ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ἀπόστολος: Γαλ. β΄ 16- 20
Εὐαγγέλιον: Μᾶρκ. η΄ 34-θ΄ 1
Ἦχος: πλ. β΄.-Ἑωθινόν: Δ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

«Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ  τὸν κόσμον ὅλον,

καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. Η΄ 36)

Τὸ κέρδος καὶ ἡ ὠφέλεια

Ἐὰν θὰ ἦτο ποτὲ δυνατόν, ἀδελφοί μου, νὰ ἐρωτούσαμεν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἐπὶ τῆς γῆς, διὰ τὸ τί θὰ προετίμων εἰς τὸν κόσμον τοῦτον καὶ εἰς τί ἀρέσκεται ἡ καρδία των, …ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, αἱ ἀπαντήσεις των θὰ εἶχον ἀσφαλῶς τὰς διαφορετικὰς λεπτομερείας των˙ θὰ εἶχον ὅμως καὶ ἕνα κοινόν… «παρονομαστήν»˙ καὶ οὗτος θὰ ἦτο… ἡ ὑλιστικὴ καὶ γεώδης… ὑφὴ τῶν προτιμουμένων! Οἱ πλεῖστοι ἐκ τοῦ τεραστίου τούτου πλήθους, θὰ ἐπέλεγον τὸ πλοῦτον καὶ τὰ χρήματα καὶ ἐν γένει τὰ ὑλικὰ ἀγαθά… Ἓν μικρότερον ποσοστόν, θὰ προετίμα τὴν δόξαν καὶ τὸν ἔπαινον καὶ τὴν ἀποδοχὴν ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώπων…! Ἄλλοι, θὰ ἐζήτουν τὴν οἰκογενειακὴν θαλπωρὴν καί, …τὴν ἰδανικὴν σύζυγον, ὡς καὶ τὰ τέκνα ἐκεῖνα, τά… ὑπερέχοντα καὶ διακεκριμένα! Ἴσως, ἀκόμη, τινὲς ὀλίγιστοι, θὰ ἐπεθύμουν καὶ ὀλίγην… πνευματικότητα, περιοριζομένην ὅμως εἰς συγκεκριμένους… «τύπους», καὶ ἄνευ «ὑπερβολῶν», καί… «ἐξεζητημένων» κινήσεων καὶ ἐνεργειῶν!

Ὁ Κύριος, ὅμως, εἰς τὸ σημερινὸν ἱερὸν Εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα, «ἀνατρέπει» τὸ ὑλιστικὸν τοῦτο σκεπτικὸν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὡς… ὤν ἡ Ἀλήθεια, καταθέτει τὴν τελείαν προτίμησιν, τὴν ὁποίαν ὀφείλουν νὰ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι! Ὡς σεβόμενος τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν καὶ μὴ θέλων νὰ μᾶς ὑποχρεώσῃ καὶ ἐκβιάσῃ, θέτει τὴν ἀπόλυτον Ἀλήθειαν, ὑπὸ τύπον ἐρωτήματος: «Πόσον πρόκειται νὰ ὠφεληθῇ ὁ οἷοσδήποτε ἄνθρωπος, ἐάν, ὑποτεθείσθω, κατακτήσῃ καὶ … κάνῃ ἰδικόν του ὅλον τὸν κόσμον, ἀλλὰ ἐν τέλει χάσῃ καὶ ζημιώσῃ τὴν ψυχήν του;» Καὶ ὄντως, ἐὰν συλλογισθῶμεν ταύτην τὴν μοναδικὴν ἀλήθειαν, θὰ κατανοήσωμεν ὅτι, ἡ κυριαρχία τοῦ ἀνθρώπου εἰς ὅσαδήποτε ὑλικὰ καὶ φθαρτὰ στοιχεῖα, εἶναι μόνον προσωρινὴ καὶ διαρκεῖ… τὸ πολὺ – πολύ, ὅσον καὶ ἡ διάρκεια τῆς ἐπιγείου ζωῆς του. Ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἐξέλθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ φθαρτοῦ καὶ χοϊκοῦ σώματος, …τίποτε πλέον δὲν ἐξουσιάζει οὗτος, καὶ τίποτε – ἀκόμη περισσότερον – δὲν κατέχει! Οἱ πάντες κατανοοῦν τοῦτο, ὅταν εὑρίσκωνται πλησίον τῶν… σκηνωμάτων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι, ὅσον ἔζων καὶ ἀνέπνεον ἐπὶ τῆς γῆς, εἶχον καὶ κατεῖχον ἀμυθήτους περιουσίας! Ἐν ὅσῳ ὅμως, ἀπῆλθον εἰς τὴν μετὰ θάνατον ζωήν, τὰ πάντα… τοὺς ἀφῆκαν καὶ πορεύονται πλέον, …ἄνευ τινὸς ὑλικοῦ στοιχείου, ὡς καί… εἶχον ἔλθει εἰς τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον!

Ἡ ἀπάτη καὶ ἡ… πραγματικότης.

Παρ’ ὅλον, ὅμως, ὅτι ἡ ὡς ἄνω ἀλήθεια καὶ πραγματικότης εἶναι τόσον… ἐξόφθαλμος καὶ οὐδεὶς τὴν ἀμφισβητεῖ, ἐν τούτοις ἡ πλειονότης τῶν ἀνθρώπων, ἐξακολουθεῖ νὰ ἀρέσκεται καὶ νὰ ἐμμένῃ εἰς τὰ μάταια καὶ φθαρτὰ τούτου τοῦ κόσμου καὶ νὰ ἀδιαφορῇ διὰ τὰ Οὐράνια καὶ «μένοντα» καὶ αἰώνια! Ἔστω καὶ ἂν ἓν μεγάλον ποσοστὸν τοῦ ἀνθρωπίνου πληθυσμοῦ ἀποδέχεται τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὡς Πατέρα καὶ Σωτῆρα καὶ Λυτρωτήν, ἔστω καὶ ἂν δηλώνῃ πίστιν καὶ εἰς τὴν ἀπαράμιλλον διδασκαλίαν Του, ἐν τούτοις εἰς τὴν πρᾶξιν, … ἀπορρίπτει κάθε τι τὸ αἰώνιον καὶ πραγματικόν. Ἀρέσκονται οἱ ἄνθρωποι, νὰ ἀπατοῦν… «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους» καὶ νὰ ἐπιδιώκουν τὴν ἀπόλαυσιν ὅλων τῶν ἀπατηλῶν προσκαίρων ἱκανοποιήσεων, καὶ νὰ ἀρνοῦνται ὅσα ὑπεσχέθῃ ὁ Θεάνθρωπος Κύριος «διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν»!

Ὑπάρχουν ὅμως, – δόξα τῷ Θεῷ! – καὶ οἱ Χριστιανοὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐπίστευσαν καὶ πιστεύουν εἰς τὰ Λόγια ταῦτα τοῦ Χριστοῦ. Ὑπάρχουν καὶ ἴσως εἶναι καὶ οἱ «ἄνθρωποι τῆς διπλανῆς μας πόρτας», ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται καὶ ἀγωνιοῦσι, διὰ τήν, μετὰ θάνατον, ζωήν των καὶ διὰ τοῦτο ζοῦν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον ὡς… πορευόμενοι καὶ διερχόμενοι καὶ διαλογιζόμενοι, …«οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. ΙΓ΄ 14). Εἶναι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι εἰς πᾶσαν ἔκφανσιν τῆς ἐπιγείου ζωῆς των, ἔζων μὲ τὴν προοπτικὴν τῆς αἰωνίου ζωῆς! «οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέ­τυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, …ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· … ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, …ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, …» (Ἑβρ. ΙΑ΄ 33-40).  Ὑπάρχουν, εὐτυχῶς, οἱ ἀγωνισταὶ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, παρὰ τὰς ἑλκυστικὰς κραυγὰς καὶ προσκλήσεις τοῦ κόσμου τούτου, παραμένουν προσηλωμένοι εἰς τήν… πραγματικότητα, …«ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν» (Ἑβρ. ΙΒ΄ 2).

Τί θὰ ἐπιλέξωμεν;

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί μου ἀναγνῶσται! «Οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. ΙΓ΄ 14). Ἡ, ἐπὶ τῆς γῆς, ζωή μας παρέρχεται καὶ τελειώνει, …ἀλλὰ καὶ ἐν ταὐτῷ μᾶς ἐνημερώνει ὅτι, …«ὥρα ἡμᾶς ἤ­δη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι· νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐ­πι­στεύσαμεν. Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός» (Ρωμ. ΙΓ΄ 11-12). Εἰς τὴν ἰδικήν μας ἀπόφασιν καὶ ἐπιλογὴν εὑρίσκεται τό… μέλλον μας! Ἂς σκεφθῶμεν μὲ τὴν δέουσαν περισυλλογὴν καὶ σοβαρότητα διότι … οἱ ἀθάνατοι λόγοι τοῦ Κυρίου μας, δὲν ἀφήνουν εἰς ἡμᾶς τὸ παραμικρὸν περιθώριον διὰ τὴν οἵα­νδή­ποτε πνευματικήν… ἀδράνειαν! «Μὴ φοβη­θῆ­τε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ» (Ματθ. Ι΄ 28). Τοῦτα τὰ Θεῖα λόγια, δὲν δείχνουν τίποτε ἄλλο, παρὰ τό… συμπέρασμα καὶ δίδαγμα τῆς παρούσης ἀναφορᾶς… Ἀκόμη καὶ ἂν ἔλθουν καιροὶ κατηραμένοι καὶ ἡ Ἁγία ἡμῶν Πίστις διώκεται, καὶ ἡ ζωὴ ἡμῶν ἀπειλεῖται – ὡς τοῦτο συνέβη κατ’ ἐπανάληψιν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, – εἴθε νὰ προτιμήσωμεν τόν, ὑπὲρ Χριστοῦ καὶ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως, θάνατον ὅστις θὰ φέρει ἡμᾶς εἰς τήν… ἀπόλαυσιν τῶν Οὐρανίων ἀγαθῶν. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΟΡΘΟΥ» ΩΔΗΓΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΑΟΜΑΧΙΑΝ!

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Διαβάστε ακόμα