ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Φιλιπ. β΄ 5-11
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ι΄ 38-42,
ια΄ 27-28 Ἦχος: βαρύς
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 «Ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ 

ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων» (Φιλιπ. Β΄ 10)

Ἡ θεία… ἀπάτη!

Ὅταν, φίλοι μου ἀναγνῶσται, συνέβη ἐκείνη ἡ φοβερὰ πρώτη ἀνθρωπίνη πτῶσις καὶ ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων, – συμφώνως πρὸς τὰς πατερικὰς μαρτυρίας – τὰ τρία πρόσωπα τῆς Θεότητος, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, «συνεσκέφθησαν», καὶ ἀπεφασίσθῃ, …προκειμένου ὁ ἄνθρωπος νὰ δύναται νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, νὰ κατέβῃ εἰς τὸν κόσμον ὁ Υἱὸς ὡς ἄνθρωπος, μὲ σκοπὸν νὰ ἐξαπατήσῃ τὸν διάβολον καὶ συντρίψῃ τὸ καταχθόνιον βρωμερόν του βασίλειον! Τοῦτο καὶ ἐγένετο, ὡς γνωρίζομεν, καὶ ὁ Υἱός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἦλθε καὶ ἐσαρκώθη καί… «ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων …ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ» (Φιλιπ. Β΄ 6-8).

Ὁ διάβολος, δὲν ἠδυνήθη νὰ κατανοήσῃ τήν… θείαν ἀπάτην, καὶ παρ’ ὅτι πολλάκις ἐβίωσε – κατ’ ἐκεῖνο τὸ διάστημα – τὴν θείαν Δύναμιν… ἐπάνω του, ἐν τούτοις, τὸ θεῖον σχέδιον τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, παρέμενε δι’ αὐτόν… ἄγνωστον! Διεπίστωσε δὲ τοῦτο, ὅταν, πλέον, τὸ θεῖον σχέδιον εἶχεν ὁλοκληρωθεῖ, καὶ ὁ Κύριος εὑρίσκετο εἰς τόν… Ἅδην, προκειμένου νά… «καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ’ ἔστι τὸν διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας» (Ἑβρ. Β΄ 14-15). Τότε ἀντελήφθη τήν… ἀπάτην τὴν ὁποίαν ὑπέστη, καὶ τότε… «ἐπλήρωσε» τὴν ἰδικήν του ἀπάτην, διὰ τῆς ὁποίας εἶχεν ὠθήσει τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔαν εἰς τὴν ὀλεθρίαν πτῶσίν των! Τότε, ὁ Ἅγιος Θεός, τοῦ εἶχε προείπει… ὅλην ταύτην τήν… ἐξέλιξιν! «Καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν» (Γέν. Γ΄ 15).

«Μορφὴν δούλου λαβών,

ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος»

Ἡ ἔλευσις τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ – τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, – εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἔγινε μὲ κάθε… «μυστικότητα»! Παρ’ ὅτι, καὶ εἰς τὴν Βάπτισιν τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν θείαν Αὐτοῦ Μεταμόρφωσιν, ἡ φωνὴ τοῦ Πατρὸς ἐπιβεβαιοῖ λέγουσα, «οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» (Ματθ. Γ΄ 17, ΙΖ΄ 5)˙ παρ’ ὅτι, ἐπίσης, εἰς τὰς θεραπείας τῶν δαιμονιζομένων, ὁ διάβολος – ἄλλοτε εἰκάζων καὶ ἄλλοτε σχεδὸν βέβαιος! – ἔντρομος ὡμολόγει, «τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου;» (Λουκ. Η΄ 28)˙ παρ’ ὅτι, τέλος, πολλὰ ἐκ τῶν θαυμάτων τοῦ Κυρίου μας… «ἐκραύγαζον» περὶ τῆς Θεότητος Αὐτοῦ, ἐν τούτοις ὁ Χριστός, θέλει νὰ κρατῆ… μυστικὴν τὴν ἰδιότητά Του! Ἀφ’ ἑνὸς ἡ ἀνθρωπίνη ἐμφάνισις Αὐτοῦ, ἀφ’ ἑτέρου, ἡ, κατ’ἐπανάληψιν, ὑπόδειξις Αὐτοῦ, εἴς τε τοὺς μαθητάς Του, εἴς τε τοὺς θεραπευομένους ὑπ’ Αὐτοῦ, νὰ κρατῶσι… σιγὴν διά τινα θαύματα, ἀλλὰ καί τινες… ἀνθρώπινοι συμπεριφοραὶ (πεῖνα, δίψα, κούρασις, ὕπνος, πικρία, θλῖψις, πόνος κ.λπ.), …ἐδημιούργουν σύγχυσίν τινα, περὶ τῆς ἀκριβοῦς… ταὐτότητος Αὐτοῦ!

Κυρίως, ὅμως, ἡ ἀνθρωπίνη ἐμφάνισις Αὐτοῦ, ἡ ἄκρως ταπεινὴ καὶ εὐτελής, ἦτο ἐκείνη ἥτις καὶ συνεσκίαζε τὴν Θεότητά Του καὶ ἐδημιούργει ἀμφιβολίας εἰς τὸν διάβολον. Εἶχεν ἀκούσει (ὁ κατηραμένος), τὴν φωνὴν τοῦ Πατρὸς ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἥν προανεφέραμεν, καὶ διὰ τοῦτο… πλαγίως προσπαθεῖ νὰ ἐπιβεβαιώσῃ ἐκεῖ εἰς τὸ Σαραντάριον ὄρος… «εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. Δ΄ 3,6)!

Αὐτή, ἀκριβῶς, ἡ ἄγνοια τοῦ πειρασμοῦ, περὶ τῆς Θεότητος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἦτο ἡ ἀρχὴ τῆς… καταστροφῆς τῆς καταχθονίου Βασιλείας αὐτοῦ, ἐφ’ ὅσον ὠθοῦσε τοὺς Ἑβραίους εἰς τό, νὰ ὁδηγήσουν τὸ Ἰησοῦν εἰς τὸν Σταυρικὸν θάνατον.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς… ὁ Βασιλεὺς τῆς Δόξης!

Ὅταν δέ, τέλος, ὁ Κύριος ἀνέστη ἐκ νεκρῶν… «λύσας θανάτου τὰ δεσμά», καὶ ὅταν ἀκόμη, κατὰ τὴν Ἀνάληψιν Αὐτοῦ, «ἀνῆλθεν εἰς Οὐρανοὺς καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός», οἱ συνοδεύοντες Αὐτὸν Ἅγιοι Ἄγγελοι, «παρειστήκεισαν», τοῖς μαθηταῖς, «ἐν ἐσθῆτι λευκῇ, οἳ καὶ εἶπον· ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; Οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν» (Πράξ. Α΄ 9-11). Ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς, ὁ Κύριος Ἰησοῦς, …δὲν θὰ φαίνεται ὡς μικρὸς καὶ ἁπλοῦς ἄνθρωπος, ἀλλὰ θὰ βασιλεύῃ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, …«καὶ τῆς Βασιλείας Αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. Α΄ 33).

Ὅταν δὲ θὰ ἔλθῃ ἐκείνη ἡ φοβερὰ ἡμέρα τῆς Δευτέρας Αὐτοῦ Παρουσίας, κατὰ τὴν ὁποίαν «ἐλεύσεται κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς», τότε θὰ συμβῇ τοῦτο τὸ ὁποῖον ἠκούσαμεν σήμερον παρὰ τοῦ Ἀποστόλου. Τότε… «πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων»! Τότε, ὅτε ἅπαντες οἱ γεγονότες ἄνθρωποι, θὰ παρουσιασθῶσιν ἐνώπιον Αὐτοῦ ἵνα κριθῶσιν, καὶ ὅτε, ἐνώπιόν Του θὰ στέκουν καὶ τὰ ἐπουράνια ἄϋλα ὄντα (Ἀγγελικαὶ δυνάμεις), ἀλλὰ καὶ οἱ καταχθόνιοι δαίμονες, …ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος ποὺ θὰ κυριαρχῇ, θὰ ὑποχρεώσῃ τοὺς πάντας ἵνα γονυπετήσωσιν ἔμπροσθεν Αὐτοῦ καὶ ἐκζητήσωσι τὸ θεῖον Αὐτοῦ ἔλεος!

Καί, ἐὰν μὲν εἴχομεν τὸν Θεῖον Αὐτοῦ φόβον ἐνοικοῦντα ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν καὶ ἐπροσκυνούσαμεν Αὐτὸν καὶ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ… καλῶς! Εὐκόλως καὶ αὐθορμήτως θὰ προσκυνήσωμεν καὶ θὰ προσπέσωμεν ἐνώπιον Αὐτοῦ! Ἐὰν ὅμως, – ὁ Θεὸς φυλάξοι! – εἴμεθα ἐκ τῶν ἀρνητῶν Αὐτοῦ, καὶ ἐκρατοῦμεν… ἀποστάσεις ἐξ Αὐτοῦ, καὶ ἐλέγομεν εἰς Αὐτὸν ἐκεῖνο τὸ τοῦ ἀπίστου καὶ ἀρνητοῦ, …«ἀπόστα ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βού­λομαι» (Ἰὼβ ΚΑ΄ 14), τότε… θὰ ἰσχύσῃ καὶ δι’ ἡμᾶς… αὕτη ἡ γονυκλισία, ἀλλὰ θὰ εἶναι αὕτη… πολὺ ὀδυνηρά!

Εἴθε, φίλοι μου ἀναγνῶσται, νὰ ἰσχύῃ εἰς ἡμᾶς ὁ Ἀποστολικὸς ἐκεῖνος Λόγος, …«ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν» (Ρωμ. ΙΔ΄ 8), διὰ νὰ ἀκούσωμεν τῆς εὐκταίας Αὐτοῦ φωνῆς, «εἴσελθε δοῦλε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου». Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ