ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Ἀπόστολος: Ἑβρ. ια΄ 33, ιβ΄ 2

Εὐαγγέλιον: Ματθ. θ΄ 36 -ι΄1-8

Ἦχος: πλ. δ΄.- Ἑωθινόν: Α΄

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

«ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ι΄ 7)

 

Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν

  Ὁ Κύριος, φίλοι μου ἀναγνῶσται, ἐν ὅσῳ εὑρίσκετο ἀνὰ μέσον ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατ’ἐπανάληψιν ὡμίλησε διὰ τὴν «βασιλείαν τῶν οὐρανῶν»! Ὡμίλησε δέ, διὰ τοιούτων λόγων καὶ διὰ τοιούτου τρόπου, ὥστε δίδει εἰς ἡμᾶς ἵνα ἐννοήσωμεν ὅτι, ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἡ τοιαύτη «βασιλεία» εἶναι ὑπαρκτὴ καὶ πραγματική! Κατὰ δεύτερον, οὐδὲν δύναται ἵνα συγκριθῇ μετ’ Αὐτῆς, οὐδὲ κἂν αὐτὴ αὕτη ἡ βιολογικὴ ζωὴ ἡμῶν! Κατὰ τρίτον, αὕτη θὰ πρέπῃ ἵνα ἀποτελῇ τὸν πρῶτον καὶ μοναδικόν μας «στόχον»! Κατὰ τέταρτον, ὅτι ἡ τοιαύτη «βασιλεία τῶν οὐρανῶν» θὰ εἶναι αἰωνία καὶ ἀτελεύτητος, ἀλλὰ καὶ ἡ χαρμονὴ καὶ ἀπόλαυσις ταύτης δὲν δύναται ἵνα περιγραφῇ δι’ ἀνθρωπίνων λέξεων καὶ φράσεων!

  Βεβαίως, οἱ κοσμικοὶ καὶ σαρκικοὶ ἄνθρωποι, οἵτινες βλέπουσι μόνον διὰ τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν, καὶ ἀρνοῦνται ὁ,τιδήποτε ἀόρατον καὶ πνευματικόν, θεωροῦσι καὶ ἀκούουσι ταῦτα, ὡς θεωρίας νεφελώδεις καὶ φανταστικάς, καὶ διὰ τοῦτο ζῶσιν ὡς φθαρτοὶ καὶ «μελλοθάνατοι»! Ἡμεῖς, ὅμως, οἱ πιστεύοντες εἰς τὸν Κύριον καὶ Θεόν μας, δεχόμεθα μὲ ἀπόλυτον βεβαιότητα, κάθε λόγον καὶ σύστασιν καὶ προτροπὴν τοῦ Χριστοῦ! Οὐχὶ δὲ μόνον «δεχόμεθα», ἀλλὰ καὶ πιστεύομεν ἀκραδάντως εἰς τὰς Θείας ταύτας διαβεβαιώσεις!

  Ἂς ἴδωμεν, ὅμως, πῶς ὁ Διδάσκαλος, συνιστᾷ τὴν οὐράνιον βασιλείαν ὡς τὸν πρῶτον καὶ ἀπόλυτον σκοπόν μας! «Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. ΣΤ΄ 33)! Τὸν λόγον τοῦτον ἐκήρυξεν εἰς τὴν πρώτην ἐπίσημον, «ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλίαν» Του καὶ διὰ τούτου τοῦ λόγου δίδει εἰς ἡμᾶς, ἵνα ἐννοήσωμεν ὅτι ἅπασαι αἱ μέριμναι καὶ ἀναζητήσεις τῆς παρούσης ζωῆς, ἀκόμη καὶ ἐκεῖναι αἱ θεωρούμεναι ἀπολύτως ἀπαραίτητοι, ἔρχονται εἰς δευτέραν θέσιν καὶ ἀκολουθοῦσι τὴν οὐράνιον βασιλείαν! Ταύτας δὲ τὰς δευτερευούσας ἀνάγκας, θὰ μᾶς τὰς «καλύψῃ» ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου!

  Διὰ ταύτην, ἐπίσης τὴν οὐράνιον Βασιλείαν, ὁ Διδάσκαλος συν­έστησεν εἰς τοὺς μαθητάς Του, «καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖ­ναι· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ» (Ματθ. Ι΄ 28)! Ὁ Θεῖος οὗτος λόγος μᾶς δίδει ἵνα καταλάβωμεν, ὅτι ἡ παροῦσα ζωὴ δὲν δύναται ἵνα συγκριθῇ μετὰ τῆς αἰωνίου˙ καὶ αἱ ταλαιπωρίαι καὶ οἱ πόνοι τοῦ «αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπαταιῶνος», ἐγγυῶνται ἐπὶ πλέον χαρὰν καὶ εὐφροσύνην εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ!

«Ἤγγικεν»!

«Ἔφθασεν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν»! Τοῦτο σημαίνει ἡ λέξις «ἤγγικεν»! Πότε, ὅμως, ἔφθασε; Δὲν θὰ ζήσωμεν ταύτην μετὰ τὸν σωματικόν μας θάνατον; Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δὲν θὰ ἔλθῃ μετὰ τὴν Δευτέραν παρουσίαν τοῦ Κυρίου; Τὸ «ἤγγικεν» σημαίνει ὅτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἦλθε! Ναί, ἦλθε, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δὲν εἶναι κάποιος χῶρος! Δὲν εἶναι συγκεκριμένος τόπος! Δὲν εἶναι βασιλεία σὰν αὐτὰς τὰς βασιλείας, ποὺ ἔζησαν καὶ ζῶσιν ἔτι, λαοὶ καὶ ἔθνη, καταδυναστευόμενοι ἀπὸ ἐπιγείους βασιλεῖς καὶ δικτάτορας καὶ μὲ χιλιάδας δούλων καὶ ὑποτεταγμένων! «Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τού­του· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν» (Ἰωάν. ιη΄ 36)! Τοῦτο εἶπεν πρὸς τὸν Πιλᾶτον, ὅταν ἐκεῖνος ἀνησύχησεν ὅτε ἤκουσε νὰ ἀποκαλοῦν τὸν Κύριον οἱ Ἑβραῖοι εἰρωνικῶς, βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ!

  «Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν» (Λουκ. ιζ΄ 21), εἶπεν ὁ Διδάσκαλος πρὸς τοὺς Φαρισαίους, ὅταν ἐκεῖνοι ἀνεζήτουν ταύτην δι’ ὁρατῶν στοιχείων καὶ σημείων! Καὶ εἶπε τοῦτον τὸν λόγον, διότι ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν ὄντως, εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος! Ἐκεῖνος ὅστις πιστεύει εἰς τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἔχει ζωὴν αἰώνιον! Εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον διεβεβαίωσεν ὁ Ἰησοῦς, τὴν ἀδελφὴν τοῦ Λαζάρου, Μαρίαν, ὀλίγον πρὶν ἀναστήση τὸν ἀδελφόν της: «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰωάν. ια΄ 26)!

  Τοῦτο ἦτο τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (Ματθ. γ΄ 2), ἐν ὅσῳ οὗτος ἐκήρυττεν ἐν τῇ ἐρήμῳ «βάπτισμα μετανοίας»˙ τοῦτο ἦτο καὶ τὸ πρῶτο κήρυγμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εὐθὺς μετὰ τήν, εἰς τὸ σαραντάριον, τεσσαρακονθήμερον νηστείαν Του, (Ματθ. Δ΄ 17)˙ καὶ τοῦτο, ἐπίσης, εἶναι καὶ τὸ κήρυγμα ὅπερ συνιστᾷ ὁ Ραββὶ εἰς τοὺς μαθητάς Του, ὡς ἠκούσαμεν σήμερον ἐκ τοῦ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος «πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ι΄ 7)!

  Θορυβούμεθα, ἆραγε;

  Εὑρισκόμεθα, δυστυχῶς ἀδελφοί μου, εἰς μίαν ἐποχήν, κατὰ τὴν ὁποίαν, πέραν τῆς φοβερᾶς ἀποστασίας ἀπὸ τὸν Θεόν, παρατηροῦμεν ἐπὶ πλέον ὅτι ὁ κόσμος ἀποδέχεται καὶ ἐπαινεῖ, οὐχὶ μόνον τὸ κακόν, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὰς χειροτέρας μορφὰς τούτου! Βεβαίως, ἀποστασίας ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ τὸν νόμον Του, «εὑρίσκομεν» εἰς ἁπάσας τὰς ἐποχάς! Ἀκόμη καὶ εἰς ἐκείνην τὴν ἐποχήν, καθ’ ἣν ὁ Κύριος καὶ Θεὸς εὑρίσκετο καὶ ἔζη ὡς ἄνθρωπος ἀνὰ μέσον τῶν ἀνθρώπων, οἱ ἄνθρωποι ἠρνοῦντο τὴν Θεότητά Του ἔστω καὶ ἄν, παντοιοτρόπως ἐδείκνυε ταύτην εἰς αὐτούς!

  Ἦλθεν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἀλλὰ θὰ ἴδωσιν καὶ ἀπολαύσωσι ταύτην, ὅσοι ἐπίστευσαν καὶ πιστεύουσιν εἰς τὸν Κύριον! Ὅσοι ἐπεθύμησαν καὶ ἠγωνίσθησαν ἵνα φθάσωσιν εἰς αὐτήν! Ὅσοι περιεφρόνησαν τὰς ἡδονὰς καὶ ἁμαρτωλὰς ἀπολαύσεις τῆς ἐλεεινῆς ἐποχῆς μας! Ὅσοι, «ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ἔζησαν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Τίτ. β΄ 12-13)! Εἶναι ὑπόθεσις ἑνὸς ἑκάστου, ἵνα θέσῃ ἑαυτόν, «κληρονόμον καὶ μέτοχον» ταύτης! «Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν» (Ματθ. ια΄ 12)! Δὲν εἶναι προορισμένη διὰ κάποιους, οὔτε, ἐπίσης, κάποιοι εἶναι προορισμένοι δι’ αὐτήν! Ἅπαντες δύνανται, καὶ ἅπαντες εἶναι «κεκλημένοι», ἀλλά, δυστυχῶς, ὡς προεῖπεν ὁ Κύριος, ὀλίγοι θὰ ἀποδειχθῶσιν «ἐκλεκτοί»! Εἴθε ἵνα ἀνήκωμεν εἰς ταύτην τὴν εὐλογημένην μερίδα τῶν τοιούτων «ἐκλεκτῶν»! Ἀμήν!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ