ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ἀπόστολος: Ἑβρ. ια΄ 33 – ιβ΄ 2
Εὐαγγέλιον: Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30
Ἦχος: πλ. δ΄.-Ἑωθινόν: Α΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«Οἱ ἅγιοι πάντες ἐπέτυχον
ἐπαγγελιῶν» (Ἑβρ. ΙΑ΄ 33)

Ἐπαγγελίαι!

«Ἐπαγγελίαι» εἶναι αἱ ὑποσχέσεις τὰς ὁποίας ὑπεσχέθη, ἀλλὰ καὶ ὑπόσχεται ὁ Θεὸς εἰς τὸν ἄνθρωπον! Εἶναι αἱ ὑποσχέσεις ἐκεῖναι, διὰ τῶν ὁποίων, ἀφ’ ἑνὸς ὁ Κύριος προσεπάθησε νὰ συγκρατήσῃ τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπον ἀπὸ τὴν ὁλοσχερῆ κατάπτωσιν καὶ καταστροφικήν του πορείαν πρὸς τὴν ἁμαρτίαν, καὶ ἀφ’ ἑτέρου, διὰ νὰ δίδῃ εἰς τοῦτον τὴν αἰσιόδοξον προοπτικήν, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι πλησίον του καὶ ἐγγυᾶται εἰς τοῦτον ἓν λαμπρὸν καὶ σωτήριον μέλλον! Τοιαύτας «ἐπαγγελίας» εὑρίσκομεν, εἰς τὰ ἱερὰ Βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ποὺ ἄλλοτε διὰ τοῦ ἰδίου Του Νόμου, ὁ Κύριος, ἄλλοτε διὰ τῶν Ἁγίων καὶ δικαίων, καὶ ἄλλοτε διὰ τῶν ἐπισήμων προφητῶν Του, προειδοποιεῖ τὸν Ἑβραϊκὸν λαόν, εἴτε διὰ μελλούσας συμφοράς, ἕνεκα τῆς ἀποστασίας καὶ ἀπιστίας των, εἴτε ὅμως, καὶ διὰ δόξας καὶ ἐπιτυχίας, ἐὰν καὶ ἐφ’ ὅσον παραμένῃ οὗτος (ὁ λαὸς) πιστὸς εἰς τὰ Θεῖα προστάγματα! Τοιαῦται, ὅμως, Θεῖαι ἐπαγγελίαι, ὑπάρχουν καὶ εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην, τὰς περισσοτέρας τῶν ὁποίων εὑρίσκομεν εἰς τὸ προφητικὸν βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου! Καὶ ἐδῶ, εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην, αἱ προειδοποιήσεις τοῦ Θεοῦ εἰς ἡμᾶς, – εἴτε ἐκ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, εἴτε ἐκ τοῦ ἰδίου Αὐτοῦ στόματος, – «κινοῦνται» εἰς τὰ ἴδια πλαίσια καὶ προμηνύουν καὶ ἀγαθὰ ἀλλὰ καὶ δεινά!

Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ὑπόσχονται, πολλάκις δὲν τηροῦν τὰς ὑποσχέσεις των! Εἴτε διότι εἰς τὰς ὑποσχέσεις των πολλάκις ὑπερβάλλουν καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀδυνατοῦν νὰ πράξουν κατὰ τὰ ὑπεσχημένα, εἴτε διότι, σκοπός των εἶναι ἡ ἐξαπάτησις καὶ τὸ οἷονδήποτε κέρδος, εἴτε καὶ διὰ ποικίλους ἄλλους λόγους, ἀποδεικνύονται ἀναξιόπιστοι! Ὅμως ὁ Κύριος καὶ Θεός, πάντοτε ἐφάνη καὶ ἀπεδείχθη πιστὸς εἰς ὅσα ὑπεσχέθη! Οὐχὶ μόνον δὲ ἐφάνη πιστός, ἀλλὰ καὶ μᾶς ἐγγυᾶται ὅτι πάντοτε θὰ εἶναι συνεπὴς εἰς τὴν ἀγάπην Του πρὸς ἡμᾶς! «Πιστὸς Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ» (Ψαλμ. ΡΜΔ΄ 13α), μᾶς διαβεβαιοῖ ὁ ψαλμωδός! Ὄντως δέ, καθ’ ἅπασαν τὴν πορείαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, κυρίως εἰς τὴν πρὸ Χριστοῦ ἐποχήν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν μετὰ Τοῦτον, ὑπερβαλλόντως καὶ μὲ πολλὰ περισσότερα τῶν ὅσων ὑπεσχέθη, – θὰ ἐλέγομεν, – ἐτήρησε τὰς τοιαύτας ὑποσχέσεις καὶ «ἐπαγγελίας»!

Ἡ πραγμάτωσις τῶν Θείων ἐπαγγελιῶν!

Πέραν τῶν ἀμέσων ἐκείνων ἐνεργειῶν, διὰ τῶν ὁποίων, ὁ Ἅγιος Θεός, παρενέβη εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἐκπληρῶν τὰς ὑποσχέσεις Του, – ὡς, ἐπὶ τοῦ ὄρους Χωρήβ, ὅτε ἔδωκε τὸν Νόμον Του εἰς τὸν Μωϋσῆν, ἢ διὰ τῶν δέκα πληγῶν τοῦ Φαραώ, ἢ ἐπὶ βασιλέως Ἐζεκίου, ὅτε ἐθανάτωσεν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδας ἐχθρικῶν στρατευμάτων, ἢ ἐπὶ Ἠλιοὺ τοῦ προφήτου ὅτε κατέπεμψε πῦρ ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἄλλων παμπόλλων, – παρενέβη καὶ διὰ τῶν πεφωτισμένων προφητῶν Του, ἀλλὰ καὶ διὰ πολλῶν ἁγίων καὶ δικαίων! Τοῦτο δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμεν, ἐὰν ἀνατρέξωμεν εἰς τὰ θεόπνευστα βιβλία τῶν προφητῶν, τὰ ὁποῖα γέμουν κυριολεκτικῶς, ἐκ τῶν τοιούτων ὑποσχέσεών Του! Οὗτοι οἱ θεοφόροι προφῆται καὶ δίκαιοι, «ἔφερον» τὸν Θεῖον Λόγον εἰς τοὺς ἐκτρεπομένους Ἰσραηλίτας, καὶ πολλάκις ὑφίσταντο σκληρὰ μαρτύρια ἀλλὰ καὶ θανάτους ὀδυνηρούς, ὑπερασπιζόμενοι τὰ Θεῖα Λόγια!

Οὗτοι οἱ Ἅγιοι, (οἱ προφῆται καὶ Δίκαιοι εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, ἀλλὰ καὶ Ἀπόστολοι καὶ πατέρες καὶ ὅσιοι καὶ μάρτυρες εἰς τὴν Καινήν,) εἶναι ἐκεῖνοι, περὶ τῶν ὁποίων ἐν προκειμένῳ ἀναφέρεται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος! Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐφάνησαν ἄξιοι νὰ ἐνεργήσῃ δι’ αὐτῶν ὁ Θεός, καὶ πραγματοποιήσῃ τὰς ὑποσχέσεις Του! Οὕτω, βλέπομεν, πολλὰς τοιαύτας ἁγίας μορφάς, διὰ τῶν ὁποίων ἐνεργεῖ ὁ Κύριος τὰς σωτηριώδεις ὑποσχέσεις Του! Ἐπὶ παραδείγματι, ὑπεσχέθη ὁ Διδάσκαλος Ἰησοῦς Χριστός, ὅτι «ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν, ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην» (Ματθ. ΚΓ΄ 34-36)! Οὗτοι δὲ οἱ προφῆται καὶ οἱ σοφοὶ ἦσαν σαφῶς οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι! Διὰ τούτων τῶν μαθητῶν Του, πραγματοποιεῖ τὴν «ἐπαγγελίαν» Του!

Αἱ «ἐπαγγελίαι» τοῦ Θεοῦ διὰ τὰς ἡμέρας ἡμῶν!

Ἂς μὴ θεωρήσουν κάποιοι ἐκ τῶν ἀναγνωστῶν, ὅτι θὰ ἐπιχειρήσωμεν εἰς ταύτην τὴν παράγραφον, νὰ ἑρμηνεύσωμεν καὶ ἀσχοληθῶμεν, μὲ τὰ «μέλλοντα γίνεσθαι»! Ταῦτα θὰ ἀποκαλύψουν οἱ καιροὶ καὶ οἱ χρόνοι, κατὰ τοὺς ὁποίους ἔχει ὁρίσει ὁ Παν­άγιος Θεός! Τὰ ὅσα μέλλουν νὰ συμβοῦν, τὰ γνωρίζει μόνον Ἐκεῖ­νος Ὁ Ὁποῖος γνωρίζει τὰ μέλλοντα καὶ πολλάκις καθορίζει ταῦ­τα! Ὅσοι προσεπάθησαν νὰ ἑρμηνεύσουν καὶ προαναγγείλουν ταῦτα τὰ μέλλοντα, ἐξετράπησαν εἰς αἱρέσεις καὶ πλάνας καὶ κατεδίκασαν ἑαυτοὺς εἰς τὴν αἰώνιον καταδίκην! Ὄχι, λοιπόν! Περὶ τῶν μελλόντων, μόνον ὁ Θεὸς ἔχει γνῶσιν καὶ ἄποψιν!

Εἰς ἡμᾶς, ὅμως, τοὺς ζῶντας εἰς τὰς ἐσχάτας ταύτας ἡμέρας, ἐπέτρεψεν ὁ Κύριος, πρῶτον μὲν διὰ τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, δεύτερον δὲ καὶ διὰ συγχρόνων Ἁγίων μορφῶν, νὰ βλέπωμεν πραγματοποιουμένας τὰς ὑποσχέσεις καὶ «ἐπαγγελίας» τοῦ Θεοῦ! Πολλὰ ἐξ ἐκείνων τὰ ὁποῖα ἐπροφητεύθησαν καὶ ὑπ’ Αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰ ὁποῖα μελετῶμεν εἰς τὸ ἱερὸν βιβλίον τῆς «Ἀποκαλύψεως», βλέπομεν νὰ συμβαίνουσι σήμερον! Οἱ Ὅσιοι τῆς ἐποχῆς μας, Παΐσιος καὶ Πορφύριος ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἀκόμη, «ἐπέτυχον» τῶν τοιούτων «ἐπαγγελιῶν» καὶ ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡμεῖς ἐθεωρήσαμεν καὶ ἐγνωρίσαμεν τοὺς ἁγίους καὶ δικαίους τούτους ἀνθρώπους! Προσεγγίσαμεν καὶ ἠκούσαμεν τούτους, οἱ ὁποῖοι ἐμφορούμενοι ὑπὸ τοῦ Θείου Πνεύματος, ὡμίλησαν καὶ μᾶς ἐπληροφόρησαν καὶ διήγειραν τὰ καρδίας ἡμῶν! Δόξα εἰς τὸν Θεόν, Ὁ Ὁποῖος καὶ τὴν τόσον καταπεσοῦσαν ἐποχὴν ἡμῶν, ἀνέδειξε τοιούτους μάρτυρας τῆς Ἀληθείας, διὰ νὰ διδάσκουν ἡμᾶς τὰς «θείας ἐπαγγελίας»!

Ἐκεῖνο, ὅμως, τὸ ὁποῖον ἀπομένει εἰς ἡμᾶς, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, εἶναι τὸ νὰ πορευώμεθα τὴν ζωὴν ταύτην μετὰ τῆς μεγίστης προσοχῆς, καὶ ἔχοντες «κατὰ νοῦν καὶ καρδίαν» τὰς Θείας ἐπαγγελίας καὶ ὑποσχέσεις, «μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε» (Φιλιπ. Β΄ 12)!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ