ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ἀπόστολος: Πρξ. β΄ 1-11
Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. ζ΄ 37-52, η΄12
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

“Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι’ αὐτόν” (Ἰωάν. Ζ΄ 43)

Σύμφωνοι καὶ … διάφωνοι

Ἀπὸ τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποίαν ἐνεφανίσθη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπὶ τῆς γῆς, οἱ ἄνθρωποι, εἰδικῶς δὲ οἱ Ἑβραῖοι… δὲν τὸν ἐγνώρισαν! Θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν γνωρίσουν, ἐφ’ ὅσον ἦταν ὁ… γνωστός τους! Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐπῆρεν αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς τῆς δουλείας, καὶ ἔθραυσε τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν χάριν αὐτῶν, καὶ ἐπέρασεν αὐτοὺς διὰ τῆς ἐρήμου ἐπὶ τεσσαράκοντα καὶ πλέον χρόνους, καὶ ἔθρεψεν αὐτοὺς δι’ οὐρανίου τροφῆς, καὶ συνετήρησεν αὐτοὺς καὶ διεφύλαξεν αὐτούς, ὑπὲρ τὴν μητέρα ἥτις θάλπει τὰ τέκνα ἑαυτῆς!!! Ὤφειλον νὰ γνωρίζουν Τοῦτον, διότι ἡ ἔλευσις Αὐτοῦ εἶχε προφητευθῆ ὑπὸ τῶν προφητῶν καὶ εἰς τὸ Πανάγιον Αὐτοῦ πρόσωπον ἐπηληθεύθησαν ἅπασαι αἱ προφητεῖαι! Λυπηρόν, ὅμως, ἀλλὰ πρέπει νὰ ὁμολογήσωμεν, τοῦτο τὸ ὁποῖον ὑπογραμμίζει ὁ Θεῖος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης˙ “Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον” (Ἰωάν. Α΄ 11-12).

Τὸν εἶδον ὡς κάποιον ἄγνωστον, εἰς τοιοῦτον μάλιστα βαθμόν, ὥστε, …“ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ· ᾿Ισραὴλ δέ με οὐκ ἔγνω καὶ ὁ λαός με οὐ συνῆκε” (Ἡσ. Α΄ 3). Βεβαίως, ὑπῆρξαν καὶ ἐκεῖνοι, οἱ ἐλάχιστοι, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀνέμενον Αὐτόν, καί… ἄλλοι μὲν ἐξ αὐτῶν τὸν ἐδέχθησαν ἐξ ἀρχῆς καὶ ἀμέσως, ἄλλοι δέ, μετὰ τὸν Θάνατον Αὐτοῦ καὶ τὴν Ἁγίαν Αὐτοῦ Ἀνάστασιν καὶ Ἀνάληψιν! Συνεπῶς, ὁ Κύριος ἦτο τό… “ἀντιλεγόμενον σημεῖον”, ὡς εἶχε προφητεύσει περὶ Αὐτοῦ ὁ Δίκαιος Συμεών, κατὰ τὸν σαραντισμὸν Αὐτοῦ ὡς βρέφους εἰς τὸν ναόν. Ὑπῆρχον ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι… “ὡς προφήτην Αὐτὸν εἶχον”, καὶ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἀντέλεγον καὶ ἰσχυρίζοντο ὅτι, “…οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον” (Ἰωάν. Ζ΄ 12).

Καὶ ὁ Ἴδιος, ὅμως, ὁ Κύριος, “παρουσιάζων” τὸν ἑαυτόν του καὶ τὸν σκοπὸν τῆς, εἰς τὴν γῆν, ἐλεύσεώς Του, εἶχεν εἴπει εἰς τοὺς μαθητάς Του: “Ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς· καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ” (Ματθ. Ι΄ 34-36). Ἄλλοι, δηλαδή, θὰ τὸν ἀγαποῦν καὶ θὰ τὸν λατρεύουν καὶ ἄλλοι, θὰ τὸν μισοῦν˙ ὄχι δέ μόνον Αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι θὰ τὸν λατρεύουν καὶ θὰ τὸν προσκυνοῦν.

Ἡ διαχρονική… ἐπαλήθευσις!

Τὴν πρόρρησιν αὐτὴν τοῦ Κυρίου μας, τὴν εἴδομεν, ἀλλὰ καὶ τὴν βλέπομεν εἰς ἑκάστην ἐποχὴν νὰ ἐπαληθεύεται καὶ νὰ ἰσχύῃ. Εἰς τά δύο χιλιάδες ἔτη ποὺ ἔχουν παρέλθει ἀπὸ τότε… δὲν ἔπαυσαν νὰ ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι οἵτινες τὸν ἠγάπησαν καὶ τὸν ἐλάτρευσαν καὶ ὑπερησπίσθησαν τὸ Πανάγιον Ὄνομά Του καὶ τὸν ὡμολόγησαν καί… αὐτὴ τὴν ἀγάπη τους τὴν “ἐπλήρωσαν” μὲ φρικτὰ μαρτύρια καὶ μὲ ὀδυνηροὺς θανάτους, τὰ ὁποῖα ὑπέστησαν μὲ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν!

Ὑπῆρξαν, ὅμως, καὶ μάλιστα πολλαπλάσιοι τῶν ἀνωτέρω, καὶ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι Τὸν ἠρνήθησαν, προετίμησαν ἀντ᾿ Αὐτοῦ, κοσμικὰς ἀπολαβὰς καὶ ἡδονὰς τοῦ κόσμου καὶ – κατὰ τὸ Εὐαγγελικὸν – “ἠγάπησαν… τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ” (Ἰωάν. ΙΒ΄ 43). Ἀκόμη δὲ χειρότερον, ὑπῆρξαν καὶ ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι προεχώρησαν ἀκόμη περισσότερον εἰς τὴν ἄρνησίν των καὶ κατεφέρθησαν καὶ καταφέρονται κατ᾿ Αὐτοῦ, καὶ Τὸν ἐμίσησαν καὶ – ὡς προανεφέραμεν – δὲν ἔπαυσαν καὶ δὲν παύουν νὰ πολεμοῦν τὸ Πανάγιον Αὐτοῦ Πρόσωπον, διώκοντες καὶ κακοποιοῦντες ἐκείνους… τοὺς πιστεύοντας εἰς Αὐτόν!

Ἀπὸ τὴν ἐποχήν Του, ἀκόμη, βλέπομεν… τοὺς μαθητάς Του, οἱ ὁποῖοι… παραμένουσι κεκλεισμένοι εἰς τὸ ὑπερῶον, “διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων” (Ἰωάν. Κ΄ 19), ἀλλὰ καί… πρὸ τοῦ πάθους καὶ τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ, νὰ Τὸν ἐπιβουλεύωνται οἱ… ἐχθροί Του, οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, ἔστω καὶ ἂν ἔβλεπον τὰ θαύματά Του καὶ ἐγνώριζον τὸν ἄψογον τρόπον τῆς… συμπεριφορᾶς Αὐτοῦ! Ἀργότερον δέ, ὅταν πλέον ἀνελήφθη εἰς τὸν Οὐρανόν, τὸ μῖσος ἐναντίον Του ηὐξήθη καὶ οἱ… ἐχθροί Του ἐπληθύνθησαν! Ἐπί τρεῖς αἰῶνας – πρῶτον ἕως καὶ τρίτον μετὰ Χριστόν – ἐχύθησαν ποταμοὶ αἱμάτων καὶ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀριθμεῖ – μόνον κατ᾿ αὐτὴν τὴν περίοδον – περισσοτέρους τῶν ἕνδεκα ἑκατομμυρίων (11.000.000) ἐπωνύμων ἁγίων μαρτύρων˙ πέραν δὲ τούτων καὶ ἄλλους πολλούς, οἱ ὁποῖοι ἡγίασαν εἴτε ὡς ἀσκηταὶ καὶ μονάζοντες, εἴτε ὡς ἱεράρχαι καὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε ὡς… καθ᾿ οἷονδήποτε ἄλλον τρόπον!

Ὁ Κύριος… σήμερον!

Ἅπας, σχεδόν, σήμερον ὁ κόσμος, ὁμιλεῖ διὰ τὸν Χριστόν. Ὡς ἐγίνετο καθ᾿ ὅλον τὸ διάστημα τῶν, ἕως σήμερον, εἴκοσι αἰώνων, συνεχίζει νὰ γίνεται καὶ σήμερον… ! Ἅπαντες ἔχουν ἀλλὰ καὶ ἐκφέρουν γνώμην περὶ Αὐτοῦ, καὶ ὅπως τότε… οὕτω καὶ τώρα, διχάζονται αἱ ἀπόψεις περὶ Αὐτοῦ! Ὑπάρχουν – ἐλάχιστοι μέν, ἀλλά… εὐτυχῶς – οἱ ἀγαπῶντες καὶ λατρεύοντες καὶ φοβούμενοι Αὐτόν. Δυστυχῶς, ὅμως, ὑπάρχουν καὶ εἶναι ἀπείρως περισσότεροι, καὶ οἱ ἀγνοοῦντες, καὶ οἱ μισοῦντες, καὶ οἱ ἀρνούμενοι, καὶ οἱ πολεμοῦντες Αὐτόν! Ὑπάρχουν, οἱ ἀγωνιζόμενοι κατὰ τὰς ἐντολὰς Αὐτοῦ καὶ τὸν νόμον Του, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι οἱ, μὴ θέλοντες, ὄχι μόνον τὸν νόμον Του, ἀλλ᾿ οὔτε καὶ τὸ Πανάγιον Αὐτοῦ Ὄνομα, νὰ ἀκούουν! Διὰ νὰ γίνωμεν δὲ ἀκόμη σαφέστεροι, ἡ ἀποστασία ἀπ᾿ Αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τὸ μῖσος κατ᾿ Αὐτοῦ καὶ τῶν ἀγαπώντων Αὐτόν, …κινεῖται μὲ τὴν ταχύτητα καὶ τὸν ρυθμόν… “χιονοστιβάδος”, συνεχῶς γιγαντούμενα καὶ ἐξαπλούμενα, ὡς ὁ Ἴδιος εἶχε προείπει˙ “ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου” (Ματθ. Ι΄ 22).

Ὁ Κύριος, ὅμως, – παρὰ ταῦτα τὰ γινόμενα… ἐναντίον Του –  δὲν ἔπαυσε νὰ εὑρίσκεται… ἐδῶ καὶ ὡς εἶχεν εἴπει ὀλίγον πρὸ τῆς Ἀναλήψεώς Του εἰς τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους καὶ Μαθητάς Του, “ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος” (Ματθ. ΚΗ΄ 20). Εἶναι ἐδῶ, καὶ ὅσοι τὸν θέλουν καὶ τὸν ἀναζητοῦν διὰ τῆς προσευχῆς των, Τὸν εὑρίσκουν καὶ τὸν ἔχουν… ! Ὅσοι, ὅμως, ἀντιθέτως, ἀποστρέφονται Αὐτὸν καὶ μισοῦν καὶ πολεμοῦν Αὐτόν, ἂς ἔχουν ὑπ’ ὄψιν των ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἤκουσεν ὁ τότε διώκτης Σαῦλος καὶ μετέπειτα Ἀπόστολος καὶ κήρυξ τῶν ἐθνῶν, Παῦλος: “Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις; Σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν” (Πράξ. ΚΣΤ΄ 14)!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

«ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΑΦ’ ΕΑΥΤΗΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΔΙΣ»

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Διαβάστε ακόμα