τὰς παραινέσεις τῶν πατέρων τῶν μετεχόντων εἰς τὰς Συνόδους, παρ’ ὅλας τὰς πνευματικὰς συστάσεις καὶ «ἀπειλάς», οὗτοι παρέμενον ἀμετακίνητοι εἰς τὴν πλάνην καὶ τὸ ψεῦδος, καὶ συνέχιζον τὸ καταστροφικὸν ἔργον των! Εἶναι οὗτοι οἱ βλάσφημοι κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, περὶ τῶν ὁποίων εἶπεν ὁ Κύριος ἐκεῖνο τὸ «ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι» (Ματθ. ΙΒ΄ 32)!

Αὕτη δὲ ἡ μὴ συγχώρησις τούτων, δὲν ἔχει τὴν ἔννοιαν, ὅτι ὁ Κύριος δὲν προτίθεται νὰ συγχωρήσῃ τοὺς αἱρετικούς, ὅταν οὗτοι ἐπιστρέψουν ἐκ τῆς πλάνης καὶ τῆς αἱρέσεως, ἀλλ’ ὅτι, αὐτοὶ οὗτοι, οἱ ἐν αἱρέσει καὶ πλάνῃ εὑρισκόμενοι, εἶναι σχεδὸν ἀδύνατον νὰ ἀποδεσμευθοῦν ἐκ τῆς πλάνης των, καὶ ἐν μετανοίᾳ νὰ προσέλθουν εἰς τὴν ἀγκάλην τῆς Ἐκκλησίας! Οὗτοι οἱ «πλανῶντες καὶ πλανώμενοι», εἶναι ἐκεῖνοι οἱ πεπαγιωμένοι εἰς τὸ κακὸν καὶ τὴν ἁμαρτίαν «οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ρωμ. Α΄ 25)!

«Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης»!

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπισημαίνων τόν, ἐκ τῶν «πονηρῶν καὶ γοήτων» ἀνθρώπων, κίνδυνον, συνιστᾷ εἰς τὸν μαθητήν του Τιμόθεον τὴν ἐμμονὴν καὶ ἐπιμονήν του, εἰς τὰς νουθεσίας καὶ συμβουλὰς καὶ προτροπάς, τὰς ὁποίας ἐδέχθη καὶ κατηχήθη!

Ἐπειδή, ὡς τότε, οὔτε καὶ σήμερον, ἔπαυσαν νὰ ὑπάρχουν, οἱ προαναφερθέντες «πλανῶντες καὶ πλανώμενοι», ἰσχύει ἀπολύτως ἡ ὡς ἄνω σύστασις καὶ προτροπή, καὶ δι’ ἡμᾶς!

Ἐκατηχήθημεν καὶ ἔτι κατηχούμεθα! Ἐδιδάχθημεν καὶ ἔτι διδασκόμεθα, καὶ ἡ Ἁγία ἡμῶν Μήτηρ οὐδέποτε ἔπαυσεν, καὶ διὰ τῶν ἐπισκόπων καὶ κληρικῶν καὶ ἱεροκηρύκων, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἐντεταλμένων κατηχητῶν καὶ διδασκάλων, νὰ ὑποδεικνύῃ καὶ καθοδηγῇ καὶ νουθετῇ ἡμᾶς εἰς τὴν ὁδὸν τῆς Ἀληθείας! Ἐὰν εἰσέτι ὑπάρχουν ἀμαθεῖς καὶ ἀκατήχητοι, – διὰ νὰ εἴμεθα δίκαιοι καὶ εἰλικρινεῖς, – τοῦτο ὀφείλεται μᾶλλον εἰς τὴν ἰδικήν μας ἀδράνειαν καὶ ἀδιαφορίαν καὶ ὀλιγώτερον εἰς τὴν νωθρότητα τῆς Ἐκκλησίας!

Ἂς ἀναλάβωμεν, συνεπῶς, τὴν εὐθύνην τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καὶ ἂς μάθωμεν νὰ διακρίνωμεν, τίς ἐστιν ὁ «πλάνος», ἀλλὰ καὶ τίς ἐστιν ὁ ἐγγυώμενος τὴν σωτηρίαν μας!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

«Τὸ πρόσφορο πού ἔστειλε ὁ Χριστὸς»

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ