Δικολαβικὴ ἐγκύκλιος

Share:

Γράφει ὁ κ. Σεραφεὶμ Νικολάου

Ἡ ἐγκύκλιος τῆς ΔΙΣ τῆς 14/7/21, γιά τά ἐμβόλια, κατά τοῦ κορωνοϊοῦ Covid 19, μετά ἀπό τίς ἔντονες Κυβερνητικές πιέσεις, ἀστοχεῖ πλήρως. Δέν θά ἀναφερθοῦμε, ἐπί τοῦ παρόντος, ἀναλυτικῶς στό ὁλικό περιεχόμενο. Διότι οὐδείς ἀμφισβητεῖ τήν καλή καί ἀληθινή ἐπιστήμη, οὔτε τά φάρμακα, οὔτε τούς ἰατρούς, οὔτε τά ἀδειοδοτημένα καί δοκιμασμένα ἐμβόλια, ἀλλά, τά μανζούνια καί τά μή Ἀδειοδοτημένα “Ψευδ-Εμβόλια”, τίς “Γενετικές Μηχανές” τοῦ DNA.

Οὐδαμοῦ λοιπόν ἡ Συνοδική Ἐγκύκλιος δέν ἀναφέρει, οὔτε διευκρινίζει, πώς τά συγκεκριμένα “ἐμβόλια” δέν ἐχρησιμοποίησαν κύτταρα φονευθέντων ἐμβρύων.

Τόν Ἰανουάριο σέ φρικτό Ἀνακοινωθέν τους σημείωναν, «τά ἐμβόλια … πού ἐπί τοῦ παρόντος χρησιμοποιοῦνται στήν Πατρίδα μας, δέν ἀπαιτοῦν τήν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιά τήν παραγωγή τους …». (Ἀνακοινωθέν ΔΙΣ 13/1/21).

Ἐκεί δέν καταγράφεται καθαρά καί μέ σαφήνεια πώς, ΔΕΝ “ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ” καί ΔΕΝ “Περιέχονται” “Ἐμβρυϊκά Κύτταρα”, ἀλλά παραπειστικῶς καί ἀσαφῶς τοποθετεῖται ἡ λέξις (ΔΕΝ) “Ἀπαιτοῦνται”. (Βλέπε Δημοσίευμα Ο.Τ. ἀρ. φ. 2239/29.1.2021 «Η Ι. ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΙΛΑ ΑΜΦΙΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ».

Στό τωρινό κείμενο, ὑπάρχει πλήρης σιωπή ἐπί τοῦ θέματος. Δέν τολμοῦν νά ἐπαναλάβουν τό αἱμόφυρτο ψεῦδος, ἀλλά … προπαγανδίζουν, τεχνηέντως, τό ἴδιο βαρύ ἠθικῶς ἔγκλημα.

«Θεϊκό Δῶρο» τό “ἐμβόλιο”

Ἐπίσης, μετά τήν τεκμηριωμένη καταδίκη ἀπό ἄρθρο τοῦ Ο.Τ., (“Ὀρθόδοξος Τύπος” Νο 2362 τῆς 16/7/2021, μέ τίτλο, «εἶσθε ἐλεύθεροι νά ὑποτάσσεσθε») τοῦ προηγηθέντος ἀντιφατικοῦ ἀνακοινωθέντος (13/7/21), ὅπου μιλοῦσε γιά «ἐλεύθερη ἐπιλογή», τώρα κατέστησαν πιό προσεκτικοί.

Παραγγέλλουν, ἀλλά … λίγο πιό μαλακά, «συνιστᾶ σέ ὅλους σέ συνεννόησι μέ τό γιατρό τό δῶρο (ἐμβόλιο) αὐτό πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός». Δηλαδή, μόνον «Συνιστᾶ» τό … «δῶρο», μάλιστα τό «θεῖο δῶρο»!

Μήπως ἔλαβαν Θεία ἀποκάλυψι ἀπό τό Θεό; Καί μέ τίς χιλιάδες θανάτους καί τίς μυριάδες βαριές παρενέργειες τί ἀποφαίνονται;

Ὡστόσο, προβάλλουν τό ἴδιο παραπλανητικά τίς αὐτές Κυβερνητικές ἐπικίνδυνες ἐμμονές.

Καί φυσικά, δέν ἀναφέρουν καμία νύξι καί κουβέντα καταδίκης γιά τήν “Ναζιστική” Ὑποχρεωτικότητα ἀπό τόν “Ἀφωρισμένο”.

Σιωπή διά τήν Χριστιανικήν Ἠθικήν

Διαβεβαιώνουν πώς, «αὐτό τό ἐμβόλιο δέν ἔρχεται σέ ἀντίθεσι μέ τήν Ἁγιογραφική, Πατερική καί Κανονική διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας».

Οὔτε λέξι ὅμως γιά τήν Χριστιανική Ἠθική, τοῦ «Οὐ Φονεύσεις» καί μάλιστα ἀθῶα μωρά στή κοιλία τῆς μητέρας τους.

Δυστυχῶς, καταγράφεται ὡς λίαν διαδεδομένη ἡ ἀποσιώπησις ἀπό κληρικούς, τῶν Ἱερῶν Κανόνων, παραγραφή τῶν διατάξεών τους, καί προβολή διαστρεβλωμένης τῆς Εὐαγγελικῆς ἀγάπης, προκειμένου νά ἀμνηστεύσουν βαρύτητα ἠθικά καί ἐκκλησιολογικά ἀνομήματα.

Ὁμιλεῖ ὄχι διά “ἐμβόλια”, ἀλλά διά “ἐμβόλιον”

Ἐν κατακλεῖδι, καταθέτουμε καί τήν πονηρή “ΒΟΜΒΑ”:

Διαρκῶς ἡ Ἐγκύκλιος ὁμιλεῖ γιά “ἐμβόλιο” καί ὄχι γιά “ἐμβόλια”. Γιά ποιό λόγο;

α. Διότι ἤδη τά δύο “ἐμβόλια” ἀπό τά 4 (Δυτικῆς καί ὄχι Ρωσικῆς ἰδεολογίας), τά ὁποῖα ἐπί 5 μῆνες διέθετε τό ἀσύνετο Κράτος, ἀπηγορεύθησαν ὡς ἐπικίνδυνα.

β. Γιά κάθε “ἐμβόλιο”, πειραματικό, ἄνευ ἀδείας, πού θά κρίνεται ἐπικίνδυνο, οἱ Συνοδικοί θά διατείνονται πώς, «Ἐμεῖς προτείναμε μόνο τό “Καλό” “ἐμβόλιο”. Ὄχι αὐτό τό φαρμακερό, ἀλλά τό ἄλλο».

γ. Γιατί δέν μᾶς ξεκαθαρίζουν πιό εἶναι τό «καλό» καί ποιά τά «κακά θανατηφόρα»; γιατί δέν τό ὀνοματίζουν;

δ. Τόσο Δικολαβίστικο καί τόσο διφορούμενο κείμενο δέν συντάσσουν οὔτε οἱ πιό δεινοί προπαγανδιστές τοῦ σατανώδους κόσμου τούτου.

Ἐν προκειμένῳ, ὑπενθυμίζουμε ἐπικαίρως τίς καθοδηγούμενες ἀπαντήσεις, μετά ἀπό ψευδοεπαίνους, τίς ὁποῖες ὑπέβαλαν οἱ Φαρισαῖοι μέ τόν «Καισαρικό Φόρο» (Ματθ. κβ’ 21), προκείμενου νά παγιδεύσουν τόν Πάνσοφο Κύριό μας. Ἀλλά φυσικά ἐναυάγησαν παταγωδῶς.

Previous Article

Απολογία Μητροπολιτών Κυθήρων και Αιτωλίας στη ΔΙΣ 25ης-26ης Αυγούστου

Next Article

ΟΧΙ “ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΣ” ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ