ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ἀπόστολος: Γαλ. β΄ 16-20
Εὐαγγέλιον: Μᾶρκ. η΄ 34 – θ΄ 1
Ἦχος: πλ. α΄.- Ἑωθινόν: Γ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

«Ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ
καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν» (Μᾶρκ. Η΄ 35)

Ἡ ἀξία τῆς βιολογικῆς ζωῆς

Ἡ βιολογικὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἡ ζωὴ ἐκείνη, ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπὸ τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Ζωοδότης Κύριος θὰ ζωοποιήση καὶ θὰ ἑνώση κατὰ θείαν ἐνέργειαν καὶ βούλησιν, τὸ σπερματοζωάριον καὶ τὸ ὠάριον εἰς τὸ σῶμα τῆς γυναικός! Ἔκτοτε, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ζῶν καὶ ὑπάρχων, ἕως τῆς στιγμῆς ποὺ – πάλιν κατὰ θείαν βούλησιν καὶ ἐνέργειαν, – ὁ Ζωοδότης δώση ἐντολήν, ἡ ψυχὴ ποὺ ἔδιδε ζωὴν εἰς τὸ γήϊνον ἀνθρώπινον σῶμα, ἀποχωρισθῆ τούτου, καὶ ἐπιστρέψη εἰς τὰς χεῖρας τοῦ Πλάστου καὶ Δημιουργοῦ της. Πᾶσα ἄλλη ἐπέμβασις εἰς τὴν θεόσδοτον ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου, εἴτε διὰ τῆς χειρὸς αὐτοῦ τοῦ ἰδίου (αὐτοκτονία), εἴτε διὰ τῆς φονοκτόνου χειρὸς τοῦ οἵουδήποτε ἄλλου (φόνος), ἀπαγορεύεται ὑπὸ τοῦ θείου νόμου καὶ θεωρεῖται στυγνὴ καὶ ἀπάνθρωπος καὶ ἐγκληματικὴ ἐνέργεια!

Ὅμως, εἰς τὰς ὡς ἄνω, ἐκ Θεοῦ, ἀπαγορεύσεις, ὑπάρχει μία ἐξαίρεσις! Ὑπεράνω τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ διὰ ταύτην τὴν βιολογικὴν ζωήν, ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Δημιουργόν! Ὑπάρχει ἡ ἀγάπη ἐκείνη, χάριν τῆς ὁποίας, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν, μᾶς συνέστησε καὶ μᾶς ὑπέδειξε, νὰ θυσιάζωμεν ταύτην τὴν βιολογικὴν ζωήν μας, ὅταν βεβαίως, καλούμεθα νὰ ἐπιλέξωμεν τὴν μίαν ἐκ τῶν δύο! Ἀσφαλῶς καὶ πρέπει νὰ προηγῇται ἡ αἰωνία καὶ ἀθάνατος ζωὴ πλησίον τοῦ Κυρίου, «ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος», καὶ ταύτην θὰ πρέπῃ ἀναντιρρήτως νὰ ἐπιλέγωμεν!

Ταύτην δέ, τὴν σύστασιν καὶ συμβουλὴν μᾶς ἐδίδαξεν ὁ Διδάσκαλος, ὄχι μόνον ἐν προκειμένῳ, ἀλλὰ  πλειστάκις εἰς ἅπασαν τὴν Οὐράνιον διδασκαλίαν Του˙ ὅταν, ἄλλοτε μὲν συνιστοῦσε, «μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι» (Ματθ. Ι΄ 28), ἄλλοτε δέ, ὅταν διδάσκη τοὺς μαθητάς Του καὶ τοὺς συμβουλεύη, «προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς· καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν» (Ματθ. Ι΄ 17-18)!

Καὶ πράγματι˙ ποσάκις δὲν συνέβη τοῦτο, καὶ ποσάκις δὲν ἐσύρθησαν οἱ μαθηταί Του, ἀλλὰ καὶ οἱ πιστεύοντες εἰς Αὐτόν, εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγάς, καὶ ποσάκις δὲν ἐδάρθησαν καὶ δὲν ἐφυλακίσθησαν καὶ δὲν ἐθανατώθησαν;! Ἅπαντας τούτους τοὺς βιαίους θανάτους, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τοὺς ἐδέχθη καὶ τοὺς ἐξετίμησε καὶ τοὺς προέβαλε καὶ τοὺς προβάλλει, ὡς πρότυπον πρὸς μίμησιν εἰς τοὺς χριστιανοὺς ἑκάστης ἐποχῆς!

Ἀγάπη καὶ πάθος
διὰ τὴν αἰώνιον ζωήν!

Διὰ νὰ μὴ δημιουργοῦν λανθασμέναι ἐντυπώσεις, σπεύδομεν, ὅπως διευκρινήσωμεν, ὅτι ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν ἐπίγειον καὶ βιολογικὴν ταύτην ζωήν, δὲν συνιστᾷ ἀγάπην πρὸς αὐτήν! Ἡ ἀγάπη καὶ ἐπιθυμία ἡμῶν, – κατὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, – ἀφορᾷ καὶ πρέπει νὰ ἀφορᾷ εἰς τὴν αἰωνίαν μετὰ θάνατον, ζωὴν ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ! Τὴν παροῦσαν ζωήν, τὴν βιώνομεν ὡς πρόσκαιρον καὶ παροδικήν, καὶ τὴν θεωροῦμεν ἀπαραίτητον στάδιον προετοιμασίας καὶ ἀγῶνος διὰ τὴν κληρονομίαν τῆς αἰωνίου τοιαύτης! Δὲν ἤλθομεν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, διὰ νὰ μείνωμεν! Ἤλθομεν, διὰ νὰ φύγωμεν καὶ ζήσωμεν αἰωνίως! «Οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. ΙΓ΄ 14).

Ἡ οἵαδήποτε μέριμνα ἡ ὁποία ἀφορᾷ εἰς τὴν ἐπίγειον διαβίωσιν ἡμῶν, ὀφείλει νὰ ὑπάρχῃ μόνον, ὡς σεβασμὸς εἰς τὴν πορείαν μας πρὸς τὸν Παράδεισον! Ἐὰν δὲ ἀναζητήσωμεν εἰς τὰς βιογραφίας ἁπάντων τῶν Ἁγίων, θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι τοιουτοτρόπως διέβησαν οὗτοι τὴν παροῦσαν διάβασιν! Ἔζησαν μέν, ἀλλὰ καὶ κατεφρόνησαν ἅπαντα τὰ θέλγητρα τῆς ζωῆς ταύτης καὶ ἠθέλησαν βασάνους καὶ ταλαιπωρίας καὶ θλίψεις καὶ – κατὰ τὸν Κυριακὸν λόγον – «ἐβίασαν» ἑαυτοὺς διὰ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν! Ἡ ζωὴ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας μαρτυρεῖ τὴν ἀγάπην καὶ τὸν πόθον των διὰ τὴν αἰώνιον ζωήν. Οὗτος ὁ πόθος ἐκινοῦσε τούτους πρὸς τὰς οἵασδήποτε κακοπαθείας, καὶ ἄλλους μὲν ὡδήγει αὐτοκλήτους, εἰς τὰ φρικτότατα μαρτύρια καὶ ἄλλους, πρὸς ὑπερμέτρους ἀσκητικοὺς ἀγῶνας οἵτινες (ἀγῶνες), καθίστων τούτους, ἰσαξίους πρὸς τοὺς προαναφερθέντας Μάρτυρας τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως! Ἅπαντες ἐκινοῦντο μὲ «γνώμονα», τὸν ἀνωτέρω Θεῖον Λόγον, τὸν ὁποῖον καὶ πραγματευόμεθα: «Ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν» (Μᾶρκ. Η΄ 35)! Ἐσκέπτοντο καὶ ἔζων μὲ τὸν λόγον τοῦ Θείου Ἀποστόλου Παύλου: «Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν» (Φιλιπ. Γ΄ 20-21).

«Ἂν “πεθάνης” πρὶν πεθάνης,
δὲν θὰ “πεθάνης”, ὅταν πεθάνης»!

Τοῦτο τὸ χαριτωμένον λόγιον, ἔχω ἴδει κατ’ ἐπανάληψιν, εἰς διαφόρους ἱεροὺς χώρους, κυρίως δε, εἰς χώρους ἱερῶν Μονῶν, διὰ τοῦ ὁποίου καλοῦνται οἱ προσκυνηταί, εἰς διερεύνησιν – θὰ ἔλεγον, – τῆς οὐσίας τῆς παρούσης ζωῆς! Τοῦτο δέ, διότι οἱ πλεῖ­στοι τῶν ἀνθρώπων, – μὴ ἐξαιρουμένων δὲ καὶ τῶν λεγομένων «χριστιανῶν», – ζῶμεν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, ὡς ὁ ἄφρων ἐκεῖ­νος πλούσιος τῆς γνωστῆς παραβολῆς τοῦ Κυρίου! Οὗτος, ἔχων ἐπιρρίψει πᾶσαν τὴν ἐλπίδα του εἰς τὸ ἀμέτρητον πλῆθος τῶν ὑπαρχόντων του, ὁμιλεῖ μετὰ βεβαιότητος, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν ἑαυτόν του, διὰ τὴν μέλλουσαν, ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ζωήν του, τὴν ὁποίαν καὶ «ὁραματίζεται», ἐν ἀνέσει καὶ χλιδῇ! Θεωρεῖ ὅτι θὰ ζήσῃ «ἔτη πολλά», ἕως ὅτου ὁ Κύριος τὸν διαψεύδει καὶ τὸν καλεῖ εἰς τὸν θάνατον καὶ τὴν διάψευσιν ὅλων τῶν ὀνείρων του!

Παραβολή, ὅμως, εἶναι αὕτη! Δηλαδή, οὐδεὶς τοιοῦτος πλούσιος ὑπῆρξεν, ἀλλά, «πολλοὶ τοιοῦτοι πλούσιοι γεγόνασι»! Ἐν ταύτῃ τῇ παραβολῇ εἰκονίζεται καθένας, ὁ ὁποῖος κινεῖται κατὰ τὸ αὐτὸ σκεπτικὸν καὶ κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον μὲ ἐκεῖνον τοῦ προαναφερθέντος ἄφρονος! Καθένας, ὁ ὁποῖος ἐξηπατήθη ἀπὸ τὰς ματαιότητας τῆς παρούσης ζωῆς, καὶ θεωρεῖ εἰς τὴν «αὔριον», διὰ τὴν ὁποίαν εἶπεν ὁ Διδάσκαλος, «μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς» (Ματθ. ΣΤ΄ 34).

Ἂς προσέξωμεν, ἀδελφοί μου, καὶ μιμούμενοι τὴν ζωὴν τῶν Ἁγίων μας, διαπεράσωμεν τὸ στάδιον τῆς προσκαίρου ταύτης ζωῆς, ἀφορῶντες εἰς τὰ ἀγαθὰ τῆς Οὐρανίου Βασιλείας. Ἀμήν!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν 

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ