ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ ΟΙΚ. ΣΥΝ.
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Ἀπόστολος: Τίτ. γ΄ 8 – 15
Εὐαγγέλιον: Ματθ. ε΄ 14-19
Ἦχος: πλ. α΄.-Ἑωθινόν: ΣΤ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

“Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,

ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα” (Ματθ. Ε΄ 16)

Τὰ καλὰ ἔργα

Εἶναι γνωστὸν τὸ τί σημαίνει, “καλὰ ἔργα”! Εἶναι τὰ ἔργα ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα πραγματοποιοῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἐκεῖναι αἱ πράξεις τοῦ ἀνθρώπου, διὰ τῶν ὁποίων ἐνεργοῦνται οἱ Θεῖοι Νόμοι. Καλὴ πρᾶξις εἶναι ἡ τήρησις τῆς ἐντολῆς… Ἐπὶ παραδείγματι˙ εἶπεν ὁ Κύριος, “ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν” (Ματθ. Ε΄ 44)! Τὸ καλὸν ἔργον, εἶναι νὰ πράξω τοῦτο, τὸ ὁποῖον διατάσσει ἐν προκειμένῳ ὁ Θεός. Ἐὰν περιορισθῶ μόνον εἰς τὸ νὰ ἀποδέχωμαι καὶ ἀρέσκωμαι εἰς τὴν ἐντολήν, καὶ τὴν συνιστῶ εἰς τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ δὲν τὴν ἐφαρμόζω, τότε… κατὰ τὸν Θεῖον Λόγον, “ὁ δοῦλος, ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς”(Λουκ. ΙΒ΄ 47). Ἀντιθέτως δέ… “ὅς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν” (Ματθ. Ε΄ 19).

Εἰς αὐτὴν τὴν ἀποστολήν, λοιπόν, ἀποστέλλει ὁ Κύριος τοὺς μαθητάς Του. Εἰς τὸ νὰ ἐφαρμώσουν τὰς Θείας ἐντολάς. Αὐτὸ τὸ ἔργον εἶναι ἀποτελεσματικὸν καὶ καταλυτικὸν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην καρδίαν. Τοῦτο ἀναπαύει τοὺς ἀνθρώπους…, τοῦτο ἐπιζητοῦμεν καὶ ἡμεῖς οἱ ἴδιοι, ὅταν καθήμεθα εἰς τὸ ἕδρανον τοῦ μαθητοῦ καὶ δεχώμεθα τὴν κατήχησιν…, τοῦτο ἐνεργεῖ εἰς τὴν καρδίαν τὴν καθοριστικὴν ἀλλοίωσιν καὶ ὁδηγεῖ εἰς τὴν σωτηρίαν!

Τὸ ὑπόδειγμα τοῦ Διδασκάλου

Πρῶτος Διδάσκαλος καί… ὄντως Διδάσκαλος, ὑπῆρξεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός! Διδάσκαλος μοναδικὸς καὶ ἀνεπανάληπτος διὰ τοῦ Λόγου Του! Διδάσκαλος, ὅμως, καὶ διὰ τοῦ παραδείγματός Του καὶ τῆς ὅλης βιοτῆς Του. Εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις δημοσίᾳ προεκάλεσε τοὺς Γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους μὲ τὸν μοναδικὸν ἐκεῖνον Λόγον, “Τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας;” (Ἰωάν. Η΄ 46). Εἶναι Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος, ὅταν ἐσύρθη εἰς τὸ ἄνομον συνέδριον τῶν Ἰουδαίων, καὶ ὅταν προεκλήθη, καὶ ὅταν ἐπεστρατεύθησαν ψευδομάρτυρες, διὰ νὰ τὸν κατηγορήσουν ψευδῶς, εἶπεν ἐνώπιον πάντων, “ἐγὼ παρρησίᾳ ἐλάλησα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντοτε οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. Τί με ἐπερωτᾷς; ἐπερώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ” (Ἰωάν. ΙΗ΄ 20-21). Εἶναι ὁ Διδάσκαλος ἐκεῖνος, ὅστις, ἐπὶ τρία ἔτη ἔζη μετὰ τῶν μαθητῶν Του καὶ ἔδειξεν εἰς αὐτοὺς τὸν ἀνεπίληπτον τρόπον τῆς βιοτῆς Του, συνδέων ἀρρήκτως τὴν ὁμιλίαν μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ ὑποδείγματός του.

Τοιοῦτοι, διδάσκαλοι, ὅμως, ὑπῆρξαν – κατὰ τὴν ἀνωτέρω ὑπόδειξιν τοῦ Κυρίου – καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι. Οὗτοι, βεβαίως, δὲν φθάνουν εἰς τὴν τελειότητα καὶ τὴν ἀναμαρτησίαν τὸν Χριστόν, ἀλλὰ τὸ παράδειγμά των εἶναι καταλυτικόν. Ὁ Θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς Κορινθίους, παρουσιάζει τήν, σχεδόν, ἄψογον συμπεριφορὰν τῶν Ἀποστόλων ἀπέναντι τοῦ κόσμου μὲ πολὺ ἔντονα καὶ χαρακτηριστικὰ λόγια˙ “μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι” (Β΄ Κορινθ. ΣΤ΄ 3-4). Παραμένει δέ, μνημειώδης καὶ συγκινητικὴ ἡ ἀπολογία του πρὸς τοὺς ἰδίους τοὺς Κορινθίους (ΙΑ΄ καὶ ΙΒ΄ κεφ. τῆς Β΄ Κορινθ.), κατὰ τὴν ὁποίαν περιγράφει τοὺς κινδύνους καὶ τὰς διώξεις καὶ τὰς φυλακίσεις, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀγρυπνίας καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν μέριμναν, ποὺ ἐπέδειξε διὰ τοὺς πρώτους ἐκείνους χριστιανούς! “Χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπισύστασίς μου ἡ καθ᾿ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. Τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;” (Β΄ Κορινθ. ΙΑ΄ 28-29).

Διαχρονικὴ ἡ Θεία σύστασις

Μετὰ δὲ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, καὶ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, – πρωτίστως δὲ οἱ Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι – κινοῦνται εἰς τὴν ὡς ἄνω σύστασιν καὶ ὑπόδειξιν τοῦ Κυρίου. Ἅπαντες, ἔχοντες ὡς πρότυπον… τὸν Μέγαν Ἀρχιερέα, φωτίζουν τὸν κόσμον! Γνωρίζουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι, πέραν τῶν διδασκαλιῶν καὶ πέραν τῶν θαυμασίων Εὐαγγελικῶν Λόγων, ἀπαιτοῦν νὰ ἴδουν τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ… Εὐαγγελίου εἰς τοὺς ἰδίους τούς… κήρυκας καὶ ποιμένας καὶ πρὶν διδάξουν οὗτοι, νά… τηροῦν καὶ νὰ ἐφαρμώζουν ὅσα ἐπαγγέλλονται! Ἐὰν ἀνατρέξωμεν εἰς τὰ Συναξάρια καὶ τὰ Γεροντικὰ καὶ τοὺς βίους τῶν Ἁγίων, θὰ ἴδωμεν καὶ θὰ διαπιστώσωμεν, ὅτι τὸ πλέον ἀποτελεσματικὸν “κήρυγμα”, ἦτο ἡ ἰδία ἡ ζωὴ τῶν Ἁγίων. “Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη”, εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους. Διὰ νὰ τὸ ἑρμηνεύσωμεν δὲ δι᾿ ἁπλῶν λόγων, τοῦτο σημαίνει ὅτι οἱ μαθηταί, ἀλλὰ καὶ ὁ κάθε ἐπίδοξος κήρυξ τῆς Ἀληθείας εὑρίσκεται ὑπὸ διαρκῆ παρακολούθησιν… Οἱ ἀκροαταί, ὡς εἴπομεν, δὲν ἐνδιαφέρονται τόσον διὰ νὰ ἀκούσουν τὴν ἀλήθειαν – τὴν ὁποίαν, ἐν πολλοῖς, γνωρίζουν, – ἀλλὰ νὰ ἴδουν ταύτην πραττομένην καὶ ἐφαρμοζομένην ὑπὸ τῶν ἰδίων τῶν… κηρύκων!

Διὰ τούτου τοῦ ὄντως ἀποτελεσματικοῦ τρόπου… ἐκήρυξαν πάντες οἱ Ἅγιοι˙ καί… Ἅγιοι ἀνεδείχθησαν, ὄχι διότι ἐγνώριζον τὸν Θεῖον Νόμον, οὔτε διότι… ἐσαγήνευον τὰ πλήθη μὲ τὴν ρητορίαν των καὶ τὸν ἐπιτήδειον χειρισμὸν τοῦ λόγου των…! Ἀνεδείχθησαν Ἅγιοι, διότι ἔζησαν καὶ ἐβίωσαν τὸν Θεῖον Λόγον!

Σύγχρονοι κήρυκες

Πολλοὶ ἔχουν τὴν ἄποψιν, ὅτι… κήρυκες εἶναι οἱ ὁμιλοῦντες τὸν Θεῖον Λόγον καί… κατὰ μεγάλο μέρος ἔχουν δίκαιον! Ὅμως, ἐὰν προσέξωμεν εἰς τὸν Λόγον τοῦτον τοῦ Κυρίου, θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι ὁ Χριστός, δὲν ἀπευθύνεται μόνον εἰς τοὺς Μαθητάς Του, ἀλλὰ εἰς ὅλον τὸν λαόν. Καὶ τοῦτο, διότι ὅλοι… κηρύττομεν! Ἄλλοι εἰς τοὺς φίλους των, ἄλλοι εἰς τὰ τέκνα των, ἄλλοι εἰς τοὺς μαθητάς των, κ.λπ.! Συνεπῶς, ὁ ἀνωτέρω λόγος τοῦ Κυρίου, ἰσχύει δι᾿… ὅλους! Ἂς ἐπιδιώκωμεν, ἑπομένως, νὰ λάμπῃ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπὸ τὸ παράδειγμά μας καὶ τοῦτο (τὸ παράδειγμα) νὰ καθοδηγῇ… ψυχὰς εἰς τὴν σωτηρίαν! Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου , Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Πατρῶν

Previous Article

Διατὶ ἀπεδοκιμάσθησαν οἱ Ἰουδαῖοι

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Διαβάστε ακόμα