Δυσώδης βόρβορος ἡ «ψευδοεκκλησία» τῆς Οὐκρανίας

Share:

Δὲν ἔχουν τέλος αἱ ἀποκαλύψεις διὰ τὰ κανονικὰ παραπτώματα τῶν σχισματικῶν εἰς Οὐκρανίαν, διὰ τὰ ὁποῖα καὶ μόνον ἐπιβεβαιώνεται ὅτι αἱ καθαιρέσεις ἔγιναν σωστὰ καὶ δὲν ἐπιδέχονται οἱασδήποτε ἐπανεξετάσεως. Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα tasthyras.wordpress.com τῆς 2ας Ἰουλίου 2019:

«Σύμφωνα μὲ τὸν Φιλάρετο ὁ Ἐπιφάνιος εἶναι στὴν πραγματικότητα γιὸς τοῦ «Μητροπολίτη» Δανιὴλ Τσοκαλιοὺκ [Daniel Cho­kalyuk]. Ὅταν ρωτήθηκε σὲ μία συνέντευξη τί σχέση ἔχει μὲ τὸν Ἐπιφάνιο ὁ Φιλάρετος εἶπε:

«Δὲν ἔχει σχέση μὲ μένα. Εἶναι τὸ παιδὶ τοῦ ἀείμνηστου Μητροπολίτη Δανιὴλ Τσοκαλιούκ. Ὁ Ἐπιφάνιος ἦταν ὁ νόθος γιὸς τοῦ Δανιὴλ καὶ μεγάλωσε στὴν οἰκογένεια Τσοκαλιούκ. Ὑπάρχουν ἤδη στοιχεῖα γιὰ αὐτό. Πρὶν ὑπῆρχαν φῆμες, τώρα ἔχουμε στοιχεῖα…».

Ἐνῷ θὰ πρέπει νὰ εἰπωθεῖ ὅτι ὁ Φιλάρετος εἶναι παθολογικὸς ψεύτης, ὑπάρχει μεγάλη ὁμοιότητα μεταξύ τοῦ Ἐπιφάνιου καὶ τοῦ Δανιήλ.

Εἶναι πολὺ ὑποκριτικὸ ἐκ μέρους τοῦ Φιλάρετου νὰ προσ­ποιεῖται ὅτι δὲν γνώριζε αὐτὴν τὴν ὑπόθεση, ἀφοῦ ὁ Φιλάρετος εἶναι σήμερα ὁ μόνος ποὺ γνωρίζει τὶς σκοτεινὲς οἰκογενειακὲς σχέσεις τοῦ Ἐπιφάνιου, ἐνῷ ὑπάρχουν πολὺ ἰσχυρὰ στοιχεῖα ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Φιλάρετος ὡς μοναχὸς καὶ «Ἱεράρχης» ἦταν παράνομα παντρεμένος. Ἡ ἐπιστολὴ τῆς κόρης του περιγράφει τὸν βάναυσο τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετώπιζε τὰ παιδιά του καὶ τὴν γιαγιά τους…

Ὅσο γιὰ τὸν Ἐπιφάνιο δὲν ἔχει σημασία ἂν ὁ Δανιὴλ ἦταν ἤ δὲν ἦταν ὁ πατέρας του, διότι ὅ,τι εἶναι τώρα τὸ χρωστάει στὸν Φιλάρετο. Ἴσως τὸ μόνο ἀληθινὸ πρᾶγμα ποὺ εἶπε ὁ Φιλάρετος σὲ σχέση μὲ αὐτὸ τὸ θέμα εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι –σύμφωνα μὲ τὰ ἴδια του τὰ λόγια– ἂν εἶναι πραγματικὰ ἀναθεματισμένος, τότε ὁ Ἐπιφάνιος δὲν εἶναι κἄν ἱερέας, πόσο μᾶλλον ἐπίσκοπος ἢ προκαθήμενος. Ὁ Φιλάρετος εἶναι ἡ δηλητηριασμένη πηγή, ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται ὁ Ἐπιφάνιος καὶ ὅλοι οἱ νέοι «ἐπίσκοποι» τοῦ «Πατριαρχείου Κιέβου». Καὶ ἂν –ὅπως εἶπε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος– τὸ «Πατριαρχεῖο Κιέβου» δὲν ὑπάρχει καὶ δὲν ὑπῆρξε ποτέ, τότε ἀπὸ ποῦ ἔλαβε τήν χειροτονία του ὁ Ἐπιφάνιος;…».

Previous Article

Ἐτέλεσαν μνημόσυνον εἰς Οὐνίτην!

Next Article

Ἔγγαμοι κληρικοὶ εἰς τὸν παπισμόν;

Διαβάστε ακόμα