Διὰ ποίαν συνοδικότητα θὰ πείση τοὺς Παπικοὺς ἡ μονομέρεια εἰς τὸ «Οὐκρανικόν»;

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Κατὰ τὶς πρόσφατες ἐκδηλώσεις τῆς ἀνακήρυξης τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Οὐκρανίας, ἔχει ὑπερβαλλόντως “διαφημισθεῖ” ἡ κλονισθεῖσα ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα. Ὁ πιστὸς λαὸς πολὺ λυπήθηκε μὲ τὴ κατάσταση αὐτή. Μπορεῖ κανεὶς Ὀρθόδοξος νὰ μένει ἀδιάφορος μὲ τέτοιο κλονισμὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας; Ἡ κληθεῖσα “Ἑνωτικὴ Σύνοδος” δυστυχῶς τὸν κλονισμὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας ἐπέφερε.

Μὲ λύπη ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀποροῦν γιὰ τὸν δισταγμὸ ἢ μᾶλλον τὸν “φόβο” γιὰ συνοδικὴ ἐπίλυση ἑνὸς προβλήματος, ποὺ ἡ μονομερὴς ἀντιμετώπισή του, ἐπέφερε τὸν κλονισμὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας. Ἡ ὀνομασία “Ἑνωτικὴ Σύνοδος” ποὺ δόθηκε, ἀποτελεῖ ἁπλὰ αὐθαίρετη ὀνομασία.

Μὲ τὸν πιὸ λυπηρὸ τρόπο κατὰ τὶς πρόσφατες ἐκδηλώσεις τῆς ἀνακήρυξης τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Οὐκρανίας, ἔχει προβληθεῖ ὁ κλονισμὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας, καὶ αὐτὸ ἔγινε ἀφορμὴ σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν. Γιατί ὑπάρχει τόσος δισταγμὸς γιὰ συνοδικὴ ἐπίλυση τοῦ προβλήματος. Μήπως γιὰ τὰ προβληθέντα ἐξουσιαστικὰ “προνόμια” ἀπὸ τὴ μονομέρεια στὸ Οὐκρανικό, ποὺ σὲ περίπτωση ἐπιστροφῆς τῶν Παπικῶν θὰ “μετακυληθοῦν” στὸν Πάπα; Ποιὰ προνόμια καὶ ποιὸ ἔθος, σύμφωνα μὲ ἰσχυρισμούς τους, μπορεῖ νὰ τίθεται ὑπεράνω τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας; Τὸ Αὐτοκέφαλο εἶναι ζήτημα ποὺ ἀφορᾶ τὴν Ἐκκλησία καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀπαιτεῖται νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα ὁμόθυμης ἀπόφασης.

Ἐνῷ εἶναι γνωστὸ ὅτι συνοδικῶς θὰ πρέπει νὰ ἐξευρεθεῖ ἡ ἐπίλυση τοῦ πρωτόγνωρου καὶ πολύπλοκου αὐτοῦ προβλήματος. Συνοδικῶς θὰ πρέπει νὰ ἐπιλυθεῖ τὸ πρόβλημα τῆς κλονισθείσας ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας καὶ συνεπακόλουθα τὸ ζήτημα τοῦ Αὐτοκεφάλου. Θὰ εἶναι καὶ μία εὐκαιρία τοιουτοτρόπως νὰ ἐπαναβεβαιωθεῖ αὐτὸ ποὺ ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζει γιὰ τὸ Αὐτοκέφαλο καὶ νὰ ἀνασκευαστοῦν τὰ περὶ ἔθους καὶ “προνομίων” ποὺ πρόβαλαν ὅσοι ἐπέλεξαν τὴ μονομέρεια στὸ “Οὐκρανικό”.

Δὲν εἶναι μόνο ὁ σκανδαλισμὸς τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴ “διαφημισθεῖσα” ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα, ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀποδυναμώνεται καὶ ἡ προσπάθεια νὰ πεισθοῦν οἱ Παπικοὶ γιὰ τὸ πρόβλημα τοῦ ἐλλείματος συνοδικότητας. “Δικαιώνουν” ὅσοι ἐπέλεξαν τὴ μονομέρεια στὸ “Οὐκρανικό”, αὐτὸ ποὺ ἀνέφερε στὴ Lastampa (Vatican insider), ἡμερομηνίας 23/2/2015, ὁ Παπικὸς “πατέρας” Thomas Rosica, ὅτι «ὁ Πάπας Φραγκίσκος δίδει τὸ μοντέλο τῆς μορφῆς ἡγεσίας, ποὺ εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία σήμερα”.

Αὐτὰ ποὺ γνωρίζαμε στὴν Ἐκκλησία τώρα στρεβλώνονται. “Ἂν μία Σύνοδος Ὀρθόδοξος καταδικάση τινά, δὲν δύναται δι’ ἄλλης τοπικῆς Ἐκκλησίας Σύνοδος νὰ ἀθῳώση αὐτόν”*, τονίζει ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Αὐτὸ τώρα ὅπως ἀπέδειξε ἡ μονομέρεια στὸ “Οὐκρανικό”, δὲν ἰσχύει.

“Μία ἀπόφασις συναντῶσα τὴν ἀντίδρασιν τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἐπισκόπων, καὶ ἂν ἀκόμα δεν εἶνε ἐξ αὐτῆς ἄκυρος, ποῖον κῦρος δύναται νὰ ἔχη διὰ τὴν Ἐκκλησίαν; Οὐδέν! Καταργεῖται de facto”*, σημειώνει ἐπίσης ὁ π. Ἐπιφάνιος. Αὐτοὶ ἀπέδειξαν τὸ ἀντίθετο, ἐξουδετερώνοντας τὴν “ἀντίδρασιν τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἐπισκόπων”. Αὐτοὶ οὔτε καὶ τὴν “ἄτυπη” συναίνεση δὲν δέχθηκαν.

Ἡ στάση ὅσων μεροληπτοῦν στὸ “Οὐκρανικό” , καταδεικνύει ὅτι ὄχι μόνο δὲν ὑπάρχει χρεία οὐσιαστικῆς συναίνεσης, ἀλλὰ οὔτε καὶ χρεία “ἄτυπης” συναίνεσης ὑπάρχει. Κατὰ ἕνα πολὺ περίεργο τρόπο προβάλλουν τὴν καινοφανῆ μορφὴ “ὑποχρεωτικῆς” συναίνεσης, τὴν ὑποχρέωση δηλαδὴ τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν νὰ συναινέσουν στὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου Κων/πόλεως στὸ Αὐτοκέφαλο, εἴτε τὸ ἐπιθυμοῦν εἴτε ὄχι. Τί ἐκκλησιολογία εἶναι αὐτὴ ποὺ προβάλλουν; Ἄτυπο συμβουλευτικὸ “κονκλάβιο” εἶναι οἱ ὑπόλοιπες Τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες; Γιὰ ποιὰ συνοδικότητα μποροῦν νὰ πείσουν τοὺς Παπικούς, αὐτοὶ ποὺ ἐπέλεξαν τὴ μονομέρεια στὸ “Οὐκρανικό”;

* “Τὰ δύο ἄκρα”, Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Ἰ. Θεοδωροπούλου, Ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζῆνος.

Previous Article

Έντονη δυσφορία σε Αθήνα και Λευκωσία για τον Αμερικής Ελπιδοφόρο

Next Article

Η Κωνσταντινούπολη επιβουλεύεται ξένη περιουσία