ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ
24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Β΄ Κορ. θ΄ 6-11
Εὐαγγέλιον: Λουκ. η΄ 26-39
Ἦχος: α΄.-Ἑωθινόν: Ζ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι
εἰς πᾶσαν ἁπλότητα» (Β΄ Κορ. θ΄ 6-11)

Ὁ πλοῦτος!

Ἅπαντες, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, ἔχομεν τὴν αἴσθησιν τοῦ τί σημαίνει… πλοῦτος! Καὶ ὄχι μόνον γνωρίζομεν, τί σημαίνει ἡ λέξις αὕτη, ἀλλὰ καὶ σχεδὸν ἅπαντες – ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων – ποθοῦν τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ τὴν ὥραν κατὰ τὴν ὁποίαν, θὰ ἴδουν νὰ αὐξάνωνται τὰ εἰσοδήματά των καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά των καὶ θὰ παύσουν νὰ ἀγωνιοῦν διά… τὸ μέλλον των! Τόσον δὲ ποθητὸς εἶναι ὁ πλοῦτος, ὥστε, – ὀλιγώτερον τὰς παλαιοτέρας ἐποχὰς καὶ περισσότερον σήμερον, – νὰ ἀποτελῇ τὸν ἰσχυρότερον παράγοντα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου! Τὸ εἶχε προείπει ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ἐν ὅσῳ εὑρίσκετο σωματικῶς εἰς τὸν κόσμον τοῦτον! Ἀπευθυνόμενος, ἐκεῖ εἰς τὸ ὄρος τῆς Καπερναούμ, πρὸς τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἤκουον τὴν περίφημον «ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλίαν» Του, καὶ ἀναφερόμενος εἰς τὸν ὑλικὸν πλοῦτον, ἐφιστᾷ τὴν προσοχήν των…, διότι ἡ ἀπρόσεκτος διαχείρισις τούτου, καθιστᾷ τοῦτον… θεότητα! «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ» (Ματθ. ΣΤ΄ 24)!

Ὅμως, ποῖος εἶναι ὁ… πλούσιος; Ἀπὸ πόση περιουσία καί… πάνω, δύναται νὰ χαρακτηρισθῇ κάποιος πλούσιος; Καί, ἀντιστοίχως, ἀπὸ πόσα καί… κάτω, χαρακτηρίζεται κάποιος πτωχός; Ὅταν λέγῃ ὁ Κύριος τὴν λέξιν… πλοῦτος ἢ πλούσιος, τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ; Πιστεύω, ὅτι θέτοντας τὰ ὡς ἄνω ἐρωτήματα, ἤρχισαν μέσα μας νὰ ἀναφύωνται ἀμφιβολίαι διὰ τὴν γνῶσιν περὶ τοῦ πλούτου ποὺ καὶ ἡμεῖς εἴχομεν, ἕως σήμερον! Ἆραγε, ἀνήκομεν εἰς τοὺς πλουσίους ἢ εἰς τοὺς πτωχούς; Εἴμεθα μεταξὺ ἐκείνων, διὰ τοὺς ὁποίους ὁ Κύριος εἶπεν ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολον νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν ἢ εἴμεθα ὡσὰν τὸν πτωχὸν Λάζαρον, ὑποψήφιοι διὰ τὸν Παράδεισον;

Ὁ πλοῦτος, φίλοι μου ἀναγνῶσται, δὲν μετρᾶται μὲ κριτήριον τήν… ποσότητα, ἀλλὰ τήν… ποιότητα! Σπεύδομεν δὲ νὰ διευκρινήσωμεν τί ἐννοοῦμεν…! Ὑπάρχουσι «πλούσιοι», ἔχοντες πολλὰ χρήματα καὶ ἀγαθά, οἱ ὁποῖοι ζοῦν ὡς… πτωχοί! Ὑπάρχουν δε ἀντιστοίχως καὶ πολλοί, πάρα πολλοὶ «πτωχοί», οἱ ὁποῖοι περιλαμβάνονται εἰς ἐκείνους, διὰ τοὺς ὁποίους εἶπεν ὁ Διδάσκαλος ἐκεῖνο τό, …«εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ραφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν» (Ματθ. ΙΘ΄ 24).

Ὑπάρχουν οἱ πλούσιοι ἐκεῖνοι, ὡς ὁ Ἀβραὰμ καὶ ὁ Ἰώβ, οἱ ὁποῖοι διεσκόρπιζον τὸν πλοῦτον των εἰς ἀγαθοεργίας καὶ ἐλεημοσύνας, καὶ ὅτε ἐπέτρεψεν ὁ Κύριος νὰ στερηθοῦν τοῦτον, οὐδαμῶς ἐλυπήθησαν ἢ ἀπηλπίσθησαν! Ὁ πλοῦτος δι’ ἐκείνους τοὺς μακαρίους, δὲν ἦτο τό… μέσον τῆς ἐπιβιώσεώς των, ἀλλὰ τό… μέσον τῆς σωτηρίας των καὶ τῆς ἀγάπης των! Οἱ μελετῶντες τὴν Ἁγίαν Γραφὴν ἀλλὰ καὶ τὰ Ἁγιολόγια, θὰ εὕρουν πληθώραν τοιούτων Ἁγίων μορφῶν, οἵτινες «ἠγόρασαν» τὴν αἰωνίαν ζωὴν καὶ μακαριότητα, ἀπαρνούμενοι τὰ ὑλικὰ καὶ πρόσκαιρα καὶ μάταια πράγματα…!

Ἀντιστοίχως ὑπάρχουν οἱ «πτωχοὶ» ἐκεῖνοι, οἵτινες… πάντοτε αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκην τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, καὶ ἄλλοτε μὲν φυλάσσουν… ὡς ὁ ἄφρων ἐκεῖνος πλούσιος τῆς παραβολῆς, ἄλλοτε δὲ σπαταλοῦν ἀπερισκέπτως φοβούμενοι τήν… ἐνδεχομένην ἔλλειψιν τῶν εὐτελῶν ὑλικῶν πραγμάτων! Πτωχοὶ καὶ πλούσιοι, δὲν εἶναι οἱ ἔχοντες… ὀλίγα ἢ πολλὰ ἀντιστοίχως, ἀλλὰ οἱ ἐξαρτώμενοι ἢ ἀνεξάρτητοι, ἐκ τῶν πολλῶν ἢ ὀλίγων…!

Ἡ ἐλεημοσύνη!

Βεβαίως, διὰ ταύτην τὴν ἁγίαν ἀρετήν, πολλάκις ἔχομεν γράψει εἰς τό… βῆμα τοῦτο! Ἐν προκειμένῳ, θὰ περιορισθῶμεν εἰς τὴν ὑλικὴν καὶ διὰ ὑλικῶν στοιχείων, ἐλεημοσύνην, διότι περὶ ταύτης ὁμιλεῖ ἐν τῷ παρόντι ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος! Σκοπός, ἐν προκειμένῳ, τοῦ Ἀποστόλου, εἶναι, ἀφ’ ἑνὸς μέν, νὰ ἐνισχύσῃ τὴν διάθεσιν τῶν… ἐχόντων διὰ τοὺς ὄντως πτωχοὺς καὶ ἐνδεεῖς καὶ ἀφ’ ἑτέρου νὰ βεβαιώσῃ τοὺς ἐλεήμονας ὅτι διὰ τῶν ἐλεημοσυνῶν των, οὐχὶ μόνον δὲν ὀλιγοστεύουν τὰ ὑλικὰ των στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ ταῦτα, ὡς καὶ τὰ οὐράνια καὶ ἄφθαρτα, τὰ πολλαπλασιάζει ἡ χάρις τοῦ Κυρίου!… «Πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας… ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει» (Ματθ. ΙΘ΄ 29)!

Εἶναι γεγονός, ὅτι διὰ νὰ σπεύσῃ κάποιος εἰς… ἐλεημοσύνας, θὰ πρέπῃ, …πρῶτον μέν, νὰ σκέπτεται καὶ νὰ συμπονῇ τὸν συν­άνθρωπόν του καὶ δεύτερον, …νὰ πιστεύῃ εἰς τήν, ἐκ Θεοῦ… ἀποζημίωσίν του! Ἐὰν τὰ δύο ταῦτα ὑπάρχουν εἰς τὰς καρδίας τῶν ἐλεούντων, τότε καὶ ἡ ἐλεημοσύνη των θὰ εὕρῃ παρρησίαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ! Ἄν, ὅμως, ἡ ἐλεημοσύνη ἡμῶν, γίνεται «πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις» (Ματθ. ΣΤ΄ 1), τότε, …καὶ αὕτη, ὡς καὶ τὰ ὑπόλοιπα… καλὰ ἡμῶν ἔργα, θὰ ἀποδειχθοῦν δι’ ἡμᾶς ἀνωφελῆ. Διὰ τῶν δύο τούτων οὐσιαστικῶν στοιχείων, διεγείρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τὴν σημερινὴν Ἀποστολικὴν περικοπήν, τὴν προθυμίαν εἰς τὴν ἀγάπην καὶ τὴν φιλανθρωπίαν, ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς Κορινθίους. Ἐκεῖνος ὅστις κρατεῖ τήν… ἐλεημοσύνην του καὶ δίδει τὸ ἐλάχιστον καὶ εὐτελές, εἰς τοὺς ἐνδεεῖς, ἀντιστοίχως… ἐλάχιστα καὶ θὰ λάβῃ καὶ εἰς τὴν ζωὴν ταύτην ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν αἰωνίαν! Ἐλάχιστον δέ, ἂς μὴ θεωρηθῇ ἐν προκειμένῳ τό… ὀλίγον καὶ μικρόν, ἀλλὰ τό… ἀνεπαρκὲς διὰ τὴν Αἰώνιον Βασιλείαν!

«Δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς
πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς»

Ὁ κύριος καὶ μέγας ἀνασταλτικὸς παράγων, ὁ ὁποῖος καὶ ἐμποδίζει τὴν ἐλεημοσύνην, εἶναι ἡ… φαινομένη «ζημία», τὴν ὁποίαν ὑφίσταται ὁ… ἐλεῶν! Τὰ χρήματά του ὀλιγοστεύουν καὶ θεωρεῖ τὸ μέλλον του… ἀνασφαλές. Τοῦτο, δὲν συμβαίνει, ὡς θὰ ἦτο φυσικόν, κυρίως καὶ μόνον εἰς τοὺς ἔχοντας τά… ἀπαραίτητα καὶ τὰ ὀλίγα, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ἔχοντας τά… πολλὰ καὶ περισσεύοντα! Χαρακτηριστικὸν παράδειγμα πρὸς τοῦτο, ὁ «ἄφρων πλούσιος» τῆς παραβολῆς! Σπεύδει, ἐν προκειμένῳ, ὁ Παῦλος, διὰ τούτων τῶν λόγων, νὰ βεβαιώσῃ τοὺς ἐλεήμονας, ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη των δὲν πρόκειται νά… «πάῃ χαμένη», ἀλλὰ ὁ Παντοδύναμος Κύριος θὰ ἀναπληρώσῃ πολλαπλασίως ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα δίδονται… ἐξ ἀγάπης! «δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν, κατὰ δὲ τὸ δόμα αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῷ» (Παροιμ. ΙΘ΄ 17).

Τοῦτο ἂς ἔχωμεν ὑπ’ ὄψιν, ἀδελφοί μου, καὶ ἂς μὴ ἀφήσωμεν τὴν ἐλεημοσύνην ἡμῶν χάριν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων καὶ ἀπολαύσεων, τὰ ὁποῖα… «σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καί… κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι» (Ματθ. ΣΤ΄ 19)! Ἂς διαχειρισθῶμεν ταῦτα κατὰ τὴν ὑπόδειξιν καὶ ἐντολὴν τοῦ Δεσπότου καὶ ἂς εἴμεθα βέβαιοι ὅτι… πάντοτε θὰ περισσεύωμεν καὶ εἰς ὑλικὰ ἀλλὰ καὶ εἰς οὐράνια καὶ ἄφθαρτα!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

Αἱ κατανυκτικαὶ θεῖαι Λειτουργίαι τοῦ ἔπους τοῦ 1940

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ