ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Β΄ Κορ. στ΄ 1-10
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ζ΄ 11-16
Ἦχος: βαρύς.-Ἑωθινόν: Ε΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος,
ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β΄ Κορ. ΣΤ΄ 2)

«Ποιὰ εἶναι ἡ καλύτερη μέρα τῆς ζωῆς μας»;

Ἕνα ἐρώτημα σύνηθες… Τὸ ἀκούομεν εἴτε ἀπευθυνόμενον πρὸς ἡμᾶς, εἴτε συζητούμενον εἰς τό…περιβάλλον μας! Εἰδικῶς, μετὰ ἀπὸ κάποια γεγονότα, …κάποιες ἐπιτυχίες ἢ καὶ ἀποτυχίες, κάποιες θλίψεις ἢ καὶ χαρές, προβάλλει τοῦτο τὸ ἐρώτημα: «Αὐτή, ἆραγε, εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ζωῆς σου;» Καὶ δὲν ἐρωτοῦν, μόνον, οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου, ἢ οἱ ἄνθρωποι, συγκεκριμένων κοινωνικῶν καταστάσεων καὶ κατηγοριῶν, ἀλλὰ τὸ συγκεκριμένον ἐρώτημα εὑρίσκομεν καὶ εἰς τὰ Ἅγια Βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς! Καὶ εἰς τὴν Παλαιὰν ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην διαβάζομεν ὅτι πολλοὶ ἐθεώρουν, εἴτε τὴν γέννησιν ἑνὸς τέκνου, εἴτε τὴν νίκην ἑνὸς στρατοῦ καὶ ἔθνους, εἴτε τὸν θάνατον ἑνὸς εὐσεβοῦς ἢ ἀσεβοῦς Βασιλέως, εἴτε τὴν ἀπαλλαγὴν ἀπὸ μίαν χρονίαν δουλείαν, …ὡς ἡμέρας μοναδικάς, τὰς ὁποίας καὶ ἐτίμων καθ’ ἕκαστον χρόνον! Ἑκάστοτε δέ, ἔχομεν καὶ τὴν Θείαν παρέμβασιν διὰ τὴν φύλαξιν καὶ ὑπενθύμισιν τοιούτων ἡμερομηνιῶν!

Λόγῳ τοῦ περιορισμένου χώρου, …ἀναφέρομεν ἐνδεικτικῶς, τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν Μωϋσῆν, μετὰ τὴν νίκην τῶν Ἰσραηλιτῶν ἐπὶ τῶν Ἀμαληκιτῶν διὰ θαυμαστῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Θεοῦ, …«εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν· κατάγραψον τοῦτο εἰς μνημόσυνον ἐν βιβλίῳ» (Ἔξοδ. ΙΖ΄ 14).

Σημαντικαὶ ἡμέραι εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην
καὶ εἰς τὴν ζωὴν τῶν Ἁγίων

Ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, …τῆς «πρώτης», τῆς «μιᾶς τῶν Σαββάτων», ὁπότε καί… «ἀνέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν λύσας θανάτου τὰ δεσμά» (Ἀναστάσιμος ὕμνος), καὶ ὁ θάνατος, ἀλλὰ καὶ ἡ ζωὴ εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ τὰ διάφορα γεγονότα τὰ ὁποῖα μᾶς… θορυβοῦν, – εἴτε χαρμόσυνα, εἴτε θλιβερὰ καὶ πένθιμα, – ἔλαβον πλέον… διαφορετικὰς διαστάσεις! Βλέπομεν, ἐπὶ παραδείγματι, εἰς τὴν ζωὴν τῶν Ἁγίων, ὁ θάνατος νὰ ἐκτιμᾶται καὶ νὰ θεωρῇται ὡς ἓν ἁπλοῦν καθημερινὸν ἐπεισόδιον, καὶ ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποίαν ἀπέθνησκεν ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, νά… τιμᾶται ὡς ἡμέρα χαρᾶς καὶ πανηγύρεως, καὶ διὰ τὸν ἴδιον τὸν Ἅγιον, ἀλλὰ καὶ διὰ τό… σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Βλέπομεν ἐπίσης, αἱ «χαραὶ» τῆς ζωῆς ταύτης νὰ παραθεωροῦνται καὶ νὰ περιφρονοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ καὶ οὗτοι νὰ προτιμοῦν τὴν ζωὴν τῆς θλίψεως καὶ τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς στερήσεως, …ἀκόμη δὲ καὶ νὰ ἐπιζητοῦν τὸν θάνατον ὡς τὴν ἡμέραν τῆς συν­αντήσεώς των μὲ τὸν Θεόν. Σημαντικὴ ἡμέρα εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ ἡμέρα ἐκείνη κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει καὶ συναντᾶται μὲ τὸν Θεόν!

Ἡ ἡμέρα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστιανοῦ, ἡ ἡμέρα ποὺ ὁ Κύριος ἐπέτρεψεν εἰς τὴν ζωήν του, ἀκόμη καὶ κάτι θλιβερὸν καὶ ὀδυνηρόν, ἡ ἡμέρα τοῦ θανάτου ἑνὸς Ἁγίου ἀνθρώπου, ἤ, τέλος, ἡ ἡμέρα ἡ ὁποία… γεμίζει τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ οὐράνιον εὐτυχίαν! Οὕτω, μελετῶντες εἰς τὰς βιογραφίας κάποιων Ἁγίων, βλέπομεν ὅτι… ἡμέρα τὴν ὁποίαν ἐνεθυμοῦντο, ἦτο ἡ ἡμέρα ἐκείνη, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐχειροτονοῦντο, ἢ εἶχον τελέσει τὴν πρώτην Θ. Λειτουργίαν των, ἢ ἔζησαν κάποιαν… θείαν ἀλλοίωσιν προσευχόμενοι, ἢ ἡ ἡμέρα ἐκείνη κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος τοὺς ἔσωσεν ἀπὸ βέβαιον θάνατον, ἢ… τοὺς ἔδειξε τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας!

«ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας»

Ὡς τοιαύτην σημαντικὴν ἡμέραν, ἐν προκειμένῳ, ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, ἐπισημαίνει εἰς τοὺς Κορινθίους, τὴν ἐπίσκεψιν τῆς θείας Χάριτος εἰς αὐτοὺς καὶ τὴν ἔνταξίν των εἰς τοὺς «κόλπους» τῆς πρώτης ἐκείνης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας! Βεβαίως, κατὰ τὴν κρίσιν τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων, μία τοιαύτη ἡμέρα δὲν ἔχει καὶ πολλὴν σημασίαν καὶ θεωρεῖται περισσότερον, – ἐννοοῦμεν, ἐν προκειμένῳ, τὴν ἡμέραν τῆς Βαπτίσεως καὶ ἐντάξεως εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, – ἡμέρα, κοσμικῆς χαρᾶς καὶ ὀρχήσεων καὶ κοσμικῆς… φαντασίας καὶ ἐπιδείξεως! Ὅμως, ἐὰν σκεφθῶμεν καὶ φαντασθῶμεν τό… ποῦ καὶ πῶς εὑρίσκετο ὁ ἄνθρωπος, – ναί! αὐτὸ τὸ ἀθῶον βρέφος! – πρὸ τῆς Βαπτίσεώς του καὶ πῶς «μετεμορφώθη» μετέπειτα, τότε θὰ ἐννοήσωμεν τὸ τί σημαίνει… ἡμέρα σωτηρίας! Ἐὰν θὰ ἠδύνατο νὰ μᾶς περιγράψῃ τὴν κατάστασίν του, ἐνῶ ἦτο – πρὸ τοῦ Βαπτίσματος – ὑπὸ τὴν κατοχὴν τῶν δαιμονίων, θὰ κατενοούσαμεν τὸ τί σημαίνει, ἀφ’ ἑνός… ἀπελευθέρωσις ἐκ τῶν τοιούτων βρωμερῶν πνευμάτων καὶ ἀφ’ ἑτέρου… ἐπίσκεψις τῆς θείας Χάριτος!

Τὴν τοιαύτην πνευματικὴν κατάστασιν, εἰς τὴν ὁποίαν καλοῦνται οἱ Κορίνθιοι, ὑποδεικνύει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὡς «ἡμέραν σωτηρίας». Ἡμέραν ἥτις θὰ πρέπῃ νὰ μένῃ… ἐπίσημος καὶ χαρακτηριστικὴ εἰς τὴν ζωήν των! Ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποίαν «ἀπεδύθησαν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνεδύθησαν τὰ ὅπλα τοῦ φωτός»! Εἰς τὴν τοιαύτην λογικήν, ἀσφαλῶς, δὲν δύνανται νὰ εἰσέλθουν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι… ζοῦν διὰ τὸν κόσμον τοῦτον τὸ φθαρτὸν καὶ ὑλικόν, καὶ ἀπολαμβάνουν τὴν ζωὴν ταύτην ὡς νὰ μὴ πρόκειται νὰ ἀποδημήσουν ἐκ ταύτης, …οὐδέποτε! Τὴν ἐκτίμησιν ταύτην, ἐνεργοῦν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ζοῦν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ὡς… «πάροικοι καὶ παρεπίδημοι», καὶ τῶν ὁποίων… «τὸ πολίτευμα, ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει»! Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, «οὐκ ἔχο(υσιν) ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦ(σι)» (Ἑβρ. ΙΓ΄ 14)!

Ἡ ἰδική μας … ἐκτίμησις!

Πολλαὶ εἶναι αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς ἡμῶν, φίλοι μου ἀναγνῶσται˙ καὶ δὲν μετρῶ ταύτας ὡς οἱ πολλοὶ ἐξ ἡμῶν… Δὲν μετρῶ ταύτας ὡς… ἔτη εἰς τὴν ἡλικίαν ἑκάστου, ἀλλὰ ὡς εὐκαιρίαν διὰ τὴν προετοιμασίαν ἡμῶν διὰ τήν… Αἰωνίαν ζωήν! Εἶναι πολλαὶ αἱ ἡμέραι, ὄχι μόνον δι’ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἐγγίζει τὰ ὀγδοήκοντα, ἢ ἐνενήκοντα, ἢ ἑκατὸν ἔτη, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς νεωτέρους τούτων! Πολλαὶ εἶναι αἱ ἡμέραι καὶ διὰ τοὺς ἄγοντας τήν… τρίτην, ἢ τετάρτην, ἢ πέμπτην δεκαετηρίδα! Πολλαὶ καί… ἐπαρκοῦν διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τοῦ… ἀπωτέρου σκοποῦ, δηλαδὴ τῆς σωτηρίας ἡμῶν! Εἰς τὴν Ἁγίαν ἡμῶν Ἐκκλησίαν, ἔχομεν Ἁγίους καὶ δικαίους οἱ ὁποῖοι… ἐξεμέτρησαν εἰς τὴν ζωὴν ταύτην, ἀπὸ ἐννιακόσια ἑξήκοντα ἐννέα ἔτη (Μαθουσάλα, Γέν. Ε΄ 27), ἕως καὶ ὀλίγων ἡμερῶν καὶ ὡρῶν, ὡς τὰ Ἅγια ἐκεῖνα νήπια τῆς Βηθλεέμ, τὰ φονευθέντα ὑπὸ τοῦ κακούργου Ἡρώδου! Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἀξιολογεῖ τὴν ζωήν των, δὲν εἶναι ἡ πληθὺς τῶν ἐτῶν, ὅσον… ἡ ἡμέρα καὶ ὥρα τοῦ θανάτου των!

Καὶ ἐνῶ ἡμεῖς θέλομεν νὰ παραθεωρῶμεν καὶ παρακάμπτωμεν ταύτην τὴν ὥραν, οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ… ἔζων δι’ αὐτήν! Ἐνῶ ἡμεῖς ζῶμεν μὲ τὴν νοοτροπίαν ἐκείνου τοῦ «ἄφρονος πλουσίου», ὡς νὰ μὴ πρόκειται νὰ ἔλθῃ δι’ ἡμᾶς ὁ θάνατος, ἐκεῖνοι οἱ μακάριοι παρεκάλουν τοῦτον (τὸν θάνατον), νά… «βιαστῇ», διὰ νὰ ἔλθουν… τὸ συντομώτερον πρὸς τὸν ἠγαπημένον των Κύριον!

Ἴσως ἐχάσαμεν τὴν ἐπαφήν ἡμῶν μὲ τὸν Κύριον! Ἴσως ἐξετράπημεν τῆς ὀρθῆς ὁδοῦ! Ἴσως ἀπερροφήθημεν ἐκ τῶν γηΐνων καὶ φθαρτῶν καὶ ἀδιαφοροῦμεν διὰ τὰ μέλλοντα καί… μένοντα! Μακάρι νὰ καταλάβωμεν καὶ νά… ἐξυπνήσωμεν!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ