ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Ἀπόστολος: Β΄ Κορ. στ΄ 16 – ζ΄ 1
Εὐαγγέλιον: Λουκ. στ΄ 31-36
Ἦχος: πλ. δ΄.-Ἑωθινόν: ΣΤ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

«ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν» (Λουκ. ΣΤ΄ 35)

Ἡ ἀγάπη

Κατὰ τὴν ἄποψιν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, κατὰ τοὺς λόγους τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν κοσμικὴν ἀντίληψιν, τὸ ἱερὸν αἴσθημα τῆς ἀγάπης εἶναι τὸ κορυφαῖον μεταξὺ ὅλων τῶν ἄλλων συναισθημάτων ἀλλὰ καὶ ἀρετῶν καὶ ἐπιτευγμάτων τοῦ κόσμου! Ἀσχέτως ἀπὸ τό… «πρῖσμα» ὑπὸ τὸ ὁποῖον τὴν εἶδον, τὴν ἐβίωσαν καὶ τὴν ἐκτίμησαν, δὲν ἔπαυσε καὶ δὲν παύει νὰ κυριαρχῇ εἰς τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων… Πλούσιοι καὶ πένητες, ἁμαρτωλοὶ καὶ δίκαιοι, ἀνήλικοι καὶ ἐνήλικες καὶ μικρὰ παιδιά, ἄνθρωποι οἱουδήποτε χρώματος καὶ καταγωγῆς…, ἐξουσιασταὶ καὶ ἐξουσιαζόμενοι…, οἱ πάντες, ἀναπαύονται καὶ εἰρηνεύουν, …ἀγαπῶντες καὶ ἀγαπώμενοι! Τὸ ἱερὸν τοῦτο συναίσθημα, θὰ ἐλέγομεν, εἶναι ἡ …οὐσία τῆς ζωῆς καὶ πάντες τὴν θέλουν καὶ τὴν ἀναζητοῦν καὶ ἄνευ αὐτῆς, προτιμοῦν τὸν …θάνατον!

Ὅμως, πρέπει ἴσως νὰ τολμήσωμεν νὰ προβῶμεν εἰς κάποιας διακρίσεις ἀπαραιτήτους, καὶ νὰ διευκρινήσωμεν ὅτι… ὑπάρχει ἡ Ἀγάπη… μὲ κεφαλαῖο τὸ «Α», ἀλλὰ καὶ ἡ ἀντίστοιχος… μικρὰ καὶ μὲ μικρὸν τὸ τοιοῦτον «α»! Ὁμιλοῦμεν, ἐν προκειμένῳ, μὲ τὴν λαϊκὴν γλῶσσαν, διὰ νὰ εἴμεθα κατανοητοί! Τὸ νὰ ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα ἡμῶν ἢ τοὺς γονεῖς ἡμῶν ἢ τοὺς συζύγους καὶ ἐν γένει τοὺς οἰκογενεῖς ἡμῶν, εἶναι κάτι τό… αὐτονόητον καὶ φυσικόν˙ εἶναι, θὰ ἐλέγομεν, κάτι τὸ μικρὸν καὶ ἑπόμενον…! Διὰ ταύτην τὴν ἀγάπην δὲν κοπιάζομεν οὔτε τὴν ἀναζητῶμεν…! Μᾶς… ξυπνᾶ ἡ ἰδία! Ἀκόμη καὶ ἂν ψυχρανθῇ κάποτε ἡ τοιαύτη, δὲν δύναται ὁ ἄνθρωπος νὰ ἡσυχάσῃ…! Ὅσος καὶ ἂν εἶναι ὁ… ἐγωϊσμός μας, τὸ κενὸ τῆς ἀγάπης εἶναι … ἀνυπόφορον! Εἶναι ἡ ἀγάπη ἡ… πεφυτευμένη εἰς τὰς καρδίας ὅλων τῶν ἀνθρώπων ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ὁποία ἐνεργεῖ… ἀπὸ μόνη της! Αὕτη ὅμως, ὡς εἴπομεν, …γράφεται μὲ μικρὸν «α»…!

Ἡ μεγάλη, ὅμως, …ἐκείνη ἡ ὁποία συνιστᾶται ὡς ἀρετὴ καὶ ἀξιολογεῖται καὶ ἐκτιμᾶται ἀπὸ τὸν Κύριον, εἶναι ἐκείνη τὴν ὁποίαν… ἀναζητῶμεν καὶ κοπιῶντες ἀποκτῶμεν, …«Θείᾳ χάριτι»! Εἶναι ἡ θυσιαστικὴ Ἀγάπη…! Εἶναι ἡ Ἀγάπη ἐκείνη ἡ ὁποία μᾶς… κοστίζει! Εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία πρέπει νὰ ὑπερβῇ τά… αὐτονόητα καὶ νὰ φθάσῃ στόν… Γολγοθᾶ! Εἶναι ἡ Ἀγάπη ποὺ ἐκφράσθηκε ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὰ ἀθάνατα καὶ μοναδικὰ ἐκεῖνα λόγια, «πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. ΚΓ΄ 34)! Εἶναι ἡ Ἀγάπη τὴν ὁποίαν, ἅπαντες σχεδόν, θέλουν νὰ ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὰς καρδίας των, διότι αὕτη ὡς προείπομεν, ἀπαιτεῖ… ταπείνωσιν καὶ ὑποχωρητικότητα! Αὕτη ἡ Ἀγάπη εἶναι ἐκείνη, τὴν ὁποίαν ἐκζητοῦμεν ἅπαντες, πρωτίστως ἀπὸ τὸν Κύριον, εἰς τὸν ὁποῖον προστρέχομεν, ὅταν τὸν πικραίνωμεν καὶ τὸν παροργίζωμεν μὲ τὰς ἀπείρους ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ αἰτῶμεν τὴν συγγνώμην Του, ἀλλὰ καὶ εὐχόμεθα παρ’ ἐκείνων τοὺς ὁποίους ἐθλίψαμεν καὶ ἐζημιώσαμεν.

Ἡ Ἀγάπη… ἀπαιτεῖται!

Διὰ νὰ μὴ παραξηγηθῶμεν, θὰ πρέπῃ νὰ τονίσωμεν ὅτι ὁ Κύριος, …οὐδένα βιάζει καὶ ὑποχρεώνει εἰς τὸ νὰ ἀκολουθῇ μὲ συν­έπειαν τὰς Θείας Αὐτοῦ ἐντολάς. «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν» (Μᾶρκ. Η΄ 34)! Οἱ… πάντες, καλοῦνται ἐπ’ ἐλευθερίᾳ καὶ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἀρνηθοῦν τὴν μετὰ τοῦ Κυρίου… πορείαν! Ὅμως δι’ ἐκείνους οἵτινες ἐπιθυμοῦν νὰ ἀκολουθήσουν τά… ἴχνη τοῦ Διδασκάλου, βασικὴ προϋπόθεσις εἶναι ἡ Ἀγάπη! Ἡ Ἀγάπη ἡ… δύσκολη! Ἡ Ἀγάπη, ὄχι πρὸς ἐκείνους ποὺ μᾶς ἀγαποῦν, ἀλλά… τοὐναντίον, πρὸς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μᾶς ἀποστρέφονται καὶ μᾶς μισοῦν καὶ μᾶς συκοφαντοῦν καὶ μᾶς κακολογοῦν, δικαίως ἢ ἀδίκως…! Ἡ Ἀγάπη τὴν ὁποίαν – ὡς εἴπομεν – ζητοῦμεν συνεχῶς ἀπὸ τὸν Θεόν, τὸν ὁποῖον καὶ ἡμεῖς θλίβομεν καὶ παροργίζομεν… ἀδιαλείπτως!

Εἶπεν ὁ Ραββί, ὅτι κάποιος ὤφειλε εἰς τὸν κύριόν του, μύρια τάλαντα καί, ὅταν ἦλθεν ὁ καιρὸς διὰ νὰ τὰ ἐπιστρέψῃ, δὲν ἠδύνατο νὰ συγκεντρώσῃ τοῦτο τὸ τεράστιον ποσόν. Παρεκάλεσε μετὰ δακρύων τὸν κύριόν του, διὰ νὰ τοῦ δώσῃ κάποιον χρονικὸν περιθώριον, ἀλλὰ ἔβλεπε καὶ πάλιν, ὅτι ἡ συγκέντρωσις ἑνὸς τοιούτου ἀμυθήτου ποσοῦ, ἦτο δι’ αὐτόν… ἀδύνατος! Ὅταν δὲ εἶδεν ὅτι ὁ κύριός του, ἀπαιτοῦσε τὰ χρήματά του, …ἔπεσεν εἰς τοὺς πόδας του καὶ τὸν παρακαλοῦσε, «κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ πάντα σοι ἀποδώσω» (Ματθ. ΙΗ΄ 26)! Ὁ κύριος τὸν ἐλυπήθη καὶ ἐν τέλει τοῦ ἐχάρισεν ὅλον ἐκεῖνον τὸν τεράστιον θησαυρόν, ὡς νὰ μὴ ὤφειλε τό… παραμικρόν! Ἐνῶ, ὅμως, θὰ ἀνεμένομεν τὴν ἰδίαν στάσιν αὐτοῦ τοῦ ὀφειλέτου, πρὸς κάποιον σύνδουλόν του, ὁ ὁποῖος τοῦ ὤφειλεν ἕν ἀσήμαντον ποσόν, – ἑκατὸν δηνάρια – …οὗτος, ἀντιθέτως, ἐπέμενε νὰ τοῦ ἐπιστραφοῦν τὰ χρεωστούμενα καὶ ἐπιπροσθέτως τὸν ἔκλεισε καὶ εἰς τὴν φυλακήν…! «Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με. Οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα;» (Ματθ. ΙΗ΄ 32-33).

Ζητοῦμεν ἀπὸ τὸν φιλεύσπλαγχνον Κύριόν μας, ἔλεος καὶ ἀγάπην καὶ συγχώρησιν… Καὶ Ἐκεῖνος μᾶς συγχωρεῖ καὶ μᾶς ἐλεεῖ καὶ μᾶς ἀγαπᾷ, ἀκόμη καὶ ὅταν… δὲν τὸ ζητοῦμεν! Δὲν ὀφείλομεν, ἆραγε, νὰ «χαρίσωμεν» καὶ ἡμεῖς, εἰς τοὺς πταίοντας εἰς ἡμᾶς τά… «ἑκατὸν» δηνάρια; Δὲν εἶναι αὐτονόητον, νὰ ἀγανακτήσῃ καὶ εἰς ἡμᾶς ὁ Δεσπότης Χριστός, καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ ἡμᾶς τά… μύρια ὅσα τοῦ ὀφείλομεν, ὑλικὰ καὶ πνευματικά, φθαρτὰ καὶ ἄφθαρτα, πρόσκαιρα καὶ αἰώνια; Διατί θέλομεν καὶ ἀπαιτοῦμεν τὴν συγχώρησιν καὶ ἄφεσιν τῶν ἀπείρων ἁμαρτιῶν ἡμῶν, καὶ ὅμως… θέλομεν νὰ κρατῶμεν τὴν οἵανδήποτε πικρίαν καὶ θλῖψιν καὶ κακίαν εἰς τὴν καρδίαν ἡμῶν καὶ νὰ διατηρῶμεν τὸ μῖσος καὶ τὴν ἔχθραν κατὰ τοῦ συνανθρώπου μας; Ξεχνοῦμε ἐκεῖνον τὸν λόγον, διὰ τοῦ ὁποίου μᾶς καλεῖ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία εἰς τὴν Θείαν Μετάληψιν, «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ΑΓΑΠΗΣ, προσέλθετε»;

Διὰ νὰ τολμῶμεν, ἀγαπητοί μου, νὰ ζητῶμεν τὴν συγχώρησίν μας ἀπὸ τὸν Κύριόν μας, ἂς μάθωμεν νὰ συγχωρῶμεν καὶ ἡμεῖς, πάντας τοὺς πταίοντας εἰς ἡμᾶς! «Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφει­λήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις  ἡμῶν» (Ματθ. ΣΤ΄ 12).

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

«Ἰδού, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ ἡμέρα σωτηρίας»

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Διαβάστε ακόμα