ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ E΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Ἀπόστολος: Ἑβρ. θ΄ 11-14
Εὐαγγέλιον: Μᾶρκ. ι΄ 32-45
Ἦχος: α΄.- Ἑωθινόν: Θ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς
τῶν μελλόντων ἀγαθῶν» (Ἑβρ. θ΄ 11)

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Πολλοὶ ὡμίλησαν καὶ προσεπάθησαν νὰ ἀπεικονίσουν μὲ τὴν μεγίστην δυνατὴν ἀκρίβειαν, τὸ Θεανδρικὸν πρόσωπον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἠδυνήθη νὰ ἐπιτύχῃ τοῦτο! Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης κατὰ τὴν ὁποίαν εὑρίσκετο ὁ Ἰησοῦς σωματικῶς, ἀνὰ μέσον τῶν ἀνθρώπων, πολλοὶ ἱστορικοὶ ἐκείνων τῶν χρόνων, Ἰουδαῖοι καὶ ἀλλοεθνεῖς, ἐπεχείρησαν νὰ περιγράψουν τὸ φαινόμενον Ἰησοῦς, ἀλλὰ μόνον ἐλαχίστως ἠδυνήθησαν νὰ προσεγγίσουν τὴν Θεανθρωπίνην ταύτην ὀντότητα! Ἀκόμη καὶ ἐξωτερικῶς καὶ περιγραφικῶς, ἀδυνατοῦσαν, διότι ὁ Διδάσκαλος πολλάκις ἐνεφανίζετο «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ», κυρίως μετὰ τὴν Ἀνάστασίν Του, ἀλλὰ καὶ πρὸ αὐτῆς, ὡς ἀναγινώσκομεν εἰς τὸ συναξάριον τῆς 16ης Αὐγούστου, περὶ τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου! Βεβαίως, καὶ ἐφ’ ὅσον, ἀλλὰ καὶ ὅσον, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἐπέτρεψε νὰ περιγραφῇ ἡ ἐξωτερικὴ Αὐτοῦ ἐμφάνισις, περιγράφεται καὶ εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ ἐκείνους οἱ ὁποῖ­­οι τὸν ἐγνώρισαν, ὡς «ὁ ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων»!

Ὅμως, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν ἦλθεν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, διὰ νὰ διακριθῇ καὶ ὑπερισχύσῃ τῶν ἀνθρώπων, εἴτε κατὰ τὴν μορφήν, εἴτε κατὰ τὴν σοφίαν, εἴτε καθ’ οἷονδήποτε ἄλλον τρόπον! Βεβαίως διεκρίθη καὶ ἔλαμψε καὶ ὑπερέλαμψεν, «ὑπὲρ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων», ἀλλὰ δὲν ἦτο οὗτος ὁ σκοπός Του! Ὁ ἀπώτερος σκοπὸς τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῆς γῆς, ἦτο, πρωτίστως μὲν ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς κολάσεως, ἀκολούθως δέ, διὰ νὰ δείξῃ εἰς ἡμᾶς ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ «ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν» (Ἑβρ. Θ΄ 11)! Εἶναι Ἐκεῖνος περὶ τοῦ ὁποίου προεφήτευσαν ἅπαντες οἱ προφῆται τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, καὶ ὁ ὁποῖος ἔφερε μὲ τὴν ἐνανθρώπησίν Του, τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα καὶ εἶχεν ὑποσχεθῆ εἰς τοὺς Ἑβραίους! «Αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦ­σθαι τὸν Ἰσραήλ» (Λουκ. ΚΔ΄ 21), εἶπον οἱ δύο μαθηταί, ὅταν συνήντησαν Τοῦτον, ἐκεῖ εἰς τοὺς Ἐμμαοὺς μετὰ τὴν Ἀνάστασίν Του.

Ὅμως, καὶ δι’ ἡμᾶς, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ «ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν» (Ἑβρ. Θ΄ 11)! Τὰ μέλλοντα δὲ ταῦτα ἀγαθὰ δὲν εἶναι πλέον ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἀνέμενον οἱ Ἑβραῖοι καὶ τὰ ὁποῖα ἤδη ἔφερε διὰ τῆς ἐλεύσεώς Του εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ὡς ἤδη εἴπομεν, ἀλλὰ ταῦτα εἶναι τὰ ἀγαθὰ τῆς αἰωνίου καὶ ἐπουρανίου Βασιλείας Του! Εἶναι ἐκεῖνα τὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα εἶδεν ὁ οὐρανοβάμων Ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν «εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ», (Β΄ Κορ. ΙΒ΄ 2), καὶ περὶ τῶν ὁποίων εἶπεν «ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Α΄ Κορ. Β΄ 9)!

Ἐπιποθεῖ, ἆραγε, ἡ ψυχὴ ἡμῶν, ταῦτα τὰ Οὐράνια ἀγαθά;

Ἔχομεν, ἀδελφοί μου, τὸ μέγα προνόμιον, νὰ ἀνήκωμεν εἰς τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, ὡς ὁμολογοῦμεν εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεώς μας. Εἴμεθα, ἐπίσης, «δυνάμει», κληρονόμοι τῆς Οὐρανίου Βασιλείας˙ δηλαδή, δυνάμεθα διὰ τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, νὰ εἰσέλθωμεν εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία κατὰ τὴν δογματικὴν διδασκαλίαν τῆς πίστεώς μας, παραμένει ἀνοικτὴ καὶ δεκτική, ΜΟΝΟΝ διὰ τοὺς βεβαπτισμένους εἰς τὸ Πανάγιον Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος καὶ ὁμολογοῦντας Αὐτήν! Εἴμεθα, τέλος, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὁ διάδοχος λαὸς εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀντικατέστησε τὸν πεπτωκότα Ἑβραϊκὸν λαόν, μετὰ τὴν φοβερὰν πτῶσιν του, δηλαδὴ τὴν Σταύρωσιν καὶ Θανάτωσιν τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπιστίαν τὴν ὁποίαν ἐπέδειξαν καὶ ἐπιδεικνύουν εἰς τὴν Θεότητά Του! Τοῦ­­το, ἀκριβῶς, τὸ ὁποῖον ὁμολογοῦμεν κατὰ τὴν ὑμνολογίαν τῆς Ἀκολουθίας τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Πεντηκοστῆς˙ «Ἰουδαῖοι γάρ, ἐξ ὧν κατὰ σάρκα Χριστός, ἀπιστίᾳ νοσήσαντες, θεϊκῆς ἐξέπεσον χάριτος»!

Ὅμως, ταῦτα τὰ ὁποῖα προείπομεν, ἐνῶ ἀκούονται ἰδιαιτέρως κολακευτικά, καὶ δεικνύουν εἰς ἡμᾶς τὴν ὁδὸν τὴν ὁποίαν ὀφείλομεν νὰ βαδίσωμεν, διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν τὴν σωτηρίαν μας, δεικνύομεν εἰς τὰ τοιαῦτα, δυστυχῶς, ἀπερίγραπτον ἀδιαφορίαν καὶ καταβάλλομεν πᾶσαν δυνατὴν προσπάθειαν διὰ νὰ ἀστοχήσωμεν! Παρὰ τὰ ἀναρίθμητα παραδείγματα τόσων Ἁγίων, μαρτύρων τε καὶ ὁσίων, ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, οἱ ὁποῖοι διὰ ταύτην τὴν Ἁγίαν Πίστιν ἡμῶν, «ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχού­μενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς» (Ἑβρ. ΙΑ΄ 37-38), παραμένομεν ἀσυγκίνητοι, καὶ ἐπιλέγομεν τὰς προσκαίρους καὶ ἐφαμάρτους ἡδονάς, διὰ νὰ διεξέλθωμεν τὴν παροῦσαν ζωήν!

Καὶ ἐὰν ὑποβάλωμεν εἰς ἑαυτοὺς τὸ αὐτονόητον ἐρώτημα˙ «ἔχομεν, ἆραγε, τὴν παραμικρὰν ἔστω ἀνησυχίαν ἢ μᾶλλον ἐπιθυμίαν διὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς Οὐρανίου Βασιλείας»; ἡ ἀπάντησις, δυσ­τυχῶς, εἶναι ὅτι περισσότερον ἀνησυχοῦμεν διὰ τὰ μικρὰ καὶ ἐπουσιώδη πράγματα τῆς παρούσης καὶ προσκαίρου ζωῆς, παρὰ διὰ τὰ μέλλοντα καὶ ἄφθαρτα, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐπιφυλάσσει ὁ Κύριος εἰς τὴν αἰωνιότητα! Καὶ παρ’ ὅτι, διὰ ταῦτα τὰ αἰώνια, μᾶς διαβεβαιώνουν, ὁ Ἴδιος ὁ Διδάσκαλος καὶ Θεός μας ἀφ’ ἑνός, ὁ ὁποῖ­­ος καὶ διὰ τῆς ἰδίας Ἀναστάσεως, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς Ἀναστάσεως πολλῶν ἄλλων κεκοιμημένων, ἀφ’ ἑτέρου δέ, πλήθη Ἁγίων οἱ ὁποῖοι καὶ προεγεύθησαν ἀλλὰ καὶ ἐνήργουν διὰ τῆς Θείας Δυνάμεως καὶ ἐθαυματούργουν ἕως καὶ τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν μας, ἡμεῖς παραμένομεν ἀπολύτως ἐξηρτημένοι ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἀσημάντων πραγμάτων! Καὶ ἐνῶ, ὁ θάνατος εὑρίσκεται συνεχῶς πλησίον ἡμῶν καὶ συμβαδίζει μεθ’ ἡμῶν καὶ διαψεύδει τὰς οἵασδήποτε προσδοκίας καὶ ἐπιδιώξεις μας, ἡμεῖς, – ὡς ὁ ἄφρων πλούσιος τῆς γνωστῆς παραβολῆς, – ὁραματιζόμεθα φρούδας ἐλπίδας, «κειμένας εἰς ἔτη πολλά»!

«Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός» (Ρωμ. ΙΓ΄ 12)!«νύκτα» τῆς παρούσης ζωῆς τελειώνει, ἀδελφοί μου, καὶ ὅσον οὔπω ξημερώνει ἡ «ἡμέρα» τῆς Οὐρανίου χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως! Ἂς ἀφήσωμεν, ὡς μάταια καὶ ρυπαρά, τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἂς ἐνδυθῶμεν τὰ ἀπαραίτητα ὅπλα ποὺ μᾶς παρέχει ὁ Κύριος διὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Μυστηρίων, διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν τὴν ἀτελεύτητον χαρὰν τῆς Οὐρανίου δόξης! Ἀμήν!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ