ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Ἀπόστολος: Α΄ Κορ. γ΄ 9- 17
Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ΄ 22-34
Ἦχος: πλ. δ΄.-Ἑωθινόν: Θ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

“θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε”

Ὁ φόβος καὶ τὸ θάρρος

Δύο χαρακτηριστικὰς ψυχικὰς καταστάσεις, βλέπομεν εἰς τὸν ὡς ἄνω λόγον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ! Δύο καταστάσεις τὰς ὁποίας ἔχομεν “ζήσει” ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, συνειδητῶς ἢ ἀσυν­ειδήτως, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, ἀλλὰ καὶ ἀνεξαρτήτως, κράσεως καὶ σωματικῶν ἀντοχῶν ἀλλὰ καὶ ψυχικῶν εὐαισθησιῶν! Δύο καταστάσεις, αἱ ὁποῖαι βιοῦνται καθημερινῶς καὶ ἐναλλάσσονται μὲ ἐκπληκτικὴν ταχύτητα, ἀκόμη καὶ εἰς τὸν ἴδιον ἄνθρωπον. Φόβος καὶ θάρρος…! Ποῖός ποτε δὲν ἐφοβήθῃ, ἀλλὰ καὶ ποῖος δὲν ἀνεθάρρησεν…; Εἴτε ἀπὸ αἰτίας φυσικὰς καὶ ἐξωγενεῖς, εἴτε ἀπὸ τοιαύτας ψυχικὰς καὶ συνειδητὰς ἢ ἀσυνειδήτους, ζῶμεν καὶ “περνοῦμεν” καθημερινῶς, ἀπὸ τὰς δύο τοιαύτας καταστάσεις. Ἡ μικρότης καὶ ἡ ἀδυναμία τοῦ “μεγάλου” ἀνθρώπου εἰς ὅλον της τό… μεγαλεῖον!

Ποῖος δὲν ἐφοβήθη πρὸ τῆς ἀσθενείας καὶ πρὸ τοῦ ἀδυσωπήτου… θανάτου; Ποῖος δὲν ἐτρόμαξεν ἀπὸ ἐκτάκτους φυσικὰς καταστροφὰς (καταιγίδας, πλημμύρας, πυρκαϊάς, σεισμούς, θυέλλας κ. ἄ.); Ποῖος δὲν ἠσθάνθη τρόμον καὶ ἀγωνίαν εἰς κάποιας στιγμάς… θλίψεως καὶ “μοναξιᾶς”; Ἀλλὰ καί, ποῖος δὲν ἀνεθάρρησεν, ὅταν τὸν ἐπαρηγόρησαν καὶ τὸν ἐστήριξαν ψυχολογικῶς; Ποῖος δὲν “ἀνέλαβεν” ὅταν ἐσκέφθη τήν… κραταιὰν χεῖρα τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ; Ποῖος δὲν “χαμογέλασε” μὲ αἰσιοδοξίαν, ὅταν εἶδε νὰ τὸν περιβάλλουν ἄνθρωποι μὲ θυσιαστικὴν ἀγάπην καὶ διάθεσιν προσφορᾶς, ἀκόμη καὶ εἰς τὰς πλέον ὀδυνηρὰς καταστάσεις τῆς παρούσης ζωῆς; Πολλάκις, προσπαθοῦμεν νὰ πείσωμεν τοὺς ἄλλους, ὅτι τοιαῦται καταστάσεις… δὲν μᾶς ἐγγίζουν, ἀλλὰ δὲν θὰ δυνηθῶμεν νὰ πείσωμεν οὔτε κἂν τόν… ἑαυτόν μας!!!

Ὁ φόβος τοῦ “φαντάσματος”

Τοῦτον τὸν φόβον βιώνουν οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ μέσον τῆς λίμνης τῆς Τιβεριάδος, ὅταν τὰ κύματα ὑψοῦνται ἀπειλητικὰ ἐναντίον των, καὶ τὸ σκότος τῆς “τετάρτης φυλακῆς τῆς νυκτὸς” εἶναι … “ψηλαφητόν”˙ καὶ ὁ Κύριος, δὲν εἶναι μαζί των ἐκεῖ εἰς τὸ πλοῖον! Μόνοι, παλαίουν μὲ τὴν ἀγριαίνουσαν λίμνην, καὶ σὰν νὰ μὴ ἦτο τοῦτο ἀρκετόν, αἰσθάνονται ὅτι κάποιο… “ἀερικὸ” περιπατεῖ ἐπάνω εἰς τὰ ταραγμένα νερὰ τῆς λίμνης! «Ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν», λέγει τὸ ἱερὸν κείμενον. Τοῦτο καὶ μόνον, μᾶς δίδει νὰ καταλάβωμεν τὴν ταραχὴν τῶν μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι μάλιστα, εἶναι συνηθισμένοι εἰς τόν… φόβον τῆς νυκτός, ἀφοῦ συχνάκις κατὰ τὴν νύκτα ἐξέρχονται διὰ τὴν ἁλιείαν! Ὁ Κύριος, ἀμέσως σπεύδει νὰ τοὺς καθησυχάσῃ καὶ νὰ τοὺς βεβαιώσῃ ὅτι, «ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε», ἀλλὰ ὁ Πέτρος ζητεῖ ἐπὶ πλέον ἀποδείξεις… διὰ νὰ ἠρεμήσῃ! Βεβαίως, δὲν θὰ συνεχίσωμεν… εἰς τὸ ἐπακολουθοῦν θαῦμα, ὅπου ὁ Κύριος περιπατεῖ ἐπὶ τῆς θαλάσσης καί, κατ’ ἐντολήν Του, περιπατεῖ καὶ ὁ Πέτρος, ἀλλὰ θὰ ἐμμείνωμεν εἰς τὸν φόβον…!

«Τίνα φοβηθήσομαι;»

Ὡς προείπομεν, τὸ αἴσθημα τοῦ φόβου καὶ τῆς ἀδυναμίας, εἶναι γνωστὸν εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ποικίλαι αἰτίαι, δημιουργοῦν τοῦτο τὸ αἴσθημα, – ὡς εἴδομεν ἤδη – καὶ ὁ ἄνθρωπος, πολλάκις, ἀσθενεῖ καὶ νοσεῖ ψυχικῶς καὶ μονίμως, ὑπὸ τὴν ἀπειλὴν καὶ τὸ βάρος τοῦ φόβου. Ὅταν, ὅμως, αἰσθάνεται ὅτι δύναται νὰ ἐμπιστεύεται εἰς… ὅ,τιδήποτε ἰσχυρὸν καὶ ἀτρόμητον, τότε ὁ φόβος μετριάζεται καὶ ὑποχωρεῖ καὶ ὁ φοβισμένος ἄνθρωπος ἐπανέρχεται εἰς τήν… κανονικότητά του!

Ὑπάρχει, ὅμως, ἀντίδοτον διὰ τὸν φόβον; Πολλοὶ θὰ σπεύσουν νὰ ἀπαντήσουν εἰς τὸ συγκεκριμένον ἐρώτημα, καὶ ἴσως αἱ ἀπαντήσεις των ἀκουσθοῦν πολύ… αἰσιόδοξοι! Δὲν θὰ διαφωνήσωμεν, ἀλλὰ θὰ τονίσωμεν ὅτι αἱ ἀπαντήσεις μας πρέπει νὰ ἐκφρασθοῦν κατόπιν πολλῆς περισκέψεως!

Εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν, εὑρίσκομεν τὸ αἴσθημα τοῦ φόβου… πολλάκις, καὶ μάλιστα καὶ ὡς… συνιστώμενον, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀπαγορευμένον καί… ἐφάμαρτον! Ἄλλοις λόγοις, …ἐπιτρέπει καὶ ἐπιβάλλει ὁ Θεῖος Λόγος τὸν φόβον εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου, διὰ νὰ μὴ ὑπεραίρεται καὶ διὰ νὰ μὴ θαρρεύεται καὶ ἴσως ἀποθρασύνεται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Ἐπὶ παραδείγματι, βλέπομεν καὶ εἰς τὴν Παλαιάν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην, ὁ Κύριος νὰ ἐπιβάλλῃ τὸν φόβον Του εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας. Ἡ ἀπειλὴ τοῦ θανάτου ἀκούεται συχνότατα ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ὄχι μόνον ἀκούεται, ἀλλὰ καὶ γίνεται πρᾶξις, ἡ θανάτωσις τῶν παρανομούντων! Πόσες φορὲς δὲν ἐτρόμαξαν καὶ δὲν ἐφοβήθησαν, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐβίωσαν οἱ Ἑβραῖοι τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐπάνω των! Ἀρκεῖ καὶ μόνον νὰ ἀνατρέξωμεν κυρίως εἰς τὰ πρῶτα βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (Πεντάτευχον), διὰ νὰ ἐννοήσωμεν καί… ἴσως φοβηθῶμεν καὶ ἡμεῖς! Ὁ χῶρος, δυστυχῶς, δὲν περισσεύει διὰ νὰ δείξωμεν διὰ περισσοτέρων στοιχείων, τοῦ… «λόγου τὸ ἀληθές»!

Ἀντιστοίχως, ὅμως, εἰς τὴν αὐτὴν Ἁγίαν Γραφήν, βλέπομεν καὶ εὑρίσκομεν καί… τὴν αἰσιοδοξίαν καὶ τὸ θάρρος, τὰ ὁποῖα καὶ πάλιν ὁ Κύριος συνιστᾷ εἰς τοὺς ἀφοσιωμένους εἰς Αὐτόν! Καὶ ὅταν ἐπρόκειτο, οἱ Ἑβραῖοι, νὰ ἀντιμετωπίσουν πανισχύρους λαοὺς καὶ στρατούς, ἀλλὰ καὶ πρὸ ἄλλων καθημερινῶν κινδύνων καὶ φοβιῶν, ὁ Θεὸς τοὺς καθησυχάζει καὶ τοὺς συνιστᾷ, «Κύριος πολεμήσει περὶ ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς σιγήσετε» (Ἔξοδ. ΙΔ΄ 14), ἢ ἀλλαχοῦ, «Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω;» (Ψαλμ. ΚΣΤ΄ 1)! Καὶ εἰς τὴν Καινήν, ὅμως, κατ’ ἐπανάληψιν – ὡς ἐν προκειμένῳ,ὑποδεικνύει καὶ συνιστᾷ εἰς τοὺς μαθητάς Του τὴν … τόλμην καὶ τὴν ἀφοβίαν. «Καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι» (Ματθ. Ι΄ 28). Ὁ Κύριος ἐνθαρρύνει τοὺς μαθητάς Του, ἐκεῖ μάλιστα, εἰς τὸν μαρτυρικὸν θάνατον, ὅπου ὁ φόβος θεωρεῖται … αὐτονόητος!

Μὴ φοβεῖσθε… ἀλλὰ καί… φοβήθητε!

Ἴσως εἴπουν κάποιοι ὅτι ὁ Θεῖος Λόγος … «φάσκει καὶ ἀντιφάσκει»! Ὄχι, ἀσφαλῶς! Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντοτε σταθερὸς καὶ σαφέστατος! «Μὴ φοβεῖσθε», …ὅταν ἐλπίζωμεν εἰς τὸν παν­ίσχυρον καὶ Παντοδύναμον Θεόν! Ὅταν ἀπειλῆ ὁ Διάβολος καὶ τὰ μισαρὰ αὐτοῦ ὄργανα, …μὴ φοβούμεθα! Ἔχομεν τὸν Θεὸν Πατέρα καὶ ὑπερασπιστήν, πρὸ τοῦ ὁποίου ὁ δαίμων πάντα θά… φρίττῃ καὶ θὰ τρέμῃ! «Μὴ φοβεῖσθε», ὅταν περνῶμεν δυσκόλους βιοτικὰς καταστάσεις, διότι καὶ ἐδῶ ὁ Κύριος μᾶς ἔχει βεβαιώσει ὅτι θὰ προστρέχῃ εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν ἐφ’ ὅσον Τὸν θέλομεν καὶ Τὸν ἐπικαλούμεθα!

Ὅμως, «φοβήθητε»… ὅταν ξεθαρρεύωμεν καὶ ἀπομακρυνώμεθα τοῦ Θεοῦ! «Φοβήθητε», …ὅταν ἁμαρτάνωμεν καὶ μάλιστα βαρυτάτως καὶ ἀσυστόλως…! «Φοβήθητε», ὅταν δίνωμεν ἐξουσίαν εἰς τὸν πειρασμὸν νὰ μᾶς ἐξουσιάζῃ! Φοβήθητε, …«δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ» (Ματθ. Ι΄ 28).

Διὰ τοῦ τοιούτου φόβου, ἀλλὰ καὶ θάρρους, ἂς πορευώμεθα εἰς τὴν ζωὴν ταύτην διὰ νὰ εἴμεθα πάντοτε ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ καὶ ἀσφαλεῖς, …«καταντήσωμεν εἰς τὴν Ζωὴν τὴν Αἰώνιον». Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ! ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ;

Next Article

«Μή ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα»

Διαβάστε ακόμα