ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Share:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ
27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ἀπόστολος: Πράξ. στ΄ 8, ζ΄ 5, 47-60
Εὐαγγέλιον: Ματθ. β΄ 13-23
Ἦχος: δ΄.-Ἑωθινόν: Ζ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

«παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ
καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον» (Ματθ. Β΄ 13)
Ἀπαραίτητον… ἱστορικόν

Εἰς τὴν σημερινὴν εὐαγγελικὴν περικοπήν, ἀγαπητοί μου, παρηκολουθήσαμεν καὶ ἐνεθυμήθημεν τὰ φρικώδη καὶ ἀποτρόπαια ἐκεῖνα γεγονότα, τὰ ὁποῖα συνέβησαν δύο περίπου χρόνια μετὰ τὴν Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἤδη, συμφώνως πρὸς τὴν χρονικὴν σειρὰν τῶν γεγονότων, ὁ Κύριος, μετὰ τὴν γέννησίν Του, ἔχει προσέλθει, «ὀκταήμερος», διὰ νὰ ὑποστῇ τήν, κατὰ νόμον, περιτομήν, ἀλλὰ καί… «τεσσαρακονθήμερος» προσ­ήχθῃ εἰς τὸν Ναόν, γενόμενος δεκτὸς ὑπὸ τοῦ Δικαίου Συμεών. Ταῦτα τὰ γεγονότα, περιγράφει λεπτομερῶς, ὁ Θεῖος Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς (Λουκ. Β΄ 21-39) Κατὰ τὴν ἱστορικὴν ἀλληλουχίαν τῶν γεγονότων, ἔρχονται καὶ πάλιν, μετὰ δύο περίπου ἔτη – ὡς προείπομεν, – εἰς τὴν Βηθλεὲμ (τὴν πατρίδα τοῦ Ἰωσήφ,) καὶ ἐν ὅσῳ εὑρίσκονται ἐκεῖ, …φθάνουν οἱ, ἐξ ἀνατολῶν, μάγοι, ζητοῦντες νὰ εὕρουν καὶ νὰ προσκυνήσουν τὸ Θεῖον Βρέφος!

Τότε, ἀκούων ὁ Ἡρώδης, τὴν γέννησιν τοῦ… Βασιλέως τῶν Ἰουδαίων, ἐταράχθη, ὡς γνωρίζομεν… καὶ προσποιούμενος ὅτι, δῆθεν, ἐνδιαφέρεται νὰ ἀποδώσῃ τὴν δέουσαν προσκύνησιν εἰς Αὐτόν, τοὺς ἀποστέλλει ἵνα… «πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ» (Ματθ. Β΄ 8)! Μετὰ ταῦτα, συμβαίνουν τὰ ὅσα περιγράφονται εἰς τὴν σημερινὴν Εὐαγγελικὴν περικοπήν. «Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό». Ὅταν δὲ ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ Θεοτόκος καὶ ὁ Κύριος ἀναχωροῦν διὰ τὴν Αἴγυπτον, καὶ ὁ Ἡρώδης, «ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν», διέπραξεν ἓν ἐκ τῶν φοβερωτέρων καὶ ἀπαισιωτέρων ἐγκλημάτων, τῶν αἰώνων …«ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων». Κατὰ τοὺς ὑπολογισμοὺς δὲ τῶν ἱστορικῶν, τὰ βρέφη τὰ ὁποῖα ἐσφάγησαν ἦσαν, περίπου δεκατέσσαρες χιλιάδες!

«παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ»

Εἰς τὴν φράσιν ταύτην τοῦ Ἀγγέλου, διὰ τῆς ὁποίας μηνύει εἰς τὸν Ἰωσήφ τὸν ἐπερχόμενον κίνδυνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποχρέωσιν αὐτοῦ ἵνα προστατεύσῃ τὸν Κύριον καὶ τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, φεύγων εἰς Αἴγυπτον, …διακρίνομεν …λεπτομερείας τινας, αἱ ὁποῖαι ὅμως ἀποτελοῦν δογματικοὺς «πυλῶνας» διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν! Καὶ ἐν πρώτοις, καλεῖ ὁ Ἀρχάγγελος τὸν Ἰωσήφ νὰ παραλάβῃ τό… παιδίον! Ὄχι, τόν… υἱόν του! Τονίζομεν δὲ τοῦ­το, ἔστω καὶ ἂν εἰς κάποιους ἐμβριθεῖς γνώστας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀκούεται… αὐτονόητον! Τονίζομεν τοῦτο, διότι, αἱ αἱρέσεις καὶ αἱ ἑτεροδιδασκαλίαι, ἀλλὰ καὶ αἱ σκόπιμοι παραχαράξεις τῆς ἀληθείας, «ἀγωνίζονται», διὰ νὰ προκαλέσουν ἀμφιβολίας καὶ ὡς πρὸς τὴν Θείαν ὑπόστασιν τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τό… ἀειπάρθενον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου! «Παράλαβε τὸ παιδίον», λέγει ὁ ἄγγελος εἰς τὸν Ἰωσήφ! Οὔτε τό… παιδίον σου, οὔτε τὸν υἱόν σου! Συνεχίζει δέ, κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον, ἀναφερόμενος καὶ εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, διὰ νά… προλάβῃ, – θὰ ἐλέγομεν, – τὰς βλασφημίας αἱ ὁποῖαι ἠκούσθησαν, ἀλλὰ καὶ ἔτι ἀκούονται, …διὰ τό… Ὑπέραγνον Πρόσωπόν της!

«Καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ»! Ὄχι, …τὴν σύζυγό σου! Ὄχι, …ὅ,τιδήποτε ἄλλο, τὸ ὁποῖο θὰ ἠδύνατο νὰ δώσῃ λαβήν, ὥστε νά… παραποιηθῇ ἡ… ἀλήθεια! Ὁ Ἰωσήφ ὑπῆρξεν ὁ προστάτης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐπειδὴ ἀπῃτεῖτο ἀπὸ τὰ αὐστηρὰ ἤθη καὶ τὰς διατάξεις τοῦ Ἑβραϊκοῦ νόμου, ἠρραβωνίσθη τήν, …«ἐκ Πνεύματος Ἁγίου», ἐγκυμονοῦσαν Θεοτόκον, διὰ νὰ «δικαιολογῇται» ἡ, πλησίον αὐτῆς παρουσία του! Συνεπῶς, καταδικάζονται ὡς βλάσφημοι, ὅλοι ἐκεῖ­νοι οἵτινες κατελόγισαν ἢ καὶ καταλογίζουν εἰς τοῦτον τόν… δίκαιον Ἰωσήφ, ὅ, τιδήποτε «περισσότερον» …τῆς ἁπλῆς παρουσίας αὐτοῦ πλησίον τῆς Παναγίας. Ἀκόμη  δέ καί τινες εἰκόνες καὶ δή, …(δυστυχῶς!) βυζαντινῆς τεχνοτροπίας, αἱ ὁποῖ­αι ἀπεικονίζουν τὸν δίκαιον Ἰωσήφ, …ἁπτόμενον ἁπλῶς τῆς κυρίας Θεοτόκου, εἶναι οὐχὶ μόνον αἱρετικῆς… προελεύσεως, ἀλλὰ καὶ βλάσφημοι…!

«Φεῦγε εἰς Αἴγυπτον»!

Ὑπάρχουν τινες, οἵτινες ἐρωτοῦν, …«διατί ὁ Κύριος δὲν ἐνεργεῖ … τιμωρητικῶς πρὸς τὸν Βρεφοκτόνον Ἡρώδην, ἀλλὰ ἀναχωρεῖ καὶ ὑποχωρεῖ… εἰς Αἴγυπτον;» Ἡ ἀπάντησις εἰς τοῦτο τὸ ἐρώτημα, εἶναι ἀσφαλῶς πολυειδής! Ὁ Κύριος ἀποφασίζει διὰ τάς… κινήσεις Του! Ἡμεῖς, οὔτε νὰ ὑποδείξωμεν εἰς Αὐτόν, …τὸ πῶς πρέπει νὰ ἐνεργῆ, ἀλλ’ οὔτε καὶ νὰ ἑρμηνεύωμεν, …διατί ἐνήργησεν οὕτως ἢ ἄλλως, ἔχομεν ἁρμοδιότητα! «Πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε καὶ ὡς, ηὐδόκησεν» (Κάθισμα Χριστουγέννων)! Ἄλλωστε, ἡ ἔλευσις τοῦ Λυτρωτοῦ εἰς τὸν κόσμον, ἔδειξεν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, ὅτι… εἰς τὸ σχέδιον τοῦ Κυρίου, ἦτο… καὶ ἡ δίωξις Αὐτοῦ καὶ ἡ κακοποίησίς Του ἐκ τῶν ἀνθρώπων! Συνεπῶς, ἐν προκειμένῳ, δὲν εἶναι ἡ, πρὸς τὴν Αἴγυπτον, φυγὴ τοῦ Κυρίου, τὸ θέμα τὸ ὁποῖον… μᾶς ἀπασχολεῖ, ἀλλά… αὐτὴ καθ’ ἑαυτή, …ἡ δίωξις καὶ ἡ φυγή!

Διὰ νὰ γενικεύσωμεν δε ἔτι περισσότερον τὴν ὑπογράμμισιν ταύτην, θὰ ἐλέγομεν, ὅτι … ἡ φυγὴ αὕτη καθὼς καὶ ἡ ὅλη ἐχθρότης, τὴν ὁποίαν ἐπέδειξαν οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὸ Κύριον, εἶναι δι’ ἡμᾶς… παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν! Εἶναι ἡ ἀφορμή, διὰ νὰ ἐρευνήσωμεν τὴν ζωὴν ἡμῶν καὶ τὴν ἐν γένει συμπεριφορὰν ἡμῶν καὶ νὰ ἴδωμεν μήπως, …ἡ δίωξις τοῦ Κυρίου, συνεχίζεται καὶ σήμερον ἐπὶ τῶν ἡμερῶν ἡμῶν, καθὼς ἐπίσης, μήπως… εἰς τὴν θέσιν τοῦ Βρεφοκτόνου Ἡρώδου, εὑρίσκονται ἄλλοι σύγχρονοι Ἡρῶδαι, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν τό… ἀποτρόπαιον ἔργον ἐκείνου. Ἡ σφαγὴ συνεχίζεται… καὶ τὰ δολοφονούμενα βρέφη ἤδη μετρῶνται… ὄχι εἰς χιλιάδας, ἀλλ’ εἰς ἑκατομμύρια (παγκοσμίως), ἀλλὰ τούτη ἡ βρεφοκτονία, εἶναι δυστυχῶς… ἀποδεκτὴ καὶ ἐπαινεῖται καὶ συνιστᾶται καί… οἱ δολοφόνοι (γονεῖς καὶ ἰατροί,) οὔτε κἂν στιγματίζονται ἔστω καὶ εἰς τό… παραμικρόν! Ὁ Ἡρώδης ἔμεινε στιγματισμένος εἰς τήν… παγκόσμιον ἱστορίαν, ἀλλὰ σήμερον τὸ φοβερὸν τοῦτο ἔγκλημα, («διακοπὴν τῆς κυήσεως», τὸ λέγουν, διὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν πραγματικότητα τοῦ ἐγκλήματος τῆς… ἐκτρώσεως,) ἔχει νὰ παρουσιάσῃ… «ἀξίους» διαδόχους αὐτοῦ καί… σίγουρα στυγνοτέρους!

Τὸ «ἔτος τοῦ παιδιοῦ» καὶ τὰ πλούσια… λεξιλόγια διὰ τὰ δῆθεν δικαιώματα τῶν παιδιῶν, τὰ ὁποῖα καὶ ἠχοῦν καθημερινῶς εἰς τὰ ὦτα μας, ἀποτελοῦν ἁπλῶς μίαν… παραφωνίαν εἰς τὴν προσπάθειαν παραποιήσεως τῆς σκληρᾶς πραγματικότητος! Εἴθε νὰ ἀντιληφθῶμεν τὴν ἀθλιότητα τῆς ἀπίστου καὶ διεστραμμένης ἐποχῆς μας καὶ ἂς ἀνακάμψωμεν ἐν μετανοίᾳ πρὸς τὸν Κύριόν μας!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Previous Article

«Πίστει (Ἀβραάμ) παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας»

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ