ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Πράξ. ιστ΄ 16- 34
Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. θ΄ 1-38
Ἦχος: πλ. α΄.-Ἑωθινόν: Η΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ!

«Ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας» (Πράξ. ΙΣΤ΄ 26)

Σεισμός !!!

Εἶναι γνωστόν, φίλοι μου ἀναγνῶσται, τὸ φοβερὸν φαινόμενον τοῦ σεισμοῦ! Σείεται ἡ γῆ καὶ ἐὰν ἡ κίνησις αὕτη εἶναι ὁμαλὴ καὶ ἐλαφρά καὶ ὀλίγων… ρίχτερ, ἀνησυχοῦμεν καὶ θορυβούμεθα μέν, ἀλλά… εὐτυχῶς ὅλα καλά! Ὅσον ὅμως, ἡ ἔντασις καὶ ἡ διάρκεια τοῦ σεισμοῦ αὐξάνει, τότε… ἐρείπια, ἄστεγοι, τραυματισμοὶ καὶ θάνατοι εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα. Ἀναμφισβητήτως, ἔχομεν βιώσει ἅπαντες σχεδόν, τοιούτους σεισμοὺς καὶ τὰς συνακολουθούσας προαναφερθείσας ὀδυνηρὰς συνεπείας καὶ εἶναι βέβαιον ὅτι ὁ τρόμος καὶ ὁ φόβος ποὺ ἀφήνουν ὀπίσω τους, …ἀργοῦν νὰ φύγουν ἀπὸ τὰς καρδίας καὶ τὰς ἐνθυμήσεις μας.

Φυσικὸν φαινόμενον, λέγουν οἱ ἐπιστήμονες καὶ οἱ σεισμολόγοι καὶ ἀγωνιοῦν καὶ ἀγωνίζονται νὰ δύνανται νὰ τούς… προβλέψουν καὶ νὰ μᾶς προειδοποιοῦν… Ρήγματα βλέπουν καὶ ὑπογείους ἤχους ἀκούουν καὶ ποικίλα μηχανήματα χρησιμοποιοῦν, διὰ νὰ προλάβουν τοὺς σεισμούς, ἀλλὰ πάντοτε οὗτοι προτρέχουν… καὶ ἐκθέτουν τὴν ὑπερφίαλον καρδίαν τῶν τοιούτων ἐπιστημόνων!

Ἐὰν ἀνατρέξωμεν εἰς τὰς σελίδας τῆς παγκοσμίου ἱστορίας θὰ ἴδωμεν ὅτι κατὰ δεκάδας καὶ ἑκατοντάδας καὶ χιλιάδας μετρῶνται οἱ σεισμοί, οἱ ὁποῖοι συνέβησαν, καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, ἐχάραξαν ἰδικήν των… ἱστορίαν! Ἄλλοι διεμόρφωσαν ἀκόμη καὶ αὐτὰς τὰς γεωγραφικὰς θέσεις κρατῶν καὶ ἠπείρων καὶ ἄλλοι ἄφησαν τὸ στίγμα των, λόγῳ καὶ τοῦ τεραστίου μεγέθους των, ἀλλὰ καὶ τῶν συμφορῶν, τὰς ὁποίας προεξένησαν καὶ εἰς τὰ κτίσματα ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους.

«Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν
καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν» (Ψαλμ. ΡΓ΄ 32).

Πόθεν, ὅμως, οἱ σεισμοί; Εἶναι, τελικῶς, ἕν φυσικὸν φαινόμενον ἀκαθορίστου προελεύσεως καὶ πορείας, κινούμενον αὐτοβούλως καὶ καταστρέφον ἀνεξελέγκτως ἢ εἶναι κάτι τὸ «ἐλεγχόμενον» καὶ καθοδηγούμενον καὶ κινούμενον ὑπό… «χειρὸς Κυρίου»; Ἀκόμη καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν προαναφερθέντων ἐπιστημόνων ὑποχωροῦν καὶ δέχονται ὅτι, ὅπως τὰ πάντα ὑπακούουν εἰς τὸ θεῖον κέλευσμα, τοιουτοτρόπως καὶ ὁ σεισμὸς κινεῖται κατὰ τὴν θείαν ἐντολήν… Καὶ οὗτοι εἶναι οἱ πιστοὶ καὶ ἀφοσιωμένοι εἰς τὸν Θεόν! Βεβαίως καὶ ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι, οἱ περισσότεροι δυστυχῶς, οἱ ὁποῖοι ἀπορρίπτοντες τὴν θείαν ὕπαρξιν τοῦ Κυρίου, ἐπιμένουν εἰς τὸν παραλογισμὸν τῆς… ἀκαθορίστου φύσεως καὶ τύχης!

Ἀσφαλῶς, πειθαρχοῦντες εἰς τὴν διδαχὴν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πιστεύομεν ἀκραδάντως ὅτι, οὐδέν τι ὑπάρχει καὶ κινεῖται ἄνευ τῆς θείας θελήσεως, ἔκ τε τῶν ἐμψύχων ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἀψύχων! Καὶ ὁ ἀνωτέρω Ψαλμικὸς στίχος ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἄλλων Ἁγιογραφικῶν χωρίων, βεβαιοῦν ἡμᾶς περὶ τοῦ ἀπολύτου ἐλέγχου τῆς κτιστῆς καὶ ἀκτίστου φύσεως ἐκ τῆς παντοδυνάμου χειρὸς τοῦ Δημιουργοῦ! Ἐὰν ὑπάρχῃ κάποιον ὄν… ἀτίθασον πρὸς τὸ θεῖον Θέλημα, τοῦτο εἶναι, δυστυχῶς, ὁ… ἄνθρωπος, ὅστις ἐκμεταλλεύεται ἐν προκειμένῳ τὴν ἐλευθερίαν, τὴν ὁποίαν τοῦ παρέχει ὁ Ἴδιος ὁ Δημιουργός του!

Οἱ σεισμοὶ εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν

Εἰς τὴν σημερινὴν Ἀποστολικὴν περικοπήν, περιγράφονται τέσσαρα ἢ πέντε θαύματα! Ἡ θεραπεία τῆς δαιμονιζομένης μαντευομένης, ὁ ἰσχυρότατος σεισμὸς ὅστις συνέβη εἰς τὸ κρατητήριον, ὅπου ἐκρατοῦντο οἱ Ἀπόστολοι Παῦλος καὶ Σίλας, ἡ αὐτόματος διάνοιξις τῶν θυρῶν τῆς φυλακῆς, ἡ μυστηριώδης κράτησις τῶν κρατουμένων, ἀλλὰ καὶ ἡ μεταβολὴ καὶ πίστις τοῦ δεσμοφύλακος εἰς τὸν Κύριον, μεθ’ ἁπάσης τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.

Ἅπαντα τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα θαύματα, ἔχουν βεβαίως ἕκαστον τήν… ἰδίαν «βαρύτητα». Ὅμως εἰς τὸ θαῦμα τοῦ σεισμοῦ θὰ ἐμμείνωμεν, διὰ νὰ ἐνισχύσωμεν τὴν ἤδη κατατεθεῖσαν ἄποψιν, ὅτι ὁ σεισμὸς προέρχεται ἐκ τῆς γῆς, ἀλλὰ γίνεται κατ’ ἐντολὴν τοῦ Κτίστου τῶν ἁπάντων! Ἤδη ἐξεθέσαμεν καὶ μίαν ἐκ τῶν πολλῶν, …Ἁγιογραφικὴν ἔνδειξιν! Ὅμως, ἕνα δεύτερον στοιχεῖον ὁδηγεῖ ἡμᾶς εἰς τὴν ὡς ἄνω ἄποψιν, καὶ τοῦτο εἶναι αἱ ἐπικλήσεις καὶ δεήσεις, αἱ ὁποῖαι ὁρίζονται ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τὰς τραγικὰς ὥρας τοῦ σεισμοῦ, διὰ τῶν ὁποίων ζητοῦμεν τὴν ἐπέμβασιν τοῦ Κυρίου καὶ τὴν κατεύνασιν τῶν σεισμῶν. Ὅσον καὶ ἂν κάποιοι παρουσιάζουν τοὺς τοιούτους σεισμοὺς ὡς φυσικόν τι καὶ μόνον… φαινόμενον, καὶ οὗτοι ἴσως οἱ ἴδιοι, δὲν παύουν νὰ εὔχωνται καὶ νὰ προσεύχωνται ὁ «κρατῶν τὰ σύμπαντα», νὰ συγκρατῆ τοῦτο ἐν τῇ ἀμέτρῳ φιλανθρωπίᾳ Αὐτοῦ καὶ νὰ φυλάττῃ ἡμᾶς «ἐκ τῆς φοβερᾶς τοῦ σεισμοῦ ἀπειλῆς» (Ὕμνος 26ης Ὀκτωβρίου).

Εἰς τὴν σημερινὴν Ἀποστολικὴν περικοπήν, ὁ σεισμὸς συμβαίνει ὡς… θεία διαμαρτυρία διὰ τὴν ἄδικον φυλάκισιν τῶν δύο Ἀποστόλων, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐπίσης θεία παρηγορία εἰς τούτους. Καὶ εἰς ἄλλας περιπτώσεις, ἔχομεν τοιαύτας παρεμβάσεις τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ καταδεικνύεται πάντοτε, ἡ θεία προέλευσις τῶν σεισμῶν. Ἄς ἐνθυμηθῶμεν, ἐν προκειμένῳ τὸν φοβερώτατον ἐκεῖνον σεισμόν, ὅστις συνέβη κατὰ τὴν ὥραν τῆς Σταυρώσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, ὅτε, «καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν» (Ματθ. ΚΖ΄ 51-52), ἀλλὰ καὶ τὸν ἀναφερόμενον εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ὅτε «δεηθέντων» τῶν Ἀποστόλων, «ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου» (Πράξ. Δ΄ 31).

Οἱ σεισμοὶ πρό… τοῦ τέλους!

«Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο» (Ἀποκάλ. ΣΤ΄ 12). Εἰς τὸ προφητικὸν βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου, βλέπομεν ὅτι ὁ σεισμὸς θὰ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ τρομακτικὰ γεγονότα τοῦ μέλλοντος, τὰ ὁποῖα θὰ προηγηθοῦν τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου. Ἕνας σεισμὸς ὁ ὁποῖος, σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ ἄλλα ἔκτακτα γεγονότα, τὰ ὁποῖα θὰ συμβοῦν, ὡς λέγει στὴ συνέχεια τὸ ἱερὸν κείμενον, θὰ ὑποχρεώσῃ τοὺς βασιλεῖς καὶ μεγιστάνας καὶ χιλιάρχους καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς δούλους καὶ τοὺς ἐλευθέρους, νὰ κρυβοῦν εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς ρωγμὰς τῶν ὀρέων καὶ νὰ παρακαλοῦν… νὰ ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ Θρόνου! Ὁ σεισμὸς οὗτος, ἀκολουθούμενος καὶ ἀπὸ τὸν ἀκόμη ἰσχυρότερον, ὅστις θὰ συμβῇ μετὰ τὴν ἔκχυσιν τῆς φιάλης τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, – «Καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας» (Ἀποκάλ. ΙΣΤ΄ 18) – θὰ εἶναι ἐκεῖνοι οἵτινες θὰ ἐξαφανίσουν πάντα τὰ ὑλικὰ καὶ φθαρτὰ τοῦ κόσμου τούτου!

Ἂς παρακαλοῦμεν τὸν Κύριον, νὰ μὴ ἐπιτρέψῃ νὰ ζήσωμεν ἐκείνας τὰς φρικτὰς καὶ φοβερὰς στιγμάς, τὰς ὁποίας προεγράψαμεν καὶ νὰ μᾶς διαφυλάττῃ ἀπὸ τὴν ὀργὴν Του καὶ τὸν θυμόν Του!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Διαβάστε ακόμα