ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ ΟΙΚ. ΣΥΝ.
5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ἀπόστολος: Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36
Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. ιζ΄ 1-13
Ἦχος: πλ. β΄.- Ἑωθινόν: Ι΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

«Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε
τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας
Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰωάν. ΙΖ΄ 3).

Ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ!

Εἰς τὴν σημερινὴν Εὐαγγελικὴν περικοπήν, φίλοι μου ἀναγνῶσται, ὁ Κύριος καὶ Διδάσκαλος ἡμῶν, εἰς τὴν τελευταίαν προσ­ευχήν Του ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκεῖ εἰς τὸν κῆπον τῆς Γεθσημανῆ, δεικνύει καὶ ἀποκαλύπτει εἰς ἡμᾶς τὴν Αἰώνιον Ζωήν! Τὴν ἀπερίγραπτον καὶ οὐρανίαν ἐκείνην ζωὴν καὶ κατάστασιν, τὴν ὁποίαν μέλλουν νὰ ἀπολαύσουν καὶ βιώσουν, ἅπαντες οἱ ἀγαπήσαντες τὸν Κύριον ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ καρδίας των καὶ ζήσαντες κατὰ τὸ Ἅγιον Αὐτοῦ θέλημα! Τὴν Ζωὴν ἐκείνην, τὴν ἀτελεύτητον, εἰς τὴν ὁποίαν ἡ εὐφροσύνη καὶ χαρὰ τῶν δικαίων θὰ εἶναι τοιαύτη, ὥστε οἱ ἀνθρώπινοι λόγοι εἶναι πολὺ «πτωχοί», διὰ νὰ τὴν περιγράψουν!

Ἐντύπωσιν, ὅμως, προκαλεῖ ὁ Θεῖος οὗτος Λόγος, τὸν ὁποῖον καὶ προετάξαμεν ὡς θέμα τοῦ παρόντος, διότι ὁ Διδάσκαλος ταυτίζει τὴν Αἰωνίαν ταύτην ζωὴν καὶ μακαριότητα, μὲ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ! Ἐν προκειμένῳ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Κατὰ πόσον εἶναι ἐφικτὸν εἰς τὸν ἄνθρωπον, τὸ νὰ γνωρίζῃ τὸν Θεόν; Κατὰ πόσον δύναται ὁ ἐλάχιστος καὶ ἀδύναμος καὶ πεπερασμένος ἄνθρωπος, νὰ δύναται νὰ ἔχῃ «γνῶσιν τοῦ Θεοῦ»; Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ἐκεῖνος ὅστις, θὰ ἐλέγωμεν, «διείσδυσε», περισσότερον παντὸς ἄλλου ἀνθρώπου, εἰς τὰ ἄδυτα τῆς Θεότητος καὶ διὰ τοῦτο ἀπεκλήθῃ καὶ Θεολόγος, καὶ εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιόν του, – κεφ. Α΄ 18, – ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν πρώτην Καθολικήν του ἐπιστολήν, – κεφ. Δ΄ 12, – ὑπογραμμίζει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἄγνωστος καὶ ἀθέατος κατὰ τὴν ὄψιν, εἰς ἅπαντας «Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε»! Πῶς, λοιπόν, εἶναι δυνατὴ αὕτη ἡ «γνῶσις τοῦ Θεοῦ»;

«Ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πα­τρός, ἐκεῖ­νος ἐξηγήσατο» (Ἰωάν. Α΄ 18). Διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἑπομένως, ἐδιδάχθημεν τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ! Ὁ Κύριος, τὸ δεύτερον πρόσωπον τῆς Παναγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος, ὅστις καὶ ἐνηνθρώπησε καὶ «ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους», Αὐτὸς καὶ μᾶς ὡμίλησε καὶ μᾶς ἐδίδαξε περὶ τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς μᾶς ἔδειξε τὰ τρία πρόσωπα τῆς Θεότητος, καὶ κατὰ τὴν Βάπτισίν Του ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν Θείαν Αὐτοῦ Μεταμόρφωσιν ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ! Αὐτός, ἐπίσης, μᾶς ὡμίλησε διὰ τὴν ἰσότητα τῶν τριῶν τούτων προσώπων ἀλλὰ καὶ διὰ τάς, ἑκάστου, ἰδιότητας! Αὐτὸς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδίδαξε τοὺς Ἁγίους μαθητάς Του «Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ» (Ἰωάν. ΙΕ΄ 26).

«Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. ΙΖ΄ 5)!

Ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ, συνεπῶς, δὲν ἀφορᾷ εἰς τὴν ἰδίαν αἰσθητικὴν ἐμπειρίαν, – ποὺ ὡς εἴπομεν εἶναι ἀδύνατος εἰς τὰς ἀνθρωπίνας δυνάμεις καὶ ἀντοχάς, – ἀλλὰ εἰς τὴν ἀπόλυτον πίστιν καὶ ἀποδοχήν, ὅσων ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς ἐδίδαξεν ἐνόσῳ εὑρίσκετο σωματικῶς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ! Ἄλλωστε, τοῦτο τὸ διευκρίνησεν ἡ Πατρικὴ φωνή, κατὰ τὴν Θείαν Μεταμόρφωσιν εἰς τὸ Θαβώριον ὄρος! «Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. ΙΖ΄ 5)!

Τοιουτοτρόπως ἐγνώρισαν τὸν Θεόν, ἅπαντες οἱ Ἅγιοι τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ γνωρίζουν Αὐτόν, ὅσοι θέλουν νὰ πειθαρχοῦν εἰς τὸν Θεῖον Αὐτοῦ νόμον καὶ νὰ ἀκολουθοῦν Αὐτόν! Ἅπαντες ἐκεῖνοι, οἵτινες ἠγωνίσθησαν ἕως θανάτου καὶ «κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν­ ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθά­σθη­σαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι» (Ἑβρ. ΙΑ΄ 33-38)! Ἅπαντες, ἐπίσης, ὅσοι ἠσκήτευσαν καὶ ἐμόνασαν διὰ τὴν Ἀγάπην Αὐτοῦ, καὶ ἐθυσίασαν πᾶσαν κοσμικὴν ἀπόλαυσιν, καὶ «ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς», διδάξαντες διὰ τῶν τοιούτων θυσιῶν, ὅτι ὄντως «ἐγνώρισαν» τὸν Θεὸν καὶ ἐποίησαν καὶ ἐφήρμοσαν τὸν Θεῖον Νόμον Του, καὶ ἠγάπησαν Αὐτόν, «ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος» (Μάρκ. ΙΒ΄ 30)!

«Διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Ματθ. ΚΗ΄ 20)

Ὅταν, ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος εὑρίσκεται μετὰ τῶν Μαθητῶν Του, εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ὀλίγον πρὸ τῆς Ἀναλήψεως Αὐτοῦ εἰς τὸν Οὐρανόν, καὶ δίδει εἰς αὐτοὺς τὰς τελευταίας συμβουλὰς καὶ ὑποθήκας Του, τοὺς ἀποστέλλει εἰς τὰ πέρατα τοῦ κόσμου, μὲ μίαν βασικὴν ἐντολήν: Νὰ φέρουν εἰς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εὑρίσκοντο εἰς τὴν ἄγνοιαν καὶ τὴν εἰδωλολατρείαν, τὴν Διδασκαλίαν Του καὶ ὅσα, γενικῶς, εἶδον καὶ ἤκουσαν παρὰ τοῦ Διδασκάλου των! Ἔχοντες ἐπὶ πλέον, πλουσίαν τὴν χάριν τῆς θαυματουργίας, θὰ «ἐγνώριζον» εἰς αὐτοὺς τὸν Ἀληθινὸν Θεόν! Οὕτω, βλέπομεν εἰς τοὺς βίους τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὅτι, ἐνῶ ἀρχικῶς ἡ ὑποδοχὴ ποὺ τοὺς ἐγίνετο ἦτο διὰ ὕβρεων καὶ ἀπειλῶν καὶ ξυλοδαρμῶν καὶ ἄλλων σωματικῶν ταλαιπωριῶν, ἐν συνεχείᾳ καὶ ὅταν ἐποίουν οὗτοι κάποια θαυμαστὰ γεγονότα, πολλοὶ ἐκ τούτων τῶν εἰδωλολατρῶν ἠρνοῦντο τὴν πλάνην των καὶ ἠσπάζοντο τὴν Ἁγίαν Πίστιν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐμαρτύρουν πολλάκις διὰ τοῦ ἰδίου αἵματός των!

Ἐγνώρισεν ὁ Κύριος, τὸν Ἑαυτόν Του εἰς ἡμᾶς, καὶ ἀφῆκεν ἐπὶ πλέον ὡς ἀποκορύφωσιν τῆς Ἀγάπης Αὐτοῦ, τὰ Ἅγια Μυστήρια, διὰ νὰ διατηρῶμεν ταύτην τὴν γνῶσιν καὶ ἐπαφὴν μετ’ Αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἔχωμεν ἐλπίδας διὰ τὴν Αἰώνιον Ζωήν! Διότι, «Αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰωάν. ΙΖ΄ 3)!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ