ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Ἑβρ. ια΄ 33-ιβ΄ 2
Εὐαγγέλιον: Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30
Ἦχος: πλ. δ΄.-Ἑωθινόν: Α΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως
οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν» (Ἑβρ. ΙΑ΄ 39)

Ἡ μαρτυρία τῆς πίστεως

Πολλάκις, φίλοι μου ἀναγνῶσται, ἀκούομεν τὴν λέξιν «πίστις» καὶ ἀντιστοίχως… τὴν ἑρμηνείαν αὐτῆς, παρ’ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι καὶ προφέρουν ταύτην. «Πίστις», λοιπόν, διὰ τοὺς περισσοτέρους, εἶναι μία… ἐνδόμυχος διαβεβαίωσις διὰ τὴν ὕπαρξιν ἐκείνων (προσώπων τε καὶ καταστάσεων), τὰ ὁποῖα δὲν βλέπομεν διὰ τῶν αἰσθητῶν ὀφθαλμῶν μας, καὶ περὶ τῶν ὁποίων μᾶς διαβεβαιοῖ ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία. «Πίστις», διὰ μίαν ἀκόμη μερίδα ἀνθρώπων, εἶναι ἡ ἐπιλεκτικὴ – καὶ μόνον – τήρησις κάποιων βασικῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Ἕτεροι, ἐπίσης, θεωροῦν «πίστιν», τὴν νηστείαν καὶ τὴν προσευχὴν καὶ τὸν Ἐκκλησιασμὸν καί τινας ἀκόμη ἐκδηλώσεις καὶ πράξεις διὰ τῶν ὁποίων… ἐκπληροῦν(;) τὰ θρησκευτικά των καθήκοντα!

Ταῦτα, ὅμως, τὰ ἀνωτέρω, συνιστοῦν τὴν ὑποδειχθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Κυρίου εἰς ἡμᾶς Πίστιν; Ὄχι, ἀσφαλῶς! Ἡ ἀπαιτουμένη Πίστις ὑπὸ τοῦ Κυρίου, εἶναι ἐκεῖνο τὸ βίωμα, μὲ τὸ ὁποῖον ὁ Πιστὸς ζῇ τὴν ἀγάπην του πρὸς τὸν Θεόν. Ἡ Πίστις δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰς ἐκδηλώσεις, ἀλλὰ πολλάκις αἱ ἐκδηλώσεις μαρτυροῦν περὶ τῆς Πίστεως. Δι’ αὐτοῦ τοῦ «μέτρου» ἐμετρήθησαν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ὑπὸ αὐτῆς ταύτης τῆς Ἐκκλησίας. Οὗτοι εἶναι οἱ Ἅγιοι˙ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἠγάπησαν τὸν Θεὸν «ἐξ ὅλης τῆς καρδίας… καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς… καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας… καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος» (Μᾶρκ. ΙΒ΄ 30). Ἐκεῖνοι, οἵτινες εἶχον τὸν Θεόν, ὑπεράνω πάσης ἄλλης ἀξίας, ἀκόμη δέ καὶ ὑπεράνω τοῦ… ἑαυτοῦ των! Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, – ὡς λέγει σήμερον ἡ Ἀποστολικὴ περικοπή, – ἐμαρτυροῦντο ἀπὸ τὴν ἰδίαν τὴν Πίστιν των! Ἐκεῖνος ὅστις πιστεύει, δὲν χρειάζεται νὰ κάνῃ κάτι, διὰ νὰ δείξῃ καὶ ἀποδείξῃ τὴν Πίστιν του, ἀλλὰ ἡ Πίστις αὐτοῦ τὸν ὑποχρεώνει νὰ πράττῃ καὶ νὰ κινῇται μέ… ἀντίστοιχον τρόπον!

Ἡ, ὑπὸ τοῦ Κυρίου, ὑποδειχθεῖσα Πίστις

Κατ’ ἐπανάληψιν, ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος ὡμίλησε περὶ τῆς Πίστεως. Ἄλλοτε καλῶντας τοὺς προσεγγίζοντας πρὸς Αὐτὸν καὶ αἰτουμένους μίαν θαυμαστὴν ἐνέργειάν Του, ὅταν τοὺς ἠρώτα: «Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι;» (Ματθ. Θ΄ 28), ἢ τοὺς συν­ιστοῦσε, «Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε καὶ σωθήσεται» (Λουκ. Η΄ 50), ἢ ἀκόμη καὶ τοὺς ἐνεθάρρυνε, «Εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι» (Μᾶρκ. Θ΄ 23)˙ ἄλλοτε δέ, κηρύσσων, εἴτε πρὸς τοὺς μαθητάς Του εἴτε καὶ πρὸς τὸν λαόν, ὅταν καὶ συνιστοῦσε τὴν Πίστιν ὡς τὴν ἀπαιτουμένην προϋπόθεσιν διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου. «Ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν» (Ματθ. ΙΖ΄ 20).

Ταύτην τὴν Πίστιν εἶχον καὶ ἐκράτουν οἱ Μαθηταὶ καὶ Ἀπόστολοι τοῦ Σωτῆρος καὶ δι’ αὐτῆς ἐνήργουν τὰ τόσα θαύματα, τὰ ὁποῖα πληροφορούμεθα εἴτε ἀπὸ τὸ βιβλίον τῶν Πράξεων, εἴτε ἀπὸ τὰς βιογραφίας των. Αὐτὴν τὴν Πίστιν καὶ ἀφοσίωσιν ἐπέδειξαν καὶ οἱ «ἀγαπήσαντες» τὸν Κύριον, Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, οἵτινες καὶ ἐμαρτύρησαν ταύτην εἴτε διὰ τοῦ λόγου των, εἴτε διὰ τῆς ἐν γένει ἀναστροφῆς αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἴτε διὰ τῶν μαρτυρίων καὶ τοῦ θανάτου των.

Αὕτη εἶναι ἡ Πίστις, τὴν ὁποίαν ζητεῖ καὶ σήμερον ὁ Κύριος, ἀπ’ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀπεφάσισαν νὰ βαδίσουν ὄπισθεν Αὐτοῦ, γενόμενοι ἀκόλουθοι καὶ μαθηταί Του.

Ἡ ἐπιβράβευσις τῆς Πίστεως

Παρ’ ὅτι ἡ Πίστις καὶ ἡ ἀγάπη εἰς τὸν Κύριον εἶναι τὸ μεγάλο… πλεονέκτημα ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν, ὁ Κύριος παρέχει ἐπὶ πλέον δωρήματα καὶ χαρίσματα εἰς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τὸν ἀγαποῦν καὶ τὸν ἐμπιστεύονται! Ἐὰν ἀνατρέξωμεν εἰς τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου, θὰ ἀντιληφθῶμεν ὅτι, ἐνῶ ὁ Κύριος ἐνεργεῖ τὴν θαυματουργικὴν ἐνέργειαν, δείχνει νὰ τὴν καταλογίζῃ εἰς τὴν πίστιν τοῦ προσερχομένου εἰς Αὐτόν. Ἐνῶ ἠδύνατο καὶ δύναται, ἀσφαλῶς, ὁ Σωτὴρ νὰ θαυματουργῇ ἔτσι, διότι… θέλει νὰ θαυματουργῇ, προσφέρει τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς θαυματουργικῆς ἐνεργείας Του εἰς τὴν πίστιν… εἴτε τῆς Χαναναίας, εἴτε τοῦ ἑκατοντάρχου, εἴτε τῶν δύο τυφλῶν εἰς τὴν Ἱεριχώ, εἴτε καί… ἀντιθέτως νὰ δεικνύῃ, ὅτι ἄνευ τῆς Πίστεως δὲν δύναται νὰ κάνη τὸ παραμικρὸν θαῦμα! «Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσε» μᾶς πληροφορεῖ ὁ Μᾶρκος, ὅταν ὁ Κύριος ἐπήγαινεν εἰς τὴν Ναζαρὲτ καὶ δὲν τὸν ἐπίστευον οἱ… πατριῶται του (Μᾶρκ. ΣΤ΄ 5).

Πέραν ὅμως τούτων τῶν… δώρων τῆς Πίστεως, ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ἅπαντες ἐκεῖνοι οἵτινες ἠγάπησαν τὸν Θεὸν καὶ ἐπίστευσαν εἰς Αὐτόν, …ἀκόμη δὲν ἔλαβον ἐκεῖνα ποὺ ἔχει ὑποσχεθεῖ ὁ Κύριος! Ὑπάρχουν, θὰ λέγαμε, καὶ κάποιες ἐπὶ πλέον ἀσύλληπτοι ἐκπλήξεις καὶ οὐράνιαι ἐπιβραβεύσεις, αἱ ὁποῖαι ἀναμένουν τοὺς πιστοὺς καὶ ἀφοσιωμένους τῷ Κυρίῳ. Μία ἐξ αὐτῶν, εἶναι ἡ ἐπίσημος δικαίωσις καὶ διακήρυξις τῆς ἀθωότητος καὶ ἁγιότητος τούτων, ἐκ τῶν θείων χειλέων τοῦ Δικαιοκρίτου. Εἶναι ἡ ἀνταπόκρισις εἰς τὸ αἴτημα τὸ ὁποῖον ἐκφράζουσιν, ἐκεῖ εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν, ὅταν ἠνοίγῃ ἡ Πέμπτη σφραγίς. «Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου ἣν εἶχον· καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες· ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ὁ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; Καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσωνται ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως πληρώσωσι καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς καὶ αὐτοί» (Ἀποκάλ. ΣΤ΄ 9-11).

Ἡ Πίστις εἰς τὸν Θεόν, …τὸ πρῶτον ζητούμενον!

Εἴπομεν ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ παρόντος, ὅτι πολλοὶ εἴτε ἑκουσίως ἀλλ’ ἴσως καὶ ἀκουσίως, δημιουργοῦν τὴν «πίστιν» ποὺ θέλουν, καὶ πλατύνουν αὐτὴν ἀλλὰ καὶ περιορίζουν, κατὰ τὴν ἰδίαν ἐκτίμησιν ἀλλὰ καί… προτίμησιν! Ἀφ’ ἧς στιγμῆς, ὅμως, ἔδειξεν εἰς ἡμᾶς ὁ Κύριος, ποία εἶναι ἡ σώζουσα Πίστις, αἱ προσωπικαὶ ἐκτιμήσεις καὶ προτιμήσεις περιττεύουν…! Βεβαίως, δὲν προτιθέμεθα νὰ δείξωμεν, οὔτε τό… πῶς θὰ κρίνῃ ὁ Κριτής… κατ’ ἐκείνην τὴν ἡμέραν, οὔτε ἀκόμη, – ὁ Θεὸς φυλάξοι, – νὰ ὑποδείξωμεν εἰς Αὐτόν, τό… πῶς θὰ ἐνεργήσῃ τὴν Κρίσιν Του, οὔτε, ἀκόμη, νὰ δείξωμεν τό… ποῖοι θὰ εὑρεθοῦν εἰς τὰ δεξιὰ καί, ἀντιστοίχως εἰς τὰ ἀριστερὰ τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου! Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον μᾶς ἀνησυχεῖ καὶ ὀφείλομεν νὰ ἀναζητῶμεν, εἶναι, τὸ νὰ ἔχωμεν πάντοτε μέσα εἰς τὴν καρδίαν μας… Πρῶτον καὶ Μοναδικόν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Πατρῶν

Previous Article

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Διαβάστε ακόμα