ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Γαλ. στ΄ 11-18
Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. γ΄ 13-17
Ἦχος: γ΄.-Ἑωθινόν: Α΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται» (Γαλ. ΣΤ΄ 12)

Τό… ἱστορικόν!

Εἰς τήν, πρὸς Γαλάτας, ἐπιστολήν του, ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, ἐκθέτει μίαν ἀθλίαν πνευματικὴν κατάστασιν, ἡ ὁποία συν­έβαινεν ἐκεῖ ἀνὰ μέσον τῶν χριστιανῶν. Συγκεκριμένως, ὑπῆρχον ἐκεῖνοι οἱ ἐξ Ἰουδαίων χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι, κρυπτόμενοι ὄπισθεν τοῦ Μωσαϊκοῦ ἐκείνου «χαράγματος» τῆς περιτομῆς, τὸ ὁποῖον ἔφερον, ἔπειθον τοὺς χριστιανούς, νὰ τηροῦν καὶ ἐφαρμώζουν τὴν τοιαύτην διάταξιν, ὄχι κινούμενοι ἐκ ζήλου πρὸς τὸν Μωσαϊκὸν νόμον, ἀλλὰ διὰ νὰ κρύπτωνται ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς Ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι ἐδίωκον τοὺς χριστιανοὺς καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου! Ἠκολούθουν μέν… τύποις τὸν Χριστιανισμόν, ἀλλὰ ὑπερησπίζοντο καὶ τὴν περιτομήν, διὰ νὰ δύνανται νὰ «παριστάνουν» καὶ τοὺς Ἑβραίους! Καὶ τὴν περιτομὴν μέν, τὴν  εἶχε καθιερώσει ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὡς τρόπον ἀφιερώσεως τῶν ἀρρένων εἰς Αὐτόν, ὅμως ἡ τοιαύτη διάταξις εἶχε πλέον καταργηθῇ διὰ τοῦ νέου νόμου τῆς χάριτος ποὺ ἔφερεν ὁ Κύριος.

Καὶ ἐνῶ ὁ θεῖος Ἀπόστολος, συνιστοῦσεν εἰς τοὺς Γαλάτας, πίστιν καὶ ἀφοσίωσιν εἰς τὸν Κύριον, οἱ τοιοῦτοι – διὰ νὰ μὴ διώκωνται ἀπὸ τοὺς πατριώτας των ἐξ αἰτίας τοῦ κηρύγματος τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος, – ἐδημιούργουν πολλὴν σύγχυσιν εἰς τὸ ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐδυσκόλευον τὴν κήρυξιν τοῦ Εὐαγγελίου. Ταύτην τήν… «διπλοπροσωπίαν» καὶ διγλωσσίαν ἐκθέτει καὶ καταγγέλλει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τὴν σημερινὴν Ἀποστολικὴν περικοπήν, καὶ ἐφιστᾷ τὴν προσοχὴν τῶν Γαλατῶν χριστιανῶν, εἰς τὸν τοιοῦτον κίνδυνον.

Τί σημαίνει … διγλωσσία;

Εἶναι γνωστὴ εἰς ἅπαντας ἡ πνευματική… ἐκτροπή, ἡ ὁποία συν­ιστᾷ τὴν διγλωσσίαν! Ἄλλωστε ἡ ἰδία ἡ  λέξις, δεικνύει καὶ τό… ἁμάρτημα! Δίγλωσσος εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις συμπεριφέρεται καὶ ὁμιλεῖ μὲ δύο ἢ καὶ περισσοτέρους τρόπους, προκειμένου νὰ ἐπιδεικνύῃ ἕν πλαστὸν καὶ ψευδές… «προσωπεῖον» καὶ νὰ ἀποφεύγῃ τὴν ἀναγκαίαν ἀντιπαράθεσιν μετὰ τῶν ἐχόντων διαφορετικὴν ἄποψιν! Δίγλωσσος καὶ διπλοπρόσωπος εἶναι ἐκεῖνος ὅστις… συμφωνεῖ μὲ ὅλους, εἴτε οὗτοι φέρουν τὴν ἀλήθειαν εἴτε, ἀντιθέτως, τὸ ψεῦδος καὶ δημιουργεῖ τό… «θετικὸν» κλῖμα διὰ τὸν ἑαυτόν του, ὥστε νὰ εἶναι ἀποδεκτὸς ἀπό… ὅλους! Τέλος, δίγλωσσος εἶναι ἐκεῖνος, τὸν ὁποῖον ἀποστρέφεται πρῶτος ὁ Κύριος, ὅστις καταφερόμενος κατὰ τῶν… ὑποκριτῶν, Γραμματέων καὶ Φαρισαίων, ἀπεκάλυπτεν εἰς τὸν λαὸν τὴν βδελυρὰν διπλοπροσωπίαν των, διὰ τῶν φοβερῶν ἐκείνων… «Οὐαὶ ὑμῖν Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί»!

Ὅμως, ἡ τοιαύτη βδελυρὰ διγλωσσία, εἶναι ἀπεχθὴς καὶ ἀποκρουστικὴ καὶ εἰς ὅλους ἡμᾶς ἀλλὰ καὶ εἰς πάντα ἄνθρωπον, ὅταν, ὅμως, κυρίως, ἵσταται… ἀπέναντι ἡμῶν! Ὅταν κρύπτεται αὕτη  εἰς τούς… γύρω μας καὶ ἀπατώμεθα ἐκ τῆς δολίας συμπεριφορᾶς αὐτῶν! Τότε, πόσον ἐπιθυμοῦμεν τὴν εἰλικρίνειαν καὶ εὐθύτητα καὶ παρακαλοῦμεν νὰ ἔχωμεν γύρω μας ἀνθρώπους εἰλικρινεῖς καὶ εὐθεῖς, εἴτε οὗτοι μᾶς χαροποιοῦν μὲ τὴν συμπεριφοράν των, εἴτε μᾶς… θλίβουν καὶ μᾶς πικραίνουν! Τοὐναντίον, ὅμως, πόσον ἀρεσκόμεθα, σχεδὸν ἅπαντες, – πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, – ὅταν «κρυπτόμενοι», ἡμεῖς οἱ ἴδιοι, ὄπισθεν τῆς τοιαύτης ἀποκρουστικῆς ὑποκρισίας καὶ διγλωσσίας, προσπαθοῦμεν νὰ εἴμεθα ἀρεστοὶ καὶ ἀποδεκτοὶ ἀπὸ τούς… πάντας! Τότε, λησμονοῦμεν τάς… θεωρίας περὶ εἰλικρινοῦς συμπεριφορᾶς καὶ αἰσθανόμενοι τὴν ἐνοχήν μας, προσπαθοῦμεν νὰ δικαιολογήσωμεν τά… ἀδικαιολόγητα!

Εἰλικρίνεια καὶ εὐθύτης, …ἡ ἀρετὴ τῶν Ἁγίων!

Ὅταν ὁ Κύριος ἵστατο ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου καὶ ἀνεκρίνετο, – ὡς εἶναι γνωστὸν – «ἐσιώπα» καὶ «οὐδὲν ἀπεκρίνατο»! Ὅταν ὅμως ἐκλήθη νὰ ἀπαντήσῃ περὶ τῆς θείας Αὐτοῦ ἀποστολῆς, εἶπεν: «Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. Πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς». Εἰς τὴν ἀπάντησιν ταύτην τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, ὁ Πιλᾶτος, ἐκτεθειμένος ἤδη εἰς τὴν ἀποδοχὴν τῶν ψευδῶν περὶ τῆς ἐνοχῆς τοῦ Κυρίου κατηγοριῶν, καὶ ἐνῶ ἔχει ἤδη ὁμολογήσει τὴν ἀθωότητά Του – «ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω» (Ἰωάν. ΙΘ΄ 4), – περιπαίζει τά, περὶ τῆς Ἀληθείας, τὰ ὁποῖα τοῦ λέγει ὁ Κύριος! Ἐκεῖναι αἱ τρεῖς λέξεις, τὰς ὁποίας λέγει, εἰς τὸν καταδικαζόμενον Ἰησοῦν, – «τί ἐστὶν ἀλήθεια;» – καὶ αἱ ὁποῖαι ἀκούονται ὡς… ἐρώτησις, προφέρονται μὲ τρόπον ποὺ προσβάλει τήν… Ἀλήθειαν! Κατὰ τὴν ἑρμηνείαν τῶν Ἁγίων πατέρων, ἡ τοιαύτη ἐρώτησις ἑρμηνεύεται ὡς… εἰρωνεία! Δηλαδή, «δὲν βαριέσαι; Τί θὰ ’πεῖ ἀλήθεια; Μὲ τὴν ἀλήθεια θὰ ἀσχολούμεθα τέτοιες στιγμές;»!

Ὅμως, ὁ Κύριος ὡς ἡ… αὐτο-ἀλήθεια δὲν δύναται νὰ συμβιβασθῇ μὲ τό… ψέμα! Καὶ ὄχι μόνον ὁ Κύριος, ἀλλὰ καί… «Πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας»!  Τοιοῦτοι δὲ ὑπῆρξαν, ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι ὡμολόγησαν τὴν ἀλήθειαν, ἀκόμη καὶ ἂν ἀπειλεῖτο ἡ ἰδία ἡ ζωή των. Ἀπόστολοι, πατέρες, μάρτυρες, ὁμολογηταί, ὅσιοι, ἱεράρχαι καὶ ἅπαντες οἱ Ἅγιοι, ἀπὸ τῶν βασιλέων καὶ αὐτοκρατόρων ἕως καὶ τῶν πλέον ἀσήμων καὶ ταπεινῶν, διεκρίθησαν καὶ ἡγίασαν χάριν τῆς Ἀληθείας καὶ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀφοσιώσεώς των εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν! Ὅταν, ὁ δίκαιος Ἐλεάζαρος, καλῆται νά… ὑποκριθῇ ὅτι δῆθεν τρώγει τὰ ἀπαγορευμένα ἐδέσματα, διὰ νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τὸν ὀδυνηρὸν θάνατον, ἀπήντησεν: «ἀνδρείως μὲν νῦν διαλλάξας τὸν βίον τοῦ μὲν γήρως ἄξιος φανήσομαι, τοῖς δὲ νέοις ὑπόδειγμα γενναῖον καταλελοιπὼς εἰς τὸ προθύμως καὶ γενναίως ὑπὲρ τῶν σεμνῶν καὶ ἁγίων νόμων ἀπευθανατίζειν» (Β΄ Μακκαβ. ΣΤ΄ 18-31). Τόσην σημασίαν εἶχεν ἡ Ἀλήθεια διὰ τοὺς Ἁγίους καὶ μάρτυρας Αὐτῆς…!

Ποία ἡ ἀξία τῆς Ἀληθείας… σήμερον;

Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς, – καὶ τοῦτο, τολμῶμεν νὰ τὸ εἴπωμεν κατὰ κυριολεξίαν! – ὅστις θὰ εἴπῃ ποτέ, ὅτι μισεῖ τὴν ἀλήθειαν καὶ ἐπιζητεῖ τὸ ψεῦδος! Ἀκόμη καὶ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι συνεβιβάσθησαν μὲ τὸ ψεῦδος καὶ πορεύονται ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ μόνον εἰς τὸ ἄκουσμα τῆς λέξεως «ἀλήθεια», …κάμπτονται καὶ τὴν ἐπιζητοῦν! Ἂς ἀναζητήσωμεν τήν… Ἀλήθειαν, καὶ δή, ἐκείνην τὴν ἀναμφισβήτητον, τοῦ Χριστοῦ τὴν ΑΛΗΘΕΙΑΝ, καὶ θὰ διαπιστώσωμεν μετὰ μεγίστης ἀπογοητεύσεως ὅτι αὕτη, εἴτε ἐξέλειψεν παντελῶς, εἴτε τείνει ἵνα ἐκλείψῃ! Βεβαίως, τοῦτο ἦτο φυσικὸν ἐπακόλουθον, ἀπὸ τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν φυγαδεύσαμεν τὸν Κύριον ἀπὸ τὴν ζωήν μας! Ἦτο φυσικὸν ἐπακόλουθον, ἀφοῦ… εἴτε διὰ κρατικῶν νόμων, εἴτε διὰ προσωπικῶν ἐπιλογῶν, εἴτε ἕνεκα τῆς κοσμικῆς ἐπιδράσεως, εἴτε ἕνεκα τῆς ἡμετέρας δειλίας, εἴτε καὶ διὰ πολλῶν ἄλλων αἰτίων, συνεβιβάσθημεν πρὸς τὸ ψεῦδος καὶ ἡ ΑΛΗΘΕΙΑ κατήντησεν… μία ρομαντικὴ ἀνάμνησις πολὺ παλαιοτέρων ἐποχῶν!

Μακρὰν ὅμως τῆς Ἀληθείας, πῶς θὰ τήν… ἀναζητήσωμεν ἢ καὶ θὰ τὴν ὁμολογήσωμεν; Τοὐλάχιστον, ἂς ὁμολογήσωμεν ὅτι… τὴν ἔχομεν ἀπωλέσει καὶ ἂς παρακαλοῦμεν Τὸ «Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας» νὰ μᾶς ὁδηγῇ εἰς ταύτην καὶ μᾶς ἀξιώσῃ ἵνα ζήσωμεν αἰωνίως μετ’ Αὐτῆς. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ OΣΟΥΣ ΔΙΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ