ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ἀπόστολος: Πράξ. β΄ 1-11
Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12
Ἑωθινόν: Πεντηκοστῆς
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ
λαλούντων αὐτῶν» (Πράξ. Β΄ 6).

Τὰ θαύματα τῆς Πεντηκοστῆς

Μεγάλη καὶ λαμπρὰ εἶναι, φίλοι μου ἀναγνῶσται, ἡ σημερινὴ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς! Ἡμέρα, ἡ ὁποία ὠνομάσθη ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων, «γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας», καὶ τοῦτο, διότι σήμερον τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ τρίτον πρόσωπον τῆς Παν­αγίας Τριάδος, κατέρχεται ἐπὶ τοὺς Ἁγίους μαθητὰς καὶ Ἀποστόλους, καὶ ὡς ἔχει προείπει εἰς τούτους ὁ Διδάσκαλος, Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, θὰ ὁδηγήσῃ τούτους εἰς πᾶσαν τὴν Ἀλήθειαν! «Ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰωάν. ΙΣΤ΄ 13)! Τοῦτο τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον – ὡς ἀκούομεν εἰς τὴν σημερινὴν ἐπίκαιρον ὑμνολογίαν, – «ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας»! Εἶναι, τοῦτο τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, «τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον», κατὰ τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως ἡμῶν, καὶ διὰ τοῦτο τιμᾶται καὶ προσκυνεῖται ἰσοτίμως πρὸς τὰ ἕτερα δύο Πρόσωπα τῆς Παναγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος!

Πολλά, καὶ τεράστια εἶναι τὰ θαυμάσια, τὰ ὁποῖα συμβαίνουν κατὰ τὴν κάθοδον Τούτου τοῦ Παναγίου Πνεύματος, κατὰ τὴν Πεντηκοστὴν ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ! Πολλὰ καὶ φοβερά, ἀντίστοιχα καὶ ἰσάξια μὲ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἐπετέλεσε ὁ Χριστός, – τὸ δεύτερον πρόσωπον τῆς Θεότητος, – διὰ νὰ διακρίνεται καὶ διαφαίνεται ἡ ἰσότης τῶν δύο τούτων προσώπων!

Κατέρχεται τὸ Θεῖον τοῦτο Πανάγιον Πνεῦμα, θεατὸν ὑπὸ πάντων τῶν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις παροικούντων, κατὰ τὴν τρίτην ὥραν τῆς ἡμέρας (9 τὸ πρωΐ), ὥραν κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ ἄνθρωποι ἦσαν ἐνεργεῖς καὶ ἐν δράσει! Κατέρχεται ὑπὸ τὴν μορφὴν πυρίνων γλωσσῶν καὶ μὲ ἦχον «ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας»! Ἡ κάθε πύρινη γλῶσσα ἐκάθισεν ἐφ’ ἕνα ἕκαστον τῶν μαθητῶν, χωρὶς νὰ προξενῇ εἰς τούτους οἵανδήποτε καῦσιν καὶ φθοράν! Ἐν συνεχείᾳ «ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι»! Ἅπαντες οἱ κατοικοῦντες ἀλλὰ καὶ οἱ παροικοῦντες εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα – «ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν», – ἀκούουν τοὺς πεφωτισμένους μαθητὰς νὰ ὁμιλοῦν, καθεὶς εἰς τὴν ἰδίαν διάλεκτον καὶ γλῶσσαν, ἐν ὅσῳ οὗτοι – οἱ μαθηταί, – ὁμιλοῦν τὴν γλῶσσαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! «ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν, Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι, Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες», ὡς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ Ἀποστολικοῦ Ἀναγνώσματος!

Ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος

Τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, ἀπὸ τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς καὶ ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, παραμένει εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καὶ συντηρεῖ καὶ δίδει ἀξίαν καὶ ὀντότητα εἰς Αὐτήν! Τοῦ­το δίδει τὰ ἀξιώματα καὶ ἐνεργεῖ διὰ τῶν Μυστηρίων! «Ἡ Θεία Χάρις ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα, προχειρίζεται», εἴτε τοὺς διακόνους, εἴτε τοὺς πρεσβυτέρους, εἴτε τοὺς Ἐπισκόπους! «Ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἔχει σε συγκεχωρημένον καὶ λελυμένον καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι», λέγει ὁ πνευματικὸς εἰς τὸν ἐξομολογούμενον ὅταν λύῃ τοῦτον ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ! Ἀλλὰ καὶ εἰς ἡμᾶς, τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, δίδει τὰ δῶρα καὶ τὰ χαρίσματα ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα μᾶς εἶναι ἀπαραίτητα, καὶ διὰ τὴν σωτηρίαν ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν δόξαν τῆς Ἐκκλησίας! Οὕτω, ὁ Θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, ἀναφερόμενος εἰς ταῦτα τὰ δωρήματα τοῦ Παν­αγίου Πνεύματος καὶ ἀπαριθμῶν ταῦτα, λέγει «Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. Ε΄ 22-23)! Εἶναι ἐκεῖναι αἱ ἀρεταί, τὰς ὁποίας ὁ χριστιανὸς δὲν ἀποκτᾷ κοπιῶν καὶ ἀγωνιζόμενος, ἀλλὰ δωρίζονται εἰς τοῦτον ἀφ’ ἧς στιγμῆς λάβει τὸ Μυστήριον τοῦ Ἁγίου Χρίσματος! Διὰ τῶν λόγων «σφραγὶς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου», καὶ διὰ τῆς ἐπιχρίσεως τῶν μελῶν τοῦ σώματος τοῦ νεοφωτίστου διὰ τοῦ Ἁγίου Μύρου, ἔρχονται ὡς δῶρα εἰς τοῦτον οἱ ὡς ἄνω καρποὶ τοῦ Παν­αγίου Πνεύματος! Ἀγαπᾷ ὁ χριστιανός, ὄχι διότι δύναται, ἀλλὰ τῇ χάριτι καὶ δυνάμει τοῦ Πνεύματος! Χαίρει ἐπίσης, διότι τὴν χαρὰν ταύτην, δωρίζει καὶ προσφέρει εἰς τοῦτον, τὸ τρίτον τοῦτο Πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος! Εἰρηνεύει, διότι, – καὶ πάλιν – τοῦτο τὸ  Πνεῦμα τὸ Ἅγιον δίδει εἰς τοῦτον, «τὴν εἰρήνην τοῦ Θεοῦ τὴν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν» (Φιλιπ. Δ΄ 7). Τὸ ἴδιον συμβαίνει καὶ οὕτω αἰσθανόμεθα ὡς κτῆμα ἡμῶν, καὶ τὰ λοιπὰ χαρίσματα τοῦ Θείου καὶ τελεταρχικοῦ Πνεύματος! Ὁ ἀγὼν ἡμῶν, πλέον, ἔγκειται εἰς τὴν καλλιέργειαν καὶ διαφύλαξιν τῶν τοιούτων ἀρετῶν!

«Καὶ μὴ λυπεῖτε
τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον» (Ἐφεσ. Δ΄ 30)!

Ταύτην τὴν παραίνεσιν καὶ ἁγίαν ὑπόδειξιν, συμβουλεύει ὁ Θεῖ­ος Ἀπόστολος Παῦλος, τοὺς χριστιανοὺς τῆς Ἐφέσου! Ἐν προκειμένῳ, ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι τὸ Θεῖον καὶ Πανάγιον Πνεῦμα τὸ ὁποῖον ἐλάβομεν καὶ διὰ τοῦ ὁποίου πορευόμεθα εἰς τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, δὲν εἶναι κάποια δύναμις, ἡ ὁποία ξεσπᾷ καὶ ἐνεργεῖ ἀπροσδιορίστως καὶ ἀπροσώπως, ἀλλὰ εἶναι Πρόσωπον ἔχον τὰς ἰδιότητας τοῦ λογικοῦ προσώπου, καὶ συνεπῶς λυπεῖται! Λυπεῖται δὲ ὅταν παρεκκλίνωμεν ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς Ἀληθείας˙ ὅταν προσβάλωμεν καὶ καταπατῶμεν τὰς Θείας ἐντολάς, ὅταν ἀθετῶμεν τὰς ὑποσχέσεις, τὰς ὁποίας ἐδώκαμεν κατὰ τὴν ὥραν τῆς Βαπτίσεώς μας! Λυπεῖται, διότι ὡς λέγει ὁ Ἀπόστολος εἰς τὴν συν­έχειαν, ἐσφραγίσθημεν διὰ νὰ φέρωμεν ταύτην τὴν σφραγῖδα κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου!  «ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως»!

Καί, ἐὰν λυπῇται τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, εἶναι αὐτονόητον ὅτι διὰ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μας, καὶ διὰ τῆς ὀρθῆς καὶ σωτηριώδους πορείας μας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ διὰ τῆς ἐναρέτου πολιτείας μας, θὰ χαίρεται καὶ θὰ ἀγάλλεται, ἀλλὰ καὶ θὰ σπεύσῃ νὰ συμμαρτυρήσῃ ὑπὲρ ἡμῶν κατὰ τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἡμέραν τῆς ἀνταποδόσεως!

Ἂς ἀναλογιζώμεθα συνεπῶς ταῦτα, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, καὶ ἂς περιπατῶμεν τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου συνεπῶς καὶ συνειδητῶς, εἰς τούτους τοὺς χαλεποὺς καιροὺς κατὰ τοὺς ὁποίους ἐπέτρεψεν Οὗτος νὰ ζῶμεν, διὰ νὰ ἔχωμεν ἀείποτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, συνοδοιπόρον ἀλλὰ καὶ ὑπερασπιστήν! Ἀμήν!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ