ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Ρωμ. ιβ΄ 6-14
Εὐαγγέλιον: Ματθ. θ΄ 1-8
Ἦχος: πλ. α΄.-Ἑωθινόν: ΣΤ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς» (Ρωμ. ΙΒ΄ 14)

Ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη

Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ εὐλογημένο ἐκεῖνο αἴσθημα τὸ ὁποῖον ἐνεφυτεύθη εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν ἀφ’ ὅτου ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία… «ἔχρισεν ἡμᾶς μύρῳ Ἁγίῳ» κατὰ τήν, ἐν τῷ Ἁγίῳ Μυστηρίῳ τοῦ Χρίσματος, χρῖσιν ἡμῶν! Κατ’ ἐκείνην τὴν Ἁγίαν στι-γμήν, ἦλθεν ἐφ’ ἡμᾶς τὸ Πανάγιον Πνεῦμα καὶ ἔδωκε τὰ χαρίσματά του, ὧν πρῶτον ἐκεῖνο τὸ τῆς ἀγάπης (Γαλ. Ε΄ 22-23). Ἡ λέξις «ἀγάπη», αὐτὴ καὶ μόνη, γλυκαίνει τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸ ἄκουσμά της καὶ χαροποιεῖ τοῦτον˙ καὶ τοῦτο διότι, οἱ πάντες τὴν ζητοῦν καὶ τὴν ἐπιθυμοῦν προσφερομένην εἰς αὐτούς. Ὅταν ὅμως ὀφείλουν καὶ νὰ προσφέρουν ταύτην, ἐκεῖ ὁ ἄνθρωπος… διστάζει! Θέλει νὰ τὴν προσφέρῃ ἀλλὰ σκέπτεται καὶ τήν… τιμήν της! Ὡς ἔμπορός τις, ὅστις… πωλεῖ τὸ ἐμπόρευμα καὶ σκέπτεται τὴν τιμήν του καὶ τὸ κέρδος τὸ ὁποῖον θὰ ἀποκομίσῃ. Εὐκόλως καὶ αὐτονοήτως τὴν προσφέρομεν εἰς τοὺς οἰκείους ἡμῶν…! Ἐξ ἴσου, δίδομεν ταύτην εἰς ἐκείνους ἐκ τῶν ὁποίων τὴν περιμένομεν, δηλαδή, «…ἐὰν μοῦ δίδῃς σοῦ δίδω!», καὶ τέλος, «ἀγαπῶμεν» ὑποκρινόμενοι, ἁπλῶς λέγοντες μίαν «καλημέρα» καὶ ἴσως βαρυγγομοῦντες!

Ὅμως, ἡ ἀγάπη ἐκείνη, τὴν ὁποίαν μᾶς ἐδίδαξεν ὁ Κύριος, δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν ὡς ἄνω περιγραφεῖσαν. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ τελεία ἐκείνη Ἀγάπη, …εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, κατὰ τὸν λόγον τοῦ μαθητοῦ τῆς… Ἀγάπης, Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ» (Α΄ Ἰωάν. Δ΄ 16). Εἶναι ἡ ἀγάπη ἐκείνη ποὺ ξέρει νὰ προσφέρῃ καὶ ποτὲ νὰ μὴ ζητῇ ἀνταλλάγματα! Εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία δὲν κρύπτει αἰσθησιασμοὺς καὶ συναισθηματισμούς, ἀλλὰ ξέρει καὶ νά… ἀποχωρῇ! Νὰ ἀποκόπτῃ καὶ νὰ ἀποκόπτεται, ὅταν γίνεται ἀπόπειρα νὰ μολυνθῇ καὶ νὰ μολύνῃ… Εἶναι ἡ ἀγάπη ἐκείνη, ποὺ δὲν προβάλλει καὶ δὲν ἀπαιτεῖ δικαιώματα, ἀλλὰ ἔχει μόνον… ὑποχρεώσεις! «Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, …οὐ ζηλοῖ, …οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α΄ Κορ. ΙΓ΄ 4-8), θὰ μᾶς εἴπῃ ὁ Θεῖος Λόγος διὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, εἰς τὸν περίφημον ὕμνον τῆς Ἀγάπης!

Ἡ θυσία τῆς Ἀγάπης

Τὴν ἔννοιαν καὶ σημασίαν τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, ὁ Ἴδιος ὁ Διδάσκαλος μᾶς τὴν ἐδίδαξε καὶ διὰ τοῦ Παναγίου Λόγου Του, ἀλλὰ κυρίως καὶ πρωτίστως, διὰ τοῦ ἰδίου παραδείγματός Του. Ἐκήρυξε τὴν τελείαν ἀγάπην καὶ αὕτη… δὲν εἶναι ἐκείνη ἡ… ἐμπορική, – «δῶσε μου γιὰ νὰ σοῦ δώσω», – ἀλλὰ ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν! «Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. …Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν…» (Λουκ. ΣΤ΄ 32-35). Αὕτη εἶναι ἡ ἀγάπη ἐκείνη ἥτις… κοστίζει περισσότερο κυρίως εἰς ἐκεῖνον ποὺ τὴν προσφέρει! Ἔχει ὅμως καὶ μεγίστην τὴν ἀνταπόδοσιν, διότι, ἀφ’ ἑνὸς μέν, «ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς», ἀφ’ ἑτέρου δέ, …«καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς» (Λουκ. ΣΤ΄ 35)!

Τὴν τελείαν, ὅμως, ταύτην θυσιαστικὴν ἀγάπην, τὴν ἐδίδαξεν ὁ Κύριος διὰ τοῦ ἰδίου Αὐτοῦ παραδείγματος. Ἐκεῖ, εἰς τὰς δραματικὰς ὥρας τοῦ ἑκουσίου Πάθους Του καὶ ὅτε ἐπλησίαζεν ἡ στιγμὴ καθ’ ἣν θὰ παρέδιδε τὸ Πνεῦμα Του…, ἐνεθυμήθη καὶ συνεχώρησεν ἀπὸ τοῦ Σταυροῦ, τοὺς σταυρωτάς του καὶ ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι συνείργησαν εἰς τὸν μαρτυρικὸν Αὐτοῦ θάνατον! Μὲ ἐκεῖνο τό… «πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι», ὁ Διδάσκαλος ἔδειξεν εἰς ἡμᾶς τὴν κορυφαίαν ἐκείνην ἀγάπην, τὴν ὁποίαν καλούμεθα νὰ ἐπιδεικνύωμεν πρὸς ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι κινοῦνται ἐμπαθῶς καὶ ἐχθρικῶς ἀπέναντί μας!

Ἐὰν δὲ εἰς ἅπαντα ταῦτα προσθέσωμεν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Σωτῆρος πρὸς ὅλους ἡμᾶς, τότε, ὄντως, θὰ εἴμεθα ἀναπολόγητοι ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως. Διότι, τίς δύναται νὰ καυχηθῇ ὅτι ἀπολαμβάνει τὴν Θείαν Ἀγάπην… δικαίως; Οὐδείς, ἀσφαλῶς…! Εἰς ἡμᾶς, θὰ ἐλέγομεν, ἰσχύει ἡ παραβολὴ ἐκείνη «τῶν μυρίων ταλάντων», ὅτε ὁ πλούσιος ἐκεῖνος Βασιλεύς, καμπτόμενος ἀπὸ τὰ δάκρυα τοῦ ἀξιοκατακρίτου ἐκείνου ὀφειλέτου, χαρίζει εἰς ἐκεῖνον τὰ ὀφειλόμενα … μύρια τάλαντα, ἀλλ’ ἐκεῖνος δὲν ἔστερξεν ἵνα συγχωρήσῃ τὰ εὐτελῆ ἑκατὸν δηνάρια πρὸς τὸν σύνδουλον αὐτοῦ!

«Εὐλογεῖτε…»!

Ὁ Θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, μὲ τὴν ὡς ἄνω γλυκυτάτην λέξιν, δίδει τὸ στίγμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης! Δὲν ἀρκεῖ μόνον … νὰ προσπαθῶμεν νὰ ξεχάσωμεν τὰς θλίψεις καὶ τὰς πληγάς, τὰς ὁποίας ἐπέφερεν εἰς ἡμᾶς ἡ κακότης τῶν μισούντων ἡμᾶς· …δὲν ἀρκεῖ… τὸ νὰ μὴ ἀνταποδίδωμεν εἰς αὐτοὺς τὰ κακά, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐδημιούργησαν· …δὲν ζητεῖ ἀπὸ ἡμᾶς ὁ Κύριος, νά… ἀνεχώμεθα τὴν παρουσίαν τους πλησίον ἡμῶν! Μὲ τὴν ὡς ἄνω λέξιν, ὁ Ἀπόστολος, διερμηνεύει – θὰ ἐλέγομεν, – τὴν ὑποδεικνυομένην ὑπὸ τοῦ Κυρίου κορυφαίαν ἀγάπην πρὸς τοὺς ἐχθρούς ἡμῶν! Διὰ τῆς λέξεως… «εὐλογεῖτε», μᾶς δίδει νὰ καταλάβωμεν ὅτι ὀφείλομεν νὰ προσφέρωμεν εἰς τοὺς «διώκοντας ἡμᾶς»… ὅ,τι ἀπολαμβάνομεν καὶ ἡμεῖς ἀπὸ τὰ Παν­άγια χέρια τοῦ Θεοῦ· δηλαδή, ἀγάπην καὶ εὐλογίαν!

«Τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους» (Ματθ. Ε΄ 45)! Τὴν ἰδίαν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἀπολαμβάνουν καὶ οἱ δίκαιοι καὶ οἱ ἄδικοι· καὶ οἱ δοξολογοῦντες καὶ προσκυνοῦντες Αὐτόν, ἀλλὰ καὶ οἱ βλασφημοῦντες καὶ ἀποστατοῦντες ἀπὸ τὸ Πανάγιον Αὐτοῦ θέλημα· καὶ οἱ ἀγαπῶντες Αὐτόν, ἀλλὰ καὶ οἱ μισοῦντες καὶ ἀποστρεφόμενοι Τοῦτον! Ταύτην τὴν ἀγάπην ὑπέδειξεν, εἰς τὸν νομικὸν ἐκεῖνον διὰ τῆς παραβολῆς τοῦ «Καλοῦ Σαμαρείτου» καὶ εἰς τὴν ἐρώτησιν τούτου… «τίς ἐστί μου πλησίον;».

Ἀγαπητοί μου, ἂς μὴ ἀπατῶμεν ἑαυτούς, διαστρέφοντες τοὺς λόγους τοῦ Διδασκάλου! Θέλοντες νά… ἱκανοποιοῦμεν τὸν ἐγωϊσμὸν καὶ τὴν φιλαυτίαν μας… προσπαθοῦμεν νὰ δικαιολογοῦμεν τὴν κακίαν καὶ τὸ μῖσος πρὸς τὸν συνάνθρωπόν μας! Ἂς μὴ λησμονῶμεν ὅτι ἐὰν δὲν ἀγαπήσωμεν… ὁ Κύριος δὲν δέχεται οὔτε κἂν δῶρον παρ’ ἡμῶν (Ματθ. Ε΄ 23-24)!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ OΣΟΥΣ ΔΙΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ