ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ

Share:

Μόνον εἰς ἀθεϊστικοὺς παράγοντας δύναται νὰ ἀποδοθῇ ἡ ὑπουργικὴ ἐνέργεια νὰ κλεισθοῦν ἀναγκαστικῶς οἱ Ἱεροὶ Ναοί, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ἀπόφασιν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας νὰ παραμείνουν ἀνοικτοὶ οἱ Ἱ. Ναοί μας, τηρουμένων τῶν κρατικῶν μέτρων ἀσφαλείας κατὰ τῆς μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ. Τοιοῦτον ἀπροσδόκητον καὶ σκανδαλωδέστατον φαινόμενον οὐδέποτε ἔχει παρατηρηθῆ ἀνὰ τοὺς αἰῶνας.
Ὁ γνωστὸς ἀγωνιστὴς πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰ. Διώτης (Θεολόγος – Δημοσιογράφος – Συγγραφεὺς – Ἐκδότης) προσέφυγεν εἰς τὸ Διοικητικὸν Πρωτοδικεῖον Ἀθηνῶν κατὰ τοῦ κλειδώματος τῶν Ἱ. Ναῶν.
Τὴν ὑπόθεσιν χειρίζεται νομικῶς ὁ Δικηγόρος κ. Χρῆστος Παπασωτηρίου, ὁ ὁποῖος συνέταξε λίαν ἐμπεριστατωμένον δικαστικὸν ὑπόμνημα μὲ ἑδρεωμένην νομικὴν κατοχύρωσιν καὶ ἰσχυρὰν ἐπιχειρηματολογίαν.
Ἡ προσφυγὴ αὐτὴ ἐξεδικάσθη τὴν 31ην Μαρτίου 2020 καὶ ἀπερρίφθη. Ὑποβάλλεται ἐπείγουσα αἴτησις ἀναιρέσεως τῆς ἀπορριπτικῆς αὐτῆς ἀποφάσεως εἰς τὸ ΣτΕ. Ἡ ἀναίρεσις θεωρεῖται βεβαία, διότι ζητεῖται τὸ ἄνοιγμα τῶν Ναῶν τονιζομένου ὅτι θὰ τηροῦνται ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν προσώπων διπλάσιαι καὶ τριπλάσιαι ἀπὸ αὐτὰς τὰς ὁποίας καθορίζουν αἱ ὑπουργικαὶ ἀποφάσεις. Συνεπῶς, ἀνατρέπεται πᾶσα ἔνστασις ἐπικινδυνότητος. Ἐπίσης, μὲ τὸ πρωτοφανὲς κλείσιμον τῶν Ναῶν παραβιάζονται καὶ τὰ Συνταγματικὰ Προσωπικὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν. Ἐδημοσιεύθη ὅτι καὶ 4 δικηγόροι προσέφυγον εἰς τὸ ΣτΕ κατὰ τοῦ κλειδώματος τῶν Ἱ. Ναῶν.

Previous Article

Θεολογικὸς λόγος διὰ τὴν Ἁγίαν Μαρίαν τὴν Αἰγυπτίαν

Next Article

Επιστολή Μητροπολίτου Κυθήρων προς τον Πρωθυπουργό

Διαβάστε ακόμα