Δράμας: «Μᾶς ζήτησαν νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν πίστη»

Share:

Ἀπὸ ἄμβωνος τὴν Μεγάλην Παρασκευὴν ὁ Σεβ. Δράμας ὑπῆρξε λαῦρος ἐναντίον τῶν μέτρων σφραγίσεως τῶν Ἱ. Ναῶν, ποὺ εἶχαν στόχον τὴν Θ. Κοινωνίαν:
«Βλασφημοῦν ὅσοι ὑποτιμοῦν τὸν σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ θεωροῦν τὰ τελούμενα στὴ θεία Λειτουργία ὡς τυπικὰ καὶ ἐξωτερικὰ στοιχεῖα. Θεωροῦν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας πολιτιστικὴ ἔκφραση πανηγυριῶν μὲ φολκλὸρ διάκοσμο. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει ὅτι δὲν ὑπάρχει ἁμαρτία χειρότερη ἀπ’ αὐτήν. Τὸ εἶπε ἔντονα καὶ ὁ μέγας Παῦλος στοὺς Γαλάτες. Πολλοὶ τότε, τὸν καιρὸ τοῦ πάθους, εἶδαν τὸν Ἐσταυρωμένο μὲ τὰ μάτια τους καὶ σὲ τίποτε δὲν ὠφελήθηκαν. Τὸ αὐτὸ ἔγινε καὶ κατὰ τὴν πρόσφατη δοκιμασία ποὺ μᾶς ἔπληξε. Ἡ ἄποψη ποὺ ἐπέβαλλε τὴν ὁλοκληρωτικὴ σφράγιση τῶν ναῶν στόχευσε τὴ Θεία Κοινωνία, γιατί πιστεύει ὅτι μπορεῖ νὰ μολυνθοῦν οἱ ἄνθρωποι. Γι’ αὐτὸ ὁμοιάζει μὲ ἐκείνους ποὺ εἶδαν τὸν Ἐσταυρωμένο, ἀλλὰ δὲν πίστεψαν στὴ δύναμή του…
Ὡς χάρτινος πύργος κατέρρευσε ἡ ἀνθρώπινη προστασία ποὺ δῆθεν ἀπολαμβάνουμε. Ἕνας ἀόρατος ἰὸς ἔκανε ἄνω – κάτω τὸν κόσμο ὁλόκληρο. Καὶ βρῆκαν τὴν εὐκαιρία ὁρισμένοι νὰ ἀκυρώσουν τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου ζητώντας μας νὰ προσ­κολληθοῦμε μόνο στὰ ἔργα προστασίας ποὺ ὑποδεικνύει ὁ ὀρθολογισμὸς καὶ νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν πίστη στὸν Σταυρό. Καὶ ἐπειδὴ ὁ διάβολος εἶναι τεχνίτης ἄριστος, προβάλλει τὸ ἐπιχείρημα νὰ σταματήσει μόνο πρὸς καιρὸν ἡ Λειτουργία, γιὰ νὰ μὴ μολυνθοῦμε, καὶ μόλις περάσει ἡ ἐπιδημία νὰ συνεχίσουμε. Μὲ ἄλλα λόγια, δηλαδή, λέει: Κλεῖστε τὰ νοσοκομεῖα ὅσο κρατᾶ ἡ ἐπιδημία καὶ μόλις περάσει ἀνοῖξτέ τα… Οἱ ναοὶ εἶναι σὲ ἀργία, ἀλλὰ οἱ πολιτικοὶ γάμοι ἀκωλύτως τελοῦνται. Πέντε Χριστιανοὶ εἶναι ἐπικίνδυνοι μέσα στὸ ναό, ὅμως 600 ἄνθρωποι μεταφέρονται σὲ διάφορες περιοχὲς μὲ ποιὰ ἆραγε μέτρα ἀσφαλείας;».

Previous Article

Ὁ Ι. Χρυσόστομος δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν ΔΙΣ

Next Article

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ

Διαβάστε ακόμα