ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΛΟΥΚΑ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ἀπόστολος: Ἐφεσ. δ΄ 1 – 7
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιγ΄ 10 – 17
Ἦχος: πλ. δ΄.- Ἑωθινόν: Γ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

“ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ” (Ἐφεσ. Δ΄ 2)

Ποιὸς εἶναι ὁ … ἄλλος;

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐρώτημα, κατὰ τὴν ταπεινή μας ἄποψη, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, καὶ τὸ ὁποῖον θὰ πρέπῃ νὰ θέσωμεν ἐν πρώτοις εἰς τούς… ἑαυτούς μας, προκειμένου νὰ κατανοήσωμεν τὸν ὡς ἄνω λόγον τοῦ θείου Ἀποστόλου Παύλου. Ποῖος εἶναι ὁ… ἄλλος; Εἴτε ὁ πλησίον μας καὶ συγγενής μας, εἴτε ὁ μακρινὸς καὶ ἄγνωστός μας; Ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος, εἴτε μᾶς μισεῖ καὶ μᾶς ἀποστρέφεται, εἴτε μᾶς συμπαθεῖ καὶ μᾶς ἀγαπᾷ; Ποῖος εἶναι ἐκεῖνος, εἴτε ὁ Ἕλλην καὶ Ὀρθόδοξος καὶ ὁμόδοξος ἡμῶν, καὶ ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἀλλοεθνὴς καὶ προερχόμενος ἐξ οἵασδήποτε ἄλλης χώρας καὶ ἠπείρου; Ποῖος εἶναι, τέλος, ὁ Ἅγιος ἐκεῖνος ἢ ὁ ἁμαρτωλός, ὅστις στέκει πλησίον ἡμῶν καὶ συγκατοικεῖ μεθ’ ἡμῶν;

Ἐὰν ἀναζητήσωμεν τὴν ἀπάντησιν εἰς τὰ ὡς ἄνω ἐρωτήματα, θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι βάσει τῶν ἀθανάτων λόγων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ἄλλος, εἶναι… ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός! Εἴτε συγγενὴς καὶ φίλος, εἴτε ὁμόδοξος, εἴτε ἀλλόδοξος, εἴτε ἄνδρας εἴτε γυναῖκα, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος, εἴτε Ἕλλην, εἴτε ἀλλοεθνής… εἶναι ὁ Χριστός! Τοῦτο διεκήρυξεν εὐθαρσῶς, ὅταν περιέγραψεν εἰς τοὺς μαθητάς Του τὴν φοβερὰν ἡμέραν τῆς ἐνδόξου Αὐτοῦ Παρουσίας καὶ τῆς Παγκοσμίου Κρίσεως! Διὰ τῶν ἀθανάτων ἐκείνων λόγων Του, – “Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συν­ηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με… ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχί­στων, ἐμοὶ ἐποιήσατε” (Ματθ. ΚΕ΄ 35-45) – μᾶς δίδει νὰ καταλάβωμεν, ὅτι ὁ κάθε… ἄλλος, ἀσχέτως χρώματος, ἰδεῶν, καταγωγῆς, φρονημάτων, ἀκόμη καὶ ἁμαρτωλότητος, εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος καὶ ἀναμένει τὴν δέουσαν ἐξ ἡμῶν συμπεριφοράν, διὰ τὴν ὁποίαν καὶ θὰ ἀπολογηθῶμεν!

Ὁ σύνδεσμος τῆς ἀγάπης

Ἡ λέξις “ἀγάπη”, φίλε μου ἀναγνῶστα, εἶναι πολὺ γλυκεῖα εἰς τὴν προφορὰν καὶ πολὺ εὐκόλως λέγεται καὶ ἐκφωνεῖται ὰπὸ τὰ στόματα τῶν ἀνθρώπων. Τελικῶς, ὅλοι… ἀγαποῦν!!! Αὐτό, τοὐ­λάχιστον, ἰσχυρίζονται … Ἀγαποῦν, ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ, τὰ τέκνα των…, ἀγαποῦν ὡσαύτως καὶ τὰ τέκνα τοὺς γονεῖς αὐτῶν! Ἀγαπᾷ ὁ καθεὶς τὸν ἄλλον… ὅσον θέλει καὶ ὅπως θέλει! Ἀγαπῶμεν τὸν Θεόν, ἀλλὰ δὲν ἠρωτήσαμεν Αὐτὸν ἂν ἀρέσκεται εἰς τὴν ἀγάπην τὴν ὁποίαν τοῦ προσφέρομεν! Πολλάκις, θέλομεν νὰ ἀγαπῶμεν καὶ ἐν τέλει, νομίζομεν ὅτι … ἀγαπῶμεν! Βεβαίως, ἂς μὴ νομισθῇ ὅτι… ἀστειευόμεθα, ἢ ὅτι… παίζομεν διὰ τῶν λέξεων καὶ τῶν φράσεων!

Ἂς ἴδωμεν, ὅμως, περὶ ποίας ἀγάπης ὁμιλεῖ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἡ ὄντως Ἀγάπη, περὶ τῆς ὁποίας, ἐν προκειμένῳ, ὁμιλεῖ καὶ ὁ θεῖος Παῦλος. “Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. Μείζονα ταύ­­­της ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ” (Ἰωάν. ΙΕ΄ 12-13). Ἀγάπην, εἰς τὰ Θεῖα ταῦ­τα λόγια, ἀντιλαμβάνεται ὁ καθείς, τὴν μίμησιν τῆς ἀγάπης τοῦ Ἰδίου τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἡ Ἀγάπη ἐκείνη, ἡ ὁποία δὲν βλέπει ὀφέλη δι’ ἐκεῖνον ποὺ τὴν προσφέρει, ἀλλὰ μᾶλλον πόνον καὶ ὀδύνην! Εἶναι ἡ Σταυρικὴ ἐκείνη Ἀγάπη, ἡ ὁποία ἐκδηλοῦται, πρωτίστως καὶ ἀποκλειστικῶς, πρὸς τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν καὶ ὄχι πρὸς τοὺς ἀγαπῶντας ἡμᾶς! Εἶναι ἡ θυσιαστικὴ ἐκείνη ἀγάπη, ἡ ὁποία δύναται καὶ ὀφείλει νά… εὔχεται ὑπὲρ τῶν σταυρωτῶν καὶ νὰ συγχωρῇ αὐτούς, ἀκόμη καὶ ἂν οὗτοι τὴν ἀρνοῦνται καὶ τὴν ἀποστρέφονται. Εἶναι ἡ ἀνιδιοτελὴς ἐκείνη ἀγάπη, ἡ ὁποία… κρύπτει πόνον καὶ ἀνησυχίαν εἰς τὴν καρδίαν διὰ τὸν ἄλλον, καὶ ἀδιαφορεῖ διὰ τό, πῶς ἐκεῖνος ἀνταποκρίνεται καὶ τὴν ἐκτιμᾷ.

Αὐτὸν τὸν σύνδεσμον τῆς ἀγάπης, ζητεῖ, καὶ εἰς αὐτὸν ἀναφέρεται ὁ Ἀπόστολος , εἰς τὴν σημερινὴν περικοπήν. Προηγουμένης δέ, καὶ τῆς λέξεως, “ἀνεχόμενοι”, σαφέστατα ἀντιλαμβανόμεθα, ὅτι ἀγάπη… σημαίνει, ἀνοχὴν καὶ ὑπομονήν!

Ἡ ἀγάπη, τὸ τελικὸν κριτήριον!

Ἤδη τὸ προανεφέραμεν, καὶ θεωροῦμεν ἀπαραίτητον νὰ ἐπανυπογραμμίσωμεν. Πάντες προσκλίνομεν καὶ πάντες ἀναζητοῦ­μεν, ἐν τῷ παρόντι κόσμῳ, τὴν ἀγάπην! Πάντες τὴν ἐπιδιώκομεν καὶ ἐπαναπαυόμεθα εἰς αὐτήν, ἀλλὰ καὶ πάντες ὑποχρεούμεθα ἵνα τὴν προσφέρωμεν εἰς τοὺς ἄλλους. Τὸ κακὸν ὅμως ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον “νοθεύει” τὴν ἀγάπην ταύτην, εἶναι τὰ ἀσθενῆ καὶ ἁμαρτωλὰ κριτήρια διὰ τῶν ὁποίων τὴν ἐκτιμῶμεν. Σπανίως βλέπομεν ἢ διαθέτομεν τὴν ἀνιδιοτελῆ καὶ καρδιακὴν ἀγάπην. Ἡ συνήθης ὑποτιθεμένη “ἀγάπη”, – διὰ τοῦτο καὶ τὴν ἐθέσαμεν ἐν μέσῳ εἰσαγωγικῶν, – εἶναι ἡ… κερδοσκοπικὴ καὶ ὠφελιμιστική. Εἶναι ἐκείνη ποὺ σὲ ὑποχρεῴνει νά… χαμογελᾶς ἐνῶ δὲν θέλεις, ποὺ δῆθεν… “θυσιάζεσαι”, ἀλλὰ ἀποσκοπεῖς στὸ κέρδος, ἐκείνη ποὺ σὲ ἀναγκάζει νὰ … ἐξοδεύῃς ἀποσκοπῶντας ὅμως εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν ποικίλων… ἐσόδων σου! Εἶναι, ἐν τέλει, ἐκείνη ἡ ἐπίπλαστος καί… ἀνύπαρκτος “ἀγάπη”, διὰ τῆς ὁποίας ἐξαπατῶμεν καὶ δημιουργοῦμεν ψευδεῖς ἐντυπώσεις!

Ἡ συνιστωμένη, ὅμως ὑπὸ τοῦ Κυρίου, τοιαύτη, ἡ ὑπογραμμιζομένη ἐν προκειμένῳ ὑπὸ τοῦ θείου Ἀποστόλου Παύλου, ἀλλ᾿ ἐν τέλει καὶ ἐκείνη ἡ προσφέρουσα εἰς τὸν ἀγαπῶντα τὴν ἰδανικὴν ἐκείνην συνειδησιακὴν ἀνάπαυσιν, εἶναι ἡ… θυσιαστική! Εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ… Καλοῦ Σαμαρείτου καὶ ἐκείνη τοῦ Καλοῦ Ποιμένος! Εἶναι ἐκείνη ἡ πατρική, ἡ ἐκδηλουμένη ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ ἐπιστρέφοντος Ἀσώτου Υἱοῦ, διὰ τῶν ἀθανάτων ἐκείνων ἐπισημάνσεων, “ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν” (Λουκ. ΙΕ΄ 20). Εἶναι, ὄχι ἐκείνη ποὺ θεωροῦμεν μὲ κριτήριον τὸν ἐγωϊσμὸν καὶ τὴν ἰδιοτέλειάν μας, ἀλλ᾿ ἐκείνη τὴν ὁποίαν ὁ Δίκαιος Κριτὴς ἔθεσεν ὡς μοναδικὸν κριτήριον εἰς τὴν τελευταίαν Παγκόσμιον Δίκην. Ἐκείνη ἡ ὁποία μᾶς ἐπιτάσσει, νὰ βλέπωμεν τὸν ἄλλον, ὄχι ὡς… ἄλλον, ἀλλ᾿ “ὡς ἑαυτόν”!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἱεριχοῦς. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιη΄ 35- 43)

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Διαβάστε ακόμα