ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ IB΄ ΛΟΥΚΑ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Ἑβρ. ιγ΄ 17-21
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιζ΄ 12-19
Ἦχος: βαρύς.-Ἑωθινόν: Ι΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«Ὁ δὲ Θεός… καταρτίσαι ὑμᾶς…

εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ» (Ἑβρ. ΙΓ΄ 20-21)

Ἡ ἀνθρωπίνη… εὐχή!

Ἡ εὐχή, …ἡ κάθε εὐχή, εἶναι ἡ ἔκφρασις τῆς ψυχῆς! Εἶναι ἡ ἐπιθυμία τοῦ εὐχομένου δι’ ἐκεῖνον εἰς τὸν ὁποῖον καὶ εὔχεται! Εἶναι ἡ ἔκφρασις τῆς ἀγάπης τῶν γονέων πρὸς τὰ τέκνα των, ἡ ἐπιθυμία των νὰ τὰ ἴδουν εὐδοκιμοῦντα καὶ εὐτυχῆ καί… ὅ,τιδήποτε ἄλλο δύναται νὰ ἐκφράσῃ ἡ καρδία τοῦ… πατρὸς καὶ τῆς μητρός…! Εἶναι ἡ ἀγωνία καὶ ὁ πόθος τοῦ… καθενός, πρὸς ἐκείνους ποὺ ἀγαπᾷ καὶ ποὺ θέλει νὰ τοὺς ἴδῃ, ἔτσι ὅπως «ὀνειρεύεται» καὶ παρακαλεῖ…! Εἶναι ἡ προσδοκία καὶ ἡ προσευχὴ πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τὰ ἀγαπημένα μας πρόσωπα, ἀκόμα καὶ ἂν δὲν πολυπιστεύουν… ἐκεῖνοι ποὺ εὔχονται!

Ὅμως, εἶναι καὶ μία… τυπικὴ συμπεριφορά! Εἶναι ἕνας… καθωσπρεπισμός! Εἶναι μία… ὑποχρεωτικὴ κίνησις! Εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον πολλάκις… δὲν πιστεύομεν, ἀλλ’ οὔτε καὶ θέλομεν, καὶ τὸ ὁποῖον μόλις… ἐκφέρεται ἀπὸ τά… μισοκλεισμένα μας χείλη! Εἶναι ἡ «εὐχή» τὴν ὁποίαν, ἡ ἐχθρεύουσα καρδία, θὰ ἤθελε νὰ μὴ τὴν εἴπῃ ποτέ, ἀλλά… δυστυχῶς… πρέπει! Εἶναι, τέλος, τό… ψεῦ­δος, ἐπειδὴ δὲν τολμῶμεν νὰ εἴπωμεν τὴν ἀλήθειαν!

Ἀκόμη, ἡ εὐχὴ τῶν ἀνθρώπων εἶναι, …τύπος καὶ ὑποκρισία, καὶ τοῦτο τὸ διακρίνομεν κυρίως εἰς περιόδους ἑορταστικάς, (πρώτην τοῦ ἔτους, Χριστούγεννα, Πάσχα, ὀνομαστικὰς ἑορτάς, κ.λ.π.) ὁπότε «θριαμβεύει» τό… «περσινὸ καὶ τὸ προπέρσινο», ὡς εὐστοχώτατα ἔγραψε σύγχρονος χρονογράφος!

Ἡ εὐχὴ τοῦ… Θεοῦ!

Ὁποία, ὅμως, ἡ διαφορὰ καὶ ἡ… ἀπόστασις, τῆς ἀνθρωπίνης… εὐχῆς ἀπὸ τὴν τοιαύτην τοῦ Θεοῦ! Εὔχεται ὁ Θεὸς εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ γίνεται ἀμέσως ἀντιληπτός, ὁ πόνος καὶ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀγωνία τοῦ Οὐρανίου Πατρός δι’ ἡμᾶς…! Αἱ Θεῖαι δὲ τοιαῦται εὐχαί, εὑρίσκονται εἰς τὰς σελίδας τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ὁ κάθε ἀναγνώστης, – δὲν εἶναι δυνατόν! – παρὰ νὰ συγκινῇται καὶ νὰ αἰσθάνεται τήν… ἀσφάλεια τῆς Θείας Ἀγάπης! Εὔχεται ὁ Κύριος εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἔστω κι ἂν ἐκεῖνος… ἀδιαφορεῖ καὶ Τοῦ γυρίζει τήν… πλάτη! Εὔχεται ὁ Πατέρας στὸν ἀσεβῆ, ἔστω κι ἂν γνωρίζῃ τὸ πεῖσμα του καὶ τὴν ἐμμονή του στὴν ἁμαρτία! Εὔχεται καί… παρακαλεῖ ὁ Θεὸς τὸν ἀποστάτη ἄνθρωπο, ἔστω κι ἂν γνωρίζῃ ὡς Θεὸς Παντογνώστης, ὅτι… δὲν πρόκειται νὰ συγκινηθῇ καὶ νὰ συμμορφωθῇ εἰς τὰς Θείας ὑποδείξεις! «Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦ­­σα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! Ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε» (Ματθ. ΚΓ΄ 37). Μία Θεία εὐχή, γεμάτη πόνον καὶ ἀγάπην, ἀλλὰ καὶ θλῖψιν καὶ πικρίαν!

Καὶ αἱ Θεῖαι εὐχαί, – ἀντιθέτως πρὸς τὰς ἀνθρωπίνας – εἶναι καὶ πραγματοποιήσιμοι, ἀλλὰ καί… οὐσιαστικαὶ καὶ αἰώνιαι! Διότι, …τί εὔχεται ὁ Θεὸς εἰς τὸν ἄνθρωπον; Τί τοῦ ὑπόσχεται; Εἰς ποῖα ἀγαθὰ προσπαθεῖ νὰ τοῦ στρέψῃ τὸ ἐνδιαφέρον του; Οἱ ἄνθρωποι εὔχονται καί… παγώνουν αἱ καρδίαι των! Εὔχονται καί… ἀνησυχοῦν, διότι γνωρίζουν ὅτι αἱ εὐχαί των θὰ παραμείνουν… εὐχαὶ ἢ «εὐχολόγια», ὡς συνήθως τὰ ὀνομάζουν περιπαικτικῶς! Ἀντιθέτως, εὔχεται ὁ Οὐράνιος Πατήρ, καί… ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ προσμονὴ δίδουν ἀξίαν εἰς τὴν ἰδίαν τὴν ζωήν των! Ἂς ἴδωμεν μίαν ἀκόμη εὐχήν, …καὶ θὰ καταλάβωμεν! Εἶναι ἡ εὐχὴ καὶ προσευχή, τὴν ὁποίαν ἀπευθύνει πρὸς τὸν Οὐράνιον Πατέρα ὀλίγον πρὸ τοῦ Σταυρικοῦ Του θανάτου. Μία εὐχὴ εἰς τὴν ὁποίαν δὲν περιλαμβάνεται τίποτα τὸ κοσμικὸν καὶ ἐφήμερον! Τίποτε τὸ φθαρτὸν καὶ μάταιον˙ «Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς» (Ἰωάν. ΙΖ΄ 11). Εὐχὴ χωρὶς τοὺς κοσμικούς… καλλωπισμοὺς καὶ τὶς ἀνθρώπινες… ἀπρέπειες!

Ἀντίστοιχος… οὐσιαστικὴ εὐχή

Ἐν προκειμένῳ, καὶ ὁ Θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, ἀντιστοίχως, εὔχεται πρὸς τοὺς ὁμοεθνεῖς του Ἑβραίους. «Ὁ δὲ Θεός… εἴθε νὰ σᾶς κάνῃ τελείους εἰς κάθε καλὸν ἔργον, ὥστε νὰ κάνετε τὸ θέλημά του». Εἶναι μία ἐλευθέρα μετάφρασις τοῦ χωρίου, τὸ ὁποῖον καὶ ἀναλύομεν. Εὔχεται ὁ Θεῖος Παῦλος εἰς τοὺς ἀποδέκτας τῆς ἐπιστολῆς του (τοὺς Ἑβραίους), ὁ Θεὸς νὰ τούς… τελειοποιήσῃ μὲ τὴν Θείαν ἐκείνην τελειότητα, ἡ ὁποία εἶναι ἀπολύτως ἀντίθετος, ἀπὸ τὴν «τελειότητα» τὴν ὁποία ὑποδεικνύει ἡ κοσμικὴ νοοτροπία καὶ τὴν ὁποία διεκδικοῦν οἱ γήϊνοι ἄνθρωποι. «Τέλειος» γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, εἶναι ὁ ἐπιτυχημένος εἰς κάποιους τομεῖς τῆς παρούσης ζωῆς˙ εἶναι ὁ πλούσιος καὶ «εὐφραινόμενος καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς» (Λουκ. ΙΣΤ΄ 19). Εἶναι ὁ, ὑπὸ τοῦ κόσμου, θαυμαζόμενος καὶ ἐπαινούμενος˙ ὁ μετρούμενος μὲ τὰς ἀνθρωπίνας διαστάσεις καὶ θεωρούμενος… ὑψηλότερος καὶ ὀγκωδέστερος τῶν ἄλλων!

Εἰς τὸν Θεὸν ὅμως, τὰ κριτήρια, βάσει τῶν ὁποίων, καὶ μετρῶνται οἱ ἄνθρωποι καὶ ἐκτιμῶνται, ἀλλὰ καὶ δέχονται τὰς Οὐρανίους εὐχὰς καὶ ὑποδείξεις, εἶναι αἱ Θεῖαι ἐντολαὶ καὶ παροτρύνσεις. Οὐδαμοῦ εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφὴν συνιστᾶται ἡ… σωματικὴ εὐεξία, οὔτε ἀκόμη, ἡ ἀπόκτησις τοῦ πλούτου, ἢ ἡ ὑπερίσχυσις ἀπέναντι τῶν ἀδυνάμων…! Συνιστᾶται, ὅμως, – καὶ κάθε σύστασις εἶναι καί… εὐχή, – ἡ ἀπόκτησις τῶν ἀρετῶν, ἡ θυσιαστικὴ ἀγάπη, ἡ διεκδικουμένη τελειότης ἀπέναντι εἰς τὸν Θεόν, ὁ ἀγὼν ἡμῶν διὰ τὰ αἰώνια καὶ ἐπουράνια καὶ ἄφθαρτα, τὰ ὁποῖα καὶ ἀποτελοῦν τὸν ἐν οὐρανοῖς ἀμάραντον θησαυρὸν ἡμῶν.

Εὐχὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τοὺς Ἑβραίους, εἶναι… νὰ γίνουν τέλειοι κατὰ Θεόν! Εἶναι νὰ ποιοῦν τὸ Θεῖον θέλημα καὶ νὰ κινοῦνται μὲ τὴν καρδίαν ἐστραμμένην εἰς τὰ αἰώνια ἀγαθὰ τῆς Οὐρανίου Βασιλείας. Βεβαίως, ὁ σύγχρονος κοσμικὸς ἄνθρωπος, ἀκούων μίαν τοιαύτην εὐχήν, …γελᾷ συνήθως καὶ εἰρωνεύεται, διότι ἡ ζωή του καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του καὶ ὁ προορισμός του, εἶναι κάθε τι κοσμικὸν καὶ μικρὸν καὶ ἀνόητον καὶ φθαρτόν…! Κάθε τι ποὺ τελειώνει ἐκεῖ στίς… μαρμάρινες ταφόπλακες! Ὅμως, εὐχόμεθα εἰς ὅλους τούτους, ἀλλὰ καὶ εἰς… «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους», νὰ προλάβωμεν καὶ νὰ συνειδητοποιήσωμεν ὅτι, …«Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός» (Ρωμ. ΙΓ΄ 12)! Ἐγγίζει τό… ξημέρωμα εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Κυρίου καὶ μακάρι νὰ ἔχωμεν προλάβει νὰ «ξυπνήσωμεν»…!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Διαβάστε ακόμα