ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Α΄ Ἰωάν. δ΄ 12-19
Εὐαγγέλιον: Ἰων. ιθ΄ 25-27, κα΄ 24-25
Ἦχος: πλ. α΄.-Ἑωθινόν: Γ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«Φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη

ἔξω βάλλει τὸν φόβον» (Α΄ Ἰωάν. Δ΄ 18).

Ἡ Ἀγάπη

Ἐὰν ἐρωτήσωμεν, ἀγαπητοί μου, τὸν πολὺ κόσμον διὰ τὸ τί εἶναι ἡ Ἀγάπη, σχεδὸν ἅπαντες θὰ συμφωνήσουν, ὅτι πρόκειται διὰ τὴν ἰσχυροτέραν συναισθηματικὴν κατάστασιν ἡ ὁποία συμβαίνει πολλάκις εἰς τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων. Ἅπαντες θεωροῦν ὅτι εἶναι τὸ πανίσχυρον ἐκεῖνο συναίσθημα, πρὸ τοῦ ὁποίου ὑποχωροῦν καὶ αἱ πλέον «ἀλύγιστοι» ψυχαὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος δείχνει παντελῶς ἀνίσχυρος εἰς τὸ νὰ τήν… δαμάσῃ! Ἐπαίρονται οἱ «ἀγαπῶντες καὶ ἀγαπώμενοι» ὅτι τὸ τοιοῦτον συναίσθημα εἶναι τόσον γλυκὺ ποὺ δὲν δύναται… νὰ περιορισθῇ καὶ νὰ ὑποταγῇ εἰς τήν… ἀνθρωπίνην λογικήν!

Περὶ τῆς τοιαύτης ἀγάπης, ἆραγε, ὁμιλεῖ εἰς τὴν σημερινὴν Ἀποστολικὴν περικοπὴν ὁ σήμερον τιμώμενος Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ, καὶ ἐπονομαζόμενος, «μαθητὴς τῆς Ἀγάπης»; Ἂς ἴδωμεν…

Πρῶτος ὁ Κύριος, ἡ Αὐτο-Ἀγάπη, ἐδίδαξε καὶ διέκρινε τήν… ἀγάπην τοῦ κόσμου ἀπὸ τήν… ἰδικήν Του, συνιστῶν εἰς τοὺς μαθητάς Του ὀλίγας ὥρας πρὸ τοῦ πάθους Του, …«Καθὼς ἠγάπησέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. Ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ» (Ἰωάν. ΙΕ΄ 9-10). Αὐτὸς πρῶτος ἐδίδαξεν ἡμᾶς, ὅτι… ἀγάπη, σημαίνει θυσία καὶ ὄχι ἀπόλαυσις καὶ ἡδονή! Ἐκεῖνος πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς, ἀσχέτως ἐὰν ἡμεῖς τὸν ἠγαπήσαμεν, καὶ ἐνηνθρώπησε καὶ ἐσταυρώθῃ ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ καὶ τοιουτοτρόπως… ἐπλήρωσε τὸ ἀντίτιμον τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν! Ποῖος, ἆραγε, δύναται νὰ καυχηθῇ ὅτι διέπεται ὑπὸ μιᾶς τοιαύτης Ἀγάπης;

 Μετὰ δὲ τὸν Κύριον, ὁ Θεῖος Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, εἶναι ἐκεῖνος ὁ Ἀπόστολος, ὅστις περισσότερον ὅλων τῶν ἄλλων ἀναφέρεται καὶ περιγράφει τήν… Ἀγάπην! Εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὑψιπέτης Ἀπόστολος, ὅστις, περισσότερον παντὸς ἄλλου, «διεισέδυσεν», θὰ ἐλέγομεν, εἰς τὰ ἄδυτα τῆς Θεότητος καὶ ἐμαρτύρησε περὶ τοῦ Θεοῦ ὅτι «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ» (Α΄ Ἰωάν. Δ΄ 18). Εἶναι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος, ὅστις, κατὰ τὴν ὥραν τοῦ Μυστικοῦ δείπνου, καὶ ἐνῶ ὁ Διδάσκαλος μαρτυρεῖ τὸν προδότην Ἰούδαν, ἐκεῖνος… «ἐπιπεσών… ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ· Κύριε, τίς ἐστιν;» (Ἰωάν. ΙΓ΄ 25), καὶ ἤκουσεν τοὺς κτύπους τῆς Παναγίας καρδίας… !

Ἐπίσης καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἔχων… αἴσθησιν τῆς Θείας ταύτης Ἀγάπης, ἐξυμνεῖ ταύτην εἰς τὸν περίφημον, λεγόμενον «ὕμνον τῆς Ἀγάπης» ὅπου, ἀνυψοῖ ταύτην ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν καὶ δεικνύει ταύτην ὡς τὴν πρώτην καὶ κυρίαρχον ἀρετὴν τοῦ κατὰ Χριστὸν ἀνθρώπου! Πολὺ θὰ ἤθελον, ἵνα ἀντιγράψω ἐν τῷ παρόντι, τὸν τοιοῦτον ὑπέροχον ὕμνον, ἀλλά… ὁ περιορισμένος χῶρος δὲν μοῦ τὸ ἐπιτρέπει! Ὅστις ὅμως ἐπιθυμεῖ, ἵνα λάβῃ γνῶσιν τοῦ τί σημαίνει… ἀγάπη, ἂς ἀναγνώσῃ τὸ 13ον κεφάλαιον τῆς Α΄ πρὸς Κορινθίους, ἐπιστολῆς… Ἐκεῖ θὰ κατανοήσῃ πόσον ἀπέχουν αἱ φιλήδονοι καὶ ἁμαρτωλαὶ κοσμικαὶ «ἀγάπαι», ἀπὸ τὴν μίαν καὶ μοναδικήν, πραγματικήν, ἐν Χριστῷ, θυσιαστικὴν ἀγάπην!

Ἡ ἀγάπη τῶν Ἁγίων

Τὴν ὡς ἄνω ἀγάπην, τὴν πραγματικὴν καὶ Θείαν, βλέπομεν νὰ ἐφαρμόζεται καὶ νὰ πραγματοῦται εἰς… τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ˙ εἰς τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας! Εἰς τὰ Ἅγια αὐτὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἠγωνίσθησαν, ἵνα «βαδίσωσιν ἐπὶ τῶν ἰχνῶν» τοῦ Κυρίου καὶ Διδασκάλου ἡμῶν, διαπιστοῦμεν ἐκείνην τὴν ἄδολον ἀγάπην πρὸς τὴν λογικήν, ἀλλὰ καὶ ἄλογον κτίσιν! Πρὸς τοὺς ἐχθρούς των καὶ τοὺς φίλους καὶ συγγενεῖς… καὶ πρὸς κάθε πλάσμα τοῦ Δημιουργοῦ…! Ἀγάπην ἁγνὴν, ἄδολον, θυσιαστικήν, ἀγάπην χωρίς… κερδοσκοπίαν καὶ φθόνον, ἀγάπην, …ἐκείνην τὴν κορυφαίαν, τὴν ὑποδειχθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ, …«ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου… Αὕτη πρώτη ἐντολή. Καὶ δευτέρα ὁμοία, αὕτη· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν. Μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστι» (Μάρκ. ΙΒ΄ 30-31). Αὐτὸ τό… «ὡς ἑαυτόν»,  τὸ ὁποῖον καὶ ὑπογραμμίσαμεν, δείχνει τὸ ὕψος τῆς τοιαύτης ἀγάπης τὴν ὁποίαν ὁ κοσμικὸς καὶ ἄνους ἄνθρωπος δὲν δύναται, …οὔτε κἂν νὰ σκεφθῇ καὶ συλλογισθῇ! Ἔτσι ἠγάπησαν οἱ Ἅγιοι! Ἐχθρός των ἦτο μόνον ὁ κατάρατος καὶ μισάνθρωπος δαίμων καὶ μετὰ τοῦτον, ὁ κακὸς ἑαυτός των!

Τοὺς δύο τούτους εἶχον εἰς διαρκῆ ἐχθρότητα καὶ ἐμάχοντο μετ’αὐτῶν, χωρὶς συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρήσεις. Καὶ τὸν μὲν πρῶτον ἐμίσουν ὡς δημιουργὸν τοῦ κακοῦ, τὸν δέ… κακὸν ἑαυτόν ὡς συνεργοῦντα μετὰ τοῦ πονηροῦ εἰς τὴν ψυχικήν μας ἀπώλειαν! Ἐκεῖνον τόν… ἑαυτόν, ὅστις ἀρέσκεται εἰς τὸ νὰ μᾶς ἀποπροσανατολίζῃ ἀπὸ τὸ Θεῖον Θέλημα καὶ μᾶς ἐκτρέπει ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς Ἀληθείας. Τὸν «ἑαυτὸν» ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖον ἔβλεπεν ὁ Θεῖος Παῦλος ὡς… «ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου. Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος! Τίς με ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;» (Ρωμ. Ζ΄ 23-24). Τὸν ἑαυτόν μας ἐκεῖνον, ὅστις… συνεργαζόμενος μετὰ τοῦ μυσαροῦ δαίμονος, προσπαθεῖ νὰ μᾶς ὁδηγῇ εἰς τάς… «ἀλλοτρίας ὁδούς»!

Ὁ φόβος τῆς… ἀγάπης!

Ἐρωτοῦν πολλοί˙ «εἶναι κακὸ καὶ ἁμαρτία τὸ νὰ ἀγαπῶ»; Ἡ ἀπάντησις εἶναι πολὺ ἁπλῆ˙ ἐὰν ἡ ὑποτιθεμένη ἀγάπη, εἶναι… ἡ ὡς ἄνω περιγραφεῖσα, εἶναι ἡ ἄδολος καὶ θυσιαστική, εἶναι ἐκείνη ποὺ μᾶς ὑποχρεώνει νὰ βλέπωμεν τόν… ἄλλον «ὡς ἑαυτόν», εἶναι ἑπόμενον καὶ αὐτονόητον ἡ τοιαύτη Ἀγάπη νὰ εἶναι… ἀρετή! Ἐφ’ ὅσον δὲν ἐνοχλεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν καὶ δὲν ἀποσκοπεῖ εἰς ἐφαμάρτους καταστάσεις, εἶναι ἐκείνη ἡ ὑποδειχθεῖσα καὶ συν­ιστωμένη ὑπὸ τοῦ Διδασκάλου! Μία τοιαύτη Ἀγάπη, οὐδέποτε ἐνοχλεῖ τὴν συνείδησιν καὶ κυρίως, …οὐδέποτε φοβίζει καὶ τρομάζει τόν… ἀγαπῶντα! Μία τοιαύτη εἰλικρινὴς καὶ ἁγία Ἀγάπη, μόνον χαρὰν καὶ ψυχικὴν ἀνάπαυσιν δημιουργεῖ!

Φίλοι μου ἐν Χριστῷ, «ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον»! Ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ἂς κρίνωμεν τὴν οἵανδήποτε… ἀγάπην ἥτις ἐπιχειρεῖ, ἵνα εἰσβάλλῃ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν! Βλέποντες εἰς τὴν καρδίαν μας καὶ κρίνοντες ἐκ τῶν ἐσωτερικῶν πνευματικῶν ἀντιδράσεων, εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ καταλάβωμεν, τί ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τί… ἐκ τοῦ διαβόλου. Τοῦτο δὲ τὸ κριτήριον παραλλήλως μὲ τὴν γνώμην καὶ κρίσιν τοῦ Πνευματικοῦ, εἶναι… ἀλάνθαστον!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ