ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ ΟΙΚ. ΣΥΝ.
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36
Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. ιζ΄ 1-13
Ἦχος: πλ. β΄.-Ἑωθινόν: Ι΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς

μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου» (Πράξ. Κ΄ 29)

Ἡ μεγάλη… πληγή!

Μίαν θλιβερὰν καὶ πικράν… προφητείαν, προφητεύει εἰς τὸ σημερινὸν Ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα, ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος. Βεβαίως, οὗτος δὲν συγκαταλέγεται μεταξὺ τῶν, ἐπισήμως, ἀποκαλουμένων προφητῶν, ὅμως ὡς Θεοφόρος Ἀπόστολος καὶ φωτιζόμενος ἀπὸ τὸ Θεῖον καὶ Πανάγιον Πνεῦμα, – ὅπως τοῦτο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς λοιποὺς Ἀποστόλους, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἐκ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, – προφητεύει τὰ «μέλλοντα γίνεσθαι»!

Ἀπευθυνόμενος, συγκεκριμένα, πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσου, καὶ ἀφοῦ τοὺς καθιστᾷ ὑπευθύνους διὰ τὸ ποίμνιον, τὸ ὁποῖον τοὺς ἀνετέθη, καί… πῶς θὰ πρέπει νὰ τὸ διαποιμαίνουν, καὶ ἀφοῦ, ἐπίσης, τοὺς ὑπενθυμίζει τοὺς κόπους καὶ τὰ δάκρυα, διὰ τῶν ὁποίων – οὐσιαστικῶς – ἵδρυσε τὴν τοπικήν των Ἐκκλησίαν, τοὺς προειδοποιεῖ διὰ μίαν ἐπερχομένην συμφοράν! Τοὺς ἐφιστᾷ τὴν προσοχήν, πρὸς τούς… «βαρεῖς λύκους», ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖ, οἱ ὁποῖοι πρόκειται νὰ εἰσδράμουν εἰς τὸ ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας προκειμένου νὰ τό… «ρημάξουν»! Ἀκόμη δέ χειρότερον, προβλέπει (ὁ Παῦλος), ὅτι οἱ «λύκοι» οὗτοι θὰ προέρχωνται ἀπὸ τοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας˙ «καὶ ἐξ  ὑμῶν αὐτ­ῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν».

Ἑπομένως, εὐκόλως ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ἐν προκειμένῳ προφητεύει περὶ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι θὰ διαστρέφουν τὰ λόγια τῶν θείων Γραφῶν καὶ θὰ παραχαράσσουν τὰς θείας ἀληθείας, δηλαδή, τούς… αἱρετικούς!

Ἡ ἐμφάνισις τῶν Αἱρετικῶν!

Καὶ ὄντως, δὲν πέρασε πολὺς καιρὸς ἀπὸ τότε, καὶ ἤρχισαν σιγὰ σιγὰ νὰ ἐμφανίζωνται οἱ… αἱρετικοί! Πρὶν ἀκόμη σταματήση ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τὰς περιοδείας του, καὶ πρὶν ἀκόμη σταματήση τὰ κηρύγματά του, ἐμφανίζονται κάποιοι, οἱ ὁποῖοι διεκδικοῦν τὴν προσοχὴν τῶν πρώτων ἐκείνων χριστιανῶν. Εἰς τὰς ἐπιστολὰς του καὶ κυρίως εἰς τὴν δευτέραν ἐκείνην πρὸς Κορινθίους, ὁμιλεῖ μὲ σκληρότητα πρὸς αὐτούς (τοὺς Κορινθίους), ἀλλὰ καὶ καταφέρεται κατὰ τῶν αἱρετικῶν, καί… παρρησιάζεται, θὰ λέγαμε ἀνεπιτρέπτως, ὥστε νὰ ζητῆ ἐν τέλει συγγνώμην διὰ τὴν καύχησίν του! «Οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ. Καὶ οὐ θαυμαστόν· αὐτὸς γὰρ ὁ σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός. Οὐ μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης, ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν» (Β΄ Κοριν. ΙΑ΄ 13-15).

Ἀλλὰ καὶ ὁ θεῖος Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, εἰς τὰς (δευτέραν καὶ τρίτην) καθολικὰς ἐπιστολάς του, καταφέρεται κατὰ ἑτέρων αἱρετικῶν καὶ πλανώντων τοὺς Χριστιανούς. Ἀπευθυνόμενος, ἀφ’ ἑνὸς μὲν πρὸς «ἐκλεκτὴν κυρίαν»«Ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. …Πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. Εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς» (Β΄ Ἰωάν. 8-11), – καὶ ἀφ’ ἑτέρου πρὸς τὸν «πρεσβύτερον Γάϊον τὸν ἀγαπητόν», ὅταν τὸν ἐνημερώνῃ διὰ τόν… «φιλοπρωτεύοντα Διοτρεφήν» (Γ΄ Ἰωάν. 7-11), ὁμιλεῖ καὶ οὗτος μὲ σκληρότητα καὶ ἀποτομίαν διὰ τούς… παραχαράκτας τῶν Ἀληθειῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Συνεπῶς ἡ προφητεία τοῦ Παύλου, ἐπαληθεύεται ἀπὸ τὰς ἡμέρας ἐκείνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὁπότε ἤρχισαν νὰ ἐμφανίζωνται οἱ αἱρετικοὶ εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας.

«Ἐξ ὑμῶν αὐτῶν…»!

Ἀπὸ τὸν χῶρον, λοιπόν, τῆς Ἐκκλησίας, θὰ προέλθουν οἱ αἱρετικοί! Καὶ ἐὰν θελήσωμεν νὰ ἐρευνήσωμεν τοῦτο ἐνδελεχέστερον, θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι… μόνον ἀπὸ τοῦτον τὸν Ἅγιον χῶρον, θὰ ἠδύναντο νὰ ἐμφανισθῶσι. Διότι, ὁ μὲν χῶρος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι… Ἅγιος, τὰ μέλη της ὅμως, εἶναι ἄνθρωποι ἐμπαθεῖς καὶ ἁμαρτωλοί! Ἐὰν ἀναμέσον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὑπῆρξεν ἕνας… Ἰούδας, εἶναι φυσικὸν καί… ἀναμέσον τῶν ἑκατομμυρίων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, νὰ ὑπάρξουν καὶ οἱ προδόται, καὶ οἱ ἀρνηταί, καὶ οἱ παραχαράκται καὶ οἱ νοθεύοντες τήν… Ἀλήθειαν!

Μετά, λοιπόν, τοὺς πρώτους ἐκείνους αἱρετικούς, τοὺς ὁποίους ἤδη ἀνεφέραμεν, ἐνεφανίσθησαν ἀκόμη περισσότεροι, φέροντες βαρυτέρας πλάνας καὶ αἱρετικὰς δοξασίας, τὰς ὁποίας, ἀφ’ ἑνὸς ἀνεθεμάτισεν ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία διὰ τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀφ’ ἑτέρου δέ, καθήρεσε καὶ ἀπέκοψε τοῦ Ἁγίου Σώματος Αὐτῆς, τοὺς φέροντας καὶ κηρύσσοντας τὰς βλασφήμους ταύτας θεωρίας.

Διὰ νὰ καταλάβωμεν τὸ μέγεθος καὶ τὴν βαρύτητα τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν, αἱ ὁποῖαι ἠκούσθησαν, ἀρκεῖ νὰ ἀνατρέξωμεν εἰς τὰς ἀποφάσεις τῶν προειρημένων Συνόδων καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ καταληφθῶμεν ἀπὸ φόβον καὶ τρόμον! Ἀντιστοίχως πρὸς τὰς ἐκτροπάς, ἡ Ἐκκλησία μας ἐκτοξεύει φοβερὰς ἀρὰς καὶ ἀναθέματα, …καὶ διὰ νὰ τονίσῃ τό… ὕψος καὶ τὸ μέγεθος τῶν προσ­βαλλομένων θείων Προσώπων καὶ Δογμάτων, ἀλλὰ καὶ διὰ τήν, ὅσον τὸ δυνατόν, περιστολὴν τοῦ κακοῦ τῶν αἱρέσεων!

Οἱ Αἱρετικοί… σήμερον!

Εἶναι γεγονός, φίλοι μου ἀναγνῶσται, ὅτι ζῶμεν εἰς καιρούς… ἀποστασίας! Ὁ κόσμος ἀπομακρύνεται ἐκ τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἶναι ἑπόμενον νὰ πολλαπλασιάζωνται αἱ θεωρίαι καὶ αἱ πλάναι καὶ αἱ αἱρέσεις…! Εἶναι ἑπόμενον νὰ παρουσιάζωνται καινούργιοι… «Μεσσίες», οἱ ὁποῖοι θὰ προσπαθοῦν νὰ τρέψουν τὴν πορείαν τῶν ἀνθρώπων ὀπίσω αὐτῶν. Θὰ συμβῇ, δηλαδή, ἐκεῖνο ποὺ προεφήτευσεν ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος˙ «Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε· ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. Ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν. Ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε, ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε» (Ματθ. ΚΔ΄ 23-25).

Τοῦτο, ἆραγε, δὲν συμβαίνει σήμερον; Πόσας τοιαύτας φωνὰς καὶ κλήσεις καὶ προσκλήσεις δὲν ἀκούομεν σήμερον; Πόσοι δὲν εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ ἀντικαταστήσουν τὸν Χριστόν, καὶ νὰ φέρουν νέας ἀντιχρίστους θεωρίας; Ἀλλὰ καὶ πόσοι δὲν παρεσύρθησαν… καὶ παρασύρονται – δυστυχῶς καί… «ἐκλεκτοὶ» ἐνίοτε – ἐκ τῶν τοιούτων θεωριῶν τῆς…  ἀποστασίας;

«Στῶμεν», λοιπὸν ἀδελφοί μου, «καλῶς! Στῶμεν μετὰ φόβου! Πρόσχωμεν… »! Ἂς ἐννοήσωμεν ὅτι κινδυνεύομεν πνευματικῶς, καὶ ἂς μένωμεν πάντοτε ἑνωμένοι ἀσφαλῶς μετὰ τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἥτις καὶ ἀποτελεῖ… τὴν μόνην ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ἡμῶν!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Διαβάστε ακόμα