ΔΙΣ: Ἀντισηπτικὰ εἰς τὰς ἱ. εἰκόνας

Share:

Μνημεῖον παραδόσεως τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας εἰς τὸν «Καίσαρα» εἶναι τὸ «Ἐγκύκλιον σημείωμα (Ἀρ. Πρ. 4592/ Διεκ. 2150)» τῆς 25ης Ὀκτωβρίου 2021 πρὸς τὰς Ἱ. Μητροπόλεις μὲ θέμα «ἀποστολὴ τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οἰκ. 66436/22-10-2021 Κ.Υ.Α.». Θὰ τὰ μελετοῦν εἰς τὸ μέλλον καὶ θὰ ἀποροῦν: τί ἐπίστευον οἱ Ἱεράρχαι; Φαίνεται ὅμως ὅτι ὁ ἰὸς εἰς τοὺς 3 συλλειτουργοῦντας δὲν κολλάει, ἐνῶ εἰς τοὺς 4… Παραθέτομεν ἀπόσπασμα:

«Καθίσταται ἀδήριτος καὶ ἀπόλυτος ἡ ἀνάγκη διὰ τὴν συχνὴν καὶ σχολαστικὴν καθαριότητα, ὡς καὶ διὰ τὴν τακτικὴν ἀπολύμανσιν δι’ ἀντισηπτικοῦ διαλύματος τῶν σημείων καὶ τῶν ἐπιφανειῶν τοῦ Ἱεροῦ Να­οῦ, ὅπου παρατηρεῖται συ­χνὴ πρόσβασις τῶν πιστῶν… Αἱ τοπικαὶ πανηγύρεις θὰ πρέπη νὰ διακρίνωνται διὰ τὴν μετὰ σεμνότητος τέλεσίν των, ἡ δὲ συμμετοχὴ Ἀρχιερέων εἰς τυχὸν Συλλείτουργα δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνη τὸν ἀριθμὸν τῶν τριῶν(3)»

Previous Article

Οὔτε διὰ τὸν κλονισμὸν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος τίθεται θέμα Συνόδου

Next Article

Ἔκκληση ΔΙΣ τήρησης μέτρων προστασίας κατά τοῦ κορωνοϊοῦ