ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Β΄ Κορ. ια΄ 31 – ιβ΄ 9
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιστ΄ 19-31
Ἦχος: β΄.-Ἑωθινόν: Η΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων
ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι,

ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί» (Β΄ Κορ. ΙΒ΄ 7).

Αἱ θεῖαι… Ἀποκαλύψεις

Πρόκειται, διὰ τὰς θείας ἐκείνας ἐνεργείας, τὰς ὁποίας ὁ Κύριος ἐνεργεῖ… ὄχι εἰς ἅπαντας τοὺς ἀνθρώπους, οὔτε ἀκόμη εἰς μόνους τοὺς Ὀρθοδόξους χριστιανούς! Πρόκειται, διὰ τὰς ἐνεργείας ἐκείνας τὰς ὁποίας δίδει… ἐπιλεκτικῶς, ὁ Κύριος, εἰς κάποιους εὐλογημένους ἀνθρώπους, καὶ κρίνων μὲ τὰ ἰδικά Του κριτήρια. Οὕτω, …πολλοὶ εἶναι οἱ ἀγωνισταὶ καὶ ἐνάρετοι, ἀλλ’ ὁ Κύριος, ἐνεργῶν καθὼς βούλεται, δίδει καὶ παρέχει χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις εἰς ὅποιον Ἐκεῖνος κρίνει! Πολλοὶ εἶναι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ σέ… κάποιους ἐξ αὐτῶν ἐδόθη τὸ χάρισμα τοῦ… θαυματουργεῖν! Εἴς τινας ἄλλους, ἐδόθη τὸ χάρισμα τῆς διακρίσεως! Ἄλλοι εἶχον τὴν χάριν τοῦ… λαλεῖν καὶ κηρύσσειν, ἄλλοι, ἐπίσης εἶχον τό… διορατικὸν ἢ τὸ προορατικὸν κ.ο.κ.

Αἱ θεῖαι αὗται ἐνέργειαι, ὡς… δοθεῖσαι παρὰ Κυρίου, εἶχον ἀσφαλῶς καταλυτικὴν ἐπίδρασιν εἰς τὰς ψυχὰς τῶν χριστιανῶν καὶ ἠσθάνοντο οὗτοι, τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου εἰς τὴν ζωήν των διὰ τῶν θείων τούτων ἐνεργειῶν! Ὅμως, εἰς τὰς Οὐρανίους ταύτας δωρεάς, «ἐκρύπτετο» πάντοτε ἕνας κίνδυνος δι’ ἐκείνους τούς… χαρισματούχους! Καὶ ὁ κίνδυνος οὗτος ἦτο ὁ… ἐγωϊσμός! Πολλάκις, ὅταν οἱ τοιοῦτοι, ἐπαινοῦντο καὶ ἐκολακεύοντο ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἢ καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸ ἴδιον τόν… πειρασμόν, ἐλησμόνουν τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐθεώρουν ὅτι, τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰ τοιαῦτα χαρίσματα, τὰ ἔλαβον χάριν τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων των, καὶ ἐπλανῶντο, καὶ ὁ ἐγωϊσμός των τοὺς ἔρριπτεν… ἀπὸ πτώσεως εἰς πτῶσιν!

Εἰς τὸ θαῦμα τοῦ Κυρίου μας, – «τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισ­χιλίων» ἀνδρῶν, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων, – παρατηροῦμεν ὅτι εὐθὺς μετά, …«ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους» (Ματθ. ΙΔ΄ 22)! Τοῦτο, ἑρμηνεύεται ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὡς μία κίνησις… προστασίας τῶν μαθητῶν ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῶν ἐπαίνων καὶ τῶν κολακειῶν, λόγῳ τοῦ ἐνθουσιασμοῦ τοῦ πλήθους ἐκ τοῦ θαύματος!

Ὁ κίνδυνος τοῦ… ἐγωϊσμοῦ!

Τοῦτον τὸν ὄντως φοβερώτατον κίνδυνον, διακρίνει ὡς ἀπειλήν, ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, εἰς τὰς θείας καὶ μοναδικὰς Ἀποκαλύψεις, τὰς ὁποίας εἶχεν ἐκ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ τρόπος διὰ τοῦ ὁποίου ἐκλήθη ὑπὸ τοῦ Κυρίου εἰς τὴν σωτηρίαν καὶ εἰς τὸ Ἀποστολικὸν ἀξίωμα, καὶ ἡ… ἄνωθεν κατήχησις καὶ μάθησις τῶν Οὐρανίων μυστηρίων, ὡς ὁ ἴδιος βεβαιώνει, …- «Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ… οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. Α΄ 11-12) – καὶ ἡ, εἰς τρίτον Οὐρανὸν μετάβασις αὐτοῦ ἐν ὅσῳ ἔζη εἰς τὴν παροῦσαν ζωήν, – ὡς περιγράφει ὁ ἴδιος τὸ τοιοῦτον θαυμαστὸν γεγονὸς εἰς τὴν σημερινὴν περικοπήν, – μᾶς δίδουν νὰ καταλάβωμεν ὅτι ὁ θεῖος Ἀπόστολος, ζοῦσε κυριολεκτικῶς… οὐρανίους καταστάσεις! Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἐθαυματούργει καὶ ἐνήργει μέσῳ αὐτοῦ, μὲ ἰδιαιτέρως ἔντονον τρόπον!

Παρ’ ὅτι ὅμως, εἶναι οὗτος, …ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων, δὲν αἰσθάνεται οὐδεμίαν ἀσφάλειαν ἀπὸ τόν… ὡς ἄνω κίνδυνον! Καὶ ὁ Κύριος ὅμως, θέλων νὰ τὸν διασφαλίσῃ ἐκ τῆς τοιαύτης φοβερᾶς πτώσεως, ἐπέτρεψε, νὰ τὸν ταπεινώνῃ, …νὰ φέρῃ οὗτος καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς παρούσης ζωῆς του, ἀσθένειαν ὀδυνηρὰν καὶ διαρκῆ, τὴν ὁποίαν καὶ προσομοιάζει μέ… ἄκανθαν ἐμπεπηγμένην εἰς τὸ σῶμα του, καὶ ἡ ὁποία τὸν ταλαιπωροῦσε καὶ τὸν ἠνάγκαζε διαρκῶς νὰ παραδέχεται τὴν ἀσθένειαν καὶ μικρότητά του! Τόσον δε ἐνοχλητικὴ καὶ ὀδυνηρὰ ἦτο αὕτη, ὥστε, τρεῖς φορὰς παρεκάλεσε τὸν Θεὸν νὰ τὸν ἀπαλλάξῃ! Ὡστόσον, ἡ ἀπάντησις τοῦ Κυρίου ἦτο σταθερὰ καὶ ἀμετάκλητος… «ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ Κορ. ΙΒ΄ 9)!

Πίπτοντες καί… πτώσεις

Ἐὰν ἀνατρέξωμεν εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας μας, εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ἱερὰ Συναξάρια, θὰ ἴδωμεν, …κατ’ ἐπανάληψιν νὰ συμβαίνῃ, …ἄνθρωποι χαρισματοῦχοι νὰ πίπτουν καί, ἄλλοτε μὲν νὰ ἐπανέρχωνται… τεταπεινωμένοι, ἄλλοτε δέ, νὰ παραμένουν ἀδιόρθωτοι καὶ ἀμετανόητοι καὶ νὰ κολάζωνται! Ἂς ἴδωμεν δύο – τρία περιστατικὰ τοιαῦτα… «πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν»! Ποῖος ἦτο ὁ Πέτρος; Ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων! Μαθητὴς τοῦ Κυρίου, θαυματουργοῦσε καὶ αὐτὸς ὡς καὶ οἱ λοιποὶ Ἀπόστολοι, ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου – μηδὲ ἐξαιρουμένου καὶ αὐτοῦ τοῦ προδότου Ἰούδα, – καὶ ἐπὶ τρία ἔτη ἀκόλουθος τοῦ Διδασκάλου! Καὶ ὅμως… «ἔπεσε καί… ἦν ἡ πτῶσις αὐτοῦ μεγάλη»! Ποῖος ἦτο ὁ Βασιλεὺς Σολομών; Μοναδικὸς καὶ πιστὸς εἰς τὸν Θεόν, τὸν ὁποῖον καὶ ἐπροίκισεν ὁ Κύριος μὲ σοφίαν μοναδικήν! Ἔπεσε καὶ οὗτος…! Ἀσκηταὶ καὶ ὅσιοι, μὲ χαρίσματα… προορατικὰ καὶ διορατικά, μὲ θαυματουργίας καὶ διδασκαλίας… ἔπεσον καὶ οὗτοι! Καί,«ἐπιλείψει με διηγούμενον ὁ χρόνος», ἐὰν ἀναφερθῶ εἰς δεκάδας καὶ ἑκατοντάδας τοιούτων περιπτώσεων, αἱ ὁποῖαι ἐπαληθεύουν τά… ἀνωτέρω! Τὰ χαρίσματα τοῦ Κυρίου δὲν ἐκτιμῶντο ὡς θὰ ἔπρεπε καὶ διὰ τοῦτο ἐγίνοντο ταῦτα ἀφορμή, διὰ πτώσεις! Εἶναι δὲ χαρακτηριστικόν, ὅτι κάποιοι πολὺ προοδευμένοι εἰς τὴν ἀρετὴν Ἅγιοι ἄνθρωποι, παρεκάλουν τὸν Κύριον, νά… μὴ τοὺς δώσῃ τοιαῦτα χαρίσματα, διὰ νὰ ἀποφύγουν τοὺς ἐξ αὐτῶν κινδύνους!

Οὕτω, βλέπομεν εἴς τι περιστατικὸν ἐκ τοῦ «Εὐεργετινοῦ», ὅτι κάποιος γέροντας, ἔχων τὸ χάρισμα τοῦ «διώκειν πονηρὰ πνεύματα», θέλων νὰ ἀποφύγῃ τὸν κίνδυνον τῆς ὑπερηφανείας, ἔστελε τοὺς δαιμονιῶντας εἰς ἄλλους ἐναρέτους γέροντας, διὰ νὰ τοὺς θεραπεύσωσι! Τὰ τοιαῦτα δὲ περιστατικά, δεικνύουν ἀκριβῶς τὸν φόβον, μὲ τὸν ὁποῖον ἐδέχοντο τὰς τοιαύτας ὑψίστας δωρεάς!

«Εἶδα τὸν Χριστόν»!

Ἂς μοῦ ἐπιτραπῇ νὰ «κλείσω» τὸ παρόν, μὲ κάποιο περιστατικὸν ἐκ τῆς προσωπικῆς δραστηριότητός μου ὡς πνευματικοῦ…! Ἦλθε κάποιος, διὰ νὰ ἐξομολογηθῇ, καὶ ἀφοῦ ἐκάθισε τὸν ἠρώτησα περὶ τῶν ἁμαρτιῶν του. Ἡ ἀπάντησίς του, ὡς δυσ­τυχῶς συνηθίζεται, ἦτο ὅτι… «δὲν ἔχω τίποτε»! Προσεπάθησα νὰ τὸν πείσω ὅτι τοῦτο εἶναι ἀδύνατον, καὶ ὅτι ἡ ἁμαρτία εἶναι ἡ… κοινὴ ἀσθένεια ὅλων τῶν ἀνθρώπων! Ἐξεπλάγην ὅμως ἐν συν­εχείᾳ, ὅταν ἀγωνιζόμενος νὰ μὲ πείσῃ μοῦ εἶπε: «Ἐγώ, παππούλη μου, εἶδα τὸ Χριστὸ καὶ μὲ διαβεβαίωσε ὅτι δὲν ἔχω πλέον ἁμαρτίες καὶ ὅτι μπορῶ νὰ κοινωνῶ ὅποτε θέλω…»!

Δὲν προτίθεμαι νὰ σχολιάσω περαιτέρω τό… περιστατικόν, ἀλλὰ θέλω νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχὴν ὅλων διὰ τὸν κίνδυνον… τῶν ἀποκαλύψεων!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

Αἱ κατανυκτικαὶ θεῖαι Λειτουργίαι τοῦ ἔπους τοῦ 1940