ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Γαλ. β΄ 16-20
Εὐαγγέλιον: Μᾶρκ. η΄ 34 – θ΄ 1
Ἦχος: δ΄.-Ἑωθινόν: Β΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί,
ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ» (Γαλ. Β΄ 20).

Ἡ, …«κατὰ σάρκα» καὶ ἡ κατὰ Θεόν, ζωή!

Ὅταν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ Κύριος ἐδημιούργησε τὸ ἐκλεκτότερον ἐκ τῶν δημιουργημάτων Του, δηλαδὴ τὸν ἄνθρωπον, τὸν κατηύθυνεν εἰς… διπλοῦν τρόπον ζωῆς. Πρῶτον μέν, ὤφειλε νὰ ζῇ κατὰ τὰς ἐντολὰς καὶ τὰς ὑποδείξεις τοῦ Δημιουργοῦ του, καὶ δεύτερον, ἐπίσης ὤφειλε, νὰ μεριμνᾷ καὶ διὰ τὴν σωματικήν του διαβίωσιν! Ἔπρεπε νὰ ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν διατροφήν του καί, …μετὰ τὴν πτῶσιν του, καὶ διὰ τὴν ἐνδυμασίαν του καὶ τὴν ἐν γένει περίθαλψιν τοῦ σώματός του. Ὡς ἄνθρωποι, ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα, εἶχον καὶ τὰς σωματικάς των ἀνάγκας, αἱ ὁποῖαι μάλιστα, μετὰ τὴν «πτῶσιν» των καὶ τὴν ἀπομάκρυνσίν των ἐκ τοῦ Παραδείσου, πολλαπλασιάσθησαν καὶ ἔγιναν περισσότερον ἀπαραίτητοι καὶ ἐπιτακτικαί…

Τοιουτοτρόπως, καὶ οἱ πρῶτοι ἐκεῖνοι ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸ ἀνθρώπινον γένος, ἐν συνεχείᾳ, ὀφείλουν νὰ ἐπιβιώσουν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, – ἐφ’ ὅσον ὁ Κύριος ἔφερεν αὐτοὺς εἰς αὐτόν! Ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν ζωὴν ταύτην, πρώτιστος μέριμνα δι’ αὐτὸν εἶναι νὰ ἐπιζήσῃ καὶ αὐξηθῇ σωματικῶς, παραλλήλως δὲ καὶ συνειδητοποιῶν… ἑαυτόν, νὰ συντηρῇ συνειδητῶς ἐντός του, τὴν πλήρη ἀφοσίωσιν ἀλλὰ καὶ ἐξάρτησιν ἐκ τοῦ Δημιουργοῦ του! Εἰς τὴν «διπλῆν» ταύτην ζωήν, βλέπομεν τοῦτον νὰ κινῆται, ἀνατρέχοντες εἰς ἁπάσας τὰς ἱστορικὰς περιόδους καὶ κυρίως εἰς τὰς περιγραφὰς τῶν βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς!

Ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ

Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἐρχόμενος εἰς τὴν γῆν ταύτην, ἔδειξεν εἰς ἡμᾶς τὸν τρόπον, διὰ τοῦ ὁποίου ὀφείλει ὁ ἄνθρωπος νὰ ζῇ καὶ νὰ πορεύεται εἰς τὸν κόσμον τοῦτον! Ἔζησεν ὡς ἁπλοῦς ἄνθρωπος, τὴν ἀπέριττον καὶ λιτοτάτην ζωήν, τὴν ὁποίαν ἐδίδαξε καὶ διὰ τῆς διδασκαλίας Του! Καὶ ἔφαγε μετὰ τῶν μαθητῶν Του (ἐλάχιστον καὶ εὐτελὲς φαγητόν), καὶ ἀνεπαύθη ἐκ τῆς σωματικῆς κοπώσεως, (βεβαίως μὴ διαθέτων οἰκίαν καὶ κράββατον, ἀλλά, …ἄλλοτε μὲν εἰς τά… «ἀμπάρια» τοῦ πλοιαρίου καὶ ἄλλοτε εἰς τοὺς ἀγρούς καὶ εἰς τὴν ὕπαιθρον)! Διετήρει δὲ ἐπὶ πλέον καὶ τό… «γλωσσόκομον», διὰ νὰ δύνανται οἱ μαθηταί Του, νὰ καλύπτουν τὰς ἀπαραιτήτους βιοτικὰς ἀνάγκας των, ἔστω καὶ ἂν τοὺς εἶχε δείξει διὰ πολλῶν θαυμάτων, ὅτι θὰ ἠδύνατο νὰ καλύπτῃ ταύτας… διὰ τῆς Θείας Αὐτοῦ δυνάμεως!

Κατ’ ἐξοχήν, ὅμως, ἔδειξεν εἰς ἡμᾶς καὶ τήν, κατὰ Θεόν, ζωήν! Καὶ διὰ τοῦ ἰδίου Αὐτοῦ παραδείγματος, καὶ διὰ τῆς ἀνυπερβλήτου Θείας Διδασκαλίας Του, ἐδίδαξεν εἰς τοὺς ἀνθρώπους – ἀπαντῶν εἰς τὸν «πειράζοντα» – ὅτι, …«οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ» (Ματθ. Δ΄ 4). Ἔδειξε τὸν τρόπον ἐκεῖνον, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, δύναται νὰ ἐπικοινωνῆ καὶ ζῆ μετὰ τοῦ Θεοῦ! Διὰ τὴν ἐν Πνεύματι βιοτήν, πλεονάζει ὁ Λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς! Ἐὰν διὰ τὴν σαρκίνην βιολογικὴν ζωὴν ἔδειξεν ὁ Κύριος ἐνδιαφέρον καὶ ἐθεράπευσε κάθε εἴδους ἀσθένειαν, ἀκόμη δὲ καὶ ἀνέστησε νεκρούς, …διὰ τὴν Πνευματικὴν καὶ ψυχικὴν κατὰ Θεὸν ζωήν, ἔδωσε κάθε προτεραιότητα! Χωρὶς ἴχνος ὑπερβολῆς, καὶ χωρὶς τὴν διάθεσιν παραποιήσεως τῶν Θείων Ἀληθειῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, – κυρίως δὲ τῆς Καινῆς Διαθήκης, – ὁ Θεῖος Λόγος καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἅπασαι αἱ θαυματουργικαί Του ἐνέργειαι, ἀποσκοποῦν εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀκόμη καὶ ἐπὶ θεμάτων διὰ τὰ ὁποῖα «ἀντιδρᾷ» ἡ ἀνθρωπίνη λογική, ὁ Κύριος ὡμίλησε σαφῶς καὶ χωρὶς περιστροφάς…! Ἐπὶ παραδείγματι, θέλων νὰ δείξῃ τὴν ἐμπιστοσύνην τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν Θείαν πρόνοιαν, πρῶτον μέν, ζητεῖ… τὴν ἀπόλυτον καὶ ὁλοκληρωτικὴν ἀφοσίωσιν εἰς Αὐτόν, δι’ ἐκείνων τῶν ἀθανάτων λόγων: «μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;» (Ματθ. ΣΤ΄ 25-26), κατὰ δεύτερον δέ, καλεῖ τὸν πλούσιον ἐκεῖνον νεανίσκον, μὲ τὰ ἀκατανόητα, διὰ τὴν ἀνθρωπίνην λογικήν, ἐκεῖνα λόγια, «πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι» (Λουκ. ΙΗ΄ 22)!

Καὶ ὅταν, ἐπίσης, προειδοποιεῖ τοὺς μαθητάς Του, διὰ τὰ ὅσα θὰ συμβοῦν εἰς τὴν ἐν τῷ κόσμῳ πορείαν των, τοὺς προετοιμάζει διὰ δυσκόλους καὶ τρομακτικὰς καταστάσεις τὰς ὁποίας θὰ συναντήσουν: «παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς· καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ… Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς· καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται» (Ματθ. Ι΄ 17-22).

Ἡ καταξίωσις τῆς βιολογικῆς ζωῆς,
διὰ τῆς… πνευματικῆς!

Ἐάν, ἀγαπητοί μου, ἴδωμεν τὸν ἄνθρωπον ὡς ἕν ἁπλοῦν σαρκικὸν ζῶον, τότε, ὁ τρόπος ἐπιβιώσεώς του δὲν διαφέρει ἀπὸ τὸν τρόπον διὰ τοῦ ὁποίου ἐπιβιώνουν, ἅπαντες οἱ ζῶντες ὀργανισμοί! Ὁ τρόπος διὰ τὴν συντήρησίν του εἰς τὴν ζωήν, …εἶναι γνωστός! Φαγητό, ξεκούρασις, ὕπνος, ἀνάπαυσις, ἄλλαι βιολογικαὶ ἀνάγκαι αὐτοῦ, ἐνδυμασία καὶ ἅπαντα ἐκεῖνα τὰ ἀφορῶντα εἰς τὴν ὑγείαν καὶ εὐεξίαν αὐτοῦ καὶ τέλος ὁ ἀναπόφευκτος θάνατος τῆς φθορᾶς! Εἶναι ὁ ἴδιος, ἀκριβῶς, τρόπος διὰ τοῦ ὁποίου συντηροῦνται τὰ ζῶα τῆς φύσεως, ἀλλὰ καὶ τὰ οἰκόσιτα… Οὐδὲν τὸ διαφορετικόν, …πλὴν τοῦ ὅτι, ὁ ἄνθρωπος διὰ τοῦ λογικοῦ του, ἐξελίσσει τὴν ζωήν του καὶ τὴν διαμορφώνει εἰς περισσότερον… ἀνθρωπίνην!

Ἐὰν, ὅμως, ἴδωμεν τὴν βιολογικὴν ζωήν μας, καταξιουμένην διὰ τῆς, ἐν Χριστῷ, τοιαύτης, τότε… ὁ ἄνθρωπος ζῇ μὲ προοπτικὴν τήν… αἰωνιότητα! Τότε ὁ ἄνθρωπος, ἁπλῶς… συντηρεῖται εἰς τὴν βιολογικὴν ζωὴν καὶ προετοιμάζεται διὰ τὴν αἰωνίαν! Τοῦτο ἀκριβῶς μᾶς ἐδίδαξε, πρῶτος ὁ Κύριος καὶ Διδάσκαλος ἡμῶν καὶ ἀκολούθως, ἅπαντες οἱ Ἅγιοι τῆς Ἁγίας ἡμῶν Πίστεως! Τοῦτο μᾶς διδάσκει καὶ ὁ Θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τὸ σημερινὸν Ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα, ὑποδεικνύων εἰς ἡμᾶς… ὅτι ἡ ἀξία… «τοῦ ζῆν», ἔγκειται εἰς τό… «κατὰ Θεὸν ζῆν»!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ OΣΟΥΣ ΔΙΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ