ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ἀπόστολος: Ἑβρ. ια΄ 33-40, ιβ΄ 1-2
Εὐαγγέλιον: Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30
Ἦχος: πλ. δ΄.- Ἑωθινόν: Α΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

“ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ

ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος” (Ματθ. Ι΄ 38)

Ἄξιος

Εἶναι γνωστὴ ἡ λέξις, καθὼς καὶ ἡ ἔννοια αὐτῆς. Ὁ καθεὶς ἀντιλαμβάνεται, – ἀκόμη καὶ τὰ μικρὰ παιδιά, – τί σημαίνει “ἄξιος” καί… ἡ τιμὴ ἡ ὁποία ὀφείλεται καὶ πρέπει νὰ προσδίδεται εἰς αὐτόν. Ἐκεῖ, ὅμως, ὅπου διχάζονται αἱ ἀπόψεις καὶ γνῶμαι, εἶναι … τὰ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα καθιστοῦν κάποιον, “ἄξιο”, καθὼς καί… ποῖος ἀναδεικνύει τὸν “ἄξιο”! “Ἀξίους”, πολλοὺς ἔχει νὰ μᾶς παρουσιάσῃ ἡ κρίσις τοῦ κόσμου! Ἐπειδὴ οὗτοι ὑπῆρξαν, μεγάλοι ἐπιστήμονες καὶ ἐρευνηταί, ἢ ἐπειδὴ διεκρίθησαν εἰς τὴν ἀπόκτησιν γνώσεων καὶ εἶχον σπανίαν εὐφυΐαν, ἢ διότι ἐπεκράτησαν… οἰκονομικῶς καὶ ἀνεδείχθησαν “μεγιστᾶνες τοῦ πλούτου”, ἢ ἀκόμη, ἐπειδὴ διεκρίθησαν ὡς “τεχνῖται” εἰς τὰ διάφορα ἀθλήματα καὶ διεκρίθησαν καὶ ἐπρώτευσαν, εἴτε, ὅμως, ἀκόμη, ἐπεδόθησαν εἰς ἀπάτας καὶ ἄλλας ραδιουργίας καὶ ἡ ἁμαρτωλὸς καὶ διεστραμμένη κοσμικὴ ἐκτίμησις, τοὺς ἀνέδειξεν εἰς περίοπτον θέσιν!

Ὅμως, ἐὰν παρακάμψωμεν δι᾿ ὀλίγον τὰς κοσμικὰς καὶ ἐπιπολαίας ταύτας κρίσεις καὶ γνώμας καὶ ἀναζητήσωμεν τὴν μόνην καὶ ἀληθινὴν Θείαν ἄποψιν καὶ κρίσιν, θὰ ἴδωμεν καὶ θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι, “ἄξιος” κατὰ τὴν Θείαν καὶ ἀναμφισβήτητον γνώμην, εἶναι ἐκεῖνος, ὁ “ἐπώνυμος” ἢ “ἀνώνυμος”, ὁ ἐγγράμματος καὶ ἐπιστήμων ἢ ὁ ἀγράμματος, ὁ πλούσιος ἢ ὁ πτωχός, ὁ βασιλεὺς ἢ ὁ δοῦλος, οἱ ὁποῖοι ἠκολούθησαν τὸν δρόμον, τὸν ὁποῖον ἐχάραξε καὶ μᾶς ὑπέδειξεν ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Πίστεώς μας, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτὸς κρίνει καὶ Αὐτὸς ἀναδεικνύει τοὺς “ἀξίους” καὶ τοῦτο θὰ τὸ διαπιστώσωμεν – “ἑκόντες ἄκοντες” – ὅταν θὰ εὑρεθῶμεν ἐνώπιον Αὐτοῦ καὶ κριθῶμεν καὶ ἀποφασίσει Οὗτος τά… καθ’ ἡμᾶς!

Τότε θὰ ἀντιληφθῶμεν ὅτι αἱ κρίσεις καὶ ἀποφάνσεις τῶν ἀνθρώπων ἦσαν … ψευδεῖς καὶ ἀπατηλαί, καὶ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι τὰς ἐνεπιστεύθησαν, ἠστόχησαν καὶ “παρεδρόμησαν” καὶ ἠκολούθησαν δρόμους καὶ πορείας ἀσυμβιβάστους πρὸς τὸ Θεῖον Θέλημα!

Ἡ “καταξίωσις” τοῦ Ἀξίου

Συνεπῶς, ὁ κάθε ἄνθρωπος, καταξιοῦται καὶ ἀναδεικνύεται, …ὅταν οὗτος ἀκολουθῇ καὶ προσαρμόζεται εἰς τὴν Θείαν Ἐπιθυμίαν! Τὰ κριτήρια καὶ τὰς ἀπόψεις τοῦ Διδασκάλου, καὶ τὰς γνωρίζομεν, ἀλλὰ καὶ δυνάμεθα νὰ τὰς ἀναζητήσωμεν εἰς τὰς σελίδας τοῦ αἰωνίου Βιβλίου, τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἐκεῖ, ἐν πρώτοις, εὑρίσκομεν τοὺς ἀξίους τοῦ Θεοῦ˙ μάλιστα δέ, διαπιστώνομεν ὅτι οὗτοι εὑρίσκονται εἰς τὸ περιθώριον κατὰ τὴν κοσμικὴν κρίσιν. Εἰδικῶς, ἐὰν κοιτάξωμεν, ἐκεῖ εἰς τὴν “ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλίαν” (Ματθ. Ε΄ 1 – Ζ΄ 29), θὰ ἀντιληφθῶμεν, ὅτι ἡ κρίσις τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀνθρώπων εἶναι, οὐσιαστικῶς, ἀντίθετοι καὶ ἐνάντιοι εἰς τὰς ἐπιθυμίας καὶ τὰς προθέσεις τοῦ Θεοῦ! Βλέπομεν, ἐπὶ παραδείγματι, ὅτι, “μακάριοι” διὰ τὸν Θεὸν εἶναι, “οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, …οἱ πενθοῦντες, …οἱ πραεῖς, …οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, …οἱ ἐλεήμονες, …οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, …οἱ εἰρηνοποιοί, …οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης…” (Ματθ. Ε΄ 3-11). Μακάριοι καὶ εὐλογημένοι, εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ζοῦν εἰς τό… περιθώριον τοῦ κόσμου, ἀγωνιζόμενοι κατὰ τὰς Θείας ὑποδείξεις καὶ ἐντολάς, καὶ παραμένουν ἄγνωστοι καὶ ἀφανεῖς διὰ τοὺς ἀνθρώπους.

Ἔτσι τοὺς θέλει ὁ Κύριος…! Καὶ αὐτοὶ προσπαθοῦν νά… ἀρέσουν μόνον εἰς Αὐτόν, καὶ ἀδιαφοροῦν διὰ τὴν κρίσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ διὰ τό… “τί θὰ ’πεῖ ὁ κόσμος”! Καὶ ὅταν θὰ ἔλθῃ ἡ ὥρα τῆς τελικῆς Κρίσεως τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ “Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου”, εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ ὑπάρξουν μεγάλαι ἐκπλήξεις, ὡς ὁ Ἴδιος μᾶς διεβεβαίωσε. Τότε θὰ ἴδωμεν… ἀξίους, κάποιους τοὺς ὁποίους ἐθεωρούσαμεν… ἁμαρτωλούς, καὶ ἐνομίζαμεν ὅτι… προηγούμεθα τούτων! Κάποιους, οἱ ὁποῖοι ἔκρυπτον τὸν ἀγῶνα των καὶ τὴν ἀρετήν των καὶ ἡμεῖς ἐκρίνομεν τούτους διὰ ποικίλων ταπεινωτικῶν χαρακτηρισμῶν καὶ ἐρρίπτομεν τούτους εἰς τά… πνευματικὰ ἀπορρίμματα! Κάποιους, “τελώνας καὶ πόρνας” – ὡς εἶπεν ὁ Διδάσκαλος – νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, καὶ “ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω, …Καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶ πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι” (Λουκ. ΙΓ΄ 25-30).

Τεραστία ἡ ἀπόστασις

Κάποιοι, ἴσως, νὰ ἀποροῦν μὲ τὰς τοιαύτας… προτιμήσεις τοῦ Χριστοῦ μας! Εἶναι, δυστυχῶς, ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν τὴν κρίσιν των… αὐθεντικὴν καὶ τολμοῦν, πολλάκις, νὰ ἔρχωνται καὶ εἰς ἀντιπαράθεσιν μὲ τήν… Θείαν Κρίσιν! Ὅμως, ἂς μὴ ἀπατῶνται καὶ ἂς μὴ ἀπατώμεθα! Δὲν θὰ κρίνωμεν ἡμεῖς καί, οὔτε κἂν θὰ ζητηθῇ ἡ… γνώμη μας! Κρίνει ὁ Νομοδότης καὶ Νομοθέτης καὶ – ὡς εἶπεν ὁ Ἴδιος, – “ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν” (Ἰωάν. Ε΄ 30)! Κρίνει Ἐκεῖνος ὅστις δὲν βλέπει εἰς πρόσωπον τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ ὁ ὀφθαλμὸς Αὐτοῦ εἰσέρχεται εἰς τὰ ἄδυτα τῆς ψυχῆς! Ἐκεῖνος ὅστις ἐδίδαξε, “μὴ κρίνετε κατ’ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε” (Ἰωάν. Ζ΄ 24). Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀπηγόρευσεν εἰς ἡμᾶς τὴν κρίσιν καὶ κατάκρισιν διά… πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ὁπωσδήποτε θὰ κρίνωμεν ἐμπαθῶς καί… ἀδίκως (εἴτε… ὑπέρ, εἴτε… κατὰ) καὶ μᾶς ἐβεβαίωσεν ὅτι κατὰ τὴν αὐστηρότητά μας εἰς τὰς κρίσεις μας, θὰ κριθῶμεν ἀντιστοίχως…! “Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν” (Ματθ. Ζ΄ 1-2)!

Συνεπῶς, καὶ τὸν “ἄξιο”, θὰ τὸν κρίνῃ Ἐκεῖνος! Καὶ Ἄξιος ἐν προκειμένῳ, εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος… “λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω” Αὐτοῦ! Ἐκεῖνος ὅστις ἐπιθυμεῖ, ὄχι μόνον τόν …σταυρὸν (τὴν κακοπάθειαν καὶ τὸν ὀνειδισμὸν καὶ τὴν θλῖψιν τῆς ζωῆς αὐτῆς,) ἀλλὰ καὶ ἀκολουθεῖ τὸν Κύριον μὲ συνέπειαν καὶ ἀκρίβειαν! Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος… δὲν ἔχει “ἄποψιν” οὔτε “θέλημα”, ἀλλά, ἄποψή του καὶ θέλημά του εἶναι ὁ Νόμος καὶ αἱ Ἐντολαὶ τοῦ Διδασκάλου! Τέλος, Ἄξιος, εἶναι Ἐκεῖνος τοῦ ὁποίου, “τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν” (Φιλιπ. Γ΄ 20).

Αὐτὸς ἂς εἶναι ὁ ἀγών ἡμῶν, φίλοι μου ἀναγνῶσται, νὰ ἀξιωθῶμεν, δηλαδή, νὰ ἀκούσωμεν ἀπὸ τὰ χείλη Ἐκείνου τό, “εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! …εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου” (Ματθ. ΚΕ΄ 21). Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

Ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Διαβάστε ακόμα