Διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς Κύπρου

Share:

Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γάτου

Γιὰ μία ἀκόμη ἐπέτειο τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς (20/7-16/8) ἡ Κύπρος εὑρίσκεται ὑπὸ τουρκικὴ κατοχή. Ἕνα ἄλλο τμῆμα εὑρίσκεται ὑπὸ ἀγγλικὴ κυριαρχία. Ὑπάρχει καὶ ἕνα τρίτο τμῆμα τῆς νήσου, ἡμικατεχόμενο, ἡ ἡγεσία τοῦ ὁποίου δὲν ἔχει ὅραμα καὶ τὸ ὁποῖο ἀποκόπτεται σταδιακὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνισμό.

Ὑποστηρίζεται ὅτι εἶναι ἕνα ἀνεξάρτητο κράτος, ἀλλὰ εἶναι ὑποτα­γμένο στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Θεωρητικὰ ὑπάρχει ἡ ὁμοφωνία, ἀλλὰ αὐτὸ ἀφορᾶ τὰ κράτη, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐθνικὸ νόμισμα. Ὡστόσο μποροῦν νὰ ἀσκήσουν κράτη ὅπως ἡ Πολωνία ἢ ἡ Οὑγγαρία, ὅπως ἔπραξε γιὰ τὸν Πατριάρχη Μόσχας.

Τὸ 1974 τὴν Κύπρο τὴν κατέστρεψε τὸ βαθὺ κράτος τῶν Ἀθηνῶν. Καὶ ὅταν λέμε βαθὺ κράτος ἐννοοῦμε τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα δὲν μετέχουν στὴν πολιτικὴ (κόμματα, ἐκλογές), ἀλλὰ κατευθύνουν τὸ πολιτικὸ σύστημα ἢ τοὺς στρατιωτικοὺς τὸ 1967-1974.

Δὲν κατευθύνει ἡ κυβέρνηση τὸ βαθὺ κράτος, ἀλλὰ τὸ βαθὺ κράτος τὴν κυβέρνηση. Τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὸ βαθὺ κράτος, τὸ 1974, δὲν ἐπηρεάστηκαν ἀπὸ τὴν Μεταπολίτευση καὶ εἶχαν τὴν ἴδια ἐπιρροὴ καὶ ἐπὶ Ν.Δ. καὶ ἐπὶ ΠΑΣΟΚ.

Βαθὺ κράτος ὑπάρχει καὶ σήμερα. Ἂν κάποιος θέλει νὰ ἐντοπίσει πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἀνήκουν στὸ βαθὺ κράτος, θὰ πρέπει νὰ τὰ ἀναζητήσει στούς κόλπους τῶν ἐφοπλιστῶν καὶ ἐπιχειρηματιῶν, οἱ ὁποῖοι διαθέτουν τηλεοπτικὰ κανάλια, ἐφημερίδες καὶ ἀθλητικοὺς συλλόγους. Ἕνα ἄλλο κριτήριο εἶναι ἂν ὑποστηρίζουν τοὺς Οὐκρανοὺς καὶ ζητοῦν τὴν ἀποστολὴ ὅπλων στὸ Κίεβο παράλληλα μὲ τὴν ἀποστολὴ βοήθειας πρὸς τοὺς Οὐκρανούς.

Εἶναι ἐντυπωσιακὸ καὶ θλιβερὸ τὸ ὅτι δὲν πιέζει ἡ Ἑλλάδα τὴν Τουρκία, ἀλλὰ πιέζει καὶ ἀπειλεῖ ἡ Τουρκία τὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἑλληνικὴ ἡγεσία δὲν ἀναφέρεται στὴν ἐλευθερία τῆς Κύπρου, τὴν γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς, στὴν διόρθωση ὅσων συνέβησαν στὴν Ἴμβρο καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη. Δὲν λέγει ὅτι τὸ Αἰγαῖο εἶναι Ἑλληνικό, ὅτι δὲν μοιράζεται. Καὶ ἡ ἀφωνία ἐπηρεάζει καὶ τοὺς κατοίκους τῶν νήσων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, οἱ ὁποῖοι δὲν διαδηλώνουν γιὰ τὴν Ἑλληνικότητα τοῦ Αἰγαίου. Καὶ ὅπως φαίνεται οὔτε ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία ὑπάρχει, γιὰ νὰ ἀφυπνίσει τοὺς ἀκριτικοὺς πληθυσμούς. Ὅμως Κύπρος καὶ Αἰγαῖο μέτωπο ἑνιαῖο, ὅπως φώναζαν οἱ διαδηλωτὲς μετὰ τὸ 1974. Ἡ πορεία καὶ τὸ μέλλον τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου εἶναι συνδεδεμένη καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ ἀγνοοῦν οἱ κάτοικοι τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου.

Ἡ ἐπέτειος τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς δίδει μία εὐκαιρία σὲ ὅσους ἀντιστέκονται νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, Ὑπέρμαχο, Στρατηγὸ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ νὰ πιέσουν τοὺς ἐμπλεκόμενους γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Κύπρου, τὴν ἀποχώρηση τῆς Τουρκίας (στρατεύματα, ἔποικοι, παρεμβάσεις). Ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ ἔχουν ἐπισκεφθῆ νοερὰ τὶς Κεντρικὲς Φυλακὲς Λευκωσίας, γιὰ νὰ διαπιστώσουν ὅτι «Τοῦ ἀντριωμένου ὁ θάνατος, θάνατος δὲν λογιέται». Τὸ Κυπριακὸ «Χάνι τῆς Γραβιᾶς» (Λιοπέτρι) καὶ τὸν Μαχαιρὰ γιὰ νὰ ἀντλήσουν δύναμη ὑπὸ τὰ παραδείγματα τῶν ἡρῴων. Καὶ θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅσα εἶπε ὁ, ἐκ Κύπρου, ἐθνικὸς ποιητὴς τῆς Ρωμηοσύνης, Βάσ. Μιχαηλίδης. Καὶ δὲν χρειάζονται δαπανηρὰ ἀεροπορικὰ ταξίδια. Ὑπάρχει τὸ βιβλίο τοῦ Νικολάου Βασιλειάδη «Ἐθνομάρτυρος τοῦ Κυπριακοῦ Ἔπους 1955-1959».

Πλησιάζει τὸ τέλος τῆς ἰνδικτιῶνος (δεκαπενταετίας) καὶ ὅπως ἔχει διαπιστωθῆ σὲ κάθε νέα δεκαπενταετία καὶ τὸ πρῶτο ἔτος αὐτῆς, συμβαίνουν γεγονότα, τὰ ὁποῖα καθορίζουν ὁλόκληρη τὴν ἰνδικτιῶνα. Σὲ θέματα ἐθνικά, Ὀρθοδοξίας, οἰκογενείας (ὅπως συνέβη τὸ 1963) μέχρι καὶ τεχνολογικά. Στὴν ἰνδικτιῶνα τοῦ 1978 εἴχαμε τὴν ἐμφάνιση τῆς κινητῆς τηλεφωνίας στὰ σκανδιναβικὰ κράτη, τὸ 1993 τὴν ψηφιοποίηση τῆς κινητῆς τηλεφωνίας, καὶ τὸ 2008 τὴν ἑνοποίηση κινητῆς καὶ Διαδικτύου μὲ τὰ smartphone. Γιὰ ὅσους διώκονται ἡ σύμπτωση τοῦ πρώτου ἔτους τῆς νέας ἰνδικτιῶνος μὲ τὸ 49ο ἔτος τῆς κατοχῆς καὶ κάποιες ἄλλες χρονικὲς καὶ ἀριθμητικὲς συμπτώσεις ἴσως ἀποδειχθῆ ἀναστάσιμη.

Previous Article

Εξωμότες και δοσίλογοι ζητούν αποκατάσταση ως… «θύματα γενοκτονίας»

Next Article

«Τurkaegean»: “H Ευρώπη είπε ναι και η Ελλάδα έβαλε το θέμα κάτω από το τραπέζι… εγκαταλείψαμε τα νησιά μας”