ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ἀπόστολος: Ἐφεσ. δ΄ 1- 7
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιη΄ 18-27
Ἦχος: πλ. δ΄.-Ἑωθινόν: Γ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

«τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον

κληρονομήσω;» (Λουκ. ΙΗ΄ 18)

Ἡ μεγάλη… ἀνησυχία!

Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ἐπειδή, ἀφ’ ἑνός μέν, εἶναι πλασμένος ἀπὸ τὸν Θεόν, διὰ νὰ ζήσῃ αἰωνίως, ἀφ’ ἑτέρου δέ, διότι δὲν δύναται νὰ γνωρίζῃ τό… μέλλον του, ζῇ μὲ τήν… ἀνησυχίαν τῆς, μετὰ θάνατον, ζωῆς! Ἔχων ὑπ’ ὄψιν του τοὺς Θείους Λόγους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν βιωματικὴν ἐμπειρίαν τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, «συγκρούεται» ἐσωτερικῶς μὲ τὰς θεωρίας τῆς κοσμικῆς νοοτροπίας, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ μᾶς πείσῃ ὅτι, δὲν ὑπάρχει… μετὰ θάνατον ζωή, καὶ ὅτι ἡ ζωὴ ἡμῶν… μετρᾶται μὲ τὰ ἔτη καὶ τοὺς μῆνας καὶ τὰς ἡμέρας ποὺ διαρκεῖ ἐπὶ τῆς γῆς, καί… πέραν τοῦ τάφου… σκότος καὶ ἔρεβος!

Ὅμως, ὁ ἄρχων ὅστις προσέρχεται πρὸς τὸν Διδάσκαλον, πεπεισμένος διὰ τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἐρωτᾶ Τοῦτον διὰ τὸ πῶς δύναται νὰ τὴν κληρονομήσῃ! «Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;» (Λουκ. ΙΗ΄ 18)! Ἔχει μὲν τὴν βεβαιότητα τῆς ἀθανάτου καὶ αἰωνίου ζωῆς, δὲν γνωρίζει ὅμως τὸ πῶς πρέπει νά… «πολιτευθῇ» εἰς τὴν παροῦσαν, διὰ νὰ κληρονομήσῃ τὴν μέλλουσαν! Ἡ βεβαιότης του, ἀφ’ ἑνός, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνησυχία του, ἀφ’ ἑτέρου, δίδουν ἀφορμὴν εἰς τὸν Κύριον, πρῶτον μέν, νά… ἐπιβεβαιώσῃ τὴν ὀντότητα τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἀλλὰ καὶ νὰ ὑποδείξῃ καὶ εἰς τὸν ἐρωτῶντα, ἀλλὰ καὶ εἰς… κάθε ἐρωτῶντα καὶ ἀνησυχοῦντα εἰς τοὺς αἰῶνας, τὸν τρόπον ζωῆς διὰ τὴν ἐπίτευξιν τοῦ ὡς ἄνω σκοποῦ. Καὶ ἐπιβεβαιώνει μὲ αὐτὴν καθ’ αὐτὴν τὴν ἀπάντησιν, ἀλλὰ καὶ δεικνύει ὅτι… ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν εἶναι καί… ὑπόθεσις ἰδική μας!

Ἡ ἐργασία τῶν ἐντολῶν

«Τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου», ἀπήντησεν ὁ Κύριος εἰς τὸν ἄρχοντα˙ καὶ διὰ ταύτης τῆς ἀπαντήσεως, οὐσιαστικῶς, κάμνει τὴν ὑπόθεσιν ταύτην, ὑπόθεσιν ἀνθρωπίνης ἐπιλογῆς καὶ διαθέσεως! Βεβαίως ἐξ ὅσων γνωρίζομεν, καὶ ἐκ τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου ἀλλὰ καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἡ, μετὰ θάνατον, σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι… θελήματι Θεοῦ! Ἐφ’ ὅσον Ἐκεῖνος, «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. Β΄ 4), δικαιούμεθα καὶ ἡμεῖς, οὐχὶ μόνον νὰ ἐλπίζωμεν, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐργαζώμεθα διὰ τὴν Οὐράνιον Βασιλείαν. Δὲν κατακτᾶται ἡ… σωτηρία μας, ἀλλά… ἐπιθυμεῖται! Ὅστις τὴν ἐπιθυμεῖ καὶ τὴν νοσταλγεῖ, ἀγωνίζεται μὲ τὴν ἐφαρμογὴν καὶ τήρησιν τῶν Θείων ἐντολῶν… κυρίως δε, μὲ τὴν ἀγάπην του καὶ τὸν πόθον του διὰ τὸν Κύριον.

Τοῦτο σημαίνει ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν, τὰς ὁποίας ὑπενθύμισεν ὁ Διδάσκαλος εἰς τὸν ἀνησυχοῦντα ἄρχοντα. Διὰ τῆς ἐφαρμογῆς καὶ ἐργασίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ δεικνύομεν τὴν ἐπιθυμίαν ἡμῶν διὰ τὴν αἰωνίαν ζωὴν καὶ μακαριότητα. Ὁ Κύριος, ἀξιολογῶν τὴν ἐπιθυμίαν μας ταύτην καὶ τὴν ἀγωνίαν μας καὶ τὸν πόθον καὶ πόνον μας, …θὰ μᾶς σώσῃ! Εἴθε!!! Ταύτην τὴν ἔννοιαν ἔχει ἡ ἐφαρμογὴ καὶ τήρησις τῶν Θείων ἐντολῶν καὶ οὐχὶ ὅτι… διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τούτων θὰ «κατακτήσωμεν» τὸν Παράδεισον! Οὐδεὶς τῶν Ἁγίων ἐστέφθη καί… ἡγιοποιήθη χάριν τῆς ἐφαρμογῆς τῶν Θείων Νόμων! Πάντες, ἀντιθέτως, ἥμαρτον καὶ ὑπῆρξαν παραβάται τοῦ Θείου Θελήματος…! Ἁγιοκατετάχθησαν, ὅμως, ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας – ὡς προείπομεν, – χάριν τοῦ πόθου καὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς ἀγωνίας των διὰ τὴν σωτηρίαν!

Ὁ ἀπώτερος σκοπός

Ὁ ἄνθρωπος ἔχασε τὸν σκοπὸν τῆς ζωῆς του! Ἐξέχασε τὸν λόγον διὰ τὸν ὁποῖον ἐδημιουργήθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ «ἀπερροφήθη» ἀπὸ τὰς κοσμικὰς καὶ γηΐνους ἀπολαύσεις τῆς βιολογικῆς ζωῆς του. Ἐξηπατήθη ὑπὸ τῆς «γλυκύτητος» τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν… καὶ ἐσεβάσθη καὶ ἐλάτρευσε «τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα» (Ρωμ. Α΄ 25), κατὰ τὸν Θεῖον Παῦλον. Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς, ἀκόμη, τῶν πρωτοπλάστων καὶ ἀπὸ τῆς πτώσεως αὐτῶν καὶ μετέπειτα, οἱ ἄνθρωποι ἔζησαν, ἀλλὰ καὶ ζοῦν ἕως τῆς σήμερον, ὡς… μόνιμοι εἰς τοῦτον τὸν κόσμον! Ἔστω καὶ ἂν ὁ Θεὸς οὐδέποτε τοὺς ἐγκατέλειψεν, ἔστω καὶ ἂν μᾶς… ἐπεσκέφθη καὶ συνέζησε μεθ’ ἡμῶν, ἔστω καὶ ἂν μᾶς ἐδίδαξεν – ὡς ἐν προκειμένῳ – περὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς, …ἡ πλειονότης τῶν ἀνθρώπων δὲν ἠδυνήθη νὰ «ἀπεξαρτηθῇ» ἀπὸ τὴν προσκόλησιν τῶν… γηΐνων! Ὀλίγοι μόνον, κατὰ καιρούς, ἐθυσίασαν πάσας τὰς ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου τούτου, καὶ ἀντήλλαξαν ταύτας μὲ τὰς αἰωνίους καὶ ἀθανάτους τοιαύτας. Ἔστω καὶ ἂν ἀπητήθη εἰς τούτους νὰ θυσιάσουν καὶ αὐτὴν ταύτην τὴν βιολογικήν των ὑπόστασιν, ἐπειθάρχησαν εἰς τοὺς Λόγους τοῦ Κυρίου˙ «καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ» (Ματθ. Ι΄ 28).

Εἰς τὴν πάροδον δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν αἰώνων, βλέπομεν, …τὸ «κῦμα» τοῦτο τῆς ἀπιστίας καὶ ἐμμονῆς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς γηΐνους ἀπολαύσεις, συνεχῶς νὰ «γιγαντώνεται» καὶ νὰ κατακλύζῃ τὸν κόσμον ἅπαντα!

«Πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς»

Παρά, ὅμως, τὴν προσκόλλησιν καὶ ἐμμονὴν τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τὰς προσκαίρους βιοτικὰς ἡδονὰς καὶ ἀπολαύσεις, ὁ Κύριος, εἰς οὐδὲν συγκαταβαίνει καὶ μετριάζει τὴν ἀλήθειαν καὶ γνησίαν… πραγματικότητα! Ἀντιθέτως, συνιστᾷ καὶ εἰς τὸν ἄρχοντα ἐν τῷ παρόντι, ἀλλὰ καὶ εἰς ἕκαστον ἀνησυχοῦντα καὶ ἐρωτῶντα διὰ τὴν αἰωνίαν ζωήν, …τὴν ἀπεξάρτησιν ἐκ τῶν γηΐνων…!

Πολλάκις, βεβαίως, ἔχομεν εἴπει ἐκ τούτου τοῦ… «βήματος», ὅτι πολλοὶ Ἅγιοι εἶχον, ἀκόμη, καὶ τεραστίας περιουσίας! Ὅμως, εἰς οὐδὲν διενοήθησαν νὰ ἀνταλλάξουν ταύτας μὲ τὰς Οὐρανίας ἀπολαύσεις! Διαπιστοῦμεν δὲ τοῦτο, ἐὰν ἔλθωμεν… ἐν τοῖς πρά­γμασι, καὶ ἐὰν ἀνατρέξωμεν εἰς τὰς βιογραφίας των. Καὶ ὁ Ἀβραάμ, καὶ ὁ δίκαιος Ἰώβ, καὶ βασιλεῖς καὶ αὐτοκράτορες Ἅγιοι, …ἐπέτρεψεν ὁ Θεός νὰ ἀπωλέσουν καὶ χρήματα καὶ περιουσίας καὶ θρόνους, ἀλλὰ δέν… ἐθλίβησαν οὐδὲ ἐπικράνθησαν! Ἀντιθέτως, ηὐχαρίστησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν ὡς νὰ μὴ συνέβη τό… παραμικρόν!

Τοῦτο, ἀγαπητοί μου, ὀφείλομεν νὰ ἐννοήσωμεν καὶ εἰς τοῦτο νὰ προσαρμοσθῶμεν˙ τὴν ἀποστασιοποίησιν ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τὴν ἀνησυχίαν μας διὰ τήν, πέραν τοῦ τάφου, ζωήν!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

Ὁ Θεός διά μέσου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἥνωσεν ἐθνικούς καί Ἰουδαίους εἰς μίαν Ἐκκλησίαν

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Διαβάστε ακόμα