ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Ἑβρ. στ΄ 13-20
Εὐαγγέλιον: Μᾶρκ. θ΄ 17-31
Ἦχος: γ΄.-Ἑωθινόν: ΙΑ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν» (Ἑβρ. ΣΤ΄ 18).

Ὁ «ὅρκος» τοῦ… Θεοῦ!

«Ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός… ὤμοσε καθ’ ἑαυτοῦ, λέγων· ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε» (Ἑβρ. ΣΤ΄ 14)! Κατ’ ἐπανάληψιν, φίλοι μου ἀναγνῶσται, μελετῶντες τὰ ἱερὰ κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς – κυρίως δὲ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, – βλέπομεν τὸν Ἅγιον Θεόν, ὅταν συνομιλῇ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, νά… βεβαιώνῃ τοὺς Θείους Λόγους Του, ἀφ’ ἑνὸς μὲν μὲ ὑποσχέσεις δεσμευτικὲς δι’ Ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ μὲ ὅρκους… προκειμένου νὰ πείσῃ αὐτοὺς (τοὺς ἀνθρώπους), ὅτι θὰ μείνῃ Πιστὸς εἰς τὰς ὑποσχέσεις Του!

Ὅλοι ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ὁ Κύριος δύναται νὰ ἐνεργῇ, «ὡς οἶδεν, ὡς θέλει καὶ ὡς εὐδοκεῖ» (κάθισμα ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων), καὶ δὲν συναλλάσσεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων, ὅταν ἀποφασίζῃ τὴν οἵανδήποτε κίνησιν καὶ ἐνέργειαν Αὐτοῦ. Αὐτὸς εἶναι ὁ Θεὸς ὁ Ἄπειρος καὶ Τέλειος καὶ Παντοδύναμος, καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ… μικρὸς καὶ ἀτελὴς καὶ πλήρης λαθῶν καὶ ἁμαρτιῶν, ἀλλὰ καί… ἀδύναμος, καί… ἄνευ τῆς Θείας Βουλήσεως,… ἀνύπαρκτος καί… νεκρός!

Ὅμως, ὡς προείπομεν, πολλάκις, «ταπεινῶν ἑαυτὸν» ὁ Κύριος, ὑπόσχεται εἰς αὐτόν, συνομιλεῖ μετ’ αὐτοῦ, τὸν κατευθύνει καὶ τὸν συμβουλεύει, τὸν ἀπειλεῖ καὶ τὸν τιμωρεῖ μὲ βαρυτάτας ποινὰς καὶ τιμωρίας,… ὡς νὰ τὸν ἔχῃ ἀνάγκη! Τοῦτο βλέπομεν, εἰς πολλοὺς ἐναρέτους καὶ Ἁγίους ἀνθρώπους, ὡς εἰς τὸν Ἀβραάμ, τὸν Ἰσαάκ, τὸν Ἰακώβ, τὸν Μωϋσῆ, τὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, τὸν Ἠλία, τὸν Ἰερεμία, τὸν Ἰεζεκιήλ, καὶ πάρα πολλοὺς ἀκόμη, προφήτας καὶ δικαίους! Μέσῳ δὲ αὐτῶν,… ἀπευθύνεται καὶ πρὸς τοὺς ἀσεβεῖς καὶ ἁμαρτωλούς, εἴτε διὰ νὰ τοὺς συν­ετίσῃ, εἴτε, ἀκόμη διὰ νὰ τοὺς προαναγγείλῃ τήν… καταστροφήν τους! Συνομιλεῖ μετ’ αὐτῶν καὶ εἴς τινας περιπτώσεις… ὑπόσχεται εἰς αὐτοὺς καὶ ἐνίοτε… ὁρκίζεται, διὰ νὰ πείσῃ τούτους διὰ τὸ «ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ», δηλαδή, ὅτι θὰ πράξῃ ὅπωσδήποτε τὰ ὅσα ἔχει ὑποσχεθῆ!

Ὁ ὅρκος… ἐπιβεβαίωσις τῆς ἀληθείας

Ὁ Κύριος διαβεβαιώνει τὸν ἄνθρωπο μὲ ὅρκους, καί… στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἐπιτρέπει τὸν ὅρκο μὲ τὴν αὐστηρὰ προϋπόθεσιν, ὁ ἄνθρωπος νὰ εἶναι συνεπής, ἀλλὰ καὶ ἀκριβὴς εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ὑπεσχημένων…! Εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην ὅμως,… ἀπαγορεύει ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς τοῦτον (τὸν ὅρκον), διὰ τῶν γνωστῶν λόγων Του, «Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως·… Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν» (Ματθ. Ε΄ 33-37)!

Ἴσως γεννᾶται τὸ ἁπλοῦν ἐρώτημα εἰς ἡμᾶς…, διατί ὁ Κύριος ἀπαγορεύει… ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον, ὁ Ἴδιος,… δὲν ἐφαρμόζει; Ἡ ἀπάντησις εἰς τοῦτο τὸ ἐρώτημα, δύναται νὰ εἶναι πολὺ ἁπλῆ, ἴσως ὅμως καί… δύσκολος, ἀλλὰ καὶ ἐφάμαρτος! Καὶ ὡς ἁπλῆ ἀπάντησις δύναται νὰ τεθῇ ἐκεῖνο τὸ τοῦ Παύλου, «τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου; ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ;» (Ρωμ. ΙΑ΄ 34-35). Ὑπάρχει, ὅμως, καὶ ἡ ἀπάντησις, ὅτι… ὁ Κύριος, πρὸ τοῦ ὁποίου, τὰ πάντα ὑφίστανται ὡς… παρόντα, δύναται… καὶ εἶναι, «πιστὸς ἐν τοῖς λόγοις Αὐτοῦ». Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως, ὁ μικρὸς καὶ «πεπερασμένος», ὁ ἀτελὴς καὶ ἀναξιόπιστος, ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ ἀσεβής, δύναται νὰ ὑπόσχεται ἀλλὰ καὶ νὰ εἶναι ἀκριβὴς εἰς τὴν τήρησιν τῶν ὑποσχέσεών του; Ἅπαντες ἔχομεν σαφῆ δείγματα καὶ ἔχομεν ἴσως ἀπογοητευθῆ ἕνεκα τῆς… ἀναξιοπιστίας καὶ κακοβουλίας τοῦ ἀνθρώπου. Πόσους ὅρκους ἀκόμη καί… ἐπισήμους, ἔχομεν καὶ ἀκούομεν καί… πόσας παραβιάσεις καὶ ἐσκεμμένας πολλάκις διαπιστοῦμεν; Ὅρκοι διὰ τὴν ἐπιβεβαίωσιν τῶν λεγομένων, τὰ ὁποῖα… εἶναι ψευδῆ!!! Ὅρκοι εἰς τὰ δικαστήρια τῶν ἀνθρωπίνων ὑποθέσεων, οἱ ὁποῖοι τόσας πολλὰς φορὰς ἔχουν παραβιασθῆ… ὥστε ἡ ἀλήθεια νὰ κινδυνεύῃ περισσότερον ἀπὸ τοὺς ὅρκους παρὰ ἀπὸ τήν… ἁπλῆν ὁμολογίαν!

Ἀναξιόπιστος ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ «πεπερασμένος»! Ὑπόσχεται καὶ ὁρκίζεται, ἀλλὰ αἱ περιορισμέναι δυνατότητες αὐτοῦ τὸν ὑποχρεώνουν, καὶ νὰ ἀδυνατῇ νὰ ἐκπληρώσῃ τὰς ὑποσχέσεις του, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκτίθεται πολλάκις, λόγῳ τοῦ ἀγνώστου… μέλλοντος! Δὲν γνωρίζει τί… «τέξεται ἡ ἐπιοῦσα» καὶ διὰ τοῦτο δὲν δύναται νὰ ἐγγυηθῇ διὰ τὸ παραμικρόν…!

«Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὔ οὔ»

Ὁ Κύριος ὀμνύει εἰς τὸν Ἑαυτόν Του, διὰ νὰ πείθῃ τὸν ἄνθρωπον, ἐφ’ ὅσον οὗτος ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήσῃ τὰς Θείας βουλὰς καὶ ἀποφάσεις! Ὁ Κύριος ὀμνύει διότι εἶναι ὁ ἐξουσιαστὴς τῶν πάντων καὶ Παντοκράτωρ,… ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος – κατὰ τὸν Θεῖον Λόγον, – ὡς μικρὸς καὶ ἀδύναμος δὲν δικαιοῦται νά… θέτῃ ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν του , – διότι τοῦτο σημαίνει… ὁ ὅρκος – ἐκεῖνα ποὺ δὲν τοῦ… ἀνήκουν! «Μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ», λέγει ὁ Χριστός μας, «ὅτι θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ· μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως· μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι» (Ματθ. Ε΄ 34-36). Καὶ ἐφ’ ὅσον δὲν ἐξουσιάζομεν τὸ ἐλάχιστον, μὲ ποῖον δικαίωμα τό… διαπραγματευόμεθα;

Μία ἁπλῆ διαβεβαίωσις, μὲ ἕνα… «ναὶ» ἢ ἕνα «ὄχι», εἶναι ἐκεῖνο ποὺ μᾶς συνιστᾷ ὁ Κύριός μας! Ἄν δὲ τὸ συνειδητοποιήσωμεν, θὰ ἐννοήσωμεν ὅτι εἶναι ὅ, τι ἰδανικώτερον εἰς τὰς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων διαπραγματεύσεις! Μά…! Ἔστω,… διὰ τὰς βεβαιώσεις ἡμῶν, ἀρκεῖ τὸ… «ναὶ» καὶ τὸ «οὔ», – θὰ εἴπουν τινές! Διὰ κάποιους ἄλλους, ὅμως, οἵτινες, ψεύδονται κατὰ συνήθειαν ἢ καὶ ἀκόμη συχνότερον; Πῶς θὰ βεβαιούμεθα περὶ τῆς ἀληθείας τῶν λεγομένων των…; Αἰσθάνομαι ὅτι ἐκεῖνοι οἵτινες ψεύδονται καὶ ἀγνοοῦν τὸ… «τί ἐστί ἀλήθεια», δὲν πρόκειται νὰ σεβασθοῦν τὸν οἷονδήποτε… ὅρκον των, ἀκόμη καὶ ἂν οὗτος ἅπτεται τῶν πλέον… ἱερῶν πραγμάτων, προσώπων καὶ καταστάσεων! Οἱ δικασταὶ καὶ οἱ ἔνορκοι καὶ οἱ συνήγοροι,… δύνανται, εἰς τὰς ὥρας τῆς εἰλικρινείας των, ἵνα διαβεβαιώσωσι περὶ τούτου…!

Κλείοντες τὸ παρόν, οὐδὲν ἄλλο προτιθέμεθα ἵνα προσθέσωμεν, παρὰ τὴν ὀφειλομένην πειθαρχίαν ἡμῶν εἰς τὴν Θείαν ἐντολήν,…«μὴ ὀμόσαι ὅλως»!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ OΣΟΥΣ ΔΙΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Διαβάστε ακόμα