ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ H΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ἀπόστολος: Α΄ Κορ. α΄ 10-17
Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ΄ 14-22
Ἦχος: βαρύς.- Ἑωθινόν: Η΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

«δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν» (Ματθ. ΙΔ΄ 16)

Ἡ παρέμβασις τῶν μαθητῶν καὶ ἡ … ἀπορία!

Εἰς τὴν σημερινὴν Εὐαγγελικὴν περικοπήν, ἠκούσαμεν τὸ καταπληκτικὸν ἐκεῖνο θαῦμα τοῦ Χριστοῦ μας, κατὰ τὸ ὁποῖον, μὲ μόνον πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας, ἐσίτισεν, ἀλλὰ καὶ ἐχόρτασεν ἕνα τεράστιον πλῆθος ἀνθρώπων, ἐκ τῶν ὁποίων, μόνον οἱ ἄνδρες ἦσαν πέντε χιλιάδες! Ὄχι δὲ μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ «ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις». Ἐπειδή, εἰς τοιαύτας θρησκευτικὰς συνάξεις, πάντοτε πλεονάζουν αἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδία, οἱ ἱεροὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, εἰκάζουν ὅτι τὸ πλῆθος ἐκεῖνο ὑπερέβαινε τὰς εἴκοσι χιλιάδας ἀνθρώπων!

Εἰς τὴν τοσαύτην, λοιπόν, καὶ τοιαύτην ὑπαιθρίαν σύναξιν, ὁ Κύριος, ἐν πρώτοις, θεραπεύει τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ἔφερον μαζί τους ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὡς μᾶς πληροφοροῦν οἱ Εὐαγγελισταί, Μᾶρκος (ΣΤ΄ 34) καὶ Λουκᾶς (Θ΄ 10-17), εἰς τὴν συνέχειαν τοὺς κηρύττει τὸν Θεῖον Λόγον! Ἦτο ὅμως φυσικόν, οἱ εὐλογημένοι ἐκεῖνοι ἀκροαταί, σαγηνευμένοι ἀπὸ τὴν γλυκύτητα τοῦ μοναδικοῦ καὶ ἀνεπαναλήπτου ἐκείνου Λόγου, νὰ χάσουν τὴν αἴσθησιν τοῦ χρόνου! Καὶ ὅταν συνειδητοποιοῦν ὅτι ἤρχισε νὰ νυκτώνῃ, «προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα» (Ματθ. ΙΔ΄ 15).

Ἡ συνέχεια εἶναι γνωστή! Ὁ Διδάσκαλος ἐξέπληξε τοὺς μαθητάς του, ὅταν τοὺς ἐκάλεσε νὰ δώσουν οὗτοι εἰς τὸ ἀπειράριθμον ἐκεῖνο πλῆθος, φαγητόν! Τοὺς ἐπείραξεν ὁ Ἰησοῦς, ὡς μᾶς διευκρινίζει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, περιγράφων τοῦτο τὸ ἴδιον θαῦμα, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Φίλιππον, «πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; Τοῦτο δὲ ἔλεγε πειράζων αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλε ποιεῖν» (Ἰωάν. ΣΤ΄ 5-7). Καὶ ἡ ἀπορία τῶν μαθητῶν εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία καὶ ἀνεμένετο˙ «οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας»! Εἶχον τόσα μόνον, ὅσα θὰ ἤρκουν, διὰ νὰ φάγουν ἐκεῖνοι μετὰ τοῦ Διδασκάλου των! Ἐσκέφθησαν ὡς ἁπλοὶ ἄνθρωποι!

Τὸ Θαῦμα!

Ὁ Κύριος δίδει ἐντολήν, οἱ ὄχλοι νὰ ἀνακλιθοῦν εἰς τοὺς χόρτους τοῦ τόπου ἐκείνου, καὶ λαμβάνων εἰς τὰς Παναγίας χεῖρας Του τοὺς ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ ἀφοῦ ἐσήκωσε τοὺς ὀφθαλμούς Του πρὸς τὸν οὐρανόν, ηὐλόγησε τὰ ὀλιγοστὰ ἐκεῖνα τρόφιμα! Καὶ ἤρχισε νὰ κόβῃ καὶ νὰ δίδῃ τὰ τεμάχια εἰς τοὺς μαθητάς Του καὶ ἐκεῖνοι νὰ τὰ διανέμουν εἰς τοὺς ἀνθρώπους! Ἐντὸς δὲ ὀλίγου, τὸ θαῦμα ἤρχισε νὰ γίνεται ἀντιληπτὸν εἰς τοὺς μαθητὰς καὶ τὸν ὄχλον, καθώς, καὶ οἱ ἄρτοι ἀλλὰ καὶ οἱ δύο ἰχθύες, δὲν ἐτελείωναν εἰς τὰς ἀχράντους χεῖρας τοῦ Χριστοῦ! Ἐτελείωσαν μόνον, ὅταν ἔλαβε καὶ ὁ τελευταῖος! «Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν»! Τόσον ἁπλᾶ καὶ λιτά, μᾶς δίδει νὰ καταλάβωμεν τὸ ἱερὸν κείμενον, τὸ τί ἀκριβῶς συνέβη ἐκείνην τὴν ὥραν τοῦ θαύματος! Δὲν ἔφαγον ἁπλῶς πάντες, ἀλλὰ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν! Καὶ ὄχι μόνον ἐχορτάσθησαν, ἀλλὰ καὶ «ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις»!

Τὸ ἔχομεν εἴπει κατ’ ἐπανάληψιν ἀπὸ τούτου τοῦ «βήματος», ὅτι, δηλαδή, τὰ θαύματα διὰ τὸν Θεάνθρωπον Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἦσαν ἁπλαῖ καθημεριναὶ κινήσεις! Δὲν ἐγίνοντο πρὸς ἐντυπωσιασμὸν τοῦ ὄχλου, καὶ διὰ τοῦτο, ὡς τὸ εἴπομεν καὶ ἀνωτέρω, περιγράφονται ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Εὐαγγελιστάς, κατὰ ἰδιαιτέρως λιτὸν καὶ «πτωχὸν» τρόπον! Ὁ λαός, εἶναι λογικὸν νὰ ἐνθουσιάζεται καὶ νὰ σπεύδῃ πλησίον τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ βλέπουν τὰ τοιαῦτα τεράστια, ὅμως ἡμεῖς οἱ ἀναγνῶσται καὶ μελετηταὶ τῶν τοιούτων θαυμασίων, θὰ πρέπῃ νὰ «βλέπωμεν», ἐκεῖνα τὰ διδακτικὰ στοιχεῖα, εἰς ἕκαστον τῶν τοιούτων θαυμάτων! Πάμπολλα ἦσαν τὰ τοιαῦτα θαύματα, ἀλλὰ ἐλάχιστα εἶναι τὰ περιγραφόμενα εἰς τοὺς θείους Εὐαγγελιστάς! Ἐλάχιστα μέν, ἀλλὰ μὲ ἰδιαιτέραν διδακτικὴν βαρύτητα!

«δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν»

Δὲν θὰ ἠδύνατο, ἆραγε, ὁ Κύριος νὰ διανείμῃ τὸ φαγητὸν εἰς τὸν ὄχλον, ὁ Ἴδιος; Δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ «θεραπεύσῃ» τὴν σωματικήν των πεῖναν δι’ ἑνὸς ἄλλου τρόπου; Ἀναμφισβητήτως !!! Τὸ ὅτι λέγει τοῦτον τὸν ἀνωτέρω λόγον εἰς τοὺς μαθητάς Του, καθὼς καὶ τὸ ὅτι ἐν συνεχείᾳ, δίδει ὁ Χριστὸς εἰς τοὺς μαθητὰς καὶ ἐκεῖνοι δίδουν εἰς τὸν λαόν, δὲν δεικνύει, ἆραγε, τὸ μέλλον τῆς Ἐκκλησίας; Δὲν εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἐδίδαξε καὶ διὰ τῆς παραβολῆς τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου; Τὸ ὅτι ἔφερε τὸν τραυματίαν εἰς τὸ πανδοχεῖον καὶ τὸν ἐνεπιστεύθη εἰς τὰς χεῖρας τοῦ πανδοχέως; Ἰδού, λοιπόν, ἓν ἐκ τούτων τῶν διδαγμάτων εἰς τοῦτο τὸ θαῦμα! Οὔτε τὸ πλῆθος, οὔτε καὶ τὸ ἐλάχιστον τῶν τροφίμων, οὔτε καὶ τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, εἶναι ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα, εἰς τὰ ὁποῖα καλούμεθα νὰ στρέψωμεν τὴν προσοχήν μας καὶ νὰ θαυμάσωμεν, καὶ νὰ μείνωμεν εἰς τὸν θαυμασμόν!

Ὁ Κύριος δίδει εἰς τοὺς μαθητὰς καὶ ἐκεῖνοι εἰς τοὺς ὄχλους, διὰ νὰ ἐννοήσωμεν, ἀφ’ ἑνὸς μέν, ὅτι ὁ Κύριος δίδει, ἀλλὰ καὶ ἀφ’ ἑτέρου, ὅτι δίδει μέσῳ τῶν ἐντεταλμένων καὶ ἁρμοδίων λειτουργῶν Του! Δὲν δίδομεν ἡμεῖς οἱ κληρικοὶ καὶ ἐν πολλοῖς ἀνάξιοι, – τί νὰ δώσωμεν ἆραγε; – ἀλλὰ ὁ Κύριος δίδει δι’ ἡμῶν! Ὡς ἀκριβῶς, εἴδομεν νὰ ἐνεργῇ εἰς τὸ σημερινὸν θαῦμα!

Δίδει ὁ Κύριος τὴν θείαν Χάριν διὰ τῶν Μυστηρίων τὰ ὁποῖα θὰ ἐνεργῇ ὁ φορεὺς τῆς τοιαύτης Χάριτος, ὁ Ὀρθόδοξος ἱερεύς! Δίδει ὁ Κύριος τὴν συγχώρησιν καὶ τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, διὰ τούτων τῶν ἁμαρτωλῶν λειτουργῶν Του, ὡς ἀκριβῶς προεῖπεν εἰς τοὺς θείους Αὐτοῦ μαθητάς, ὀλίγον πρὸ τῆς θείας Αὐτοῦ Ἀναλήψεως˙ «λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται» (Ἰωάν. Κ΄ 22-23)! Δίδει τὸ Πανάγιον Σῶμα Του καὶ τὸ Πανακήρατον Αἷμα Του, «εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς», μόνον διὰ τῶν αὐτῶν Ὀρθοδόξων κληρικῶν Του! Οὗτος ἁρμόζει τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναῖκα, πάλιν ὅμως διὰ τῶν ἀναξίων χειρῶν τῶν ἱερέων Του, «εἰς σάρκα μίαν», καὶ συνελόντ’ εἰπεῖν, οὐδὲν γίνεται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἄνευ τῶν τεταγμένων πρὸς τούτοις κληρικῶν!

Πλησίον εἰς τοὺς κληρικούς!

Ὡς τὸ βρέφος δὲν δύναται νὰ ἐπιβιώσῃ ἄνευ τῆς μητρός του, οὕτω δὲν ὑπάρχει πνευματικὴ ἀλλὰ καὶ αἰώνιος ζωή, ἄνευ τῶν κανονικῶς χειροτονηθέντων Ὀρθοδόξων Κληρικῶν! Διὰ τούτων θὰ εὑρισκώμεθα εἰς ἕνωσιν μετὰ τοῦ Χριστοῦ˙ διὰ τούτων θὰ λαμβάνωμεν τὴν Θείαν Χάριν˙ καὶ διὰ τούτων θὰ εὕρωμεν τὴν Ζωὴν τὴν Αἰώνιον!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ