ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Ἀπόστολος: Γαλ. α΄ 11-19
Εὐαγγέλιον: Λουκ. η΄ 27-39
Ἦχος: γ΄.-Ἑωθινόν: Θ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

«δέομαί σου, μή με βασανίσῃς» (Λουκ. Η΄ 28)

 Ἡ βάσανος τῶν… δαιμόνων

Μία φοβερὰ ὁμολογία ἠκούσαμε σήμερον ἀπὸ τὸ Ἱερὸν Εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου. Μία ὁμολογία καὶ παραδοχὴ ἀπὸ τὸ στόμα, αὐτῶν τῶν ἰδίων τῶν σκοτεινῶν πνευμάτων, ποὺ ἀποδέχονται τήν… μικρότητά τους, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόμο τους πρὸ τῆς Δυνάμεως τοῦ Παντοδυνάμου Κυρίου. Μία ὁμολογία ἰδιαιτέρως ἀποκαλυπτική, ἀλλὰ καί… διδακτική! Διδακτική δέ, δι’ ἐκείνους κυρίως, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι τὰ τοιαῦτα ἀπεχθῆ καὶ βρωμερὰ πνεύματα ἔχουν δύναμιν ἀήττητον καὶ ἀκατάβλητον. Εἰς παλαιότερον ἄρθρον, εἴχομεν ἀναφερθῇ εἰς τὸ τοιοῦτον θέμα καὶ εἴχομεν καταδείξει, τὸ πῶς ὁ… κατηραμένος ἀναλαμβάνει δύναμιν καὶ ἐξουσίαν… Εἴχομεν δείξει ἐν ἐκτενείᾳ τὴν εὐθύνην τοῦ ἰδίου τοῦ ἀνθρώπου, ὅστις διὰ τῆς ἀποστασίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἀποδυναμοῦται ἐκ τῆς Θείας δυνάμεως, τὴν ὁποίαν φέρει, ὅσον ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ Χριστοῦ! Ἡ Χάρις τῶν Θείων Μυστηρίων καὶ ἡ συνειδητὴ σχέσις ἡμῶν μετὰ τοῦ Κυρίου, καθοπλίζει ἡμᾶς εἰς τοιοῦτον καὶ τοσοῦτον βαθμόν, ὥστε ὁ χριστιανὸς νὰ περιγελᾷ τὴν δαιμονικὴν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν!

Εἰς τὴν σημερινὴν Εὐαγγελικὴν περικοπήν, βλέπομεν τὸν φρικώδη καὶ ἰσχυρότατον ἐκεῖνον δαιμονιζόμενον, ὅστις ἐνισχύεται ὑπὸ τῆς κατεχούσης αὐτὸν δαιμονικῆς λεγεῶνος, νὰ καταπίπτῃ πρὸ τῶν ποδῶν τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἐκλιπαρῇ Τοῦτον, …«μή με βασανίσῃς»! Γνωρίζει, ἐν προκειμένῳ, ὁ πειρασμός, ὅτι ὁ Κύριος ἔχει τὴν δύναμιν νὰ τὸν στείλῃ ἐκεῖ εἰς τὴν φοβερὰν καὶ ὀδυνηρὰν ἄβυσσον καὶ ἐκεῖ νὰ ὑποστῇ τὴν φρίκην καὶ τὴν ὀδύνην ποὺ τοῦ ἁρμόζει, καὶ διὰ τοῦτο, προλαμβάνει Αὐτόν, …«ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν»!

Ὅμως, πρὸ τῆς … ἀβύσσου, – ἐὰν ἀντελήφθημεν, – ἔχει ἀρχίσει ἤδη τὸ καθ’ αὑτὸ μαρτύριον τῆς δαιμονικῆς λεγεῶνος! Τοῦτο δὲ εἶναι, … ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ! Ἀφ’ ἧς στιγμῆς, ἐνεφανίσθη εἰς τὸ μέρος ἐκεῖνο, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς, ὁ δαίμων… ἀπεδυναμώθη! Ἐνῶ ἕως τὴν στιγμὴν ἐκείνην ἦτο ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος εἰς τοὺς ἐγγίζοντας πρὸς τοῦτο τὸ σημεῖον, ὅταν ἐνεφανίσθη ὁ Κύριος, …«προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς»! Αὕτη εἶναι, κυρίως, ἡ φοβερὰ κόλασις τῶν δαιμόνων! Ὅπως ἀνησυχεῖ ὁ ἔνοχος πρὸ τῶν δικαστῶν, ὡς ὑποφέρει, ὁ ἀσθενὴς εἰς τοὺς ὀφθαλμούς, ὅταν ἀνατέλλῃ ὁ ἥλιος, ὡς τρέμει ὁ μισῶν καὶ ἐχθρευόμενος, εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ… μισουμένου, οὕτω καὶ οὗτος ὁ… κατηραμένος, τρέμει καὶ ὑποφέρει, πρὸ τοῦ Κυρίου, πρὸς τῆς δυνάμεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, πρὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου κ.λ.π.! Ἀρκεῖ νὰ ἴδωμεν καὶ σήμερον τοιούτους ταλαιπώρους δαιμονιζομένους, διὰ νὰ διαπιστώσωμεν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές…!

Εἰς τὸ ἄκουσμα καὶ μόνον τοῦ Θείου Ὀνόματος καὶ εἰς τὴν θέαν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, … «φρίττει… καὶ τρέμει, μὴ φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν» (Ἀναστάσιμον στιχηρὸν ἑσπερινοῦ, πλ. Δ΄ ἤχου).

 Ἡ Δύναμις τῶν… πιστῶν

Ὅσα, ὅμως, προανεφέραμεν ὡς… ἀδυναμίαν καὶ κόλασιν τῶν δαιμόνων, ταῦτα ἀποτελοῦν καὶ τήν… δύναμιν τοῦ πιστοῦ καὶ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ. Ὁ Θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, καυχώμενος καὶ ἐπαιρόμενος διὰ τὸν Τίμιον Σταυρόν, γράφει πρὸς τοὺς Γαλάτας, «Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. ΣΤ΄ 14). Ὁ Κύριος ὁ ὁποῖος, ὡς προείπωμεν, εἶναι… αὐτὴ αὕτη ἡ κόλασις τοῦ σατανᾶ, διὰ τὸν συνειδητὸν Χριστιανὸν εἶναι ἡ παρηγορία εἰς τὰς θλίψεις του, ὁ στηριγμός του, ἡ καταφυγή του, ὁ Πατέρας καὶ βοηθὸς καὶ ρύστης του…! Ὁ πιστὸς χριστιανός, διὰ τῆς Θείας Δυνάμεως, γίνεται «φοβερὸς τοῖς ὑπεναντίοις» (Εὐχὴ τῆς Ἐκκλησίας)! Τοῦτο καὶ μόνον ἐὰν ἐννοήσῃ ὁ Χριστιανός, δὲν διανοεῖται νὰ ἀποστατήσῃ ἀπὸ τὸν Κύριον! Οὗτος δὲ εἶναι καὶ ὁ ἀπώτερος σκοπὸς τοῦ πειρασμοῦ εἰς τὴν πολεμικήν του κατὰ τοῦ ἀνθρώπου! Δηλαδή, νὰ πείσῃ τὸν ἄνθρωπον, ὥστε νὰ ἀποστραφῇ τὸν Θεόν.

Πῶς «ἔπεσον» οἱ πρωτόπλαστοι; Ὁ κρυπτόμενος ἐντὸς τοῦ ὄφεως, διάβολος, ἔστρεψε τὸ ἐνδιαφέρον τούτων εἰς τὸ νὰ ἐναντιωθοῦν εἰς τὸν Θεὸν καὶ νὰ γίνουν οὗτοι θεοί. «Καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· …ᾔδει γὰρ ὁ Θεός, ὅτι ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἔσεσθε ὡς θεοί»! (Γέν. Γ΄ 5). Ἀπεστάτησαν οὗτοι ἐκ τοῦ Θεοῦ καί, πλέον, ἡ πτῶσις των ἦτο… αὐτονόητος! Πῶς «ἔπεσεν» ὁ ἄσωτος υἱὸς τῆς γνωστῆς παραβολῆς; Ἐθεώρησεν οὗτος, ὅτι ἦτο… αὐτάρκης καὶ ἐκτὸς τῆς πατρικῆς ἑστίας καὶ δὲν τοῦ ἐχρειάζετο ἡ πατρικὴ συμβουλὴ καὶ ἐποπτεία! Ποῖον ἦτο τὸ ἀποτέλεσμα; Ἡ ἀπόλυτος ἐξαθλίωσις αὐτοῦ καὶ – εὐτυχῶς!!! – ἡ ἐπιστροφή του εἰς τὰς ἀγκάλας τοῦ φιλευσπλάγχνου πατρός του! Ἐπειδή, ὅμως, «ἐπιλήψει με διηγούμενον, ὁ χρόνος», σπεύδω νὰ συμπεράνω καὶ νὰ εἴπω ὅτι… αἰτία τῶν μεγάλων ἢ μικρῶν πτώσεων καὶ ἁμαρτιῶν ἡμῶν, εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσις καὶ ἀποστασία ἡμῶν ἐκ τοῦ Κυρίου!

Ἀξίζει δὲ ἐν προκειμένῳ νὰ εἴπωμεν, ὅτι ἀνατρέχοντες εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἐντρυφῶντες εἰς τὰς βιογραφίας… ἁγίων ἢ ἁμαρτωλῶν, σεσωσμένων ἢ καταδεδικασμένων… διαπιστοῦμεν ὅτι… μακρὰν τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει ἡ πτῶσις καὶ ὁ ὄλεθρος καὶ ἀντιθέτως, πλησίον Αὐτοῦ, ὁ ἀγωνιζόμενος, πάντοτε εἶναι νικητὴς καὶ ἐπικρατεῖ τοῦ κακοῦ καὶ τῶν δαιμόνων!

 Ὁ ἀόρατος πόλεμος

Οὗτος εἶναι ὁ πλέον ἀπειλητικὸς καὶ ἐπικίνδυνος διὰ τὸν Χριστιανόν! «Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα» (Ἐφεσ. ΣΤ΄ 12), μᾶς πληροφορεῖ ὁ Θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος καὶ τοῦτο διότι, ἄλλο εἶναι νὰ βλέπῃς τὸν ἐχθρὸ νὰ σὲ πλησιάζῃ, καὶ ἄλλο… νὰ μὴ γνωρίζῃς πόσον εὑρίσκεται, πλησίον σου ἢ μακράν σου. Οὗτος δὲ ὁ ἀόρατος πόλεμος, ἀσκεῖται ἐναντίον ἡμῶν, ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἤρχισεν ἐκεῖ εἰς τὸν κῆπον τῆς… Ἐδέμ, καὶ θὰ τελειώσῃ, ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποὺ θὰ κληθῶμεν ὑπὸ τοῦ Κυρίου νὰ ἀναχωρήσωμεν ἐκ ταύτης τῆς προσκαίρου ζωῆς!

Βεβαίως, ὁ Κύριος, εἰς τοῦτον τὸν πόλεμον, δὲν μᾶς ἄφησεν ἕρμαια εἰς τάς …δαιμονικὰς ὀρέξεις, ἀλλά ὡς συνεχίζει ὁ Παῦλος πρὸς τοὺς Ἐφεσίους, «Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, …περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας… ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, …καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, …» (Ἐφ. ΣΤ΄ 13-20).

Ἡ ἐπικράτησις ἡμῶν εἰς ταύτην τὴν μάχην, θὰ πρέπῃ νά… θεωρῆται βεβαία, ἀλλά… προσοχή, μήπως ἀποστραφῶμεν τὸν νικοποιὸν Κύριον καὶ ἐμπιστευθῶμεν τοὺς ἀδυνάμους… ἑαυτούς μας!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

«Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι»

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Διαβάστε ακόμα